Nauczyciele: Bożena Kowalska, Anna Głębowicz

Godziny pracy grupy : 7. 00 – 17.00

Program: „ Kocham przedszkole ”

Autor: M.A. Pleskot, A.Staszewska-Mieszek

ZAJĘCIA Z MASĄ SOLNĄ

WYCIECZKA DO BIBLIOTEKI

WRZESIEŃ 2023

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne  (cele ogólne):

 • przypomnienie imion dzieci w grupie, poznanie innych form imion dzieci z grupy, poszerzanie wiedzy na temat dzieci w grupie, kształtowanie umiejętności określania cech poszczególnych osób, wypowiadania się na temat cech wspólnych, wzmacnianie wiary we własne możliwości, poznanie sposobów kulturalnego powitania, podziękowania i poproszenia o pomoc, rozwijanie uważności,  wdrażanie do kulturalnego zachowania się, uczenie różnych sposobów powitania
 • podawanie nazw niektórych stanów emocjonalnych, poznanie sposobów na rozpoznawanie ich u siebie, kształcenie zmysłów
 • poznanie nazw zawodów i rozwijanie szacunku do wszystkich osób pracujących w przedszkolu
 • utrwalenie wiedzy o nazwach i wyposażeniu pomieszczeń przedszkolnych oraz osobach pracujących w przedszkolu,
 • poszerzenie wiedzy o zabawkach i sprzętach używanych w przedszkolu i na placu zabaw, poszerzenie wiedzy o samodzielnie tworzonych zabawkach,
 • poszerzenie wiedzy o zasadach utrzymania higieny, przedmiotach używanych w łazience,
 • poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze, przypomnienie bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię,
 • poznanie niektórych znaków ostrzegawczych, informacyjnych, nakazu i zakazu, podawanie ich nazw, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania,
 • poznanie różnych dźwięków z otoczenia, utrwalenie nazw i kształtów figur geometrycznych,
 • rozpoznawanie prawej i lewej strony ciała, utrwalenie nazw palców dłoni, orientacji w przestrzeni,
 • rozwijanie małej i dużej motoryki,
 • rozwijanie słuchu muzycznego, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki,
 • doskonalenie umiejętności liczenia, kształtowania umiejętności klasyfikowania według określonych , podanych cech np.: wielkość, kształt, barwa;
 • czytanie globalne

Pozostałe działania na cały miesiąc:

 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg. zainteresowań i inwencji dzieci; zwracanie uwagi na budowanie właściwych relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i współpracy; szanowanie przyjętych zasad, norm zabawy i prawa korzystania z zabawek przez wszystkie dzieci; wdrażanie do odkładania zabawek na wyznaczone miejsce i utrzymania porządku wokół siebie,
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych,
 • wdrażanie do samodzielności,
 • codzienny pobyt i zabawy w ogrodzie przedszkolnym; obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie i w najbliższym otoczeniu,
 • zestawy ćwiczeń porannych i ćwiczeń gimnastycznych,
 • zabaw wprowadzające proste słownictwo języka angielskiego,
 • słuchanie tekstów literackich.

CZERWIEC

CELE OGÓLNE:  

 • doskonalenie percepcji słuchowej, wysłuchiwanie głoski- h i utrwalanie podczas zabawy poznanych głosek w wyrazach, budzenie zainteresowania czytaniem
 • kształtowanie sprawności fizycznej- wzmacnianie mięśni tułowia podczas zabaw i ćwiczeń gimnastycznych
 • rozwijanie zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi i światem przyrody wokół nas,obserwacja owadów w ich naturalnym środowisku, porównywanie i określanie nazw pór roku,wdrażanie do pomagania w pracach ogrodniczych
 • doskonalenie umiejętności matematycznych, utrwalanie poznanych liczb  ,rozwijanie myślenia matematycznego- orientacja w  schemacie ciała i w przestrzeni, poszerzanie doznań sensorycznych dzieci poprzez liczne zadania badawcze i eksperymenty  ,doskonalenie przeliczania w zakresie 10, kształtowanie umiejętności odwzorowywania figur geometrycznych, doskonalenie umiejętności porównywania długości mierzonych umowną miarką
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
 • rozwijanie kreatywności i motoryki małej,
 • motywowanie do samodzielnego działania podczas różnych aktywności,
 • uświadamianie roli przyjaźni w życiu człowieka, poszerzanie wiedzy o otaczającym nas świecie
 • kształcenie umiejętności logicznego myślenia i przewidywania skutków,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikacyjnych oraz myślenia logicznego,
 • budzenie poczucia ciekawości świata,,budzenie ciekawości poznawczej podczas zabaw z latawcem,wiatrakiem,bańkami mydlanymi itp.
 • rozwijanie koncentracji uwagi i słuchania ze zrozumieniem,
 • zachęcanie do samodzielnego wykonania pracy na podstawie instrukcji słownej N. i pokazu.
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych,
 • rozwijanie empatii, tolerancji wobec ludzi i braci mniejszych,
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-wzrokowo-słuchowej,
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i budowania wypowiedzi,
 • rozwijanie własnych możliwości twórczych,
 • rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej,
 • zachęcanie do samodzielnego eksperymentowania z melodią i ruchem ciała,
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się całym zdaniem, utrwalanie  poznanych wyrazów  z języka angielskiego z cyklu TOM and KERRY-dzieci starsze i Baby Beetles-dzieci młodsze

Zadania do codziennej realizacji:

 1. zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy, przypominanie o konieczności posprzątania po zakończeniu zabawy,
 2. zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie,
 3. zestaw ćwiczeń porannych w pierwszej części dnia,
 4. zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych,
 5. słuchanie tekstów czytanych przez N.,
 6. zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub spacer – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych, obserwacje przyrodnicze,
 7. zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące sprawność ruchową, koordynację ruchowowzrokową, umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, językowe, słuchowe, matematyczne, rytmiczne, plastyczne lub wzbogacające wiedzę ogólną.

Tydzień  I DZIEŃ DZIECKA

Tydzień II  WAKACJE TUŻ TUŻ

Tydzień III  KOLORY LATA

Tydzień IV  DO WIDZENIA PRZEDSZKOLE

CO W TRAWIE PISZCZY?

Dziś dzieci z grupy Żabki i Pszczółki były uczestnikami spotkania z Panem Przemysławem Mikuskiem – przedowodnikiem po Puszczy Kampinoskiej. Tematem spotkania było „co w trawie piszczy”

MAJ

 

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

I. JAK POWSTAJE KSIĄŻKA?:

–  wypowiadanie się na forum grupy na temat ilustracji, wysłuchanego utworu,

–  słuchanie utworów literackich i wypowiadanie się na temat ich treści,

–  podejmowanie prób oceniania zachowań, sytuacji na obrazkach,

–  układanie zdań  na określony temat, wyodrębnianie słów w zdaniu,

–  dokonywanie analizy i syntezy prostych wyrazów,

–  rozumienie pojęcia „rymowanie”, wskazywanie słów rymujących się.

–  orientowanie się na kartce papieru ( góra, dół, lewa , prawa strona),

–  właściwe reagowanie na umowne sygnały wzrokowe, dźwiękowe w zabawach ruchowych;

–  uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych,

–  zapoznanie się ze sposobem powstawania książki dawniej i dziś;

– posługiwanie się pojęciami; ENCYKLOPEDIA, CZASOPISMO, ALBUM BIBLIOTEKA, KSIĘGARNIA;

–  zapoznanie z czasopismami dla dzieci;

–  rysowanie w tunelu i po śladzie zgodnie ze wskazanym kierunkiem;

–  posługiwanie  się cyframi: 1,2, 3, 4;5, 6, 7, 8, 9,  do określenia liczebności zbioru, wprowadzenie liczebnika głównego i porządkowego 9,

–  uczestnictwo w zabawach tanecznych, poruszanie się w rytmie muzyki;

–  kształcenie siły i wytrzymałości fizycznej podczas ćwiczeń porannych, gimnastycznych i zabaw ruchowych.

TEMATY DNI: Moje książki; W bibliotece; Jak powstaje książka?; Szanujemy książki;Bajkopisarz

II. NA ŁĄCE:

–  obserwacja zachowań owadów z wykorzystaniem lupy;

–  w sposób dowolny odgrywanie scenek pantomimicznych, wcielanie się w role mieszkańców łąki,

–  nazywanie charakterystycznych zwierząt i roślin łąki;

–  wyróżnianie głoski y w wygłosie na podstawie rymowanki,

–  czytanie globalne wyrazów: łąka, bocian, motyl, biedronka, komary,

–  rozumienie pojęcia „rymowanie”, wskazywanie słów rymujących się.

–  porządkowanie obrazków przedstawiających rozwój żaby, motyla,

–  stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w ogrodzie, spacerach, wycieczkach,

–  obserwowanie najbliższego otoczenia i wypowiadanie się na temat swoich obserwacji,

–  mierzenie długości, odległości za pomocą umownej miarki, zastosowanie pojęć: dłuższy, krótszy, bliżej, dalej;

–  posługiwanie się wyrażeniami: na, nad, pod,, obok, wysoko, nisko w sytuacjach zadaniowych,

–  posługiwanie liczebnikami głównymi i porządkowymi  co najmniej w zakresie 10 ,

–  rysowanie w tunelu i po śladzie zgodnie z podanym kierunkiem,

–  kreślenie linii ukośnych, pętelek na ograniczonej powierzchni;

–  tworzenie liczby mnogiej rzeczowników,

–  doskonalenie sprawności motorycznej podczas ćwiczeń gimnastycznych, zabaw ruchowych w sali i ogrodzie,

–  uczestniczenie w zabawach tanecznych- reagowanie ruchem na zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięków utworu muzycznego.

TEMATY DNI: Rośliny na łące; Zwierzęta na łące; Owady; Rozwój motyla; Plener malarski.

III. MOJE ZWIERZĄTKO:

–  układanie zdań  na określony temat, wyodrębnianie słów w zdaniu,

–  dokonywanie analizy i syntezy prostych wyrazów,

–  czytanie globalne wyrazu „łapa”,  zapoznanie ze znakiem graficznym głoski „ł” odwzorowywanie według wzoru tej litery,

–  uczestniczenie w zabawach tematycznych i integracyjnych, samodzielne organizowanie zabaw w małych grupach,

–  stosowanie zasad zgodnego współżycia w grupie,

–  wdrażanie do odpowiedniego ubierania się w zależności od pogody,

–  dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie,

–  budowanie wypowiedzi na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji,,

–  układanie z rozsypani literowej wyrazów według wzoru i z pamięci,

–  rozumienie konieczności codziennej opieki nad zwierzętami domowymi,

–  wyodrębnianie pojęć przeciwstawnych,

–  orientowanie się na kartce papieru: wskazywanie góry i dołu, prawej i lewej strony kartki,

–  kolorowanie obrazka według kodu,

–  obrazowanie liczebności zbioru za pomocą zbiorów zastępczych; tworzenie zbiorów równolicznych,

–  tworzenie prac plastycznych w małych zespołach,

–  uczestniczenie w zabawach tanecznych- reagowanie ruchem na zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięków utworu muzycznego,

–  rozwijanie percepcji słuchowej, doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej podczas nauki piosenki „Domowa piosenka”,

–  uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.

TEMATY DNI: Mój przyjaciel pies i kot; To co pływa, gryzie, piszczy; U weterynarza; W zoo; Uwaga! Nieznajome  zwierzę.

IV. MAMA I TATA:

–  wyrażanie swoich opinii w sposób kulturalny,

–  wypowiadanie się w sposób logiczny  na zadany temat i uzasadnianie swojego zdania ,

–  układanie zdań  na określony temat, wyodrębnianie słów w zdaniu, głosek w wyrazach,

–  dokonywanie analizy i syntezy prostych wyrazów,

–  czytanie globalne wyrazów : mama, tata, brat, siostra, rodzina,,

–  posługiwanie się przymiotnikami podczas określania osoby, przedmiotu , miejsca,

– wyjaśnianie zastosowania różnorodnych urządzeń technicznych w domu.,

–  uczestniczenie w uroczystości z okazji święta rodziców,

–  posługiwanie się dominem, sprawne przeliczanie liczby oczek na ściankach,

–  posługiwanie się liczbami 0,  10 do określania liczebności zbiorów,

–  kolorowanie rysunków konturowych, malowanie farbami, kreślenie po śladzie- kontrolowanie przy tym napięcia mięśniowego,

–  rozumienie niebezpieczeństwa płynącego z włączania urządzeń elektrycznych przez dzieci,

–  zabawy w przedszkolnym ogródku z wykorzystaniem sprzętu terenowego w sposób bezpieczny,

–  doskonalenie sprawności motorycznej ( szybkość, siła, skoczność), umiejętność rzutu do celu i umiejętność współpracy w grupie podczas wykonywania ćwiczeń,

–  odtwarzanie rytmu podanego przez nauczyciela.

TEMATY DNI: Moja rodzina; Moja mama wszystko umie;  Pomagam w domu; Upominki dla mamy i taty; Dzień rodziny.

KWIECIEŃ

 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • doskonalenie percepcji słuchowej, wysłuchiwanie głoski- j-
 • kształtowanie sprawności fizycznej- wzmacnianie mięśni tułowia podczas zabaw i ćwiczeń gimnastycznych
 • rozwijanie zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi i światem przyrody wokół nas
 • doskonalenie umiejętności matematycznych, wprowadzenie liczby 8 ,rozwijanie myślenia matematycznego- orientacja w  schemacie ciała i w przestrzeni, poszerzanie doznań sensorycznych dzieci poprzez liczne zadania badawcze i eksperymenty 
 • poznanie roli tempa w piosenkach, kształtowanie poczucia rytmu,
 • wdrażanie do uważnego obserwowania otoczenia,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
 • rozwijanie kreatywności i motoryki małej,
 • motywowanie do samodzielnego działania podczas różnych aktywności,
 • poznanie różnych sposobów oszczędzania,
 • kształcenie umiejętności logicznego myślenia i przewidywania skutków,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikacyjnych oraz myślenia logicznego,
 • budzenie poczucia ciekawości świata,
 • rozwijanie koncentracji uwagi i słuchania ze zrozumieniem,
 • zachęcanie do samodzielnego wykonania pracy na podstawie instrukcji słownej N. i pokazu.
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych,
 • wzmacnianie wiary we własne siły podczas różnych aktywności podejmowanych w przedszkolu,
 • rozwijanie empatii,
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-wzrokowo-słuchowej,
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i budowania wypowiedzi,
 • poszerzanie wiedzy przyrodniczej,
 • poznawanie własnych możliwości twórczych,
 • rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej,
 • rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu,
 • zachęcanie do samodzielnego eksperymentowania z melodią i ruchem ciała,
 • rozwijanie wyobraźni plastycznej,
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się całym zdaniem,

Zadania do codziennej realizacji:

 1. zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy, przypominanie o konieczności posprzątania po zakończeniu zabawy,
 2. zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie,
 3. zestaw ćwiczeń porannych w pierwszej części dnia,
 4. zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych,
 5. słuchanie tekstów czytanych przez N.,
 6. zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub spacer – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych, obserwacje przyrodnicze,
 7. zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące sprawność ruchową, koordynację ruchowowzrokową, umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, językowe, słuchowe, matematyczne, rytmiczne, plastyczne lub wzbogacające wiedzę ogólną.

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ

10 marca Pani z Biblioteki Publicznej w Łomiankach czytała dzieciom książki:

 1. „Tygrysek Tolek nurkuje” Sharon Rentte
 2. „Moja pachnąca książeczka z kolorami” Akademia Małego Dziecka

MARZEC

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 I. Oznaki wiosny:

 • nazywanie aktualnego miesiąca; wyjaśnianie znaczenia przysłowia : „W marcu jak w garncu”;
 • wychodzenie na spacery w celu poszukiwania oznak wiosny;
 • wymienianie i wskazywanie na obrazku elementów marcowej pogody;
 • utrzymywanie porządku w swoich półkach i najbliższym otoczeniu;
 • wymienianie kolejnych dni tygodnia; nazw pór roku, miesięcy;
 • wyznaczanie wyniku dodawania i odejmowania na zbiorach zastępczych;
 • posługiwanie się liczebnikiem głównym i porządkowym 7 ;
 • tworzenie zbiorów siedmioelementowych na konkretach;
 • utrwalanie pojęć: lewa , prawa strona;
 • wyjaśnianie roli właściwego ubierania się i zabaw na świeżym powietrzu dla zdrowia;
 • ilustrowanie ruchem treści opowiadań;
 • dowiadywanie się, po co są kalendarze; tworzenie prostych kalendarzy pogody; przedstawianie aury za pomocą symboli;
 • rozpoznawanie dźwięków, które można usłyszeć w marcu (odgłosy wiatru, deszczu, burzy);
 • nauka i śpiew piosenek związanych z nadchodzącą porą roku;
 • obrazowanie wiedzy na temat oznak wiosny w pracach plastycznych;
 • składanie obrazka z elementów w całość;
 • w otoczeniu i na ilustracjach wyszukiwanie przedmiotów, których nazwy rozpoczynają się głoską g;
 • recytowanie indywidualnie i w zespole wierszy  o tematyce wiosennej;
 • uczestniczenie w zabawach rytmicznych i muzycznych z przyborami9 szarfy, obręcze, woreczki).

Tematy dni: W marcu jak w garncu; Kalendarz pogody; Wiosenne płaszczyki; Wszystko się budzi; Szukamy oznak wiosny;

II. Wszystko rośnie:

 • przestrzeganie zasad w grach zespołowych;
 • współpracowanie z kolegami podczas zabaw ruchowych;
 • na podstawie różnych ilustracji i obserwacji dyskutowanie o pracach wczesną wiosną w ogrodzie;
 • wymienianie i wskazywanie na obrazku wiosennych kwiatów;
 • poznawanie części roślin (łodyga, korzeń, liście, kwiat);dyskutowanie, do czego one służą?;
 • wyróżnianie pierwszej i ostatniej głoski w nazwach kwiatów;
 • zapoznanie z pracą florystki, zwiedzanie kwiaciarni;
 • porządkowanie liczby rosnąco lub malejąco;
 • wyjaśnianie pojęcie „cebula”;
 • podawanie nazw przedmiotów na podstawie definicji;
 • porządkowanie kolejności zdarzeń na podstawie opowiadania;
 • dokonywanie analizy słuchowej wyrazów– wyróżnianie głoski c w różnych miejscach w wyrazie;
 • kreślenie szlaczków i kształtów literopodobnych;
 • rozróżnianie głoski c i dz;
 • podczas zabaw używanie poznanych liczebników porządkowych;
 • przygotowywanie zdrowych kanapek, przestrzeganie odpowiedniej kolejności czynności; degustacja;
 • podpisywanie zbioru za pomocą liczb;
 • składanie w całość obrazka pociętego na elementy; części;
 • sprawne omija przeszkody w zabawie ruchowej;
 • wykonywanie ćwiczeń rytmicznych i naśladowczych rozwijających koordynację ruchową;
 • samodzielne wykonywanie sadzonki według instrukcji i pokazu N.;
 • porządkowanie zdarzeń posługując się pojęciami: najpierw, potem, na końcu;
 • wymyślanie sposobów na prowadzenie profilaktyki zdrowotnej;
 • doskonalenie siły, zwinności, skoczności oraz celności rzutu podczas zabaw ruchowych z piłkami;

Tematy dni:Wiosenne kwiaty; Kwiaty z cebuli; W kwiaciarni; Zakładamy wiosenną hodowlę; Z wiosną dzieci rosną;

III. Pracowita wiosna:

 • prowadzenie rozmów o wiosennych porządkach domowych i pracach wykonywanych wiosną w ogrodzie;
 • wskazywani wyrazów rymujących się;
 • określanie przeznaczenia niektórych narzędzi domowych;
 • usprawnianie dodawania na oczkach kostki do gry;
 • dokonywanie oceny stwierdzenia na zasadzie „prawda–fałsz”
 • wskazywani wyrazów zaczynających się taką samą sylabą;
 •  rozpoznanie i nazywanie narzędzi ogrodniczych;
 • opowiadanie sytuacji przedstawionych na obrazku z nazywaniem czynności wykonywanych przez różne osoby;
 • ilustrowanie ruchem treści opowiadań;
 • wyjaśnianie roli szklarni w hodowli roślin; poznawanie roślin tam rosnących; oraz poznawanie sposobów ich pielęgnacji; (odpowiednie światło, temperatura, woda, spulchnianie, wyrywanie chwastów);
 • koncentrowanie uwagi na sygnały słowne;
 • komponowanie obrazka z nasion roślin strączkowych;
 • w ogródku i na spacerach obserwowanie i opisywanie wiosennych zwyczajów ptaków;
 • rysowanie oburącz po śladzie;
 • stosowanie zwrotów grzecznościowych w zabawach; podczas różnych nadarzających się okazji;
 • nazywanie niektórych ptaków na podstawie obrazka lub opisu;
 • realizowanie rytmu podanego przez N. ilustrując dźwiękami treść opowiadania;
 • sprawne pokonywanie trasy toru przeszkód;
 • dodawanie i odejmowanie na zbiorach zastępczych;
 • wykonywanie prac plastycznych z użyciem materiałów przyrodniczych;
 • rozwijanie fantazji podczas malowania;
 • podczas zabaw orientacyjnych używanie określeń: na, w, obok, za, przed;
 • przeliczanie przedmiotów  w zakresie 7, dokładanie i odkładanie elementów;

Tematy dni: Wiosenne porządki w domu; Porządki w ogródku; Co się dzieje w szklarni? Pracowite ptaki; Wiosna lubi zielone;

IV. Na wsi:

– wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich (wierszy, opowiadań ) ,

analizowanie, wyciąganie wniosków; udzielanie odpowiedzi na ukierunkowane pytania;

– dokonywanie analizy fonemowej nazw zwierząt wiejskich;

– rysowanie szlaczków po śladzie przygotowujących do pisania liter; zapoznanie z obrazem graficznym głoski „J, j”;

-w otoczeniu i na ilustracjach wyszukiwanie przedmiotów, których nazwy rozpoczynają się głoską j;

– kreślenie szlaczków i kształtów literopodobnych;

– uczestniczenie w zabawach muzyczno- ruchowych;

– obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, nazywanie ich;

– orientowanie się w schemacie własnego ciała (prawa i lewa ręka, noga);

– posługiwanie się liczebnikiem głównym i porządkowym 8;

– tworzenie zbiorów ośmioelementowych;

– odejmowanie w zakresie 8; rozwijanie umiejętności odwzorowywania;

– budowanie wypowiedzi na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji;

– stosowanie zasad zgodnego współżycia w grupie;

– rozwijanie wyobraźni twórczej podczas wykonywania prac plastycznych;

– przeliczanie i porównywanie liczebności elementów w poszczególnych zbiorach;

– układanie z rozsypanki literowej wyrazów według wzoru i z pamięci,

rozumienie konieczności codziennej opieki nad zwierzętami domowymi,

– usprawnianie narządów mowy w trakcie zabaw logopedycznych;

– rozwijanie umiejętności klasyfikowania według podanej cechy;

– utrwalanie pojęć: duży, średni, mały, taki sam, gruby, cienki;

– tworzenie prac plastycznych związanych z omawianymi zagadnieniami;

– wykonywanie ćwiczeń usprawniających koordynację ruchową i kształtujące prawidłową postawę ciała.

Tematy dni: W gospodarstwie; Zwierzęta w gospodarstwie; Od jajka do kury; Nabiał- produkt zdrowy; Co to są ssaki?

LUTY

I Nasze ulubione baśnie

II Karnawał

III Dawno temu…

IV Kiedy patrzę w niebo.

CELE  ogólne i szczegółowe :

Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej.

Uważne słuchanie dłuższych form tekstu literackiego -baśń,opowiadanie.

Dostrzeganie elementów fikcyjnych w utworze

Przeliczanie wyrazów w zdaniu, dzielenie wyrazów na sylaby, rozwijanie czynnego słownictwa dzieci.

Nazywanie różnic i podobieństw pomiędzy dwoma elementami, kształtowanie myślenia logicznego poprzez rozwiązywanie rebusów i prostych łamigłówek.

Rozwijanie spostrzegawczości-uzupełnianie brakujących elementów.

Kształtowanie celności i zręczności podczas zabaw z piłką. doskonalenie sprawności fizycznej, kształtowanie prawidłowych postaw we współzawodnictwie; rozwijanie zmysłu równowagi,

Kształtowanie nawyków higienicznych i doskonalenie czynności samoobsługi.

Poprawne wypowiadanie się pod względem logicznym, tworzenie krótkich opowiastek na podstawie historyjki obrazkowej.

Rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego poprzez ukazanie odpowiedniego ruchu-używanie określenie tempa-wolno, szybko. określanie nastroju utworu  muzycznego-smutny, wesoły, kształtowanie umiejętności wokalnych, rozwijanie poczucia rytmu

Kształtowanie percepcji słuchowej- wysłuchiwanie głoski S,N  oraz R w nagłosie.

Kształtowanie umiejętności przeliczania i kategoryzowania, porównywanie liczebności elementów.

Rozwijanie zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi, budzenie ciekawości poznawczej dziecka

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ

Cykliczne spotkanie z książką, tym razem Pani z biblioteki czytała książkę „Czego nie lubi burza” K. Keller, oraz pokazywała dzieciom książkę sensoryczną „Morze” J. Wiśniewskiej

STYCZEŃ

I. SKOK W NOWY ROK:

– dostrzeganie różnic i podobieństw na obrazku,

– wprowadzenie głoski „p”- zabawy słownikowe;

– czytanie globalnie wyrazu: parasol;

– zabawy słownikowe z głoską „p”;

– wysłuchiwanie głoski „p” w nagłosie, śródgłosie i wygłosie;

– przeliczanie w granicach możliwości;

– wprowadzenie liczebnika głównego i porządkowego 4;

– porównywanie liczebności zbiorów;

– kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności;

– dostrzeganie następstwa czasu w trakcie zabaw z zegarem;

– utrwalanie nazw pór roku, dni tygodnia, osłuchanie z nazewnictwem miesięcy;

– śpiewanie piosenek okolicznościowych,

– dostrzeganie następstwa zdarzeń, następstwa miesięcy, pór roku, dni tygodnia;

– pamiętanie o dokarmianiu ptaków zimą;

– obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, nazywanie własnych odczuć związanych z temperaturą;

– recytowanie rymowanek z jednoczesnym wodzeniem po śladzie, rysowanie w tunelu i samodzielnie;

-posługiwanie się liczebnikami głównymi i  porządkowymi.

Tematy dnia (poniedziałek –piątek)- 1 tydzień

1. JAK WITA SIĘ NOWY ROK NA ŚWIECIE

2. STARY ROK – NOWY ROK

3. KARUZELA PÓR ROKU

4. KARUZELA MIESIĘCY

5. KARUZELA DNI TYGODNIA

II. WSZĘDZIE BIAŁO:

– z uwagą słuchanie wierszy, opowiadań,analizowanie treści, wyciąganie wniosków;

–  uczestniczenie w zabawach muzyczno- ruchowych;

– wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach twórczych;

– dokonywanie analizy i syntezy słuchowej podanych wyrazów,

– przeliczanie w granicach możliwości;

-wykonywanie kolejnych etapów doświadczeń ze śniegiem i opisywanie jego wyników przy pomocy słów.

– wykonywanie kolejnych etapów doświadczeń z wodą i opisywanie jego wyników przy pomocy słów;

– porównywanie liczebności zbiorów;

– wprowadzenie liczebnika głównego i porządkowego 4;

– zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku;

– wyszukiwanie wyrazów w liczbie mnogiej kończącej się głoską y;

– wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym;

– opowiadanie o własnych spostrzeżeniach związanych z płatkami śniegu, z ich kształtem i wyglądem;

– ćwiczenie sprawności ręki i nadgarstka podczas ćwiczeń w przestrzeni i na kartce;

– ćwiczenie sprawności narządów mowy podczas zabaw logopedycznych.

Tematy dnia (poniedziałek –piątek) 1 tydzień

1. CO TO JEST ŚNIEG?

2. EKSPERYMENTY Z WODĄ

3. ŚNIEGOWE GWIAZDKI/ PŁATKI

4. KTO LUBI ZIMĘ?

5. KRAINA, GDZIE ZAWSZE JEST BIAŁO.

III. BABCIA I DZIADEK:

– z uwagą słuchanie wierszy,opowiadań, analizowanie, wyciąganie wniosków;

– wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych;

– recytowanie wierszy o babci i dziadku,

– próby śpiewania  piosenek indywidualnie i w małych zespołach;

– gra na instrumentach perkusyjnych prostych układów rytmicznych;

– uczestniczenie w zabawach muzyczno- ruchowych;

– wysłuchiwanie głoski „b” w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; zaznaczanie miejsca jej występowania;

– opowiadanie o zabawach ze sowimi dziadkami;

– klasyfikowanie według trzech cech z użyciem materiału symbolicznego;

– uczestniczenie w zabawach parateatralnych;

– wyrażanie radości z możliwości wystąpienia przed publicznością, pamiętanie o swoich bliskich przy okazji różnych świąt i zdarzeń;

-wykonywanie upominków dla swoich dziadków.

Tematy dnia (poniedziałek –piątek) 1 tydzień

1. DOM RODZINNY

2. ZABAWY Z BABCIĄ I DZIADKIEM

3. UPOMINKI DLA BABCI I DZIADKA

4. UPOMINKI DLA BABCI I DZIADKA

5. DZIEŃ BABCI I DZIADKA

IV. ZIMOWE ZABAWY:

klasyfikowanie przedmiotów według kilku cech;

– dobieranie ubrań zgodnie z porą roku;

– obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, nazywanie własnych odczuć związanych z temperaturą;

– pamiętanie o ptakach zimą ( podczas mrozów regularne dokarmianie);

– wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach twórczych;

– orientowanie się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała;

– dokonywanie analizy i syntezy słuchowej;

– dzielenie nazw wyrazów na sylaby, wskazywanie miejsc występowania danej głoski;;

– wysłuchiwanie głoski „s” w nagłosie, śródgłosie i wygłosie;

– wprowadzenie liczebnika głównego i porządkowego 5;

– z uwagą słuchanie opowiadań, analizowanie, wyciąganie wniosków;

– przeliczanie w granicach możliwości;

– porównywanie liczebności zbiorów;

– dokładanie elementów, odkładanie do wyznaczonej liczby;

– wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach twórczych, lepienie z plasteliny, z masy solnej, ze śniegu;

– składanie obrazka  w całość; ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej,

– przestrzeganie reguł gier i zabaw zarówno w sali, jak i w ogrodzie przedszkolnym.

Tematy dnia (poniedziałek –piątek) 1 tydzień

1.ZIMOWE UBRANIA

2.BEZPIECZNE ZABAWY

3.MOJE ULUBIONE ZABAWY NA ŚNIEGU

4.SPORTY ZIMOWE

5.ZIMOWA OLIMPIADA

DEKORUJEMY ŚWIĄTECZNE PIERNIKI

ODWIEDZINY ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

WYCIECZKA NA POCZTĘ

GRUDZIEŃ

I ZWIERZĘTA ZIMĄ

II ŚWIĄTECZNE POCZTÓWKI

III SPOTKANIE PRZY WIGILIJNYM STOLE

IV ŚWIĄTECZNE ZWYCZAJE

CELE  ogólne i szczegółowe :

Poznanie przeznaczenia poczty i pracy  listonosza

Kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt,

Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej,

Czerpanie radości z przygotowania do świąt; poszerzanie wiedzy na temat zwyczajów związanych z obchodzeniem świąt

Przeliczanie wyrazów w zdaniu, dzielenie wyrazów na sylaby, rozwijanie czynnego słownictwa dzieci.

Rozwijanie ekspresji  plastycznej- wykonywanie dekoracji na świąteczny stół i ozdób choinkowych,

Nazywanie różnic i podobieństw pomiędzy dwoma elementami, kształtowanie myślenia logicznego poprzez rozwiązywanie rebusów i prostych łamigłówek.

Rozwijanie spostrzegawczości-uzupełnianie brakujących elementów.

Kształtowanie celności i zręczności podczas zabaw z piłką. doskonalenie sprawności fizycznej, kształtowanie prawidłowych postaw we współzawodnictwie; rozwijanie zmysłu równowagi,

Kształtowanie nawyków higienicznych i doskonalenie czynności samoobsługi.

Poprawne wypowiadanie się pod względem logicznym, tworzenie krótkich opowiastek na podstawie historyjki obrazkowej.

Rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego poprzez ukazanie odpowiedniego ruchu-używanie określenie tempa-wolno, szybko. określanie nastroju utworu  muzycznego-smutny, wesoły, kształtowanie umiejętności wokalnych, rozwijanie poczucia rytmu

Kształtowanie percepcji słuchowej- wysłuchiwanie głoski K oraz U w nagłosie.

Kształtowanie umiejętności przeliczania i kategoryzowania, porównywanie liczebności elementów

SPOTKANIE Z PRZEWODNIKIEM PO PUSZCZY KAMPINOSKIEJ

Niedawno odwiedził nas tata Marianki Pan Przemysław Mikusek. Jest on przewodnikiem po Puszczy Kampinoskiej. Opowiadał dzieciom różne historie i ciekawostki o Kampinoskim Parku Narodowym i żyjących w nim zwierzętach

LISTOPAD

TEMATY KOMPLEKSOWE:
I. NA STAREJ FOTOGRAFII:
Cele ogólne:

 • wypowiadanie się na forum grupy na temat ilustracji, wysłuchanego utworu,
 • słuchanie utworów literackich i wypowiadanie się na temat ich treści,
 • poznanie pracy fotografa,
 • układanie zdań na określony temat, wyodrębnianie słów w zdaniu,
 • dokonywanie analizy i syntezy prostych wyrazów,
 • wyróżnianie głoski e w nagłosie,
 • orientowanie się na kartce papieru ( góra, dół, lewa , prawa strona),
 • właściwe reagowanie na umowne sygnały wzrokowe, dźwiękowe,
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych,
 • wyszukiwanie różnic na obrazkach- analiza i synteza wzrokowa;
 • klasyfikowanie przedmiotów według dwu cech,
 • posługiwanie się wyrażeniami: na w, obok, nad, za, pod w sytuacjach zadaniowych,
 • wymienianie członków rodziny z uwzględnieniem pokrewieństwa;
 • wyrażanie radości podczas zabaw ruchowo- ilustracyjnych z czasów babci , dziadka.
 • wykonanie aparatu fotograficznego wg instrukcji nauczyciela.

TEMATY DNIA ( poniedziałek- piątek) – 1 tydzień

 • Na starej fotografii;
 • Kiedy babcia była mała;
 • Do czego to służyło?
 • Mały fotograf;
 • Drzewo genealogiczne- moja rodzina..

II. JESIENNA MUZYKA:
Cele ogólne:

 • opowiadanie o sytuacji przedstawionej na obrazku, porządkowanie zdarzeń ,
 • rozróżnianie różnych dźwięków z najbliższego otoczenia,
 • rozpoznawanie litery t, T, czytanie globalne wyrazu ,
 • poznanie i operowanie pojęciami związanymi z muzyką: orkiestra, dyrygent, nuty.
 • doskonalenie umiejętności rozwiązywania zagadek ,
 • stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w ogrodzie, spacerach, wycieczkach,
 • obserwowanie najbliższego otoczenia i wypowiadanie się na temat swoich obserwacji,
 • doskonalenie umiejętności układania rytmów i przeliczanie w granicach możliwości dziecka,
 • posługiwanie się wyrażeniami: na, pod, nad, obok, wysoko, nisko w sytuacjach zadaniowych,
 • stwarzanie warunków do zabaw badawczych,
 • wyrażanie radości podczas wykonywania prac plastycznych inspirowanych muzyką,
 • rysowanie w tunelu i po śladzie zgodnie z podanym kierunkiem,
 • odtwarzanie rytmów podanych przez nauczyciela,
 • doskonalenie sprawności motorycznej podczas ćwiczeń gimnastycznych.
 • zabawy z elementami dramy, odkrywanie przez dzieci możliwości teatralnych.

TEMATY DNIA ( poniedziałek- piątek) 1 tydzień:

 • W rytmie deszczu;
 • Jesienna orkiestra
 • Mój nastrój, moja muzyka;
 • Muzykujemy;
 • Jesienny koncert.
  III. MALI ARTYŚCI:
  Cele ogólne:
 • wyrażanie swoich opinii w sposób kulturalny,
 • w sposób dowolny odgrywanie scenek pantomimicznych, wcielanie się w role,
 • układanie zdań na określony temat, wyodrębnianie słów w zdaniu,
 • dokonywanie analizy i syntezy prostych wyrazów,
 • właściwe zachowywanie się w miejscach publicznych- muzeum,
 • uwrażliwianie na sztukę podczas zabaw z chustami,
 • wprowadzenie pojęcia: „wyobraźnia”,
 • zabawy słuchowe polegające na wyszukiwaniu głoski „d”, czytanie wyrazu podstawowego „deska”, zapoznanie z różnymi znaczeniami jednego słowa.
 • tworzenie zbiorów równolicznych,
 • przeliczanie w dostępnym zakresie,
 • posługiwanie się liczebnikami porządkowymi,
 • kolorowanie rysunków konturowych zgodnie z podanym kodem,
 • tworzenie własnych prac w oparciu o odczucia i emocje, ( lepienie z gliny)
 • doskonalenie umiejętności klasyfikacji, ustawiania po kolei, przeliczania z zapamiętaniem liczby.
 • zabawy w przedszkolnym ogródku z wykorzystaniem sprzętu terenowego.
 • rysowanie kolorową kredą na płytkach chodnikowych.

TEMATY DNIA ( poniedziałek- piątek) 1 tydzień:

 • W muzeum;
 • W pracowni malarskiej;
 • W pracowni rzeźbiarza;
 • Jak powstają filmy animowane?
 • Przedszkolne graffiti.

IV. CIEPŁO I MIŁO:
Cele ogólne:

 • układanie zdań na określony temat, wyodrębnianie słów w zdaniu,
 • dokonywanie analizy i syntezy słuchowej prostych wyrazów,
 • rozpoznawanie i nazywanie liter: i. I, czytanie globalne wyrazu igła,
 • odtwarzanie według wzoru liter6 i oraz liczb: 1, 2, 3, na tabliczce sucho ścieralnej bez liniatury,
 • zapoznanie z pracą krawcowej i przyborami krawieckimi,
 • uczestniczenie w zabawach tematycznych i integracyjnych,
 • stosowanie zasad zgodnego współżycia w grupie,
 • wdrażanie do odpowiedniego ubierania się w zależności od pogody,
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich ,
 • nazywanie obszarów, gdzie zawsze jest ciepło,
 • doskonalenie sprawności narządów mowy w trakcie zabaw,
 • tworzenie improwizacji ruchowych na podstawie treści historyjki,
 • wyodrębnianie pojęć przeciwstawnych,
 • obrazowanie liczebności zbioru za pomocą zbiorów zastępczych; tworzenie zbiorów równolicznych,
 • tworzenie prac plastycznych w małych zespołach,
 • uczestniczenie w zabawach tanecznych- reagowanie ruchem na zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięków utworu muzycznego,
 • uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.

TEMATY DNIA ( poniedziałek- piątek) 1 tydzień:

 • Ubranie na jesienne chłody- praca krawcowej;
 • Od owcy do swetra;
 • Dlaczego jest nam ciepło?;
 • Ogień, woda, powietrze;
 • Są takie miejsca, gdzie jest zawsze ciepło.

PAŹDZIERNIK

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne

I. W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH:

 – wypowiadanie się na forum grupy na temat ilustracji, wysłuchanego utworu,

–  słuchanie utworów literackich i wypowiadanie się na temat ich treści,

–  podejmowanie prób oceniania i wyciągania wniosków,

–  układanie zdań  na określony temat, wyodrębnianie słów w zdaniu,

–  dokonywanie analizy i syntezy prostych wyrazów,

–  rozumienie pojęcia „rymowanie”, wskazywanie słów rymujących się.

–  orientowanie się na kartce papieru ( góra, dół, lewa , prawa strona),

–  właściwe reagowanie na umowne sygnały wzrokowe, dźwiękowe,

–  uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych,

–  zapoznanie z zagadnieniem dbania o własne zdrowie,

–  prawidłowe trzymanie narzędzia malarskiego,

– śpiewanie piosenek o zdrowiu,

– szybkie reagowanie na umówione sygnały;

– kształcenie siły i wytrzymałości fizycznej.

TEMATY DNIA:

– Odżywiam się zdrowo;

– Ubieram się odpowiednio do pogody;

– Zdrowie jesienią;

– Witaminy;

– Na dobry start! .

II.  JESIENIĄ W PARKU:

–  czytanie globalne wyrazów: park, parasol, gra,

–  rozumienie pojęcia „rymowanie”, wskazywanie słów rymujących się.

–  wyodrębnianie głosek w nagłosie i  w wygłosie,

–  stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w ogrodzie, spacerach, wycieczkach,

–  obserwowanie najbliższego otoczenia i wypowiadanie się na temat swoich obserwacji,

–  dokonywanie porównania wyglądu  lasu i parku jesienią oraz w innych porach roku,

–  posługiwanie się wyrażeniami: na, pod, nad, obok, wysoko, nisko w sytuacjach zadaniowych,

–  dokonywanie uogólnienia sklasyfikowanych przedmiotów ( dary sadu, dary parku),

–  rysowanie w tunelu i po śladzie zgodnie z podanym kierunkiem,

–  odtwarzanie rytmów podanych przez nauczyciela,

–  doskonalenie sprawności motorycznej podczas ćwiczeń gimnastycznych.

TEMATY DNIA:

– Wszystko się zmienia – kolory jesieni;

– Kap, kap, stuk, stuk;

– W parku;

– Jesienne skarby;

– Jesień w parku.

III. JESIENIĄ W LESIE:

–  wyrażanie swoich opinii w sposób kulturalny,

–  w sposób dowolny odgrywanie scenek pantomimicznych, wcielanie się w role,

–  układanie zdań  na określony temat, wyodrębnianie słów w zdaniu,

–  dokonywanie analizy i syntezy prostych wyrazów,

–  czytanie globalne wyrazu las,

–  poszerzanie doświadczeń słuchowych oraz wiedzy o zjawiskach atmosferycznych,,

–  przeliczanie w dostępnym zakresie,

–  posługiwanie się liczebnikami porządkowymi,

–  kolorowanie rysunków konturowych,

–  rozpoznawanie i nazywanie  cyfry 1

–  śpiewanie piosenek o lesie i zwierzętach,

–  zabawy w przedszkolnym ogródku z wykorzystaniem sprzętu terenowego.

–  rozumienie pojęć: jesienne skarby, dżungla,

–  komponowanie makiety lasu.,

– tworzenie nowych barw w wyniku mieszania dwóch innych.

 TEMATY DNIA:

– W lesie;

– Życie w lesie;

– Mieszkańcy lasu;

– Leśne śpiochy;

-Tajemniczy las – dżungla;

IV. PRZYGOTOWANIA DO ZIMY:

–  układanie zdań  na określony temat, wyodrębnianie słów w zdaniu,

–  dokonywanie analizy i syntezy prostych wyrazów,

–  rozumienie pojęć: przetwory, zapasy,

–  uczestniczenie w zabawach tematycznych i integracyjnych,

–  stosowanie zasad zgodnego współżycia w grupie,

–  wdrażanie do odpowiedniego ubierania się w zależności od pogody,

–  przyrządzanie pod nadzorem dorosłych prostych przetworów,

–  poznawanie sposobów  przygotowywania się ludzi i zwierząt do zimy,

–  wskazywanie i nazywanie części swojego ciała i drugiej osoby,

–  wyodrębnianie pojęć przeciwstawnych,

– obrazowanie liczebności zbioru za pomocą zbiorów zastępczych; tworzenie zbiorów równolicznych,

– tworzenie prac plastycznych w małych zespołach,

– uczestniczenie w zabawach tanecznych- reagowanie ruchem na zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięków utworu muzycznego,

–  uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.

TEMATY DNIA:

– W spiżarni- jak ludzie przygotowują się do zimy?

– Nakarmimy głodne brzuszki;

– Zapasy na zimę;

– Zajęcia na jesienne wieczory;

– Skarby.

WRZESIEŃ

I W PRZEDSZKOLU

II MOJA MIEJSCOWOŚĆ

III JA,TY I ŚRODOWISKO

IV DARY JESIENI

CELE  ogólne i szczegółowe :

Zapoznanie z postacią Paka -przyjaciela przedszkolaków, posługiwanie się imionami koleżanek i kolegów z grupy; kształtowanie percepcji słuchowej i wzrokowej – odszukiwanie swojego imienia; rozwijanie sprawności fizycznej.

Wprowadzenie zasad KODEKSU PRZEDSZKOLAKA .

Przeliczanie wyrazów w zdaniu, dzielenie wyrazów na sylaby, rozwijanie czynnego słownictwa dzieci.

Nazywanie różnic i podobieństw pomiędzy dwoma elementami, kształtowanie myślenia logicznego poprzez rozwiązywanie rebusów i prostych łamigłówek.

Rozpoznawanie i nazywanie elementów krajobrazu.

Rozwijanie spostrzegawczości-uzupełnianie brakujących elementów.

Dostrzeganie i rozpoznawanie znaków drogowych, rozwijanie myślenia logicznego -wyjaśnienie zasad przechodzenia przez jezdnię, rozpoznawanie i dopasowywanie kształtów znaków do figur geometrycznych; czytanie globalne.

Kształtowanie celności i zręczności podczas zabaw z piłką.

Nazywanie zmysłów, rozwijanie doznań sensorycznych.

Kształtowanie nawyków higienicznych i doskonalenie czynności samoobsługi.

Poprawne wypowiadanie się pod względem logicznym, tworzenie krótkich opowiastek na podstawie historyjki obrazkowej.

Rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego poprzez ukazanie odpowiedniego ruchu-używanie określenie tempa-wolno,szybko.

Kształtowanie percepcji słuchowej- wysłuchiwanie głoski 0 w nagłosie.

Rozpoznawanie i nazywanie różnorodnych owoców i warzyw; rozpoznawanie darów jesieni-orzechy ,żołędzie, kasztany, grzyby- wykonywanie sałatki  warzywnej -uważne słuchanie poleceń nauczyciela.

Kształtowanie umiejętności przeliczania i kategoryzowania.

Zachęcać do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim

CZERWIEC

Lato- czas zabawy

Kolorowe lato

Żegnamy przedszkole

Do widzenia

Cele ogólne:

 • wprowadzenie pojęć: akceptacja innego człowieka, odpoczynek;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 10; operowanie liczebnikami porządkowymi;
 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, r, g, p, w, c, j, f, ł, h, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno- plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim

WYCIECZKA DO STRAŻNICY OSP ŁOMIANKI

SADZIMY KWIATKI

22 KWIETNIA DZIEŃ ZIEMI

MAJ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • wprowadzenie pojęć: szacunek do książek, miłość;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 10; operowanie liczebnikami porządkowymi;
 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i ,t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, r, g, p, w, c, j, f, ł, h, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji:
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim.

Tematy:

1. Książka mój przyjaciel

2. Baśnie, bajki, legendy

3. Rodzina razem się trzyma

4. Ja i moi bliscy

WIOSNA

KWIECIEŃ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • wprowadzenie pojęć: radość, kultura;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała- prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; operowanie liczebnikami porządkowymi;
 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, r, g, p, w, c, j, f, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

WYCIECZKA DO BIBLIOTEKI

RAZEM DLA UKRAINY

Prace plastyczne grupy Żabki. Prace przedstawiają serca w kolorach flagi Ukrainy, po środku serce w kolorze flagi Polski

MARZEC

Mali odkrywcy

Tajemnice świata

Nadchodzi wiosna

Wiosna tuż- tuż

Ogólne cele wychowawczo- dydaktyczne :

 • wprowadzenie pojęć : wiedza, wytrwałość;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; operowanie liczebnikami porządkowymi;
 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, r, g, p, w, c, j, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;

DZIEŃ ZABAW KARNAWAŁOWYCH

Gruba Żabki w przebraniach karnawałowych

LUTY

Ogólne cele wychowawczo –  dydaktyczne:

 • wprowadzenie pojęć: szacunek do przyrody, otwartość;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; operowanie liczebnikami porządkowymi;
 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, r, g , wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji
 • zachęcanie do słuchania i stosowanie słów i zwrotów w języku angielskim

Tematy:

Siły przyrody

Cztery żywioły

Wielka wyprawa

Nasze podróże

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Dzieci z grupy Żabki
Prace dzieci z grupy Żabki, na dzień babci i dziadka

STYCZEŃ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • wprowadzenie pojęć: troskliwość, współpraca;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5; operowanie liczebnikami porządkowymi;
 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

Tematy:

 1. Płynie czas
 2. Młodsi i starsi
 3. Sport to zdrowie
 4. Dbam o zdrowie

WYCIECZKA DO BIBLIOTEKI

PIECZEMY PIERNICZKI ŚWIĄTECZNE

Efekt pracy dzieci z grupy Żabki – udekorowane pierniczki

GRUDZIEŃ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • wprowadzenie pojęć: troskliwość, współpraca;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5; operowanie liczebnikami porządkowymi;
 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. Angielskim.

Tematy:

 1. Nadchodzi zima
 2. Coraz zimniej
 3. Świąteczne przygotowania
 4. Wesołych świąt

LISTOPAD

SADZIMY CEBULKI TULIPANÓW,NARCYZÓW,CZOSNKU OZDOBNEGO,KROKUSÓW

KOCHAMY CIĘ POLSKO

ZABAWY MATEMATYCZNE Z DARAMI JESIENI

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • wprowadzenie pojęć: miłość do ojczyzny, pomysłowość;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych- przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3; operowanie liczebnikami porządkowymi;
 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno- plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

Tematy:

 1. Nasza mała ojczyzna
 2. Mój dom – Polska
 3. Moje hobby
 4. Ulubione zajęcia

PAŹDZIERNIK

Cele ogólne:

 • wprowadzenie pojęć: piękno przyrody, pracowitość;
 • kształtowanie pojęć związanych ze zjawiskami przyrodniczymi, dokonywanie obserwacji przyrodniczych;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie- stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych- przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • rozwijanie sprawności motorycznej i współpracy w grupie;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo,  w, obok, nad, pod, przed, za, między;
 • rozwijanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2 w znaczeniu kardynalnym i porządkowym;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, t, i,  wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek, tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim.

Tematy:

 1. Idzie jesień przez świat
 2. Jesienna przyroda
 3. Koszyk Pani Jesieni
 4. Skarby jesieni

WRZESIEŃ 2021

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

– doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie,

– wzmacnianie poczucia przynależności do grupy rówieśniczej,

– poszerzanie słownika,

– doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw,

– rozwijanie umiejętności tworzenia i odczytywania piktogramów,

– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat,

– doskonalenie umiejętności argumentowania,

– wdrażanie się do formułowania i przestrzegania zasad grupowych,

– doskonalenie umiejętności logicznego myślenia,

– doskonalenie umiejętności posługiwania się swoim imieniem i nazwiskiem oraz rozpoznawania ich w grupie innych imion i nazwisk z grupy,

– rozwijanie umiejętności opowiadania o własnych zainteresowaniach, upodobaniach,

– doskonalenie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej,

– doskonalenie umiejętności zgodnej zabawy w grupie rówieśniczej,

– rozwijanie umiejętności opowiadania o ulubionych grach i zabawach,

– doskonalenie orientacji w roku kalendarzowym,

– poszerzanie wiedzy dzieci na temat lata i związanych z nimi konsekwencji w przyrodzie,

– utrwalanie bezpiecznych zachowań (jak chronić się przed pogodą w różnych porach roku),

– pogłębianie wiedzy dzieci na temat atrybutów lata, a także aktywności i rzeczy związanych z tą porą roku,

– doskonalenie umiejętności rozmowy o wspomnieniach z wakacji,

– rozwijanie umiejętności matematycznych przez klasyfikowanie przedmiotów według wielkości, koloru lub przeznaczenia,

– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat pamiątek przywiezionych z wakacji,

– poszerzanie wiedzy dzieci na temat miejsc spędzania wakacji (miasto, wieś, góry, morze, jeziora),

– utrwalenie sformułowań: daleko / blisko / dalej / bliżej z wykorzystaniem mapy,

– poszerzanie wiedzy dzieci na temat podróży zagranicznych podczas wakacji,

– poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane z krajami, miastami Europy i świata,

– rozwijanie umiejętności matematycznych przez nazywanie kierunków na kartce papieru,

– doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą i nawigowania po niej – zwrócenie uwagi dzieci na wielkość i położenie Polski jako części Europy i świata,

– poszerzanie słownika biernego i czynnego dziecka o wyrazy związane ze środkami transportu,

– grupowanie pojazdów ze względu na określoną cechę (przeznaczenie, sposób poruszania się),

– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zalet i korzyści płynących z wykorzystania różnych środków transportu,

– doskonalenie umiejętności formułowania krótkiej wypowiedzi dotyczącej miejsca swojego zamieszkania i adresu,

– doskonalenie umiejętności zadawania pytań zamkniętych,

– doskonalenie umiejętności odczytywania symboli,

– utrwalenie zasad przechodzenia przez jezdnię,

– doskonalenie sprawności manualnej,

– doskonalenie umiejętności tworzenia i odczytywania regulaminów,

– przypomnienie zasad bezpiecznego zachowania się na placu zabaw,

– doskonalenie umiejętności dbania o swoje bezpieczeństwo w kontakcie z urządzeniami (nie tylko elektrycznymi),

– poszerzanie wiedzy dzieci na temat zasad kontaktu z nieznajomymi – potrafię mówić: nie!,

doskonalenie umiejętności odgrywania scenek sytuacyjnych,

– wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,

– zapoznanie z procedurami bezpieczeństwa w przedszkolu,

– rozwijanie logicznego myślenia,

– doskonalenie umiejętności nazywania i oznaczania części ciała człowieka na schemacie oraz opisywania ich funkcji,

– poszerzanie wiedzy dzieci na temat lekarzy różnych specjalności i funkcji przez nich pełnionych,

– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat zmysłów człowieka i ich funkcji,

– rozwijanie umiejętności odgadywania przedmiotów za pomocą zmysłów,

– wprowadzenie litery O, o na podstawie wyrazu „oko”,

– budowanie świadomości dzieci na temat higieny,

– pogłębianie wiedzy na temat słuchu: zagrożeń, niepełnosprawności oraz higieny,

– poszerzenie wiedzy na temat zmysłu dotyku, smaku i węchu,

– doświadczanie polisensoryczne,

– doskonalenie sprawności ruchowej’

– wprowadzenie liczby 1,

– utrwalenie wiadomości na temat zmysłów człowieka,

– budowanie świadomości na temat zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia środowisk,

– zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim.

Tematy:

 1. W przedszkolu
 2. Wakacyjne wspomnienia
 3. Jesteśmy bezpieczni
 4. Dbam o siebie i środowisko

KONIEC ROKU SZKOLNEGO

POŻEGNANIE PRZEDSZKOLA

Grupa Żabki

CZERWIEC

CELE OGÓLNE:  

 • poznawanie i dostrzeganie korzyści posiadania przyjaciół pochodzących z różnych stron świata; doskonalenie umiejętności komunikowania się i odkrywania siebie; uświadamianie potrzeby akceptacji drugiej osoby taką, jaką jest, z jej wyglądem, zaletami i wadami
 • rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi poprzez tworzenie ciągu dalszego opowiadania; poznawanie wartości akceptacji; rozwijanie sprawności manualnej
 • poznawanie zwyczajów rówieśników z różnych stron świata; doskonalenie umiejętności przeliczania; rozwijanie orientacji w przestrzeni; doskonalenie umiejętności posługiwania się nominałami pieniędzy 1 zł, 2 zł, 5 zł, 10 zł
 • nauka piosenki; doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej, rozwijanie koncentracji, uwagi i pamięci; budzenie poczucia zaufania do drugiej osoby, pokonywanie lęków; poznawanie praw dziecka oraz sposobów uzyskania pomocy
 • rozpoznawanie środowiska naturalnego – łąki oraz jej flory i fauny; podawanie znaczenia łąki dla zwierząt i ludzi; rozwijanie percepcji słuchowej poprzez ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej; kształtowanie wartości akceptacji siebie takim, jakim się jest, na podstawie zachowania bohaterów tekstu
 • poznawanie zasad bezpiecznego odpoczywania, doskonalenie wypowiedzi poprzez tworzenie rymowanek; rozwijanie umiejętności słuchania siebie nawzajem; rozwijanie zainteresowań dzieci czasem wolnym i sposobami jego spędzania

• Zabawy dowolne. Zachęcanie do samodzielnej i zróżnicowanej aktywności, rozwijanie umiejętności nazywania emocji i panowania nad nimi. Dzielenie się wrażeniami z całego dnia, porządkowanie sali, podejmowanie zabaw i zajęć w małych zespołach lub indywidualnie w miarę potrzeb dzieci. Zabawy dowolne do wyboru dzieci. Prowadzenie gier stolikowych (planszowe, memory itp.) oraz zabaw sprawnościowych (np. serso, chodzenie stopa za stopą po wstążce, wiązanie kokardek, kręcenie hula-hoop) w małych zespołach. Dzielenie się wrażeniami z całego dnia. Porządkowanie sali. Rozwijanie umiejętności dbania o higienę zmysłów – wyciszanie się

Tydzień  I Lato czas zabawy

Tydzień II  Kolorowe lato

Tydzień III  Żegnamy przedszkole

Tydzień IV  Do widzenia !

MAJ

Cele ogólne:

 • wprowadzenie pojęć: szacunek do książek, miłość;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 10; operowanie liczebnikami porządkowymi;
 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych, odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i ,t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, r, g, p, w, c, j, f, ł, h, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów.

Codzienne aktywności:

 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci, zachęcanie do różnej aktywności;
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych- samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem;
 • wdrażanie do samodzielności poprzez sprzątanie po zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek;
 • codzienny pobyt na świeżym powietrzu;

Tematy kompleksowe:

I. Książka – mój przyjaciel (liczba 0)

1. Nasze ulubione książki; 2. W bibliotece;  3. Kupujemy książki; 4. Szanujemy książki; 5. Książeczki sensoryczne;

II. Baśnie, bajki, legendy (głoska ł jak łapa, liczba 10)

1. Baśnie; 2. Zwierzęta w bajkach; 3. Postacie z bajek; 4. Legendy polskie; 5. Opowieści z różnych stron świata;

III. Rodzina razem się trzyma (głoska h jak hak)

1. Rodzice i my;  2. Nasze mamy; 3. Podarunki dla mamy; 4. Nasi tatusiowie; 5. Podarunki dla taty;

IV. Ja i moi bliscy

1. Mam rodzeństwo; 2. Rodzinne zabawy; 3. Każdy ma obowiązki; 4. Drzewo genealogiczne; 5. Święto rodziny;

KWIECIEŃ

CELE OGÓLNE: kształtowanie poczucia szacunku wobec pracy innych ludzi; poznanie tradycji wielkanocnych, wdrażanie do dbania o środowisko naturalne; kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych; wyrażanie radości z uczestniczenia w różnych formach muzyczno-tanecznych; rozwijanie pamięci słuchowej,; rozwijanie słuchu fonemowego; czytanie globalne, wyróżnianie głosek w wyrazie i przeliczanie ich; ćwiczenia grafomotoryczne; rozwijanie percepcji słuchowo-wzrokowo-ruchowej; ćwiczenia motoryki małej obu rąk w zakresie kreślenia linii falistych i zygzakowatych : poznawanie świata poprzez doświadczenia i eksperymenty, rozwijanie umiejętności sprawnego przeliczania w zakresie 9 ,ćwiczenie orientacji na kartce; posługiwanie się liczebnikami porządkowymi, kształtowanie umiejętności kodowania i dekodowania; rozwijanie logicznego myślenia; nabywanie umiejętności zakładania hodowli roślin

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem. Przygotowanie do posiłku – pomoc przy rozdawaniu talerzy, kubków, sztućców itp.; zwrócenie uwagi na kulturalne zachowanie się przy stole podczas posiłku.

• Zabawy dowolne. Zachęcanie do samodzielnej i zróżnicowanej aktywności, rozwijanie umiejętności nazywania emocji i panowania nad nimi. Dzielenie się wrażeniami z całego dnia, porządkowanie sali, podejmowanie zabaw i zajęć w małych zespołach lub indywidualnie w miarę potrzeb dzieci, rozwijanie umiejętności dbania o higienę zmysłów – wyciszanie się.

Tydzień  I Święta, święta, biją dzwony

Tydzień II  Wielkanoc

Tydzień III  Z kulturą za pan brat-głoska f jak fotel

Tydzień IV  Jestem kulturalny -liczba 9

MARZEC

Cele ogólne:

 • wprowadzenie pojęć : wiedza, wytrwałość;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod,  przed, za, między, obok, w;
 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; operowanie liczebnikami porządkowymi;
 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów;
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych, odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu, różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, r, g, p, w, c, j, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

Codzienne aktywności:

 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu N.; poznawanie otoczenia, zachęcanie do różnej aktywności;
 • stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji poprzez powitanki;
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem;
 • ćwiczenia poranne, gimnastyczne  nr 13, 14;
 • codzienny pobyt na świeżym powietrzu – zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym– wdrażanie do samodzielności w codziennych czynnościach samoobsługowych;

TEMATY KOMPLEKSOWE

I.Mali odkrywcy (poznanie głoski p jak parasol)

Tematy dnia: (poniedziałek-piątek)

1.Lubimy patrzeć w niebo, 2.Co służy do obserwacji nieba?, 3.Co robi astronom?, 4.Kosmiczne odkrycia, 5.Budujemy rakietę

II.Tajemnice świata (poznanie głoski w jak worek)

Tematy dnia: (poniedziałek-piątek)

1.Wynalazki, 2.Żarówka, 3.Komputer, 4.Telefon, 5.Mały wynalazca

III.Nadchodzi wiosna (poznanie głoski c jak cebula i liczby 8)

Tematy dnia: (poniedziałek-piątek)

1.Słońce mocniej grzeje, 2.Pierwsze rośliny, 3.Powroty ptaków, 4.Wiosenne porządki, 5.Marcowa zupa,

IV.Wiosna tuż-tuż (poznanie głoski j jak jajko)

Tematy dnia: (poniedziałek-piątek)

1.Praca rolnika, 2.Co się dzieje w kurniku, 3.Co się dzieje w zagrodzie, 4.Co się dzieje na polu, 5.Rolnik producent żywności.

Sadzimy cebulki i siejemy nasionka

Nasze nasadzenia tydzień później

Kiełkujące rośliny

LUTY

CELE OGÓLNE: kształtowanie poczucia szacunku wobec sił przyrody; poznanie odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii; wdrażanie do dbania o środowisko naturalne; kształtowanie właściwej postawy ciała, rozwijanie wielu grup mięśniowych; wyrażanie radości z uczestniczenia w różnych formach muzyczno-tanecznych; rozwijanie pamięci słuchowej, poznanie nowego pojęcia globus; rozwijanie słuchu fonemowego; czytanie globalne, wyróżnianie głosek w wyrazie i przeliczanie ich; ćwiczenia grafomotoryczne; rozwijanie percepcji słuchowo-wzrokowo-ruchowej; ćwiczenia motoryki małej obu rąk w zakresie kreślenia linii falistych : poznawanie świata poprzez doświadczenia i eksperymenty, rozwijanie umiejętności sprawnego przeliczania w zakresie 6 i 7, ćwiczenie orientacji na kartce; posługiwanie się liczebnikami porządkowymi, rozwijanie otwartości na podróże i zdobywanie nowych doświadczeń; kształtowanie umiejętności kodowania i dekodowania; rozwijanie logicznego myślenia; nabywanie umiejętności zakładania hodowli kwiatowych, poznanie wyglądu i nazw niektórych roślin egzotycznych,

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem. Przygotowanie do posiłku – pomoc przy rozdawaniu talerzy, kubków, sztućców itp.; zwrócenie uwagi na kulturalne zachowanie się przy stole podczas posiłku.

• Zabawy dowolne. Zachęcanie do samodzielnej i zróżnicowanej aktywności, rozwijanie umiejętności nazywania emocji i panowania nad nimi. Dzielenie się wrażeniami z całego dnia, porządkowanie sali, podejmowanie zabaw i zajęć w małych zespołach lub indywidualnie w miarę potrzeb dzieci, rozwijanie umiejętności dbania o higienę zmysłów – wyciszanie się.

Zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;

Tydzień  I Siły przyrody

1 W zgodzie z naturą

2 Życie na Ziemi

3 Skarby Ziemi

4 Bez wody nie ma życia

5 Zabawy z wodą

Tydzień II  Cztery żywioły

1 Poznajemy żywioły

2 Do czego potrzebne jest powietrze?

3 Czy ogień jest pożyteczny?

4 Uwaga! Ogień!

5 Żywioły wokół nas

Tydzień III  Wielka wyprawa ( głoska r jak rower, liczba 7)

1 Jedziemy na wycieczkę

2 Na lądzie

3 W powietrzu

4 Na wodzie

5 Jesteśmy podróżnikami

Tydzień IV  Nasze podróże (głoska g jak globus)

1 Mieszkańcy ciepłych krajów

2 Zwierzęta ciepłych krajów

3 Mieszkańcy Dalekiej Północy

4 Zwierzęta Dalekiej Północy

5 Lubimy podróżować

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

STYCZEŃ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • wprowadzenie pojęć: szacunek wobec starszych, sprawność fizyczna;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała- prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3, 4, 5, 6; operowanie liczebnikami porządkowymi;
 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, k, y, z, b, n, s, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji;

Codzienne aktywności:

 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu N.;
 • stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji poprzez powitanki, oraz zabawy integracyjne;
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych- samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem;
 • wdrażanie do samodzielności poprzez przygotowanie stolików do zajęć, sprzątanie po zabawie, zajęciach, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw;
 • ćwiczenia poranne
 • codzienny pobyt na świeżym powietrzu – wdrażanie do samodzielnego ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek;
 • zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.

TEMATY KOMPLEKSOWE

I. PŁYNIE CZAS  (poznanie głoski z jak zegar)                                                                    

TEMATY DNIA:  (poniedziałek – piątek)

1. Nowy Rok 2. Pory roku; 3. Miesiąc za miesiącem; 4.  Dzień za dniem; 5. Pory dnia;

II. SPORT TO ZDROWIE (poznanie głoski n jak nos)

TEMATY DNIA: (poniedziałek – piątek)    

1. Zimowe  zabawy; 2. Na narty ! 3. Robimy bałwana;  4. Bezpieczne zabawy zimowe; 5. Ruszamy się !

III. MŁODSI I STARSI  (poznanie głoski b jak but)                                                                    

TEMATY DNIA: (poniedziałek – piątek)                                                                            

1. My i nasi dziadkowie; 2. Z moją babcią się nie nudzę!   3. Pomysłowy dziadek; 4. Pomagamy babci i dziadkowi; 5. Święto babci i dziadka;

IV. DBAMY O ZDROWIE (poznanie głoski s jak ser i liczby 6 )

TEMATY DNIA:  (poniedziałek – piątek)                                                                                        

1. Zimowa olimpiada2. Zimą dbamy o zdrowie;3. Ubrania dla aktywnych;4. Piramida zdrowego żywienia;5. Zdrowe- niezdrowe;

GRUDZIEŃ

CELE OGÓLNE: poznanie troskliwości jako wartości, przypomnienie wiadomości o życiu, formach opieki i potrzebach zwierząt w związku ze zmianami w przyrodzie na zimę, budzenie zaufania i poczucia troski o bezpieczeństwo drugiej osoby. Określanie cech jesiennej szarugi, doskonalenie analizy słuchowej wyrazów, czytanie globalne wyrazu kot, rozwijanie zainteresowań na temat świata fauny. Rozwijanie umiejętności mierzenia długości stopami, krokami, patykiem, sznurkiem oraz rozpoznawanie liczby 4; poznawanie pracy wolontariuszy; przybliżanie sytuacji i potrzeb zwierząt w związku z nadejściem zimy. Rozwijanie słuchu muzycznego poprzez zaznaczanie pierwszej miary taktu mówieniem „raz”; rozpoznawanie zmysłami różnego rodzaju ziaren, nasion, owoców; budzenie chęci pomagania zwierzętom w trudnym dla nich czasie.

• Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych po zabawie i przed posiłkiem. Przygotowanie do posiłku – pomoc przy rozdawaniu talerzy, kubków, sztućców itp.; zwrócenie uwagi na kulturalne zachowanie się przy stole podczas posiłku.

• Zabawy dowolne. Zachęcanie do samodzielnej i zróżnicowanej aktywności, rozwijanie umiejętności nazywania emocji i panowania nad nimi. Dzielenie się wrażeniami z całego dnia, porządkowanie sali, podejmowanie zabaw i zajęć w małych zespołach lub indywidualnie w miarę potrzeb dzieci, rozwijanie umiejętności dbania o higienę zmysłów – wyciszanie się.

Tydzień I- Nadchodzi zima (głoska k jak kot, liczba 4)

1 Nasi mali przyjaciele

2 Grudniowa pogoda

3 Czas ocieplić budy

4 Budujemy karmniki

5 Nasi ulubieńcy czekają na ciepłe szaliki

Tydzień II- Coraz zimniej (głoska y jak wagony, liczba 5)

1 Ubieramy się ciepło

2 Skąd się bierze ciepło w domu?

3 Skąd się bierze prąd?

4 Urządzenia elektryczne w domu

5 Dbamy o powietrze

Tydzień III – Świąteczne przygotowania  

1 Przygotowania do świąt

2 Robimy prezenty

3 Dekorujemy dom

4 Hej, kolęda, kolęda!

 5 Świąteczne przysmaki

TYDZIEŃ  IV -Wesołych Świąt!

1 Świąteczna opowieść

2 Mali aktorzy

3 Robimy dekoracje

4 Świąteczna pastorałka

5 Przedszkolny teatrzyk

POLECANE LINKI

https://czasdzieci.pl/kolorowanki/

https://www.cda.pl/video/239566465

LISTOPAD

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • wprowadzenie pojęć: miłość do ojczyzny, pomysłowość;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych- przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między, obok, w;
 • kształtowanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2, 3; operowanie liczebnikami porządkowymi;
 • kształtowanie umiejętności ustawiania według wielkości, wysokości;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, i, t, d, e, u, wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;

TEMATY KOMPLEKSOWE

 • I. NASZA MAŁA OJCZYZNA (poznanie głoski d jak dom)

TEMATY DNIA:  (poniedziałek – piątek)

 • 1.NA NASZYCH ULICACH;  2. W NASZEJ MIEJSCOWOŚCI ;  3.  mOJA MIEJSCOWOŚĆ –WAŻNE MIEJSCA I WAŻNI LUDZIE;  4. MUZYKA NASZEGO REGIONU;  5.STROJE Z NASZEGO REGIONU;
 • II. MÓJ DOM- POLSKA

TEMATY DNIA:  (poniedziałek – piątek)

 • 1.KTO TY JESTEŚ?;  2.GODŁO, HYMN I FLAGA;  3.WARSZAWA- STOLICA POLSKI; 4. SŁAWNI POLACY; 5. JESTEŚMY POLAKAMI;
 • III. MOJE HOBBY (poznanie głoski e jak ekran i liczby 3)

TEMATY DNIA:  (poniedziałek – piątek)

 • 1.JESTEŚMY POMYSŁOWI;  2.OGLĄDANIE NA EKRANIE;  3. NASZE KOLEKCJE;  4.LISTOPADOWE DŹWIĘKI;  5.GDY NA DWORZE SŁOTA;
 • IV.ULUBIONE ZAJĘCIA (poznanie głoski u jak ul)

TEMATY DNIA:  (poniedziałek – piątek)

 • 1. KAŻDY LUBI COŚ INNEGO; 2.PRACOWITY JAK PSZCZOŁA;  3.NASZE ZABAWKI;  4.LUBIMY RUCH; 5. SAMI ROBIMY ZABAWKI;

25 LISTOPADA – DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

ZAKWAS BURACZANY

ROBIMY POWIDŁA ŚLIWKOWE

KISIMY KAPUSTĘ

PAŹDZIERNIK

Cele ogólne:

 • wprowadzenie pojęć: piękno przyrody, pracowitość;
 • kształtowanie pojęć związanych ze zjawiskami przyrodniczymi, dokonywanie obserwacji przyrodniczych;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie- stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych- przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • rozwijanie sprawności motorycznej i współpracy w grupie;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo,  w, obok, nad, pod, przed, za, między;
 • rozwijanie umiejętności liczenia, poznanie liczb 1, 2 w znaczeniu kardynalnym i porządkowym;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabawa ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków, wysłuchiwanie słowa w słowie), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a, m, l, t, i,  wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenek, tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji.

Temat tygodnia: Idzie jesień przez świat

1.ŻEGNAMY LATO

2.JESIENNE ZABAWY

3.JESIENNE DRZEWA

4.LECĄ LIŚCIE Z DRZEW

5.JESIEŃ ZNAKOMITY MALARZ

Temat tygodnia: Jesienna przyroda

 1. DOMY ZWIERZĄT
 2. ODLOTY PTAKÓW
 3. SPIŻARNIE ZWIERZĄT
 4. PRZYGOTOWANIE ZWIERZĄT DO ZIMY
 5. TO FUTERKO JEST LEPSZE

Temat tygodnia: Koszyk Pani Jesieni

 1. PLONY JESIENI
 2. DARY Z POLA
 3. JESIENNE OWOCE
 4. GRZYBY MAŁE I DUŻE
 5. DARY Z PARKU

    Temat tygodnia: Skarby jesieni

 1. W SPIŻARNI
 2. PO CO ZBIERAMY DARY JESIENI?
 3. CO ZROBIMY Z OWOCÓW I WARZYW?
 4. JESIENNE KRAJOBRAZY
 5. KRAMY Z JESIENNYMI POMYSŁAMI

WRZESIEŃ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • wprowadzenie pojęć: koleżeńskość, bezpieczeństwo;
 • zapoznanie dzieci z procedurami bezpieczeństwa w czasie pandemii covid-19
 • zapoznanie dzieci z salą i przedszkolem;
 • poznawanie sposobów pomocy nowym koleżankom i kolegom; rozwijanie umiejętności nazywania emocji i mówienia o nich oraz pozytywnego reagowania na nowe sytuacje i osoby; budzenie postaw zainteresowania drugą osobą;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach; spokojne oczekiwanie na swoją kolej; podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • nabieranie przeświadczenia o pozytywnej roli współpracy w osiąganiu celu;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • poznawanie i organizowanie kącików tematycznych; rozwijanie umiejętności opisywania i charakteryzowania kącików tematycznych poprzez wypowiedzi i klasyfikowanie przedmiotów; rozbudzanie zainteresowań i ciekawości poznawczej; przestrzeganie zasad zgodnej zabawy i prawa do korzystania z kącików przez kolegów i koleżanki;
 • poznanie sposobów spędzenia wakacji przez koleżanki i kolegów z grupy; rozpoznawanie oznaczeń i charakterystycznych miejsc na mapie Polski;
 • poznanie zawodów w otoczeniu dziecka – poznanie imion pracowników przedszkola i pełnionych przez nich funkcji; uświadamianie roli osób dorosłych w życiu przedszkola i szacunku do wykonywanej przez nich pracy;
 • poznawanie zawodów służących bezpieczeństwu całego społeczeństwa – policjant, ratownik, strażak;
 • nazywanie narzędzi i przyborów codziennego użytku;
 • rozwijanie sprawności motorycznej, umiejętności rzutu do celu i współpracy w grupie;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała – prawa, lewa, w prawo w lewo, nad, pod przed, za, między;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabaw ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej poprzez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych; odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich; dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a; wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej poprzez naukę piosenki Planeta dzieci, tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;
 • wdrażanie do stosowania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i na ulicy – utrwalanie zasad poruszania się po chodniku i przechodzenia przez jezdnię, podczas jazdy samochodem; poznanie wyglądu i znaczenia sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych;
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania niebezpieczeństw wynikających z kontaktów z nieznajomym; kształtowanie postaw asertywnych w kontaktach z nieznajomymi; poznawanie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu ludzi;

TEMATY KOMPLEKSOWE

 • I. W PRZEDSZKOLU
 • TEMATY DNIA:  (poniedziałek – piątek)
 • 1.POZNAJEMY  SIĘ; 2. WSPOMNIENIA  Z  WAKACJI; 3.KODEKS  PRZEDSZKOLAKA; 4. ZNAMY  MAGICZNE  SŁOWA;  5.PORTRET  NASZEJ  GRUPY;
 • II.NASZE PRZEDSZKOLE
 • TEMATY DNIA:  (poniedziałek – piątek)
 • 1.KĄCIKI W NASZEJ SALI;  2.WOKÓŁ PRZEDSZKOLA;  3.PRACOWNICY NASZEGO PRZEDSZKOLA; 4. W PRZEDSZKOLNEJ KUCHNI; 5. DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA
 • III. JESTEM BEZPIECZNY (poznanie głoski o jak osa)
 • TEMATY DNIA:  (poniedziałek – piątek)
 • 1.NASZA DROGA DO PRZEDSZKOLA;  2.NA ULICY; 3. ZASADY RUCHU DROGOWEGO;  4.PRACA POLICJANTA 5.ZNAKI DROGOWE;
 • IV. POMOCNA DŁOŃ (poznanie głoski a jak aparat)
 • TEMATY DNIA:  (poniedziałek – piątek)
 • 1. UWAGA! NIEZNAJOMY; 2.ZAGROŻENIA;  3.JAK WEZWAĆ POMOC?;  4.NA RATUNEK; 5. JESTEŚMY BEZPIECZNI;