Nauczyciele: Aleksandra Markiewicz, Urszula Górka

Godziny pracy grupy : 7. 30 – 16.00

Program: „Plac zabaw ”

Autor: D.Augsburg, K.Borecka, B.Kamińska

CZERWIEC

DZIEŃ DZIECKA

LATO

WAKACJE

W ZOO

W tym miesiącu będziemy;

 • Uświadamiać dzieciom ich prawa do zabawy, nauki i rozwoju.
 • Kształtować umiejętność klasyfikowania ze względu na jedną lub dwie cechy.
 • Kształtować prawidłową postawy wobec swoich obowiązków.
 • Wypowiadać się na temat obowiązków domowych i przedszkolnych dzieci – zabawy parateatralne.
 • Wdrażać do zgodnego współdziałania w zespołach i porozumiewania się umiarkowanym tonem głosu.
 • Zachęcać do podejmowania prac plastycznych w małych zespołach.
 • Kształtować umiejętność wypowiadania się na temat swoich marzeń.
 • Kształtować umiejętność cierpliwego wysłuchiwania innych.
 • Zapoznawać dzieci z wybranymi zwyczajami i zabawami ich rówieśników z różnych części świata.
 • Rozwijać w sobie postawy szacunku dla inności fizycznej i kulturowej.
 • Określać cechy jakościowe i ćwiczyć umiejętność używania tych określeń.
 • Kształtować umiejętność porządkowania elementów od najmniejszego do największego i odwrotnie.
 • Obserwować zmiany  zachodzące w przyrodzie latem.
 • Rozpoznawać i podawać nazwy kolorów podstawowych i pochodnych.
 • Poznawać zjawiska atmosferyczne występujące w czasie burzy.
 • Poznawać podstawowe zasady bezpiecznego zachowania się w czasie burzy – chowania się do budynku.
 • Przypominać sobie znaczenie wyrażania kalendarza pogodowego.
 • Rozumieć znaczenie oznaczeń symbolicznych – posługiwanie się nazwami zjawisk atmosferycznych.
 • Klasyfikować przedmioty według koloru, wielkości i kształtu.
 • Utrwalać wiedzę na temat letnich zjawisk atmosferycznych.
 • Rozpoznawać na obrazkach krajobrazy: morza, gór, las.
 • Poznawać  Polskę podczas zabawy tematycznej „wzdłuż Wisły”.
 • Poznawać charakterystyczne cechy krajobrazu morskiego oraz sposobów spędzania czasu nad morzem.
 • Poznawać właściwości piasku w toku zabaw eksperymentalnych.
 • Zwracać uwagę na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wakacyjnych wyjazdów (uwzględnienie ochrony przed słońcem).
 • Zachęcać do tworzenia prac plastycznych o tematyce wakacyjnej.
 • Rozpoznawać krajobraz górski  na ilustracjach.
 • Usprawniać umiejętności ruchowe poprzez ćwiczenia równoważne, wzmacniające mięśnie nóg.
 • Wdrażać do odpowiedzialnego przygotowywania się do górskich wędrówek.
 • Doskonalić mowę podczas dzielenia się swoimi planami wakacyjnymi.
 • Wyrażać swoje myśli w sposób zrozumiały dla otoczenia.
 • Poszerzać wiedzę dzieci o nazwy zwierząt żyjących w zoo.
 • Powtarzać słowa rymowanki, poruszać się zgodnie z poleceniem.
 • Przedstawiać emocje za pomocą mimiki.
 • Odszukiwać ukryty przedmiot, współdziałać w zabawie.
 • Przeliczać elementy.
 • Usprawniać aparat mowy.
 • Uczestniczyć w zabawie naśladowczej, naśladować odgłosy.
 • Wykonywać skoki, porównywać ich długość.
 • Interesować się przyrodą, dostrzegać wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.
 • Wypowiadać się, mówić płynnie.
 • Uważnie słuchać opowiadań, nazywać elementy zamieszczone na ilustracjach.
 • Usprawniać małą motorykę.
 • Wykonywać eksperymenty plastyczne farbami.
 • Porównywać wielkości.
 • Zachęcać do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim.

WYCIECZKA DO STRAŻNICY OSP

SADZIMY KWIATKI

MAJ

MAJ

POLSKA TO MÓJ DOM

WRAŻENIA I UCZUCIA

ZWIERZĘTA DUŻE I MAŁE

ŚWIĘTO MAMY I TATY

W tym miesiącu będziemy;

 • Kształtować przynależność do rodziny.
 • Uwrażliwiać na potrzebę zapamiętywania nazwy ulicy, na której się mieszka.
 • Doskonalić umiejętności liczenia.
 • Bawić się figurami geometrycznymi.
 • Podawać nazwy swojej miejscowości.
 • Rozpoznawać i podawać nazwy budynków charakterystycznych dla swojej miejscowości.
 • Kształtować tożsamość narodową: mówimy po polsku, jesteśmy Polakami, nasz kraj to Polska.
 • Budzić przywiązania do swojego kraju.
 • Poznawać flagę – symbol narodowy.
 • Kształtować oraz wzmacniać mięśnie stóp i nóg, wyrabiać nawyk prawidłowej postawy ciała.
 • Poznawać godło – symbol narodowy.
 • Ilustrować ruchem treści piosenki, reagować ruchem na zmiany tempa.
 • Czerpać radość ze wspólnej zabawy.
 • Reagować na umówione sygnały.
 • Rozróżniać i określać dźwięki przyrody.
 • Zachęcać do odpoczywania na łonie natury.
 • Rozwijać kreatywność ruchową w trakcie zabaw muzycznych.
 • Doskonalić percepcję i pamięć słuchową podczas rozwiązywania zagadek słuchowych.
 • Rozwijać umiejętność rozumienia własnych uczuć.
 • Doskonalić umiejętność słuchania i rozumienia tekstu opowiadania.
 • Zapoznawać się ze sposobami radzenia sobie ze smutkiem.
 • Kształtować postawę prospołeczną, wdrażać do empatii.
 • Zapoznawać ze sposobami radzenia sobie ze strachem.
 • Doskonalić pamięci przez naukę krótkich rymowanek.
 • Kształtować umiejętność wyrażania emocji przez malowanie.
 • Rozpoznawać nastroje muzyczne.
 • Kształtować umiejętność wyrażania emocji przez ruch i muzykę.
 • Usprawniać umiejętności ruchowych poprzez taniec.
 • Poszerzać wiedzę dzieci o nazwy zwierząt żyjących w polskich lasach: dzik, zając, lis, sarna.
 • Wdrażać do szanowania zwierząt i ich miejsca zamieszkania.
 • Rozpoznawać i podawać nazwy zwierząt mieszkających w zoo.
 • Rozwijać kreatywność ruchową poprzez naśladowanie gestem i ruchem wybranych zwierząt.
 • Określać cechy jakościowe i ćwiczyć umiejętności używania tych określeń.
 • Kształtować umiejętność porządkowania elementów od najmniejszego do największego i odwrotnie.
 • Dostrzegać rolę taty i mamy w życiu dziecka.
 • Swobodne posługiwać się pojęciami jakościowymi w rozmowie – dostrzeganie przeciwieństw.
 • Rozwijać mowę poprzez swobodne wypowiadanie się na temat swoich rodziców.
 • Podawać nazwy członków rodziny.
 • Zauważać fizyczne podobieństwa.
 • Ukazywać codzienne obowiązki  domowe.
 • Zachęcać do pomagania rodzicom w codziennych obowiązkach.
 • Wdrażać do zgodnej zabawy podczas wspólnych działań.
 • Zachęcać do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim

22 KWIETNIA DZIEŃ ZIEMI

KWIECIEŃ

PRACA ROLNIKA

WIELKANOC

DBAMY O NASZĄ PLANETĘ

TAJEMNICE KSIĄŻEK

W tym miesiącu będziemy;

 • Wzmacniać więzi rodzinnych
 • Zapoznawać się z charakterystycznymi elementami związanymi z Wielkanocą
 • Kształtować umiejętność uważnego słuchania opowiadania czytanego przez N.
 • Poznanie polskich zwyczajów związanych z Wielkanocą
 • Poznawać określeń: pisanka, kraszanka, święconka
 • Łączyć opis słowny z przedmiotem – rozwiązywanie zagadek
 • Poznawać tradycje święcenia pokarmów w wielką sobotę
 • Zwracać uwagę na estetyczny wygląd koszyczka wielkanocnego
 • Kształtować umiejętność klasyfikowania ze względu na jedną cechę
 • Posługiwać się nazwami kolorów podstawowych
 • Przybliżać tradycję malowania jajek
 • Wykonywać ćwiczenia rozluźniające i zwiększające ruchomość w stawach
 • Liczyć w dostępnym zakresie
 • Budować wypowiedzi na temat świątecznych potraw – praca z obrazkiem
 • Kształtować umiejętność właściwego zachowania się przy stole
 • Poznawać pracę rolnika – czynności, jakie wykonuje i potrzebnych mu narzędzi
 • Wiązać opis słowny z obrazkiem
 • Opowiadać historyjki obrazkowe zgodnie z chronologią zdarzeń, używanie określeń: na początku, potem, na końcu
 • Porównywać liczebności zbiorów
 • Odwzorowywać liczebności za pomocą zbiorów zastępczych
 • Rozwijać motorykę małą
 • Zapoznawać się z wyglądem i nazwami pojazdów
 • Wzmacniać mięśnie grzbietu
 • Poznawać produkty, które powstają z mleka
 • Rozumieć znaczenie jedzenia nabiału dla zachowania zdrowia
 • Klasyfikować przedmioty według dwóch cech
 • Wdrażać do utrzymywania porządku w swoim otoczeniu
 • Rozwijać poczucie odpowiedzialności za przyrodę
 • Wskazywać właściwe i niewłaściwe zachowania wobec przyrody
 • Rozwijać sprawność manualną i inwencję twórczą
 • Kształtować umiejętność wykorzystywania różnych materiałów w pracy plastycznej
 • Rozwijać mowę i koncentrację uwagi – opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń
 • Tworzyć okazję do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez eksperymentowanie
 • Nabywać sprawność ruchową i zwinność
 • Kształtować śmiałość i odwagę poprzez prezentowanie przed grupą swojej ulubionej książki
 • Kształtować umiejętność wypowiadania się na temat ulubionych książek
 • Rozbudzać ciekawość badawczą – sprawdzanie różnych faktur papieru
 • Rozwijać zainteresowania książkami
 • Rozwijać umiejętności wypowiadania się na temat obrazka oraz wysłuchanego tekstu
 • Układać i opowiadać historyjki obrazkowe zgodnie z chronologią zdarzeń
 • Doskonalić umiejętność liczenia
 • Zapoznawać się z pracą sprzedawcy w księgarni
 • Poznawać określenia: okładka, strona, kartka, księgarnia
 • Rozwijać sprawność koordynacyjną (równowagi, orientacji wzrokowo-ruchowej)
 • Ukazywać różnorodność tematyczną książek
 • Zachęcać do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim

MARZEC

W MARCU JAK W GARNCU

PORZĄDKI W OGRODZIE

WITAJ WIOSNO

ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU

W tym miesiącu będziemy;

 • Zapoznawać się z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w okresie przedwiośnia.
 • Posługiwać się nazwami zjawisk atmosferycznych: deszcz, wiatr, słońce, śnieg.
 • Poznawać i rozumieć przysłowia W marcu jak w garncu.
 • Rozumieć konieczności dostosowania ubrania do temperatury otoczenia.
 • Uświadamiać znaczenia troski o własne zdrowie, odpowiedzialności za nie.
 • Dostrzegać zjawiska zachodzące w otoczeniu w okresie przedwiośnia.
 • Poznawać proces powstawania deszczu – eksperymenty z wodą.
 • Utrwalać pojęcia: unosić się i opadać.
 • Rozumieć wyrażenia kalendarz pogody.
 • Rozumieć znaczenia symboli graficznych – posługiwać się nazwami zjawisk atmosferycznych: deszcz, wiatr, słońce, śnieg.
 • Posługiwać się określeniami ciepłe, zimne.
 • Nabywać umiejętność formułowania poleceń – zabawa „Ciepło – zimno”.
 • Kształtować dużą motorykę i zwiększać pojemność płuc.
 • Prowadzić obserwacje przyrodnicze w ogrodzie – rozpoznawać i podawać nazwy pierwszych oznak wiosny w najbliższym otoczeniu.
 • Zapoznawać się z wyglądem i nazwą pierwszego wiosennego kwiatka – przebiśniegu.
 • Rozwijać ekspresję plastyczną – malować duże powierzchnie.
 • Poznawać pracę ogrodnika, jego wyglądu i akcesoriów; podawać nazwy przyborów do sprzątania ogrodu.
 • Przeliczać w granicach możliwości dzieci.
 • Wdrażać do wykonywania prostych prac porządkowych w ogródku przedszkolnym, grabienie, przekopywanie grządek, sianie.
 • Wyjaśniać pojęcia: sianie.
 • Pracować z obrazkiem przedstawiającym wiosenne czynności w ogrodzie.
 • Poznawać różne rośliny cebulkowe.
 • Zakładać zielony ogródek na parapecie – poznawać etapy sadzenia cebuli.
 • Dostrzegać różnice między sianiem a sadzeniem.
 • Prowadzić obserwacje przyrodnicze w trakcie spaceru po najbliższej okolicy.
 • Kształtować prawidłową postawę oraz polepszać funkcje układu krążenia i oddychania.
 • Dostrzegać w otoczeniu oznaki wczesnej wiosny – rozpoznawać i podawać nazwy pierwszych przejawów wiosny.
 • Rozumieć wieloznaczności słów: kotki i pączki.
 • Rozpoznawać i podawać nazwy ptaków: skowronka, bociana, jaskółki.
 • Doskonalić umiejętność analizy i syntezy sylabowej.
 • Rozpoznawać i podawać nazwy emocji.
 • Dostrzegać emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.
 • Zapoznawać się z wyglądem i nazwami pierwszych wiosennych kwiatów: krokusów, tulipanów, hiacyntów.
 • Wzbogacać wiedzę na temat polskich zwyczajów ludowych – topienie Marzanny.
 • Wykonywać postaci Wiosny z jej atrybutami, rozwijać ekspresji plastycznej.
 • Malować duże powierzchnie.
 • Doskonalić umiejętność posługiwania się nożyczkami; dbanie o bezpieczeństwo.
 • Wdrażać do zdrowego stylu życia – ruch, właściwe odżywianie.
 • Wyjaśniać znaczenie spożywania szczypiorku dla zachowania dobrego zdrowia.
 • Rozwijać umiejętność bezpiecznego poruszania się podczas zabaw ruchowych na powietrzu.
 • Zachęcać dzieci do uczestniczenia w zabawach ruchowo-naśladowczych.
 • Rozwijać umiejętność słuchania i śpiewania piosenek.
 • Rozpoznawać i podawać nazwy zwierząt z wiejskiego podwórka.
 • Aktywnie uczestniczyć w zabawach, ośmielać dzieci do wypowiadania się przed grupą.
 • Kształtować umiejętność rozróżniania i podawania nazw zwierząt hodowlanych i ich domów.
 • Zapoznawać z nazwami: buda, stajnia, kurnik.
 • Stymulować rozwoju mowy; ćwiczenia mięśni narządów mowy na zgłoskach: mu, me, be, hau, miau, iha, ko, kwa.
 • Rozwijać spostrzegawczość słuchową – rozpoznawanie głosów zwierząt wiejskich.
 • Rozpoznawać i podawać nazwy zwierząt dorosłych i młodych: koń – źrebak, krowa – cielak, świnia – prosiak, kura – kurczak.
 • Kształtować umiejętność łączenia w pary zwierząt dorosłych i młodych.
 • Rozwijać aparat  mowy poprzez ćwiczenia dźwiękonaśladowcze.
 • Doskonalić czynności podstawowe: chodu, biegu, skoku, utrzymywania równowagi.
 • Poszerzać wiedzę przyrodniczą na temat pokarmów zwierząt.
 • Łączyć w pary zwierzęta i ich przysmaki.
 • Porównywać liczebności zbiorów poprzez dobieranie elementów w pary

DZIEŃ ZABAW KARNAWAŁOWYCH

LUTY

W tym miesiącu będziemy;

 • Rozwijać zainteresowania książką.
 • Wypowiadać się na temat książki przyniesionej do przedszkola – budować wypowiedzi zrozumiałych dla otoczenia.
 • Wdrażać do uważnego słuchania bajki czytanej przez N.
 • Rozpoznawać i podawać imiona / nazwy bohaterów znanych bajek.
 • Odróżniać dobro od zła.
 • Wspólnie tworzyć bajki.
 • Rozbudzać kreatywności i swobodną ekspresję teatralną – odgrywanie ról.
 • Zapoznawać się z zasadami korzystania z książek – rozumienie potrzeby dbania o książki.
 • Dobierać charakterystyczne elementy do bajkowych postaci.
 • Wcielać się w role poznanych bohaterów – zabawy dramowe.
 • Kształtować spostrzegawczość, refleks i umiejętność kojarzenia.
 • Rozumieć pojęcia karnawał; kształtować umiejętności klasyfikowania pojazdów według określonej cechy.
 • Doskonalić umiejętności przeliczania w zakresie 1–4; poszerzać zakres liczenia.
 • Poznawać pracę fryzjera – czynności, jakie wykonuje i akcesoriów, które są mu potrzebne.
 • Podawać nazwy strojów balowych.
 • Rozwijać pomysłowość i wyobraźnię – wykonywać maski karnawałowe.
 • Kształtować prawidłową reakcję na sygnał.
 • Zwracać uwagę na estetyczny sposób poruszania się.
 • Posługiwać się pojęciami: serpentyna, girlanda, konfetti.
 • Rozumieć i określać cech przedmiotów: wielkość, kształt, kolor.
 • Poznawać i wykonywać ozdoby karnawałowe ; ozdabianie sali.
 • Czerpać radość ze wspólnej zabawy; wdrażać dzieci do przestrzegania reguł podczas zabaw.
 • Rozwijać ciekawość poznawczą; oglądanie książek z dinozaurami.
 • Rozwijać ekspresję plastyczną; malowanie dużych powierzchni.
 • Doskonalić umiejętność posługiwania się nożyczkami; dbać o bezpieczeństwo.
 • Rysować węglem.
 • Poznawać i określać właściwości soli.
 • Kształtować myślenie przyczynowo-skutkowe podczas zabaw badawczych – zmiany nieodwracalne.
 • Rozpoznawać uczucia prezentowane za pomocą symboli graficznych.
 • Podawać nazwy czynności i nastrojów przedstawionych na obrazkach.
 • Budować wypowiedzi poprawne gramatycznie.
 • Rozpoznawać i podawać nazw zwierząt przedstawionych na schematycznych obrazkach.
 • Rozwijać sprawność manualną podczas zabaw z plasteliną.
 • Wdrażać do estetycznego wykonania pracy.
 • Uczestniczyć w zabawie badawczej – rozbudzać zainteresowania otaczającym światem, prowadzić obserwację.
 • Doskonalić celności rzutu.
 • Zapoznawać się z wyglądem pierwszych rowerów.
 • Ćwiczyć spostrzegawczość – dostrzegać różnice między obrazkami.
 • Zapoznawać się z różnymi sposobami komunikowania się – wzywanie pomocy w górach.
 • Rozwijać spostrzegawczość słuchową – rozpoznawanie dźwięków i podawanie nazw przedmiotów, które je wydają.
 • Skonstruować telefon ze sznurka i plastikowych kubków.
 • Rozpoznawać i podawać nazwy figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt.
 • Rozwijać wyobraźnię i pomysłowość.
 • Rozwijać zainteresowanie książką jako źródłem informacji.
 • Zapoznawać się z historią żarówki.
 • Rozwijać wyobraźnię i pomysłowość podczas tworzenia kukiełek do teatru cieni i zabaw teatralnych.
 • Rozwijać spostrzegawczość poprzez obserwację i wyszukiwanie brakujących elementów.
 • Wykonywać ćwiczenia grafomotoryczne.
 • Słuchać i stosować słowa i zwroty w języku angielskim.

Tematy:

BAŚNIE, BAJKI, LEGENDY

BALE, BALE W KARNAWALE

W DAWNYCH CZASACH

WYNALAZKI

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Laurki na dzień babci i dziadka

STYCZEŃ

WITAMY NOWY ROK

TEMATY DNI: 1. Zimowe ubrania, 2.Kolory wiosny, 3.Latem jest ciepło, 4.Jesienne smakołyki, 5.Cztery pory roku;

W tym tygodniu będziemy;

 • podejmować samodzielną aktywność poznawczą;
 • śpiewać i inscenizować powitankę;
 • rozpoznawać kolegów i koleżanki po głosie;
 • brać udział w zabawach ruchowych, wykonywać polecenia N., reagować na sygnały dźwiękowe i słowne, naśladować ruchy, śpiewać i tańczyć;
 • podawać nazwy ubrań; utrwalać nazwy części ciała;
 • rozumieć konieczność zabezpieczania się przed mrozem;
 • poruszać się swobodnie po sali w rytm muzyki;
 • naśladować ruchy rozgrzewania różnych części ciała;
 • słuchać wiersza; wymieniać kolejność wkładania ubrań, zgodnie z treścią wiersza;
 • klasyfikować ubrania, wskazywać te, które wkładamy zimą;
 • samodzielnie się ubierać, pamiętać o kolejności wkładania ubrań;
 • prowadzić obserwację przyrody; wiązać zmiany zachodzące w przyrodzie z aktualną porą roku.
 • uczestniczyć w zabawach integracyjnych na świeżym powietrzu;
 • prawidłowo oddychać;
 • Łączyć rękawiczki w pary; utrwalać nazwy kolorów;
 • znać i stosować zasady bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w sali przedszkolnej.
 • zgodnie bawić się z innymi dziećmi;
 • porównywać kształty; kolorować obrazek według wzoru;
 • posługiwać się określeniami charakteryzującymi wiosnę;
 • czerpać radość z zabawy muzyczno-ruchowej z chustą animacyjną;
 • malować palcami, zapełniać całą powierzchnię kartki;
 • dbać o porządek w miejscu pracy;
 • „malować” kolorowymi chustami do muzyki; nie potrącać innych
 • reagować na sygnał dotykowy; cierpliwie czekać na swoją kolej; ilustrować ruchem muzykę;
 • ozdabiać wiosenną łąkę kwiatami; znać nazwy kolorów podstawowych i pochodnych;
 • zgodnie i bezpiecznie bawić się z innymi.
 • nawiązywać relacje z innymi podczas zabawy;
 • podawać nazwy części ciała; wymieniać części twarzy;
 • poznawać cechy charakterystyczne dla lata;
 • rytmicznie wymieniać pory roku, naśladując ruchy N.
 • klasyfikować ubrania – dzielić je na letnie i zimowe;
 • posługiwać się określeniami: ciepło, ciepły, zimno;
 • dobierać ubrania do odpowiedniej pory roku; utrwalać nazwy pór roku;
 • prowadzić obserwacje przyrodnicze;
 • bezpiecznie bawić się w ogrodzie przedszkolnym;
 • porównywać obrazki i wskazywać takie same;
 • budować krótkie wypowiedzi na temat ilustracji i własnych doświadczeń;
 • słuchać opowiadania czytanego przez N.; uczestniczyć w rozmowie na temat przetworów wykonanych jesienią;
 • układać historyjkę obrazkową; posługiwać się określeniami: najpierw, potem, na końcu oraz nazwami pór roku;
 • współdziałać z innymi w zabawie; czerpać radość ze wspólnej zabawy;
 • liczyć w zakresie 1–4;
 • dbać o estetyczne wykonanie pracy;
 • bawić się zgodnie z innymi; stosować zwroty grzecznościowe. zgodnie bawić się z innymi;
 • utrwalać nazwy pór roku;
 • słuchać wiersza; łączyć opis z odpowiednim obrazkiem;
 • wskazywać ulubioną porę roku i uzasadnia swój wybór;
 • obserwować przyrodę;
 • kulturalnie bawić się z innymi i sprzątać po zabawie.

CO MOŻNA ROBIĆ ZIMĄ?

TEMATY DNI: 1. Zimowy krajobraz,2. Jaki jest śnieg? 3.Płatki śniegowe, 4.Badanie lodu, 5.Tropy na śniegu;

W tym tygodniu będziemy;

 • zgodnie bawić się z innymi;
 • śpiewać i inscenizować powitankę;
 • ćwiczyć mięśnie rąk i nadgarstka przez ugniatanie kul z papieru.
 • brać udział w zabawach ruchowych, wykonywać polecenia N., reagować na sygnały dźwiękowe i słowne, naśladować ruchy, śpiewać i tańczyć;
 • badać i określać właściwości śniegu; posługiwać się określeniami: zimny, mokry, miękki;
 • próbować roztopić śnieg za pomocą cukru i soli; wyciągać wnioski z przeprowadzonego eksperymentu;
 • szybko reagować na sygnał;
 • szacować, liczyć i łączyć w pary;
 • uczestniczyć w zabawie muzyczno-ruchowej; naśladować poruszanie się pingwina;
 • relaksować się podczas zabawy sensorycznej;
 • kulturalnie bawić się z innymi i sprzątać po zabawie.
 • Recytować wierszyk; rozpoznawać kolegów i koleżanki po głosie;
 • słuchać wiersza; uczestniczyć w rozmowie na temat jego treści; budować krótką wypowiedź;
 • czerpać radość ze wspólnej zabawy;
 • poruszać chustą w rytm muzyki; rozpoznawać kolory; dbać o bezpieczeństwo;
 • prowadzić obserwacje przyrodnicze podczas spaceru;
 • uczestniczyć w zabawie integracyjnej na świeżym powietrzu;
 • przestrzegać zasad bezpiecznej zabawy na śniegu;
 • oglądać świat przez kolorową folię, wypowiadać się na temat swoich wrażeń;
 • uczestniczyć w zabawie badawczej – malować śnieg;
 • ugniatać i formułować kulki z plasteliny;
 • słuchać nowej piosenki;
 • zgodnie i bezpiecznie bawić się z innymi;
 • klasyfikować przedmioty według rodzaju;
 • wyrażać swój nastrój poprzez muzykę;
 • znać słowa pierwszej i drugiej zwrotki piosenki; bawić się przy muzyce – ilustrować treść piosenki;
 • ćwiczyć małą motorykę; orientować się w przestrzeni, rysować linie proste i spirale; rozumieć zwroty: unoszą się, opadają, wirują;
 • obserwować przyrodę, zwracać uwagę na kolory występujące w przyrodzie w obecnej porze roku;
 • uczestniczyć w ćwiczeniach oddechowych – przenosić płatki śniegu (skrawki papieru) przy użyciu słomki;
 • liczyć śnieżynki, poszerzać zakres liczenia;
 • nalewać wodę i soki do różnych pojemników;
 • uczestniczyć w zabawie badawczej – badać właściwości lodu; posługiwać się określeniami: zimny, twardy, przeźroczysty;
 • szybko reagować na sygnały;
 • rysować po śladzie; utrwalać nazwy figur geometrycznych; wiedzieć, że lód może być różnego rodzaju;
 • prowadzić obserwacje przyrodnicze;
 • uczestniczyć w zabawie badawczej na świeżym powietrzu;
 • smakować kostki zamrożonego soku; utrwalać cechy lodu; określać smak kostek;
 • kulturalnie bawić się z innymi i sprzątać po zabawie.
 • uczyć się na pamięć trzeciej zwrotki piosenki;
 • tropić zwierzęta; łączyć zwierzę z tropem; podawać nazwę zwierzęcia ze zdjęcia;
 • porównywać kształty i klasyfikować tropy według rodzaju;
 • Łączyć takie same tropy; liczyć je; łączyć tropy ze zwierzętami;
 • ilustrować ruchem treść piosenki; wspólnie z innymi śpiewać piosenkę;
 • ćwiczyć spostrzegawczość i pamięć wzrokową poprzez zabawę „Memory”;

ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA

TEMATY DNI: 1. Moja babcia i mój dziadek,2. Zabawy z babcią i dziadkiem,3.Upominek dla babci,4.Upominek dla dziadka,5.Zapraszamy na przedstawienie;

W tym tygodniu będziemy;

 • zgodnie bawić się z dziećmi
 • usprawniać narządy mowy, dbać o wyrazistą i zrozumiałą mowę
 • rozumieć potrzebę ruchu fizycznego dla zdrowia
 • samodzielnie myć ręce z zachowaniem poszczególnych etapów
 • wyrażać szacunek dla swoich bliskich
 • używać elementów kultury żywego słowa w zabawach parateatralnych
 • używać zwrotów grzecznościowych
 • śpiewać piosenki indywidualnie i zbiorowo
 • doskonalić sprawność manualną
 • korzystać z zabawa na wolnym powietrzu w czasie zimy, rozumieć potrzebę rozgrzewki
 • przenosić elementy z zachowaniem równowagi
 • eksperymentować z technikami plastycznymi
 • sprzątać zabawki po zakończeniu zabawy
 • przestrzegać zasad swobodnej zabawy
 • rozumieć emocje i uczucia swoich kolegów
 • poznawać tradycyjne zabawy dla dzieci
 • brać udział w zorganizowanych zabawach rozwijających ogólną sprawność fizyczną
 • samodzielnie wykonywać podstawowe czynności higieniczne
 • rozpoznawać i nazywać podstawowe emocje, przestawiać je używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu
 • przygotowywać piosenki z okazji dnia babci i dziadka
 • usprawniać małą motorykę podczas zabaw paluszkowych i plastycznych
 • rozumieć potrzebę przebywania na świeżym powietrzu
 • swobodnie biegać, omijać dzieci w biegu, reagować na umówiony sygnał
 • eksperymentować z językiem polskim, tworzyć zdrobnienia od rzeczowników pospolitych i własnych
 • przestrzegać kodeksu grupy w zabawie, zgodnie bawić się z dziećmi
 • doskonalić małą motorykę poprzez wypychanie elementów
 • wykonywać ćwiczenia zgodnie z poleceniem
 • samodzielnie spożywać posiłki
 • potrafić w sposób płynny i zrozumiały wypowiadać się zdaniem nt swoich dziadków
 • brać udział w zabawach naśladowczych, ilustrować ruchem i zgłoskami dźwiekonaśladowczymi elementy zabawy
 • komponować, konstruować z elementów, wykazywać się kreatywnością
 • chętnie brać udział w zabawach zimowych w ogrodzie przedszkolnym
 • integrować się z grupą w czasie zabaw
 • kontrolować tor oddechowy, świadomie wydłużać fazę wydechu
 • sprzątać zabawki, inicjować zabawy konstrukcyjne, majsterkować, budować, wykorzystując zabawki
 • przestrzegać zasad zabawy dydaktycznej, przeliczać w zakresie 1-5
 • uczestniczyć w zabawach ruchowych
 • samodzielnie wykonywać czynności samoobsługowe
 • uważnie słuchać czytanego tekstu, rozmawiać nt jego treści, rozróżniać świat fikcyjny od rzeczywistego
 • uczestniczyć w zabawach dydaktycznych wymagających ciszy, skupienia i cierpliwego oczekiwania, ćwiczyć słuch fonematyczny
 • śpiewać piosenki okazjonalne
 • wykonywać prace wg wzoru, usprawniać percepcję wzrokową
 • bawić się w ogrodzie w zgodzie
 • brać udział w zabawach ruchowych ze śpiewem
 • czuć się współodpowiedzialny za porządek w sali
 • potrafić cierpliwie czekać na swoją kolej w zabawie przestrzegać zasad swobodnej zabawy
 • rozumieć emocje i uczucia swoich kolegów
 • planować ruch, doskonalić koordynacje wzrokowo-ruchową,
 • przeliczać w swoim zakresie, rozszerzać zakres liczenia
 • pokonywać nieśmiałość na forum
 • doskonalić umiejętności grafomotoryczne,
 • inicjować zabawy dowolne, zgodnie potrafić włączyć się do zabawy innych dzieci

ZIMOWE MISTRZOSTWA SPORTOWE

TEMATY DNI: 1. Bezpieczne zabawy zimą,2.Zimowa rozgrzewka,3.Zabawy na śniegu i lodzie,4.Lepimy bałwana,5.Zimowi sportowcy;

W tym tygodniu będziemy;

 • podejmować zabawy swobodne i organizowane w sali
 • respektować zasady zachowania się w grupie
 • wypowiadać się w sposób zrozumiały omawiając przedstawione obrazki
 • dostrzegać przyczynę i skutek na omawianych obrazkach
 • tworzyć zasady bezpiecznych zasad zimowych zabaw
 • uważnie słuchać i wypowiadać się na temat przeczytanego utworu literackiego.
 • integrować się z kolegami i koleżankami poprzez codzienne poranne zabawy ruchowe
 • wyrabiać nawyk codziennych zabiegów higienicznych
 • rozpoznawać emocje, zwracać uwagę na dzieci podczas zabawy, wypowiadać się w sposób zrozumiały dla innych, układać historyjkę obrazkową według kolejności zdarzeń
 • brać udział w zabawach ruchowych w tym z elementami rzutu
 • słuchać uważnie i mówić na pamięć wiersz, naśladować ruchami treść utworu
 • współpracować z dziećmi w zabawie,
 • brać udział w zabawach rytmicznych, poruszać się w rytm muzyki, reagować na sygnał
 • inicjować zabawy w kącikach zainteresowań, używać zwrotów grzecznościowych.
 • śpiewać i inscenizować powitankę
 • usprawniać aparat mowy podczas ćwiczeń artykulacyjnych
 • ćwiczyć motorykę małą poprzez wyklejanie kształtu, uzupełnianie obrazka według własnego pomysłu.
 • zachowywać prawidłowy tor oddychania przy wykonywaniu zadania, uważnie słuchać i wykonywać zadanie, dokładnie przenosić małe przedmioty używając odpowiednie chwytu dłoni.
 • Bawić się z dziećmi, respektować zasady bezpieczeństwa na placu zabaw
 • poruszać się w rytm muzyki, reagować na sygnał, chętnie uczestniczyć w zabawach muzycznych, rozwijać wyobraźnię muzyczną poprzez słuchanie muzyki
 • podejmować samodzielną aktywność poznawczą, nawiązywać relacje z dziećmi
 • budować proste i zrozumiałe wypowiedzi, rozwijać spostrzegawczość poprzez dostrzeganie elementów na obrazku, zwracać uwagę na przestrzeganie zasad  bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.
 • integrować się z kolegami i koleżankami poprzez codzienne poranne zabawy ruchowe
 • współpracować z dziećmi w grupie
 • uważnie słuchać czytanego tekstu
 • naśladować czynności o których jest mowa w tekście
 • rozwijać spostrzegawczość poprzez łączenie elementów w pary
 • rozwijać mowę poprzez opis obrazka
 • dostrzegać i wskazywać na obrazkach sytuacje niebezpieczna podczas zabaw zimowych
 • bezpiecznie korzystać ze sprzętu ogrodowego, bawić się w ogrodzie samodzielnie, włączać się do zabaw zorganizowanych,
 • ćwiczyć pamięć poprzez odtwarzanie układu obrazków
 • inicjować zabawy w kącikach zainteresowań, używać zwrotów grzecznościowych
 • uczestniczyć w zabawie ruchowej przy piosence, znać słowa utworu
 • określać położenie przedmiotu i jego kształt
 • doskonalić liczenie
 • współpracować w zabawie
 • rozwijać spostrzegawczość i uwagę, odwzorowywać układ elementów
 • bawić się w ogrodzie samodzielnie, włączać się do zabaw zorganizowanych, bawić sie razem z dziećmi, obserwować przyrodę
 • zachowywać prawidłowy tor oddychania przy ćwiczeniach oddechowych
 • reagować na sygnał podczas zabawy
 • uczestniczyć we wspólnych zabawach
 • stosować formy grzecznościowe w toku dnia i w zabawach tematycznych.
 • Wykonywać ćwiczenia rozwijające motorykę w zakresie zręczności i zwinności.
 • posługiwać się nazwami zimowego sprzętu sportowego: sanki, narty, łyżwy.
 • rozwija spostrzegawczości i koordynacji wzrokowo-ruchowej poprzez dobieranie pasujących elementów
 • brać udział w zabawach rytmicznych , reagować na sygnał
 • brać udział w zorganizowanych ćwiczeniach i zabawach ruchowych, stosować formy grzecznościowe w toku dnia i w zabawach tematycznych

DEKORUJEMY PIERNIKI

GRUDZIEŃ

TEMATY DNI: 1. Mikołajki, 2. Piszemy list do Świętego Mikołaja, 3. Paczki, paczuszki, 4. Pomocnicy Świętego Mikołaja, 5. Marzenia duże i małe

W tym tygodniu będziemy;

 • zgodnie bawić się z innymi;
 • śpiewać i inscenizować powitankę;
 • rozwiązywać zagadki związane z mikołajkami;
 • brać udział w zabawach ruchowych, wykonywać polecenia N., reagować na sygnały dźwiękowe i słowne, naśladować ruchy, śpiewać i tańczyć;
 • ilustrować ruchem treść piosenki;
 • pokonywać nieśmiałość podczas występów na forum grupy;
 • obserwować przyrodę;
 • uczestniczyć w zabawach integracyjnych na świeżym powietrzu;
 • ćwiczyć koncentrację i doskonalić czynności ruchowe podczas zabaw paluszkowych i ruchowych;
 • recytować krótki wierszyk;
 • rozpoznawać inne dzieci po głosie; znać imiona dzieci z grupy;
 • przestrzegać reguł zabawy;
 • kulturalnie bawić się z innymi i sprzątać po zabawie.
 • podejmować samodzielną aktywność poznawczą;
 • rozpoznawać zabawki dotykiem i podawać ich nazwy;
 • dokonywać analizy sylabowej;
 • naśladować ruchem różne zwierzęta;
 • słuchać z uwagą opowiadania i odpowiadać na pytania;
 • budować wypowiedź zrozumiałą dla otoczenia;
 • wyrażać swoje pragnienia;
 • porównywać kształty różnych elementów i łączyć je w pary;
 • znać i stosować zasady bezpiecznego zachowania się w ogrodzie przedszkolnym;
 • prowadzić obserwacje przyrodnicze;
 • identyfikować się z grupą rówieśniczą;
 • znać i stosować zasady bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w sali przedszkolnej.
 • zgodnie bawić się z innymi dziećmi;
 • poznawać słowa i melodię nowej piosenki;
 • bezpiecznie posługiwać się nożyczkami;
 • słuchać wiersza i odpowiadać na pytania do jego treści;
 • układać historyjkę obrazkową zgodnie z chronologią zdarzeń;
 • posługiwać się określeniami czasowymi: na początku, potem, na końcu;
 • wyrażać za pomocą ekspresji plastycznej swoje marzenia, pragnienia;
 • uczestniczyć w zabawach integracyjnych;
 • podawać nazwy przedmiotów przedstawionych na obrazkach;
 • dzielić wyrazy na sylaby z wyklaskiwaniem lub z tupaniem;
 • zgodnie i bezpiecznie bawić się z innymi.
 • nawiązywać relacje z innymi podczas zabawy;
 • doskonalić czynności ruchowe;
 • recytować krótki wierszyk w języku angielskim;
 • wykonywać czynności zgodnie z poleceniami N. w języku angielskim;
 • porządkować pudełka – układać sekwencje rosnące i malejące;
 • różnicować wielkości; rozumieć i stosować określenia: mały, mniejszy, najmniejszy, duży, większy, największy;
 • prowadzić obserwacje przyrodnicze;
 • bezpiecznie bawić się w ogrodzie przedszkolnym;
 • rozwijać orientację przestrzenną podczas zabawy na świeżym powietrzu;
 • malować farbami na powierzchni dużej i małej;
 • posługiwać się pędzlem;
 • rozwijać koordynację wzrokowo-ruchową;
 • bawić się kulturalnie z innymi dziećmi w kącikach zainteresowań.
 • po zabawie odkładać zabawki, klocki na miejsce dla nich przeznaczone;
 • z uwagą słuchać wiersza;
 • odpowiadać na pytania do wiersza;
 • wiedzieć, co to jest schronisko;
 • wykonywać kartkę świąteczną przy użyciu różnorodnych materiałów ozdobnych;
 • wspólnie z innymi dziećmi wykonywać obraz Mikołaja;
 • czerpać radość ze wspólnej pracy;
 • bawić się zgodnie z innymi;  stosować zwroty grzecznościowe.

KIM BĘDĘ, GDY DOROSNĘ

TEMATY DNI: 1. Kucharz, 2. Krawiec, 3. Malarz, 4. Murarz, 5. Kto to taki?

W tym tygodniu będziemy;

 • zgodnie bawić się z innymi;
 • śpiewać i inscenizować powitankę;
 • brać udział w zabawach ruchowych, wykonywać polecenia N., reagować na sygnały dźwiękowe i słowne, naśladować ruchy, śpiewa i tańczy;
 • słuchać wiersza i odpowiadać na pytania;
 • wypowiadać się na temat pracy kucharza oraz przedmiotów, których używa w swojej pracy;
 • rozpoznawać sprzęty kuchenne po dźwięku;
 • słuchać piosenki; grać na kuchennych instrumentach w określonym przez N. momencie;
 • uzupełniać obrazki brakującymi fragmentami;
 • znajdować na obrazku określone elementy;
 • znać nazwy przyborów kuchennych;
 • przestrzegać zasad bezpiecznej zabawy na śniegu;
 • uczestniczyć w zabawach ruchowych na świeżym powietrzu;
 • wypowiadać się na temat znaczenia kolorów sygnalizacji świetlnej, rysować wskazane elementy;
 • znać na pamięć i recytować wierszyk;
 • oglądać i podawać nazwy przyborów kuchennych;
 • dzielić nazwy przedmiotów kuchennych na sylaby;
 • układać puzzle – dobierać przedmioty do osoby wykonującej zawód krawca;
 • czerpać radość ze wspólnej zabawy;
 • sprawdzać długość sznurków; posługiwać się pojęciami dłuższy, krótszy; porządkować elementy od najdłuższego do najkrótszego;
 • klasyfikować ze względu na jedną cechę – kształt;
 • porównywać kształty;
 • przekładać sznurki przez dziurki wokół łat;
 • zgodnie i bezpiecznie bawić się z innymi.
 • słuchać nowej piosenki;
 • klasyfikować przedmioty według rodzaju;
 • poznawać zawód malarza artysty i malarza wnętrz;
 • przyporządkowywać przedmioty do odpowiedniej osoby;
 • układać puzzle; rozpoznawać i podawać nazwy narzędzi, których malarz używa do swojej pracy;
 • ilustrować muzykę ruchem;
 • zachowywać porządek wokół miejsca pracy;
 • malować pędzlem na małej powierzchni przy muzyce;
 • obserwować przyrodę, zwracać uwagę na kolory występujące w przyrodzie w obecnej porze roku;
 • usprawniać motorykę dużą podczas naśladowania ruchów N.
 • uważnie słuchać poleceń N.;
 • malować muzykę wstążkami z bibuły, naśladując ruchy N. w rytm muzyki;
 • wiedzieć, co zniknęło – pamięta, jakie przedmioty i w jakiej kolejności leżały na podłodze;
 • bawić się kulturalnie z innymi dziećmi w kącikach zainteresowań.
 • Słuchać wiersza o murarzu;
 • wiedzieć, co to jest betoniarka, kielnia, cegła;
 • układać puzzle – dobierać przedmioty do osoby wykonującej zawód budowniczego;
 • poruszać się w rytm muzyki;
 • wspólnie z innymi układać z siebie jakąś budowlę;
 • klasyfikować przedmioty ze względu na jedną cechę – kolor;
 • rozpoznawać kształty; odwzorowywać kompozycje z klocków;
 • wspólnie z innymi dziećmi budować z klocków różne budowle; potrafić dzielić się z innymi zabawkami; współpracować w grupie;
 • dostrzegać różnice między obrazkami; uzupełniać i kolorować obrazek;
 • wypowiadać się na temat swojego domu;
 • rytmicznie recytować wiersz i ilustrować treść wiersza naśladując ruchy N.
 • rozwiązywać zagadki ruchowe dotyczące zawodów;
 • wypowiadać się na temat różnych zawodów i ich znaczenia w życiu innych ludzi;
 • rozwijać ekspresję ruchową podczas ćwiczeń ruchowych;
 • klasyfikować przedmioty według określonej cechy; dobierać przedmiot do odpowiedniej osoby;
 • utrwalać nazwy przedmiotów i poznanych zawodów;
 • uczestniczyć w zabawie ruchowej na świeżym powietrzu;
 • wypowiadać się na temat swoich marzeń dotyczących jego pracy w przyszłości;
 • wykonywać pracę plastyczną zatytułowaną: „Kim będę, gdy dorosnę”;
 • kulturalnie bawić się z innymi i sprzątać po zabawie.

ŚWIĘTA ZA PASEM

TEMATY DNI: 1. Świąteczne porządki, 2. Ozdoby choinkowe, 3. Łańcuchy i girlandy, 4. Zapachy Świąt , 5. Kolorowa choinka

W tym tygodniu będziemy;

 • zgodnie bawić się z innymi;
 • śpiewać i inscenizować powitankę;
 • podawać miotełkę w rytm muzyki; doskonalić chwyt oraz umiejętność podawania przedmiotu;
 • brać udział w zabawach ruchowych, wykonywać polecenia N., reagować na sygnały dźwiękowe i słowne, naśladować ruchy, śpiewać i tańczyć;
 • kształtować świadomość prawej i lewej strony oraz świadomość przestrzenną przez naśladowanie ruchów;
 • słuchać piosenki;
 • słuchać wiersza i odpowiadać na pytania dotyczące jego treści;
 • dostrzegać swoją rolę w codziennych pracach domowych;
 • podawać nazwy przedmiotów i czynności nimi wykonywanych;
 • naśladować czynności porządkowe;
 • składać kocyk zgodnie z instrukcją N.; współpracować z drugą osobą;
 • przestrzegać zasad bezpiecznej zabawy na śniegu;
 • właściwie reagować na sygnał; poszerzać zakres liczenia;
 • wykonywać pracę plastyczną;
 • podawać nazwy czynności wykonywanych samodzielnie w domu;
 • wskazywać odpowiedni symbol czynności i naklejać na odbitą dłoń;
 • kulturalnie bawić się z innymi i sprzątać po zabawie.
 • podejmować wspólną zabawę z rówieśnikami;
 • utrwalać nawyk prawidłowego oddychania – wciągać powietrze nosem, wypuszczać ustami;
 • znać nazwy podstawowych kolorów;
 • klasyfikować przedmioty ze względu na jedną cechę;
 • ustawiać się w pary;
 • rozwijać sprawność manualną oraz wyobraźnię twórczą;
 • wykonywać ozdobę choinkową;
 • posługiwać się klejem i farbą;
 • uczestniczyć w zabawie muzyczno-ruchowej;
 • doskonalić ruchy zamierzone przez naśladowanie;
 • czerpać radość ze wspólnej zabawy;
 • wykonywać zadania zgodnie ze wskazówkami N.;
 • podejmować samodzielną aktywność poznawczą;
 • słuchać kolęd;
 • łączyć i sklejać paski łańcucha;
 • dostrzegać regularność, odwzorowywać i kontynuować rytmy;
 • słuchać wiersza i potrafić wypowiedzieć się na jego temat;
 • rozumieć słowa: girlanda, łańcuch.
 • Porównywać długość łańcuchów i girland,
 • rozumieć i posługiwać się określeniami długi, krótki;
 • podejmować próbę odmierzania długości sznurkiem;
 • ustawiać się w szeregu;
 • liczyć w zakresie 1–3;
 • wykonywać płynne ruchy do muzyki;
 • posługiwać się pędzelkiem;
 • stosować formy grzecznościowe w toku dnia i w zabawach tematycznych.
 • rozpoznawać zapachy kojarzące się z Bożym Narodzeniem: przyprawy korzenne oraz choinka;
 • budować wypowiedź zrozumiałą dla otoczenia;
 • formować kulki i spłaszczać je;
 • kształtować dłonią i za pomocą foremek różnych wzorów ciasteczek;
 • przestrzegać zasady bezpiecznego i higienicznego przygotowania posiłków;
 • ćwiczyć sprawność manualną przez pakowanie ozdób;
 • dzielić się zabawkami.
 • rysować choinkę do wiersza;
 • rozwijać koordynację wzrokowo-ruchową;
 • wiedzieć, jak wygląda trójką;
 • dzielić na sylaby nazwy ozdób choinkowych;
 • rozumieć i stosować określenia przestrzenne: wysoko, nisko, na górze, na dole;
 • rozwijać ekspresję ruchową;
 • ćwiczyć sprawność paluszków;
 • kształtować precyzję ruchów;

ŚWIĄTECZNE TRADYCJE

TEMATY DNI: 1. Piękne kartki i życzenia, 2. Pierwsza gwiazdka, 3. Wigilijne smakołyki,  4. Przy świątecznym stole, 5. Rodzinne kolędowanie

W tym tygodniu będziemy;

 • podejmować samodzielną aktywność poznawczą;
 • śpiewać i inscenizować powitankę;
 • układać puzzle
 • brać udział w zabawach ruchowych, wykonywać polecenia N., reagować na sygnały dźwiękowe i słowne;
 • słuchać wiersza i  wypowiadać się na temat jego treści;
 • próbować ułożyć życzenia świąteczne;
 • budować  wypowiedź zrozumiałą dla otoczenia;
 • brać udział w zabawie ruchowej przy piosence;
 • rozwijać koordynację wzrokowo-ruchową i poczucie rytmu;
 • wykonywać kartkę świąteczną zgodnie z instrukcją;
 • rozwijać sprawność manualną;
 • chętnie bawić się z innymi dziećmi;
 • uczestniczyć w zabawie bieżnej;
 • zgodnie bawić się w kącikach zainteresowań.
 • cieszyć się z nadchodzących świąt;
 • mówić o swoich uczuciach związanych z nadchodzącymi świętami;
 • mówić krótką rymowankę;
 • poznawać tradycję czekanie na pierwszą gwiazdkę związaną ze świętami Bożego Narodzenia;
 • doskonalić umiejętność przeliczania;
 • dopełniać do trzech;
 • rozumieć określenie tyle samo;
 • rozwijać małą motorykę przez kolorowanie w granicach wyznaczonego pola;
 • współpracować z innymi podczas zabaw na świeżym powietrzu;
 • eksperymentować z farbą i z cukrem podczas wykonywania pracy plastycznej;
 • dbać o porządek w miejscu pracy;
 • zgodnie bawić się w kącikach zainteresowań.
 • dzielić na sylaby nazwy obrazków;
 • opowiadać o ilustracji;
 • poznawać potrawy związane ze świętami Bożego Narodzenia;
 • znać i wymieniać nazwy niektórych potraw wigilijnych;
 • łączyć postaci z ich ulubionymi potrawami;
 • rozpoznawać kolory;
 • wskazywać rzeczy potrzebne do przygotowania wigilijnego stołu;
 • wypowiadać się na temat zwyczaju pozostawiania dodatkowego nakrycia dla niespodziewanego gościa;
 • współpracować z innymi podczas nakrywania do stołu;
 • przeliczać elementy;
 • rozumieć określenia: na, obok, z jednej strony, z drugiej strony, nad oraz o jedno więcej / mniej, tyle samo;
 • uczestniczyć w zabawach na świeżym powietrzu;
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu;
 • ćwiczyć spostrzegawczość i pamięć;
 • ćwiczyć sprawność palców podczas naklejania małych kawałków bibuły;
 • inicjować zabawy.
 • chętnie słuchać kolęd;
 • doskonalić równowagę;
 • pokonywać nieśmiałość podczas występów na forum grupy;
 • czerpać radość ze wspólnego kolędowania;
 • rozwiązywać świąteczne zagadki;
 • znać i śpiewać kolędy;
 • słuchać kolęd podczas dowolnych zabaw.

LISTOPAD

1. LISTOPADOWE WSPOMNIENIA

TEMATY DNI: 1. Moi najbliżsi, 2. Moi rodzice, 3. Brat i siostra, 4. Rodzinna galeria

W tym tygodniu będziemy;

 • podejmować samodzielną aktywność poznawczą;
 • śpiewać i inscenizować powitankę;
 • ćwiczyć motorykę małą poprzez rysowanie kredkami na dużej powierzchni papieru
 • wykonywać określone wzory na kartce w dowolnych miejscach według własnego pomysłu
 • wyrabiać nawyk codziennych zabiegów higienicznych, np. mycia rąk przed posiłkiem
 • integrować się z kolegami i koleżankami poprzez codzienne poranne zabawy ruchowe
 • uczestniczyć w zabawach ruchowych
 • potrafić nazwać członków rodziny
 • wskazywać na zdjęciu zawody wykonywane przez rodziców
 • uważnie słuchać opowiadania i odpowiadać na pytania na określony temat
 • rozwijać wyobraźnie, kreatywność poprzez prace plastyczną
 • wyrażać muzykę ruchem
 • współpracować z dziećmi w zabawie, brać udział w zabawach ruchowych
 • wykazywać się pomysłowością podczas zabawy
 • wyrażać muzykę ruchem,
 • wypowiadać się na temat wykonanej pracy plastycznej
 • bawić się z dziećmi, respektować zasady bezpieczeństwa na placu zabaw
 • potrafić wykazać się pomysłowością w pracy plastycznej
 • podejmować zabawy swobodne i organizowane w sali
 • słuchać i śpiewać piosenkę, ilustrować ją ruchem
 • poprawnie rozpoznawać zawody przedstawione na obrazkach
 • ćwiczyć motorykę małą poprzez rysowanie linii w tunelu
 • budować poprawne wypowiedzi na określony temat
 • brać udział w zabawach ruchowych
 • inicjować zabawy w kącikach zainteresowań, używać zwrotów grzecznościowych
 • okazywać szacunek do najbliższych
 • okazywać szacunek swoim najbliższym członkom rodziny
 • współdziałać z dziećmi w zabawie, przestrzegać zasad w zabawie
 • uczestniczyć w zabawach ruchowych
 • stosować formy grzecznościowe w toku dnia i w zabawach tematycznych.
 • śpiewać poznaną piosenkę w rytm melodii
 • dokonywać analizy i syntezy sylabowej krótkich wyrazów, posługiwać się określeniami niższy, wyższy
 • wypowiadać się w zrozumiały sposób, podejmować próby posługiwania się określeniami : wysoki, niski, wyższy, niższy
 • posługiwać się określeniami niższy, wyższy podczas zabawy
 • uczestniczyć w zabawach rytmicznych, reagować na zmiany charakteru muzyki
 • kulturalnie bawić się z innymi i mówić do rówieśników po imieniu.
 • dzielić się zabawkami;
 • czekać w kolejce do urządzeń ogrodowych i bezpiecznie bawić się;
 • słuchać opowiadania i rozpoznawać uczucia;

2. JESIENNA POGODA

TEMATY DNI: 1. Deszczowa pogoda, 2. Ciemne chmury, 3. Święto Niepodległości, 4. Jesienne ubranie

W tym tygodniu będziemy;

 • podejmować samodzielną aktywność poznawczą;
 • tworzyć miłą i radosną atmosferę podczas zabawy
 • brać udział w zabawach ruchowych, wykonywać polecenia N., reagować na sygnały dźwiękowe i słowne, naśladować ruchy, śpiewać i tańczyć;
 • wyrabiać nawyk codziennych zabiegów higienicznych
 • wyrażać radość z zabawy z dziećmi w grupie
 • wyrażać muzykę ruchem
 • współpracować z dziećmi w zabawie,
 • brać udział w zabawach ruchowych kształtujących: skakanie obunóż, precyzję ruchów, celnego rzucania,
 • rozwijać umiejętność ustawiania się w rzędzie, podawania piłki pod nogami zgodnie bawić się w kącikach.
 • inicjować zabawy konstrukcyjne;
 • śpiewać powitankę;
 • poprawnie wypowiadać się na podstawie ilustracji,
 • ćwiczyć motorykę małą poprzez rytmiczne rysowanie kresek, formowanie kształtu
 • rysować w rytm muzyki
 • brać udział w zabawach rytmicznych
 • poprawnie wypowiadać się na określony temat
 • odpowiadać na pytania
 • rozwijać swoją wyobraźnię poprzez swobodne wypowiedzi na określony temat
 • doskonalić motorykę małą i koordynację wzrokowo-ruchowa poprzez precyzyjne rysowanie linii w tunelu
 • porównywać przedmioty ze względu na wybrana cechę
 • współpracować z innymi podczas zabaw na świeżym powietrzu, przestrzegać zasad bezpiecznej zabawy
 • rozwijać wyobraźnię muzyczną poprzez słuchanie muzyki i swobodne wypowiedzi
 • podejmuje zabawy swobodne i organizowane w sali
 • eksperymentować rytmem;
 • dostrzegać i układać rytm z określonych elementów;
 • przeliczać elementy zbiorów podczas zabawy;
 • dostrzegać i kontynuować rozpoczęty rytm;
 • rozwijać motorykę dużą poprzez uczestniczenie w zabawach rytmicznych;
 • swobodnie porusza się, bez potknięć i potrącania rówieśników;
 • bawi się zgodnie w kącikach zainteresowań.
 • potrafić rytmicznie rysować, eksperymentować rytmem i ruchem
 • rytmicznie kreśli wzory na dużej kartce papieru
 • zachowywać prawidłowy tor oddychania
 • słuchać uważnie i wypowiadać się na temat wysłuchanego utworu
 • konstruować z klocków dowolne budowle;
 • słuchać uważnie i odpowiada na pytania
 • potrafić wykonać takie czynności jak: ubieranie i rozbieranie się
 • potrafić powiedzieć jak należy dobrać ubiór do pory roku i pogody
 • układać historyjkę obrazkowa zgodnie z chronologia zdarzeń
 • potrafić wskazać w ułożonej historyjce przyczynę i skutek.
 • w wypowiedziach posługiwać się określeniami : na początku, potem, na końcu.
 • Prowadzić obserwację przyrody oraz pogody
 • w czasie zabaw dowolnych w kącikach właściwie odnosić się do rówieśników, stosować zwroty grzecznościowe w zabawie.

3. ZWIERZĘTA DOMOWE

TEMATY DNI: 1. Koty i kotki, 2. Pies – mój przyjaciel, 3. Jestem opiekunem, 4. Przytul misia, 5. Kim jest weterynarz

W tym tygodniu będziemy;

 • podejmować zabawy swobodne i organizowane w sali
 • tworzyć miłą i radosną atmosferę podczas zabawy
 • uczestniczyć w zabawach rytmicznych, współpracować z dziećmi w zabawie
 • wypowiadać się i odpowiada na pytania na określony temat
 • uczestniczyć w zabawach ruchowych, reagować na określony sygnał,
 • klasyfikować przedmioty według wielkości, posługiwać się określeniami :duży, większy, największy, mały, mniejszy,
 • nabywać umiejętności liczenia na konkretach, porównywać wielkość przedmiotów
 • poruszać się w rytm muzyki, reagować na umówiony sygnał
 • brać udział w zabawach ruchowych z przyborami.
 • współpracować z innymi podczas zabaw na świeżym powietrzu, przestrzegać zasad bezpiecznej zabawy
 • nabywać umiejętności ustawiania się w pary,  podejmować nowe zadania, wykonywać konstrukcje z klocków.
 • poprawnie odpowiadać na pytania, wypowiadać się na określony temat, okazywać życzliwość i troskę w stosunku do zwierząt
 • przejawiać troskę o zwierzęta
 • układać historyjkę obrazkowa, posługiwać się określeniami czasowymi : na początku, potem, na końcu; potrafi dostrzec przyczynę i skutek.
 • Opisywać wygląd zwierzątka, wypowiadać się na temat opieki nad zwierzętami
 • współpracować z innymi podczas zabaw na świeżym powietrzu
 • dokładnie wykonywać ćwiczenia podczas zabaw ruchowych
 • zgodnie i bezpiecznie bawić się z innymi.
 • rytmicznie recytować wiersz w odpowiednim tempie,
 • doskonalić analizę i syntezę sylabową
 • śpiewać piosenkę, rytmicznie eksperymentować rytmem, wypowiadać się na temat treści piosenki
 • uczestniczyć w zabawach ruchowych ze elementami czworakowania
 • wypowiadać się na określony temat
 • wiedzieć, dlaczego trzeba opiekować się zwierzętami
 • rozwijać swoją wyobraźnię poprzez eksperymentowanie farbami.
 • Bawić się kulturalnie z innymi dziećmi w kącikach zainteresowań.
 • podejmować zabawy swobodne i organizowane w sali
 • śpiewać piosenkę odtwarzając ją ruchem
 • potrafić nazwać emocje
 • potrafić wyrażać swoje emocje podczas zabawy
 • współdziałać z dziećmi w zabawie, identyfikować się i określać własne emocje,
 • grupować przedmioty ze względu na ich wielkość, przeliczać w zakresie 1-3
 • porównywać takie same kształty,
 • podejmować próby używania chwytu pisarskiego podczas rysowania, usprawniać motorykę małą
 • rozróżniać i panować nad emocjami
 • korzystać z komunikatów werbalnych podczas zabawy
 • sprzątać po zabawie.
 • rozwijać aparat artykulacyjny poprzez naśladowanie odgłosów zwierząt
 • uczestniczyć w zabawach ruchowych, bieżnych, naśladować odgłosy wydawane przez zwierzęta
 • utrwalać zdobytą wiedzę i umiejętności.
 • bawić się kulturalnie z innymi dziećmi w kącikach zainteresowań, używać zwrotów grzecznościowych.

4. ZIMNO, CORAZ ZIMNIEJ

TEMATY DNI: 1. Niezwykłe domy, 2. Zimowy śpioch – jeż, 3. Kto przyleci do karmnika? 4. Nowe futerko, 5. Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę

W tym tygodniu będziemy;

 • podejmować zabawy swobodne i organizowane w sali
 • tworzyć miłą i życzliwą atmosferę
 • rozwiązywać zagadki
 • brać udział w zabawach ruchowych, wykonywać polecenia N.
 • odpowiadać na pytania do przeczytanego utworu, uczestniczyć w zabawach grupowych , zwracać uwagę na piękno przyrody
 • uczestniczyć w zabawach ruchowych , bieżnych, współpracować z dziećmi w zabawie
 • działać w zespole, podejmować próby współpracy
 • okazywać życzliwość innym w grupie, szacunek do otoczenia, umiejętność komunikowania się,
 • przestrzegać zasad zabawy w grupie, umiejętnie komunikować się w grupie zachowując współpracę podczas zabawy
 • kulturalnie bawić się w kącikach.
 • układać obrazek z kilku części rozwijając spostrzegawczość wzrokową, interesować się zwierzętami leśnymi.
 • słuchać uważnie utworu, brać udział w zabawach naśladowczych
 • liczyć elementy, odróżniać liczenie błędne od poprawnego
 • usprawniać umiejętności manualne, spostrzegawczość poprzez rysowanie linii, kolorowanie w obrębie konturu
 • brać udział w zabawach ruchowych, naśladowczych, eksperymentować głosem
 • rozwijać wyobraźnie poprzez prace plastyczną, usprawniać umiejętności manualne poprzez eksperymenty graficzne z użyciem farby i materiału naturalnego
 • przeliczać we własnym zakresie
 • dokonywać analizy wiersza, poznawać rzeczywistość na podstawie tekstu
 • reagować na sygnały wzrokowe i słuchowe, hamować bieg
 • usprawniać umiejętności manualne poprzez kolorowanie ograniczonej powierzchni, prawidłowe trzymanie kredki
 • wzmacniać mięśnie nóg podczas podskoków
 • podejmować rywalizację w prostych grach planszowych, podejmować próby przeliczania, odwzorowania liczebności
 • stosować formy grzecznościowe w toku dnia i w zabawach tematycznych.
 • śpiewać piosenki zgodne z omawianą tematyką
 • doskonalić spostrzeganie poprzez dostrzeganie różnic na obrazku, rozróżniać ptaki: wróbla, sikorkę
 • uważnie słuchać utworu, wypowiadać się na określony temat budując poprawnie zdania
 • zachowywać prawidłowy tor oddychania
 • brać udział w zabawach ruchowych, naśladowczych, rozwija kompetencje językowe poprzez eksperymentowanie językiem
 • kulturalnie bawić się z dziećmi i mówić im po imieniu.
 • śpiewa piosenkę zachowując prawidłową melodię
 • rozwijać zmysł dotyku poprzez zabawy badawcze
 • koncentrować się na słuchaniu tekstu
 • słuchać z uwagą tekstów literackich
 • doskonalić sprawność motoryki małej poprzez wyklejanie konturu, wykorzystując materiał naturalny
 • wykonywać plakat według własnego pomysłu rozwijając swoją kreatywność.
 • usprawniać dużą motorykę poprzez zabawy sensoryczne, uwrażliwiać zmysł dotyku
 • odkładać po zabawie zabawki na miejsce;
 • wykazywać zainteresowanie przyrodą, wykazywać się wiadomościami dotyczącymi życia ptaków
 • uważnie słuchać literatury dziecięcej związanej z tematem, wykazywać się wiedzą na temat dokarmiania zwierząt zimą
 • podejmować zabawy zespołowe
 • uczestniczyć w zabawach ruchowo-naśladowczych
 • podejmować twórcze działania plastyczne, rozwijać sprawność motoryki małej poprzez rysowanie w konturze, współpracować w grupie podczas zabawy, obdarzać uwagą dzieci podczas wykonywania zadania

PAŹDZIERNIK

1. DARY JESIENI.

TEMATY DNI: 1.Warzywa, 2.Owoce, 3.Grzyby małe i duże, 4.Kasztany i żołędzie, 5.Korale z jarzębiny

W tym tygodniu będziemy;

 • podejmować zabawy swobodne i organizowane w sali, poznawać jej wyposażenie
 • integrować się z kolegami i koleżankami poprzez codzienne poranne zabawy ruchowe
 • doskonalić orientację w schemacie własnego ciała
 • reagować na umówione sygnały
 • wzmacniać mięśnie brzucha
 • rozwijać kreatywność ruchową
 • bezpiecznie korzystać ze sprzętu ogrodowego, bawić się w ogrodzie samodzielnie, włączać się bo zabaw zorganizowanych
 • podejmować próby kontaktu z n. i innymi dziećmi podczas zabaw swobodnych i organizowanych, znać imiona kolegów i koleżanek
 • poprawnie stosować formy fleksyjne przymiotnika w połączeniu z rzeczownikiem, odczytywać symbole
 • rozpoznawać i nazywać warzywa,
 • przełamywać lęk przed poznawaniem nowych smaków
 • kolorować ograniczoną powierzchnię
 • bezpiecznie posługiwać się nożyczkami
 • rozpoznawać i nazywać wybrane owoce, doskonalić sprawność manualną,
 • śpiewać piosenki zgodne z tematyką zajęć
 • rozróżniać cechy jakościowe: miękki – twardy
 • rozpoznawać owoce dojrzałe i niedojrzałe
 • wykonywać prace plastyczne wg wzoru, posługiwać się klejem i naklejać
 • usprawniać małą motorykę poprzez rysowanie form kolistych
 • naśladować odgłosy przyrody,
 • słuchać ze zrozumieniem czytanego tekstu, wypowiadać się na temat tekstu i własnych doświadczeń
 • rozpoznawać i nazywać wybrane grzyby
 • rozumieć, że nie może samodzielnie brać udziału w grzybobraniu
 • doskonalić sprawność rąk poprzez lepienie z plasteliny
 • przeliczać w zakresie 3, rozumieć liczbę w pojęciu kardynalnym
 • poszerzać wiedzę przyrodniczą, rozpoznawać kasztanowiec i dąb
 • słuchać czytanego opowiadania, wypowiadać się nt jego treści
 • opisywać ruchem treść piosenki
 • usprawniać małą motorykę
 • określać liczebność kasztanów
 • wykonywać ćwiczenia logopedyczne, rozumieć konieczność ich wykonywania
 • ilustrować ruchem wiersz
 • wykonywać ćwiczenia zgodnej z poleceniami n.
 • dostrzegać proste rytmy i je kontynuuje
 • naśladować ruchem
 • działać kreatywnie z tworzywa przyrodniczego, nazywać swoje wytwory

2. DBAMY O ZDROWIE

TEMATY DNI: 1.Kolorowa piramida, 2. U lekarza, 3. W czym na spacer, 4. Sałatka owocowa, 5. Każdy zuch lubi ruch

W tym tygodniu będziemy;

 • podejmować zabawy swobodne
 • mieć poczucie przynależności do grupy
 • usprawniać motorykę dużą podczas zabaw ruchowych
 • wyrabiać nawyk codziennych zabiegów higienicznych np. mycie rąk przed posiłkiem
 • zwracać uwagę na dostosowanie ubioru do pogody
 • poznawać świat przez zmysły
 • utrwalać nazwy darów jesieni
 • poznawać sposoby profilaktyki zdrowotnej poprzez racjonalne odżywianie się
 • rozumieć, że ruch jest zdrowy, wykonywać ćwiczenia wg poleceń
 • rozróżniać zdrowe i niezdrowe posiłki
 • potrafić rysować linie nieregularne z punktu do punktu
 • wykonywać ćwiczenia usprawniające artykulatory
 • rozumieć potrzebę zachowania prawidłowego toru oddechowego
 • potrafić prawidłowo oczyścić nos
 • właściwie zachowywać się podczas wizyty u lekarza
 • przełamywać swoje lęki podczas wizyty u lekarza
 • brać udział w zabawach ruchowych
 • odwzorowywać układ klocków
 • współdziałać w zabawie
 • rytmizować tekst
 • sprawnie wykonywać zadania ruchowe
 • wskazywać ubrania przeznaczone na chłodne i ciepłe dni
 • usprawniać pracę dłoni poprzez posługiwanie się klamerkami
 • współpracować z kolegami
 • usprawniać zmysł równowagi
 • poznawać nowe techniki plastyczne, rozwijać swoją kreatywność
 • słuchać uważnie tekstu literackiego, dostrzegać elementy humorystyczne w tekście
 • rozumieć wyrażenie: przetwory warzywne i owocowe
 • rozumieć liczbę w aspekcie kardynalnym
 • określać liczbę elementów zbioru w zakresie 1-3
 • eksperymentować w zabawach plastycznych
 • potrafić omijać innych w czasie biegu
 • rozumieć potrzebę usprawniania dłoni i palców jako przygotowanie się do innych czynności np. pisania
 • wyraża twórczą ekspresję ruchową podczas zabawy, nadawać nowe znaczenie wybranym przedmiotom
 • śpiewać piosenki z całą grupą, usprawniać swoją rytmiczność
 • brać udział w zabawach ruchowych
 • usprawniać pracę ręki poprzez malowanie na dużej powierzchni
 • wzmacniać obręcz barkową poprzez zabawy z elementem czworakowania
 • rozwijać swoją orientację w schemacie ciała

3. JESIENIĄ W PARKU I W LESIE

TEMATY DNI:  1. Jesień w parku, 2. Zapasy wiewiórki, 3. Zwierzęta przygotowują się do zimy, 4. Kolory jesieni, 5.Jesień w lesie

W tym tygodniu będziemy;

 • podejmować zabawy swobodne i organizowane w sali
 • integrować się z kolegami i koleżankami poprzez codzienne poranne zabawy ruchowe
 • wyrabiać nawyk codziennych zabiegów higienicznych, np. mycia rąk przed posiłkiem
 • reagować na umówione sygnały
 • bezpiecznie korzystać ze sprzętu ogrodowego
 • zwracać uwagę na wygląd drzew i kolor liści w danej porze roku
 • dostrzegać zmiany zachodzące w przyrodzie.
 • ćwiczyć pamięć wzrokową, usprawniać zmysł dotyku
 • uważnie słuchać i prawidłowo wykonywać polecenie
 • interesować się przyrodą
 • słuchać z uwagą utworu
 • pracować w parach
 • zwracać  uwagę na zjawiska pogodowe występujące w danej porze roku
 • doskonalić percepcję wzrokową poprzez dostrzeganie podobieństw
 • rozwijać swoją kreatywność
 • doskonalić małą motorykę poprzez dorysowywanie dowolnych elementów do kasztana
 • wykonywać ćwiczenia graficzne usprawniające małą motorykę i koordynację wzrokowo-ruchową.
 • usprawniać mowę i pamięć,
 • uważnie słuchać i odpowiadać na pytania
 • naśladować ruchem sposób poruszania się poznanych zwierząt
 • liczyć w zakresie 1-2
 • doskonalić koordynację wzrokowo-ruchową
 • używać określenia: zapasy na zimę
 • tworzyć zbiory równoliczne
 • klasyfikować i porównywać liczebność zbiorów
 • włączać się do zabaw zorganizowanych,
 • interesować się przyrodą
 • rozwiązywać zagadki słowne
 • znać nazwy zwierząt leśnych : wiewiórki, niedźwiedzia i dzika
 • brać udział w grupowych zabawach ruchowych
 • klasyfikować przedmioty według przeznaczenia
 • mówić wiersz z pamięci,
 • ilustrować gestem i ruchem treść wiersza,
 • współdziałać z dziećmi w zabawie
 • brać udział w grupowych zabawach ruchowych, rytmicznych i kołowych, reagować na umówiony sygnał
 • potrafić zrobić kolorowy bukiet z liści,
 • swobodnie wypowiadać się na określony temat
 • śpiewać piosenki
 • uczestniczyć w zabawie muzycznej, potrafić  zachować prawidłowy tor oddychania przy zabawach ortofonicznych, potrafić naśladować odgłosy wiatru
 • brać udział w zabawach organizowanych przez N., czerpać radość ze wspólnego działania, tworzyć muzykę, muzykować z użyciem instrumentów, chętnie uczestniczyć w zbiorowym muzykowaniu.
 • uczestniczyć w zabawach muzycznych rytmicznych, reagować na zmiany charakteru muzyki
 • składać obrazek liścia pocięty na cztery części
 • słuchać uważnie opowiadania i odpowiadać na pytania
 • przestrzegać zasad panujących podczas wspólnej pracy,
 • ćwiczyć motorykę małą podczas wypychania małych elementów, naklejania ich na kartkę

4. ZABAWY NA JESIENNE WIECZORY

TEMATY DNI: 1. Malujemy, 2. Tańce-wygibańce, 3. Plastelinowe ciasteczka, 4. Teatrzyk kukiełkowy, 5. Zabawy z piłką

W tym tygodniu będziemy;

 • podejmować zabawy swobodne
 • współdziałać z dziećmi w zabawie, przestrzegać przyjętych zasad w zabawie
 • usprawniać motorykę dużą podczas zabaw ruchowych
 • wyrabiać nawyk codziennych zabiegów higienicznych, np. mycia rąk przed posiłkiem
 • zwracać uwagę na bezpieczną zabawę ze sprzętem ogrodowym, czekać na swoją kolej
 • brać udział w zabawach ruchowych
 • śpiewać poznaną piosenkę
 • uczestniczyć w zabawach ruchowych
 • wypowiadać się na określony temat, odpowiadać na pytania,
 • reagować na określony sygnał
 • wiedzieć w z jakich kolorów powstaje kolor pomarańczowy,
 • samodzielnie wykonywać eksperyment z kolorami, wypowiadać się na temat powstawania kolorów
 • doskonalić sprawność manualną poprzez kolorowanie w obrębie konturu oraz odciskanie kropek palcem umoczonym w farbie, potrafić używać określenia obok
 • wyrażać ruchem tekst,
 • czerpać radość z zabaw naśladowczych,
 • rozpoznawać na ilustracjach i podawać nazwy poznanych grzybów.
 • poruszać się w rytm muzyki, uważnie słuchać słów piosenki , potrafić zaśpiewać piosenkę
 • wykonywać ćwiczenia usprawniające aparat mowy, kontrolować prawidłowy tor oddychania
 • dostrzegać zmiany tempa i wysokości dźwięku, potrafić ułożyć rytm z żołędzi i kasztanów
 • doskonalić poczucie rytmu,
 • próbować śpiewać piosenkę zgodnie z podanym przez Nauczyciela rytmem, poruszać się w rytm melodii,
 • ilustrować gestem tekst piosenki,
 • rytmizować tekst, ilustrować ruchem tekst
 • rozpoznawać i nazywać emocje
 • zgodnie bawić się z dziećmi, reagować na umówiony sygnał
 • porównywać przedmioty ze względu na wybrana cechę, usprawniać małą motorykę poprzez ozdabianie konturu ciasteczka plasteliną
 • poprawnie odpowiadać na pytania, wypowiadać się na określony temat,
 • okazywać życzliwość i uwagę dorosłym
 • integrować się z dziećmi podczas wspólnych działań ruchowych,
 • słuchać poleceń
 • brać udział w zabawach ruchowo-rytmicznych i naśladowczych
 • uważnie słuchać , poprawnie wypowiadać się na określony temat,
 • odpowiadać na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu
 • usprawniać małą motorykę, doświadczać przez zmysł dotyku, wykorzystywać w pracy plastycznej materiał naturalny
 • wykazywać kreatywność w zabawie, rozwijać wyobraźnię i twórcze myślenie
 • poruszać się podczas zabawy bez potrącania innych, brać udział w zabawach bieżnych i skocznych

WRZESIEŃ 2021

 • Zachęcanie dzieci do nawiązania kontaktu z N. I pozostałymi dziećmi.
 • Wspomaganie dzieci przy pierwszych kontaktach – przedstawianie się imieniem oraz zapamiętywanie imion innych dzieci.
 • Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w nowym miejscu.
 • Poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych oraz omówienie zasad poruszania się w przedszkolu.
 • Nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb.
 • Kształtowanie umiejętności rozumienia funkcji znaczków przedszkolnych, rozpoznawanie swojego znaczka w różnych miejscach.
 • Zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie.
 • Rozwijanie orientacji w przestrzeni poprzez wprowadzenie pojęć: na górze, na dole, obok.
 • Zwracanie uwagi na odkładanie swoich rzeczy przy własnym znaczku.
 • Kształtowanie prawidłowych nawyków higienicznych.
 • Zapoznanie z wyposażeniem łazienki oraz podawanie nazw przyborów toaletowych i określanie, do czego służą.
 • Zapoznanie z nazwami kącików tematycznych oraz ich wyposażeniem.
 • Grupowanie przedmiotów według rodzajów.
 • Wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami, kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za porządek w sali.
 • Budowanie poczucia przynależności do grupy i integrowanie się z nią.
 • Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych: przepraszam, dziękuję, proszę.
 • Zachęcanie do swobodnego wypowiadania się w czasie zabaw.
 • Rozumienie pojęć mały, duży.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania umówionych sygnałów i reagowania na nie.
 • Poznanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie ogrodu przedszkolnego, czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
 • Rozwijanie orientacji w przestrzeni.
 • Próby posługiwania się określeniami: na, pod, obok, za.
 • Konstruowanie budowli z wykorzystaniem różnego rodzaju klocków.
 • Zapoznanie z pracą policjanta jako osoby, która dba o nasze bezpieczeństwo.
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie elementów w dostępnym zakresie.
 • Poznanie miejsc wyznaczonych do przechodzenia przez jezdnię.
 • Układanie prostych rytmów z pasków białych i czarnych.
 • Rozpoznawanie kształtu koła; posługiwanie się pojęciem koło.
 • Rozróżnianie uczestników ruchu drogowego: piesi, kierowcy, pasażerowie.
 • Wdrażanie do słuchania i wykonywania poleceń.
 • Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej- rozpoznawanie dźwięków i podawanie nazw pojazdów, które te dźwięki wydają.
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw części ciała.
 • Kształtowanie i wspieranie samodzielności dzieci w zakresie korzystania z toalety i wykonywania codziennych czynności higienicznych.
 • Rozumienie znaczenia mycia rąk dla zdrowia, utrwalanie etapów i zasad dotyczących mycia rąk.
 • Rozpoznawanie i podawanie nazw przedmiotów służących do dbania o higienę osobistą, uczenie się wykonywania czynności samoobsługowych.
 • Ćwiczenia mięśni narządów mowy – ćwiczenia logopedyczne.
 • Podawanie nazw i wskazywanie części twarzy, dostrzeganie różnic i podobieństw między twarzami.
 • Uczenie się wykonywania czynności porządkowych.
 • Wdrażanie do odkładania zabawek na ich stałe miejsca.
 • Posługiwanie się nazwami kolorów podstawowych.

Zadania do codziennej realizacji:

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.
 • Zabawy z „Powitankami” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
 • Zabawy przy muzyce- ruchowo-rytmiczne- rozwijające motorykę dużą, rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności ilustrowania muzyki rytmem.
 • Zabawy rozwijające sprawność fizyczną.
 • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
 • Słuchanie tekstów czytanych przez N., zabawy słowne, zagadki, zabawy z rymowankami- rozwijanie mowy poprzez odpowiadanie na pytania, nauka uważnego słuchania, nabywanie wiedzy ogólnej.

I.  W PRZEDSZKOLU (środa-piątek)

Tematy dni; 1. PIERWSZY DZIEŃ W PRZEDSZKOLU, 2. DZIELNE PRZEDSZKOLAKI, 3. MÓJ ZNACZEK

II. WAKACYJNE WSPOMNIENIA (poniedziałek-piątek)

Tematy dni; 1. W NASZEJ SALI, 2. BAWIMY SIĘ RAZEM, 3. JESTEŚMY DLA SIEBIE MILI, 4. NASZE ZABAWKI, 5. ZABAWY W OGRODZIE

III. JESTEŚMY BEZPIECZNI (poniedziałek-piątek)

Tematy dni; 1. MÓJ DOM – TU CZUJĘ SIĘ BEZPIECZNIE, 2. MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA, 3. ZEBRA NA ULICY, 4. SYGNALIZATOR, 5. DŹWIĘKI ULICY

IV. DBAMY O SIEBIE I O ŚRODOWISKO (poniedziałek-piątek)

Tematy dni; 1. MOJE CIAŁO, 2. CZYSTE RĘCE, 3. DBAM O HIGIENĘ, 4. MOJA BUZIA, 5. DBAM O PORZĄDEK

KONIEC ROKU SZKOLNEGO

KOCHANA MAMO!
 
NIECH TEN RADOSNY DZIEŃ NA ZAWSZE TWE TROSKI ODSUNIE W CIEŃ.
NIECH SIĘ ŚMIEJE DO CIEBIE ŚWIAT BLASKIEM SZCZĘŚLIWYCH I DŁUGICH LAT!
 
 
NAJLEPSZE ŻYCZENIA SKŁADAJĄ SWOIM MAMUSIOM W DNIU ICH ŚWIĘTA DZIECI  Z GRUPY „KRASNALE”.

CZERWIEC

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej; uświadamianie dzieciom ich praw oraz obowiązków.

Wdrażanie do samodzielności w codziennych sytuacjach oraz stosowania zasad kulturalnego zachowania się przy stole, w miejscach publicznych.

Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za ład i porządek w najbliższym otoczeniu.

Rozwijane wrażliwości słuchowej podczas różnych ćwiczeń, zabaw muzycznych i ortofonicznych.

Systematyczne rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych i umiejętności regulowania siły i długości fazy wydechowej.

Rozwijanie umiejętności porozumiewania się werbalnego i niewerbalnego.

Rozwijanie umiejętności związanych z porządkowaniem, klasyfikowaniem, przeliczaniem.

Rozwijanie umiejętności rozumienia i porządkowania zdarzeń przyczynowo-skutkowych i sekwencji czasowych.

Zachęcanie i motywowanie do codziennego pobytu na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i sprawności fizycznej.

Uświadamianie konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia.

Rozwijanie orientacji w przestrzeni.

Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej jako warunku przygotowania do pisania i czytania.

Motywowanie do uczestniczenia w życiu rodziny.

Kształtowanie postawy szacunku i równości w odniesieniu do wszystkich ludzi bez względu na narodowość, wygląd, kolor skóry, płeć, itp.

Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z panującą temperaturą i warunkami atmosferycznymi na dworze.

Zachęcanie do zachowań proekologicznych.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

Poznanie różnych zawodów i funkcji społecznych.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Wdrażanie do bezpiecznych zabaw podczas wakacji.

Rozwijanie umiejętności przeliczania  w dostępnym zakresie oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej–kolejność czynności.

Kształtowanie umiejętności odczytywania sekwencji obrazkowych.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zachęcanie do słuchania i stosowanie słów i zwrotów w języku angielskim.

TEMATY KOMPLEKSOWE:

I. PRZYJACIELE Z RÓŻNYCH STRON:

TEMATY DNIA ( poniedziałek – piątek) – 1 tydzień

Mój ulubiony kolega – koleżanka

– Przyjaciel Tupa

– Wędrówka z Tupem

– Zabawy z różnych stron świata

– Dzień radości

II. KIEDY BĘDĘ DOROSŁY:

TEMATY DNIA ( poniedziałek- piątek) 1  tydzień:

Nauczyciel

– Strażak

– Ekspedientka

– Lekarz

– Fryzjer

III. KOLORY LATA:

TEMATY DNIA ( poniedziałek- piątek) 1  tydzień:

– Żółty

– Zielony

– Niebieski

– Czerwony

– Tęczowy świat

IV. CZEKAMY NA WAKACJE:

TEMATY DNIA ( poniedziałek – piątek) 1  tydzień:

– Jedziemy nad morze

– Jedziemy w góry

– Wakacje na wsi

– Wakacje w mieście

– Bezpieczne wakacje

MAJ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z panującą temperaturą i warunkami atmosferycznymi na dworze.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Zachęcanie do zachowań proekologicznych.

Budowanie krótkich wypowiedzi na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji lub przygotowanej przez nauczyciela.

Dzielenie słów na sylaby według wzoru nauczyciela.

Dostrzeganie  i nazywanie zmian zachodzących wiosną w przyrodzie- łąka jako dom dla roślin i zwierząt.

Poznawanie i nazywanie zwierząt domowych, wdrażanie do bezpiecznej zabawy z nimi i sprawowanie właściwej opieki nad nimi.

Wskazywanie przedmiotów , które nie pasują do pozostałych.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

Rysowanie po śladzie zgodnie  ze wskazanym przez nauczyciela kierunkiem.

Układanie z mozaiki geometrycznej według wzoru nauczyciela lub własnych pomysłów.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej–kolejność czynności.

Kształtowanie umiejętności odczytywania sekwencji obrazkowych.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Wdrażanie do pamiętania o bliskich z okazji różnych świąt.

Zachęcanie do słuchania i stosowanie słów i zwrotów w języku angielskim.

TEMATY KOMPLEKSOWE:

I.NASZE KSIĄŻKI:

TEMATY DNIA ( poniedziałek – piątek) – 1 tydzień

– Księgi, książki, książeczki

– Moja książeczka

– Poczytaj mi mamo

– Szanujemy książki

– Kącik książki

II. WIOSENNA ŁĄKA:

TEMATY DNIA ( poniedziałek- piątek) 1  tydzień:

– Kolorowa łąka

– Motyle

– Biedronki

– Bocian

– Żabki

III. MAMA I TATA:

TEMATY DNIA ( poniedziałek- piątek) 1  tydzień:

– Moja mama

– Mój tata

– Upominek dla mamy

– Upominek dla  taty

– Święto mamy i taty

IV.DOMOWI ULUBIEŃCY:

TEMATY DNIA ( poniedziałek – piątek) 1  tydzień:

– Pies

– Kot

– Chomik

– Papuga

– Bezpieczne zabawy ze zwierzętami

KWIECIEŃ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Wdrażanie do właściwego ubierania się  dostosowanego do pogody.

Kształtowanie samodzielności w ubieraniu się.

Częsty pobyt na świeżym powietrzu jako warunek zdrowia i odporności.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku – kwitnące drzewa, krzewy, kwiaty, przyloty ptaków.

Zapamiętywanie cech typowych dla wiosny.

Rozumienie i dostosowywanie się do słownych poleceń nauczyciela

Uczestniczenie w zabawach  usprawniających narządy mowy – gimnastyka buzi i języka.

Poznawanie i nazywanie zwierząt w gospodarstwie wiejskim, podstawowych maszyn rolniczych.

Rozpoznawanie koła, trójkąta, prostokąta.

Kształtowanie umiejętności oceniania odwracalności wprowadzanych zmian na podstawie obserwacji.

Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów – stałe poszerzanie zakresu liczenia.

Rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad podczas zabaw z regułami.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej, sylabowej podanych wyrazów.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym – dźwięki.

Poznanie znaczenia pojęcia liczby dwa w aspekcie kardynalnym, porządkowym.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształtowanie umiejętności słuchania muzyki w skupieniu;

Doskonalenie umiejętności sprzątania po sobie po wykonaniu prac plastycznych przy stole oraz kulturalnego zachowywania się podczas posiłków.

Kształtowanie zachowań żywieniowych sprzyjających zdrowiu – zachęcanie do próbowania nowych potraw.

Poznawanie zwyczajów regionalnych oraz ogólnopolskich odnoszących się do tradycji świąt Wielkanocnych.

Zachęcanie do słuchania i stosowanie słów i zwrotów w języku angielskim.

TEMATY KOMPLEKSOWE:

I.ŚWIĘTA TUŻ – TUŻ:

TEMATY DNIA – (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

– Palemka

– Pisanka

– Kurczaczek

– Baba wielkanocna

– Śmigus dyngus

II. W WIEJSKIM GOSPODARSTWIE:

TEMATY DNIA (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

– W gospodarstwie

– Traktor

– W kurniku

– W chlewiku

– Na polu

III. W ZGODZIE Z NATURĄ:

TEMATY DNIA – (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

– Czysto wokół nas

– Zakręcamy krany

– Czyste powietrze

– Szanujmy zieleń

– Segregujemy śmieci

IV. LEGENDY POLSKIE:

TEMATY DNIA – (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

– O smoku wawelskim

– O złotej kaczce

– O królu Popielu

– W Pacanowie kozy kują

– O toruńskich piernikach

Pierwsze wiosenne nasadzenia grypy Krasnale.

MARZEC

 Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Uświadamianie następstwa dni tygodnia.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.

Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Rozwijanie zainteresowania punktami usługowymi funkcjonującymi w otoczeniu.

Rozwijanie słownika czynnego dziecka.

Doskonalenie sprawności grafomotorycznej.

Zachęcanie do tworzenia własnych kompozycji i prac plastycznych.

Rozwijanie percepcji wzrokowej na materiale symbolicznym.

Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.

Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów proszę, dziękuję, przepraszam.

Rozbudzanie zainteresowania mniej znanymi zawodami: piekarz, młynarz.

Rozbudzanie zainteresowania historią techniki.

Doskonalenie percepcji słuchowej – dzielenie wyrazów na sylaby, przeliczanie liczby sylab.

Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.

Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.

Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.

Posługiwanie się liczbami dla zaznaczania liczby elementów w zbiorze.

Zachęcanie do słuchania i stosowanie słów i zwrotów w języku angielskim.

TEMATY KOMPLEKSOWE:

I. WIOSNA TUŻ, TUŻ:

TEMATY DNIA (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

 • Wierzbowe kotki
 • Kwiaty pod śniegiem
 • Kwiaty pod śniegiem
 • Ciepło – zimno
 • Czas zdjąć zimowe ubrania

II. WIOSENNE HODOWLE:

TEMATY DNIA – (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

 • Cebula
 • Cebula
 • Fasola
 • Pomidor
 • Kolorowe kanapki

III. WIOSENNE PORZĄDKI:

TEMATY DNIA – (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

 • Co służy do sprzątania
 • Porządki w naszej sali
 • Marcowe ogródki
 • Narzędzia ogrodnika
 • Zielona zabawa

IV. ZWIERZĘTA W GOSPODARSTWIE:

TEMATY DNIA – (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

 • Krowa
 • Świnka
 • Kura
 • Kaczka
 • Owca

LUTY

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Wdrażanie do właściwego ubierania się.

Rozwijanie czynnego słownika dziecka.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Uświadamianie następstwa dnia i nocy.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym.

Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.

Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej, dzielenie wyrazów na sylaby.

Rozwijanie  sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Nauka piosenek i pląsów; stwarzanie atmosfery radości podczas wspólnych tańców.

Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej i obrazkowej.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zachęcanie do słuchania i stosowanie słów i zwrotów w języku angielskim.

TEMATY KOMPLEKSOWE:

I .ZABAWY W KARNAWALE:

TEMATY DNIA (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

– Karnawałowe przebieranki

– Karnawałowe szaleństwo

– Zabawy z balonami

– Karnawałowe przysmaki

– Bal karnawałowy

II .BAJKI I BAJECZKI:

TEMATY DNIA (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

– Dobre zawsze zwycięża

– Prawda zawsze wyjdzie na jaw

– Należy pomagać innym

– Nie rozmawiaj z obcymi

– Słuchaj rodziców

III .DAWNO, DAWNO TEMU:

TEMATY DNIA (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

– Zapisane w kamyczkach

– Gipsowe układanki

– Węgiel

– Dinozaury

– Królewny i rycerze

IV. DZIEŃ I NOC:

TEMATY DNIA  (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

– Słońce

– Księżyc i gwiazdy

– Dzień i noc

– Dzień w przedszkolu

– Kolorowe sny

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Grupa Krasnale

STYCZEŃ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

Nazywanie pór roku.

Poznawanie właściwości śniegu i wody.

Kształtowanie logicznego myślenia w trakcie przewidywania skutków i następstw działania.

Kształtowanie umiejętności liczenia, zabawy z kostką , wykorzystanie różnych liczmanów.

Określenie cech zimowej pogody.

Kształtowanie pojęć: para, prawa, lewa.

Wyrażanie radości z możliwości własnoręcznego wykonywania upominków dla bliskiej osoby.

Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.

Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.

Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.

Wdrażanie do systematycznych obserwacji przyrodniczych , wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.

Zachęcanie do słuchania i stosowanie słów i zwrotów w języku angielskim.

TEMATY KOMPLEKSOWE

I .PRZEZ OKRĄGŁY ROK:

TEMATY DNIA (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

–  Jak to zimą bywa

–  Jak to wiosną bywa

–  Jak to latem bywa

–  Jak to jesienią bywa

–  Karuzela pór roku

II .BIAŁO DOOKOŁA:

TEMATY DNIA (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

– Śnieg

– Lód

– Mrozem malowane

– Kraina Królowej Śniegu

–  Kraina Królowej Śniegu

III .BABCIA I DZIADEK:

TEMATY DNIA (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

–  Moja babcia

–  Upominek dla babci

–  Mój dziadek

–  Upominek dla dziadka

–  Dzień babci i dziadka

IV. LUBIMY ZIMĘ:

TEMATY DNIA  (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

–  Spotkanie z bałwankiem

–  Na saneczkach

–  Jeździmy na nartach

–  Na ślizgawce

–  Bezpieczne zabawy

GRUDZIEŃ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

Zapamiętanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.

Wdrażanie do opieki nad zwierzętami , regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – zabawy z sylabami.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Zachęcanie do słuchania i stosowanie słów i zwrotów w języku angielskim.

TEMATY KOMPLEKSOWE:

I.SPOTKANIE Z LISTONOSZEM:

TEMATY DNIA (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

– List

– Listonosz

– Piszemy listy

– Skrzynka pocztowa

– List do Mikołaja

II. GOŚCIE ZA OKNEM:

TEMATY DNIA (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

– Wróbel

–  Gil

– Sikorka

– Ptasie smakołyki – karmnik

– Dokarmiamy ptaki

III. CHOINKOWE OZDOBY:

TEMATY DNIA (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

– Pawie oczka

– Łańcuchy

– Aniołki

– Gwiazdki

– Ubieramy choinkę

IV. SPOTKANIE PRZY WIGILIJNYM STOLE:

TEMATY DNIA (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

– Pomagamy mamie

– Stół wigilijny

– Pierwsza gwiazdka

– Mikołajkowe prezenty

– Przedszkolne kolędowanie

Przyjmijcie proszę najszczersze i najserdeczniejsze życzenia zdrowych – bo zdrowie jest najważniejsze, pełnych miłości, bo miłość nadaje naszemu życiu sens, radosnych, bo radość to światło naszego życia, świąt Bożego Narodzenia. Niech ten czas będzie wykorzystany jak najlepiej i da siłę, wiarę i nadzieję na przyszłość.

ŻYCZĄ PANIE Z GRUPY „KRASNALE

LISTOPAD

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
 • Wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności  orientowania się w przestrzeni; posługiwania się pojęciami dotyczącymi długości, wielkości.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – zabawy z sylabami.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim.

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. JESIENNE MALOWANIE:

TEMATY DNIA (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

– Kolorowe farby

– Pracowite rączki

– Narzędzia malarskie

– Malowane obrazki

– Wesołe malowanie

2 . MOJA RODZINA:

TEMATY DNIA – (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

– Zabawy z mamą

– Zabawy z tatą

– Moje rodzeństwo

– Fajnie mieć rodzeństwo

– Pomagam mamie i tacie

3.  PADA I PADA:

TEMATY DNIA – (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

– Deszcz

– Zabawy z parasolem

– Wiatr

– Zabawy z latawcem

– Jesienne ubranie

4.  UBRANIA NA ZIMNE DNI:

TEMATY DNIA – (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

– Czapki i szaliki

– Kurtki i płaszczyk

– Kozaki i trzewiki

– Bluzki i sweterki

– Ubieram się sam

25 LISTOPADA – DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

NASZE PRACE

Dziś Krasnale z pomocą Pani Dorotki,

robiły ludziki z darów jesieni.

PAŹDZIERNIK

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych i nazywanie kola.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno -rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim

Tematy kompleksowe:

1. Warzywa

2. Jesienią w parku – zwierzęta w parku

3. Las jesienią – zwierzęta w lesie

4. Przygotowania do zimy

WRZESIEŃ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
 • Zapoznanie dzieci z procedurą bezpieczeństwa w czasie pandemii covid-19
 • Poznanie topografii przedszkola.
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja.
 • Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
 • Poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych: koło.
 • Kształtowanie orientacji przestrzennej – posługiwanie się pojęciami: na , obok.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie mowy i myślenia poprzez zabawy ortofoniczne, zagadki słuchowe itp.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim

Tematy kompleksowe:

1. W przedszkolu

2. Droga do przedszkola

3. Oto ja

4. Owoce