Niniejszym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje:

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych uczniów Przedszkola Samorządowego w Łomiankach jest Przedszkole Samorządowe w Łomiankach, reprezentowane przez Dyrektora. 

Adres siedziby: ul. Szpitalna 1, 05-092 Łomianki,

telefon: 22 751-10-89

e-mail: ps.lomianki@wp.pl

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Katarzyną Cichecką możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@icds.pl

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe uczniów (w tym ich rodziców/opiekunów prawnych) będą przetwarzane w celu:

1) wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, tj. (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o systemie informacji oświatowej – Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);

2) realizacji celów związanych z promocją działań Przedszkola Samorządowego w Łomiankach poprzez udostępnianie, np. na oficjalnej stronie internetowej – informacji o sukcesach konkretnych uczniów, informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których uczniowie brali udział (np. konkursy, zawody sportowe), w tym także wizerunków uczniów – wyłącznie
w przypadkach, gdy rodzice/opiekunowie wyrazili zgodę na taką formę przetwarzania.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Dostęp do danych osobowych uczniów wewnątrz struktury organizacyjnej Przedszkola Samorządowego w Łomiankach będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych.

Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
(np. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, policja, Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miejski w Łomiankach).

Dane przetwarzanie w celach związanych z promocją jednostki będą udostępniane, rozpowszechniane poprzez umieszczenie np. na tablicach informacyjnych, w kronice przedszkolnej, na oficjalnej stronie internetowej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas określony w stosownych przepisach  prawa,
a następnie przekazujemy je do składnicy akt. W przypadku organizacji wydarzeń – będziemy przetwarzać dane przez czas trwania wydarzenia i okres rozliczenia/wręczania nagród.

UPRAWNIENIA

Niniejszym informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych swoich dzieci oraz prawo do ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

PODANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych ucznia jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości edukacji Państwa dziecka
w Przedszkolu Samorządowym w Łomiankach.

Przetwarzanie danych opisanych na podstawie zgody rodzica/opiekuna prawnego – brak zgody
w tym zakresie będzie skutkował pominięciem informacji dotyczących Państwa dziecka
w podanych informacjach o sukcesach, wydarzeniach, w których brało ono udział.