Nauczyciele: Agnieszka Szymczak, Joanna Siemiradzka

Godziny pracy grupy : 6. 30 – 17.30

Program: „Drużyna marzeń”

Autor: J. Wasilewska

CZERWIEC 2024

TEMATY KOMPLEKSOWE

Tydzień I. Dzień Dziecka

Tydzień II. Wielka wyprawa

Tydzień III. Smaki i zapachy lata

Tydzień IV. Wakacyjne przygody

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne)

 • zapoznanie się z tematyką praw i obowiązków dzieci, kształtowanie świadomości korzystania ze swoich praw, doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie i przestrzegania wspólnie ustalonych zasad
 • poznanie znaczenia słowa przyjaciel, doskonalenie umiejętności przeprowadzania analizy sylabowej
 • poznanie zasady działania magnesu, rozwijanie zdolności matematycznych
 • poznanie zabaw dziecięcych popularnych w innych krajach, rozwijanie umiejętności plastycznych i konstrukcyjnych, kształtowanie postawy wyrażającej szacunek do innych kultur i ich przedstawicieli
 • utrwalanie znajomości nazw emocji, rozwijanie świadomości, że emocje są nieodłącznym elementem życia
 • poznanie charakterystycznych miejsc / budowli świata, rozwijanie świadomości różnorodności kulturowej, językowej ludzi żyjących na różnych kontynentach
 • wzbogacanie słownika o nazwy środków komunikacji lądowej, morskiej i powietrznej, rozwijanie zainteresowania podróżami, nauką płynącą z obcowania z przedstawicielami innych kultur, narodowości
 • poznanie nazw zwierząt egzotycznych, ćwiczenie umiejętności rozróżniania uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych, rozwijanie empatii
 • poznanie instrumentów i muzyki z różnych stron świata, rozwijanie wrażliwości muzycznej, koordynacji słuchowo-ruchowej
 • poznanie miejsca wakacyjnego wypoczynku, umacnianie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej, nauka radzenia sobie z emocjami dotyczącymi zbliżającej się przerwy wakacyjnej
 • poznanie znaczenia słowa sztuka, pobudzanie wyobraźni w kontakcie ze sztuką, uwrażliwianie na piękno przyrody
 • poznanie nowej piosenki o tematyce letniej, ćwiczenie umiejętności eksperymentowania głosem
 • poznanie nazw, wyglądu i smaku owoców dojrzewających latem, utrwalenie wiedzy na temat smaków, zapachów lata, kształtowanie wrażliwości zmysłowej
 • utrwalenie wiedzy na temat zagrożeń i niebezpieczeństw związanych z wyjazdami wakacyjnymi oraz sposobów ich uniknięcia
 • poszerzenie wiedzy na temat gór w Polsce, bezpiecznego wypoczynku nad morzem
 • rozwijanie znajomości figur geometrycznych, kształtowanie zdolności matematycznych
 • poznanie zasad bezpieczeństwa dotyczących uprawiania sportów wodnych, nabywanie i utrwalanie wiedzy na temat geografii Polski
 • poznawanie nazw miejsc wakacyjnego wypoczynku, rozwijanie umiejętności plastycznych
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w j. angielskim

MAJ 2024

TEMATY KOMPLEKSOWE

Tydzień I. Majowe święta

Tydzień II. Od pomysłu aż po dach

Tydzień III. Jak powstaje…?

Tydzień IV. Święto Rodziny

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne)

 • poznanie legendy o początkach państwa polskiego, poznanie symboli narodowych, kształtowanie świadomości różnic kulturowych, językowych między mieszkańcami poszczególnych krajów, kształtowanie poczucia przynależności do narodu, rozbudzanie postawy patriotycznej
 • poznanie wybranych miast – w tym stolicy Polski
 • zapoznanie z wybranymi tańcami ludowymi i strojami regionalnymi, nauka tańca ludowego
 • poznanie nazw wybranych państw europejskich, utrwalenie wyglądu flagi Polski i flagi Unii Europejskiej oraz hymnu Polski i hymnu UE
 • poznanie różnych typów budynków, kształtowanie umiejętności klasyfikowania domów ze względu na pełnioną funkcję i zawodów osób zajmujących się budowaniem, poznanie nazw materiałów budowlanych
 • poznanie nazw domów budowanych przez zwierzęta, doskonalenie umiejętności matematycznych: klasyfikowania, przeliczania, rozróżniania figur geometrycznych
 • ćwiczenie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, rozwijanie umiejętności analizy sylabowej
 • doskonalenie sprawności fizycznej
 • zapoznanie z etapami robienia zakupów, kształtowanie wiedzy na temat zależności między pracą a wynagrodzeniem, wzbogacanie wiedzy dotyczącej rodzajów zawodów
 • poznanie procesu powstania wełnianych ubrań, poznanie znaczenia wyrazu nabiał oraz etapów jego wytwarzania wzbogacanie słownika czynnego, rozwijanie zdolności plastycznych, wdrażanie do odczuwania radości ze wspólnej zabawy
 • doskonalenie umiejętności matematycznych i grafomotorycznych, ćwiczenie sprawności ruchowej
 • poznanie etapów powstania ciasta i nazw produktów potrzebnych do jego przygotowania, rozwijanie zmysłu węchu i dotyku
 • ćwiczenie umiejętności klasyfikacji ze względu na podaną cechę, rozwijanie orientacji przestrzennej, ćwiczenie słuchania tekstów literackich ze zrozumieniem
 •  kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, rozwijanie ciekawości poznawczej i kreatywności poprzez eksperymentowanie
 • zapoznanie z nową piosenką o tematyce rodzinnej, budzenie wrażliwości muzycznej, doskonalenie umiejętności dramowych, doskonalenie współpracy w grupie
 • utrwalenie wiedzy o relacjach między członkami rodziny, czerpanie przyjemności z obdarowywania bliskich osób własnoręcznie przygotowanymi podarunkami
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w j. angielskim

22 KWIETNIA – DZIEŃ ZIEMI

KWIECIEŃ 2024

TEMATY KOMPLEKSOWE

Tydzień I. W świecie książek

Tydzień II. Dbamy o naszą planetę

Tydzień III. Na wiosennej łące

Tydzień IV. Kto nam pomoże?

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne)

 • kształtowanie nawyku czytania książek, odkładania ich na półkę i właściwych zachowań podczas czytania/oglądania książek, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i budowania wypowiedzi na jego temat,
 • utrwalenie wiedzy na temat funkcjonowania księgarni, biblioteki i czytelni oraz właściwych zachowań podczas pobytu w bibliotece, zachęcanie do dzielenia się, wymiany i wielokrotnego używania książek,
 • zapoznanie z procesem tworzenia książki, uświadomienie wartości pracy każdego człowieka w procesie tworzenia, poznanie zawodów związanych z powstawaniem książki,
 • zapoznanie z pojęciem i przedmiotem „globus”, kształtowanie nawyku sprzątania, budowanie poczucia odpowiedzialności za planetę, wpajanie przekonania, że Ziemia to nasz dom, o który trzeba dbać, poznanie zachowań proekologicznych,
 • poszerzenie wiedzy na temat kolorów śmietników i surowców, które do nich należy wrzucać, kształtowanie zachowań proekologicznych, w tym umiejętności segregowania śmieci,
 • zapoznanie z informacjami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii, kształtowanie zachowań proekologicznych,
 • doskonalenie czynności matematycznych, w tym przeliczania i pomiaru długości, utrwalenie cech wielkościowych,
 • zapoznanie ze sposobami oszczędzania wody, kształtowanie proekologicznego stylu życia, w tym nawyku oszczędzania wody,
 • utrwalanie wiedzy o sprzętach domowych związanych z wodą (pralka, zmywarka, umywalka, wanna, kabina prysznicowa, czajnik, sitko itp.)
 • utrwalenie pojęcia ,,recykling”, wykorzystanie odpadów do zrobienia nowych przedmiotów (instrumentów muzycznych, zabawek), zachęcanie do nadawania odpadom drugiego życia,
 • uwrażliwianie na otaczającą przyrodę, budowanie pozytywnej postawy wobec pracy owadów zapylających,
 • poznanie nazw i sposobu użycia przyrządów służących do mierzenia, kształtowanie umiejętności określania odległości za pomocą określeń bliżej, dalej; ćwiczenie poprawnego posługiwania się pojęciami wysoko i nisko,
 • nabywanie umiejętności wyciągania wniosków z przeprowadzanych eksperymentów przyrodniczych,
 • doskonalenie motoryki małej,
 • zdobywanie wiadomości na temat życia pszczół,
 • rozwijanie umiejętności muzycznych, zapoznanie z piosenką o tematyce wiosennej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • utrwalenie wiedzy na temat mieszkańców łąki, rozwijanie wrażliwości sensorycznej,
 • kształtowanie umiejętności starannego wykonywania prac plastyczno-technicznych,
 • doskonalenie umiejętności zgodnej współpracy,
 • zapoznanie ze sposobami wzywania pomocy w razie nagłego wypadku,
 • zapoznanie z pracą straży pożarnej,
 • rozwijanie logicznego myślenia i poczucia następstwa czasu,
 • poznanie specyfiki pracy policji, wdrażanie do respektowania powszechnie przyjętego prawa,
 • poszerzenie wiedzy na temat pracy strażaków, ćwiczenie umiejętności kontaktowania się ze służbami ratunkowymi w nagłym wypadku,
 • wykonywanie prostych operacji na zbiorach, ćwiczenie umiejętności odwzorowywania,
 • zapoznanie z pracą lekarza, zapoznanie ze zdrowym stylem życia,
 • utrwalanie numerów alarmowych, kształtowanie umiejętności wzywania pomocy w nagłych wypadkach,
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów zwrotów w j. angielskim.

WYCIECZKA DO BIBLIOTEKI

SADZIMY CEBULKI, SIEJEMY OWIES…

NASZE PRACE

MARZEC 2024

TEMATY KOMPLEKSOWE

Tydzień I. W kinie i w teatrze

Tydzień II. Przebudzenie po zimie

Tydzień III. W wiosennym ogrodzie

Tydzień IV. Od kurnika do świątecznego koszyka

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne)

 • poszerzenie wiedzy o kinie i teatrze, w tym również o właściwym zachowaniu podczas pobytu w tych miejscach, poznanie nazw zawodów teatralnych, poszerzanie wiedzy na temat widowni w kinie i teatrze,
 • zapoznanie z monetami i banknotami, doskonalenie umiejętności przeliczania pieniędzy, doskonalenie czynności matematycznych, utrwalanie umiejętności przeliczania i tworzenia zbiorów,
 • poznanie piosenki, rozwijanie słuchu muzycznego i wyobraźni,
 • poznanie cech starego kina (niemych, czarno-białych filmów),
 • utrwalenie wiedzy na temat rodzajów ubrań, zapoznanie z określeniem „ubierać się na cebulkę”, kształtowanie nawyku ubierania się adekwatnie do pogody,
 • poszerzanie wiedzy na temat różnorodności zjawisk atmosferycznych, zapoznanie z przysłowiem „W marcu jak w garncu”,
 • kształtowanie umiejętności obserwowania pogody, utrwalanie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych, zapoznanie z przyrządami do pomiaru temperatury oraz siły i kierunku wiatru,
 • zapoznanie z różnymi gatunkami ptaków i głosami, które wydają, kształtowanie wrażliwości na otaczającą przyrodę,
 • poznanie narzędzi ogrodniczych, kształtowanie nawyku sprzątania, zwrócenie uwagi na konieczność wykonywania pewnych czynności w określonym czasie,
 • poszerzanie wiedzy na temat cebul (jako warzyw i cebul kwiatów),
 • utrwalenie informacji o budowie i wyglądzie wiosennych kwiatów oraz o czynnikach niezbędnych do życia rośliny,
 • zapoznanie z życiem i pracą na wsi, utrwalenie nazw zwierząt gospodarskich oraz budynków, w których mieszkają,
 • utrwalenie wiedzy na temat domów zwierząt, kształtowanie otwartej postawy na przyrodę i dobra natury, rozpoznawanie poszczególnych członków rodzin zwierzęcych i utrwalanie ich nazw,
 • utrwalenie znajomości nazw samic, samców i młodych wybranych ptaków, wyodrębnianie z szeregu jednostki po cechach charakterystycznych,
 •  zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi, ukazanie wartości tradycji, kształtowanie postawy otwartości na różne kultury, religie i zwyczaje,
 • zapoznanie z technikami ozdabiania jajek i ich nazwami, utrwalenie wiedzy dotyczącej zawartości koszyczka wielkanocnego, zachęcanie do kultywowania tradycji, stymulowanie wielu zmysłów podczas zabaw sensorycznych, podsumowanie wiedzy dzieci (dzięki zagadkom i quizowi),
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów zwrotów w j. angielskim.

UROCZYSTOŚĆ DNIA BABCI I DZIADKA

ROBIMY GRZECHOTKI

LUTY 2024

TEMATY KOMPLEKSOWE

Tydzień I. Wszystko jest muzyką

Tydzień II. Pod ziemią, pod wodą

Tydzień III. W kosmosie

Tydzień IV. Prehistoryczny świat

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne)

 • wyjaśnienie i utrwalenie znajomości pojęć dyrygent, orkiestra, batuta, poznanie i utrwalenie znajomości nazw instrumentów, uświadomienie wartości wynikających z obcowania z muzyką klasyczną, uczestnictwem w koncertach
 • doskonalenie umiejętności układania i kontynuowania rytmów, wdrażanie do zgodnej współpracy w parach
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji związanych z muzyką
 • poznanie wieloznaczności słowa skarb, rozwijanie umiejętności plastyczno–technicznych, doskonalenie motoryki małej
 • zapoznanie z formami życia pod wodą, wprowadzenie pojęć określających zbiorniki wodne (staw, jezioro, rzeka, morze, ocean, akwarium, potok, doskonalenie aparatu mowy, zachęcanie dzieci do integracji w grupie
 • poznanie znaczenia słowa kopalnia, utrwalenie wiedzy na temat złóż, kopalni i ich rodzajów, rozwijanie szacunku do pracy innych ludzi
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania
 • poznawanie pojęć wulkan, lawa, rozwijanie ciekawości poznawczej poprzez aktywne uczestnictwo w eksperymentach, rozwijanie zainteresowania światem przyrody
 • poszerzanie wiedzy na temat Ziemi, kosmosu, następstwa czasu
 • wzbogacanie słownictwa czynnego o nazwy związane z kosmosem, utrwalenie znajomości znaczenia pojęć kosmos, Układ Słoneczny, planety, rozwijanie umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości
 • poznanie nowej piosenki, utrwalenie znajomości nazw ciał niebieskich, kształtowanie kreatywności, ćwiczenie umiejętności określania kierunków w przestrzeni
 • poznanie pojęć muzeum, historia, wdrażanie do właściwego zachowywania się w muzeum, kształtowanie postawy szacunku wobec przeszłości, uświadomienie wartości wspomnień, historii, pamiątek przeszłości w określaniu tożsamości jednostki
 • poznanie nazw zawodów: archeolog, paleontolog, wzbogacenie słownictwa czynnego, rozwijanie umiejętności analizy sylabowej, poznanie i utrwalenie znajomości nazw dinozaurów, rozumienie pojęć: mięsożerny, roślinożerny
 • doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na podany temat i odpowiadania na pytania,
 • rozwijanie kreatywności, wyobraźni, ćwiczenie zmysłu dotyku, zachęcanie do aktywnego spędzania czasu, aktywnej zabawy
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w j. angielskim

STYCZEŃ 2024

TEMATY KOMPLEKSOWE

Tydzień I. Nadchodzi nowy rok

Tydzień II. Sporty zimowe

Tydzień III. Dzień Babci i Dzień Dziadka

Tydzień IV. Karnawał

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne)

 • poznanie wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku i witaniem nowego
 • dostrzeganie rytmu w następowaniu po sobie dnia i nocy, poznanie czynności wykonywanych w dzień i w nocy, doskonalenie umiejętności dzielenia słów na sylaby
 • utrwalenie znajomości nazw dni tygodnia, doskonalenie umiejętności liczenia
 • zapoznanie z cyklicznością pór roku, poznanie cech pór roku  i nazwanie miesięcy, utrwalenie wiadomości związanych z czasem i jego przemijaniem
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych, zachęcanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania pracy plastycznej i zabaw dowolnych
 • poznanie zasad sportowego zachowania, rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych uczuć i podawania ich nazw, zachęcanie do zachowania postawy fair play podczas zabaw
 • utrwalanie znajomości zasad bezpiecznego zjeżdżania z górki na sankach, wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa w czasie zabaw na sankach
 • poznanie nazw olimpijskich dyscyplin sportowych, między innymi łyżwiarstwa figurowego jako dyscypliny sportowej, wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu i lodzie
 • poznanie wybranych utworów z repertuaru muzyki klasycznej, kształtowanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu, zachęcanie do wspólnego spędzania czasu na zgodnej zabawie, współpraca w parach
 • poznanie znaczenia słowa szacunek w odniesieniu do osób starszych, uwrażliwianie na potrzeby ludzi starszych, ukazywanie walorów posiadania rodziny, głównie dziadków
 •  doskonalenie umiejętności klasyfikacji, doskonalenie umiejętności liczenia, rozwijanie umiejętności odwzorowywania
 • poznanie znaczenia słowa karnawał, wzbogacanie słownictwa (konfetti, serpentyna), poznanie tradycji związanych z tłustym czwartkiem
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 0–6, rozwijanie logicznego myślenia, wprowadzenie pojęcia zero 
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w j. angielskim

MIKOŁAJKI

GRUDZIEŃ 2023

TEMATY KOMPLEKSOWE

Tydzień I. Wiadomość z daleka

Tydzień II. Zima tuż-tuż…

Tydzień III. Przygotowania do świąt

Tydzień IV. Hej, kolęda, kolęda!

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne)

 • poznanie zawodu listonosza, wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w różnych zawodach
 • poznanie funkcji i wyglądu różnych telefonów (starych i współczesnych), wdrażanie do słuchania utworów literackich, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • utrwalanie pojęć duży i mały, rozwijanie umiejętności różnicowania przedmiotów ze względu na wielkość, kształtowanie umiejętności odwzorowywania
 • poznanie budowy piosenki, zapoznanie z instrumentem dętym – trąbką oraz symbolem Poczty Polskiej
 • poznanie tradycji związanych z mikołajkami
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania części odzieży i podawania ich nazw, zachęcanie do dbania o własne zdrowie poprzez pamiętanie o odpowiednim ubiorze
 • poznanie cech zimowego krajobrazu
 • poznanie figury geometrycznej – trójkąta, utrwalanie pojęć: duży, mały
 • utrzymywanie ciała w jednej pozycji, ćwiczenie ruchów w wolnym tempie i o dużym ciężarze,  rozwijanie sprawności fizycznej i kształtowanie prawidłowej postawy ciała, poznanie wybranych utworów muzyki klasycznej, rozwijanie słuchu muzycznego, uwrażliwianie na piękno muzyki klasycznej
 • poznanie właściwości śniegu i lodu, doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i dotykowej, kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanej rzeczywistości
 • poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, rozwijanie mowy komunikatywnej i logicznego myślenia
 •  wdrażanie do niesienia pomocy smutnym, samotnym i pokrzywdzonym
 • poznanie potraw charakterystycznych dla wieczerzy wigilijnej, doskonalenie umiejętności klasyfikacji, rozwijanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie liczenia w zakresie 0–6
 • poznanie piosenki z repertuaru dziecięcego o tematyce związanej ze świętami
 • poznanie wyglądu różnych ozdób choinkowych, rozwijanie sprawności manualnej, poszerzanie doświadczeń plastycznych
 • poznanie postaci Świętego Mikołaja i jego pomocników – elfów, rozwijanie umiejętności koncentracji na słowie czytanym, doskonalenie umiejętności dokonywania analizy słuchowej (podział słów na sylaby)
 • poznanie historii związanych z Bożym Narodzeniem i wybranej kolędy
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w j. angielskim;

DZIEŃ MISIA

25 listopada wypada Dzień Pluszowego Misia. Jego tradycja nie jest długa, albowiem po raz pierwszy zaczęto świętować ten dzień w setną rocznicę powstania maskotki, tj. w 2002 roku. Ten dzień powstał prawdopodobnie dlatego, że każdy pokochał tego mięciutkiego pluszaka od pierwszego wejrzenia. Zapewne większość z nas będąc dzieckiem miało swojego ulubionego misia. Potem ta tradycja przeszła na następne pokolenie i trwa po dziś dzień. Posiadanie takiej zabawki w dzieciństwie uczy nas empatii i opiekuńczości. Dla niektórych jest również symbolem bezpieczeństwa w trudniejszych momentach.

#SZKOŁA DO HYMNU

LISTOPAD 2023

TEMATY KOMPLEKSOWE

Tydzień I. Mała i duża ojczyzna

Tydzień II. W świecie wyobraźni

Tydzień III. Przygotowania do zimy

Tydzień IV. Nasze ciało

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne)

 • poznanie pojęć: mapa, symbole, Polska, rozwijanie wrażliwości, empatii, umiejętności podawania nazw uczuć i emocji
 • używanie pojęć: dom, mieszkańcy domu, doskonalenie słuchu fonematycznego, dokonywania analizy sylabowej
 • rozwijanie umiejętności przeliczania
 • poznanie nowej piosenki, różnych sposobów ekspresji muzycznej, rozwijanie wrażliwości muzycznej, słuchu muzycznego, rozbudzanie wyobraźni dźwiękowej
 • rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych symboli narodowych, rozwijanie sprawności manualnej
 • wprowadzenie pojęcia wyobraźnia, doskonalenie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć słowami, rozwijanie wrażliwości zapachowej, nauka relaksacji
 • rozumienie pojęcia marzenie, rozwijanie wyobraźni, umiejętności współpracy
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt leśnych i ich nawyków żywieniowych, poznanie zasad zachowania się w lesie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za przyrodę, wdrażanie do odpowiedniego zachowania w lesie
 • poznanie podstawowych wiadomości na temat przygotowań do zimy wiewiórki, niedźwiedzia i jeża
 • doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 0–5, wdrażanie do współdziałania w zabawie ruchowej
 • poszerzanie wiedzy na temat ptaków odlatujących i pozostających w Polsce, kształtowanie umiejętności określania położenia różnych przedmiotów w przestrzeni
 • rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do dokładnego wykonywania wszystkich ćwiczeń i zadań
 • rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych zapachów, rozwijanie wrażliwości sensorycznej, poszerzanie słownictwa czynnego, doskonalenie współpracy w grupie
 • utrwalanie znajomości nazw części ciała, poznanie zmysłów i odpowiadających im narządów,  poznanie zawodu lekarza, stomatologa
 • poznanie produktów zdrowych dla zębów, rozwijanie umiejętności klasyfikacji według symbolu
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w j. angielskim;

WYCIECZKA DO BIBLIOTEKI

Dnia 26.10.br. dzieci z grupy Biedronki wybrały się na wycieczkę do biblioteki. Tam oglądały księgozbiory, zapoznały się z procesem wypożyczania książek a na koniec pokolorowały swoje zakładki do książek.

DZIEŃ DRZEWA

SPACER EDUKACYJNY

W piątek 6 października grupa Biedronki wybrała się na pobliski bazar, oglądali stragany, utrwalali nazwy owoców i warzyw. A na koniec zakupili owoce, które po powrocie do przedszkola zjedli.

SPACER EDUKACYJNY

Dziś grupa Biedronki wybrała się na spacer edukacyjny. Dzieci obserwowały ruch drogowy, uczyły się przechodzenia przez ulicę po przejściu z sygnalizatorem świetlnym i bez sygnalizatora oraz zwróciły uwagę na różnorodne znaki drogowe.

PAŹDZIERNIK 2023

TEMATY KOMPLEKSOWE

Tydzień I.  Jesień w sadzie

Tydzień II. Jesień w ogrodzie

Tydzień III. Jesienny krajobraz

Tydzień IV. Deszczowa pogoda

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne)

 • poznanie niektórych owoców dojrzewających jesienią, cech tych owoców, poznanie niektórych sposobów przechowywania żywności, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, wdrażanie do poszanowania zwierząt i roślin
 • poznawanie nazw niektórych drzew owocowych, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności przeliczania, sensoryczne poznawanie liści
 • rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych, dbałość o bezpieczeństwo podczas zabaw ruchowych
 • poznanie nowej piosenki, kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej
 • rozwijanie sprawności manualnej, kształcenie zmysłów wzroku, dotyku, kształtowanie umiejętności stosowania się do instrukcji słownej i obrazkowej, wzmacnianie poczucia własnej wartości, nauka współdziałania w grupie
 • rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych warzyw, odróżnianie, które warzywa rosną pod ziemią, a które nad ziemią, rozwijanie ciekawości poznawczej, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie orientacji w przestrzeni
 • doskonalenie umiejętności czekania na swoją kolej, rozwijanie współpracy
 • rozwijanie umiejętności muzycznych i sprawności ruchowej, doskonalenie umiejętności pracy w parach, orientowanie się w przestrzeni, nauka tworzenia prostej formy tanecznej (korowodu)
 • rozpoznawanie i podawanie nazw części warzyw (skórka, pestki, miąższ), doskonalenie sprawności językowej, manualnej, utrwalenie znajomości zasad bezpieczeństwa podczas krojenia warzyw
 • odróżnianie środowiska parku i lasu, poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z ptakami
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, określanie liczebności zbiorów: mniej, więcej, tyle samo, rozwijanie umiejętności doliczania i odliczania
 • przypomnienie informacji o zmianach zachodzących w przyrodzie późną jesienią, wprowadzenie pojęcia troska
 • poznanie znaczenia słowa szaruga, utrwalenie wiedzy o tym, skąd się biorą kałuże , a także informacji o deszczowej, jesiennej pogodzie
 • ćwiczenie i podawanie nazw kierunków w przestrzeni
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w j. angielskim

WRZESIEŃ 2023

Tydzień I.  Poznajmy się!

Tydzień II. W naszym przedszkolu

Tydzień III. Jesteśmy podobni, jesteśmy różni

Tydzień IV. Bezpieczni na drodze

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne)

 • nawiązywanie relacji rówieśniczych, integrowanie grupy,  ćwiczenie uprzejmego zwracania się do innych
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
 • doskonalenie umiejętności podawania nazw części ciała (w tym nazwy palców), doskonalenie orientacji w schemacie ciała, przeliczania
 • poznanie miejsc w sali, poznanie sposobów na mieszanie kolorów, rozwijanie motoryki małej
 • formułowanie zasad obowiązujących w przedszkolu
 •  rozwijanie słuchu muzycznego, pamięci słuchowej, ćwiczenie umiejętności wyrażania ruchem treści piosenki
 • utrwalanie znajomości pojęć dotyczących wielkości: mały, mniejszy, najmniejszy
 • rozpoznawanie i podawanie nazw zawodów osób pracujących w przedszkolu, rozwijanie sprawności ruchowej, wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania, rozwijanie szacunku do wszystkich osób pracujących w przedszkolu
 • poszerzenie wiedzy o zabawkach i sprzętach używanych w przedszkolu i na placu zabaw
 • poszerzenie wiedzy o zasadach utrzymania higieny, przyborach higienicznych
 • dokonywanie analizy sylabowej
 • poznanie i nauka sposobów kulturalnego powitania, podziękowania i poproszenia o pomoc, wdrażanie do kulturalnego zachowania się
 • poznanie określeń opisujących kolegów i koleżanki, podawanie nazw kolorów, integracja grupy, rozwijanie dbałości o innych
 • rozwijanie umiejętności przeliczania
 • poszerzanie wiadomości na temat cech wspólnych dzieci w grupie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za siebie i innych w grupie i współdziałania
 • poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa na drodze, rozwijanie sprawności ruchowej, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia
 • poznanie podstawowych wiadomości na temat bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnych zabaw, rozwijanie współdziałania, empatii
 • poznanie wybranych znaków ostrzegawczych, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności podawania nazw figur geometrycznych
 • poznanie różnych dźwięków z otoczenia kształcenie słuchu muzycznego, nabieranie wiary we własne umiejętności muzyczne, rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych dzieci
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w j. angielskim

WARSZTATY

W naszej grupie odbyły się warsztaty prowadzone przez Mamę Filipa. Dzieci wykonywały okazjonalne kartki

CZERWIEC

 •  DZIEŃ DZIECKA
 • WIELKA WYPRAWA
 •  SMAKI I ZAPACHY LATA
 • WAKACYJNE PRZYGODY

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne)

 • zapoznanie się z tematyką praw i obowiązków dzieci, kształtowanie świadomości korzystania ze swoich praw,
 • poznanie znaczenia słowa przyjaciel,
 • poznanie zasady działania magnesu,
 • poznanie zabaw dziecięcych popularnych w innych krajach, kształtowanie postawy wyrażającej szacunek do innych kultur i ich przedstawicieli
 • poznanie charakterystycznych miejsc / budowli świata, rozwijanie świadomości różnorodności kulturowej, językowej ludzi żyjących na różnych kontynentach, poznanie pozawerbalnych sposobów na komunikowanie się z osobami mówiącymi w innych językach, budowanie szacunku do ludzi, kultur na innych kontynentach, ćwiczenie wczuwania się w emocje i uczucia innych
 • wzbogacanie słownika o nazwy środków komunikacji lądowej, morskiej i powietrznej,  rozwijanie zainteresowania podróżami, nauką płynącą z obcowania z przedstawicielami innych kultur, narodowości, poznanie nazw zwierząt egzotycznych,
 • poznanie instrumentów i muzyki z różnych stron świata, kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka i kulturę, z której się wywodzi, rozbudzanie ciekawości świat
 • poznanie miejsca wakacyjnego wypoczynku, umacnianie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej, nauka radzenia sobie z emocjami dotyczącymi zbliżającej się przerwy wakacyjnej
 • poznanie znaczenia słowa sztuka, pobudzanie wyobraźni w kontakcie ze sztuką, uwrażliwianie na piękno przyrody
 • poznanie zjawiska przyrodniczego: tęczy, kształtowanie umiejętności dostrzegania emocjonalnej wartości przyrody
 • ćwiczenie umiejętności eksperymentowania głosem, rozpoznawanie odgłosów przyrody,
 • poznanie nazw, wyglądu i smaku owoców dojrzewających latem, utrwalenie wiedzy na temat smaków, zapachów lata, kształtowanie wrażliwości zmysłowej, rozwijanie kreatywności i zainteresowania otaczającym światem przyrody
 • poznawanie nazw miejsc wakacyjnego wypoczynku, utrwalenie wiedzy na temat zagrożeń i niebezpieczeństw związanych z wyjazdami wakacyjnymi oraz sposobów ich uniknięcia, kształtowanie umiejętności oceniania swojego zachowania i jego konsekwencji, doskonalenie znajomości i umiejętności bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa
 • poszerzenie wiedzy na temat gór w Polsce, poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w górach,  nad morzem, poznanie zasad bezpieczeństwa dotyczących uprawiania sportów wodnych,

Działania na cały miesiąc:

 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg. zainteresowań i inwencji dzieci; zwracanie uwagi na budowanie właściwych relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i współpracy; szanowanie przyjętych zasad, norm zabawy i prawa korzystania z zabawek przez wszystkie dzieci; wdrażanie do odkładania zabawek na wyznaczone miejsce i utrzymania porządku wokół siebie,
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych,
 • wdrażanie do samodzielności,
 • codzienny pobyt i zabawy w ogrodzie przedszkolnym; obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie i w najbliższym otoczeniu,
 • zestawy ćwiczeń porannych i ćwiczeń gimnastycznych,
 • zabaw wprowadzające proste słownictwo języka angielskiego,

słuchanie tekstów literackich.

WYCIECZKA DO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Dzieci przed budynkiem biblioteki

MAJ

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. MAJOWE ŚWIĘTA
 2. OD POMYSŁU AŻ PO DACH
 3. ŚWIĘTO RODZINY
 4. JAK POWSTAJE…?

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne (cele ogólne)

 • poznanie legendy o początkach państwa polskiego, poznanie symboli narodowych,   kształtowanie poczucia przynależności do narodu, rozbudzanie postawy patriotycznej, poznanie wybranych miast – w tym stolicy Polski,
 • kształtowanie logicznego myślenia, doskonalenie umiejętności odtwarzania i kontynuowania rytmów, rozbudzanie zainteresowania przeprowadzaniem prostych eksperymentów przyrodniczych, rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy
 • zapoznanie z wybranymi tańcami ludowymi i strojami regionalnymi, uwrażliwienie na różnorodność muzyczną poszczególnych regionów Polski,
 • poznanie różnych typów budynków, kształtowanie umiejętności klasyfikowania domów ze względu na pełnioną funkcję,
 • poznanie zawodów osób zajmujących się budowaniem, nazw materiałów budowlanych,
 • poznanie nazw domów budowanych przez zwierzęta,
 • kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, utrwalenie wiedzy o relacjach między członkami rodziny, czerpanie przyjemności z obdarowywania bliskich osób własnoręcznie przygotowanymi podarunkami
 • utrwalanie znajomości nazw emocji, rozwijanie świadomości, że emocje są nieodłącznym elementem życia,
 • zapoznanie z nową piosenką o tematyce rodzinnej „ Rodzinka na 102 ”
 • zapoznanie z etapami robienia zakupów, kształtowanie wiedzy na temat zależności między pracą a wynagrodzeniem, wzbogacanie wiedzy dotyczącej rodzajów zawodów, ćwiczenie umiejętności zachowania się w miejscach publicznych
 • poznanie procesu powstania wełnianych ubrań,
 • poznanie znaczenia wyrazu nabiał oraz etapów jego wytwarzania, 
 • poznanie etapów powstania ciasta i nazw produktów potrzebnych do jego przygotowania,

Działania na cały miesiąc:

 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg. zainteresowań i inwencji dzieci; zwracanie uwagi na budowanie właściwych relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i współpracy; szanowanie przyjętych zasad, norm zabawy i prawa korzystania z zabawek przez wszystkie dzieci; wdrażanie do odkładania zabawek na wyznaczone miejsce i utrzymania porządku wokół siebie,
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych,
 • wdrażanie do samodzielności,
 • codzienny pobyt i zabawy w ogrodzie przedszkolnym; obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie i w najbliższym otoczeniu,
 • zestawy ćwiczeń porannych i ćwiczeń gimnastycznych,
 • zabaw wprowadzające proste słownictwo języka angielskiego,
 • słuchanie tekstów literackich.

SADZIMY CEBULKI

KWIECIEŃ

W ŚWIECIE KSIĄŻEK

OD KURNIKA DO ŚWIĄTECZNEGO KOSZYKA

KTO NAM POMOŻE ?

NA WIOSENNEJ ŁĄCE

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne (cele ogólne)

 • poznanie sposobu dbania o książki, kształtowanie nawyku czytania książek i odkładania ich na półkę, uświadamianie wartości lektury w życiu człowieka, wdrażanie do poczucia odpowiedzialności za wspólne mienie
 • poznanie pojęć BIBLIOTEKA, KSIĘGARNIA i różnic między tymi miejscami, zapoznanie z akcją „ DRUGIE ŻYCIE KSIĄŻKI ”, uświadomienie wartości wynikającej z obcowania z książkami
 • poznanie procesu tworzenia książki i zawodów związanych z tym procesem, kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego, uświadomienie korzyści płynących z regularnej lektury
 • poznanie wybranych tradycji związanych z WIELKANOCĄ zachęcanie do kultywowania tradycji , rozwijanie wiedzy na temat działania gospodarstwa wiejskiego, pracy gospodarza/rolnika, utrwalenie znajomości nazw zwierząt hodowlanych i budynków będących częścią gospodarstwa, rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zwierzęta hodowlane, poznanie i utrwalenie znajomości nazw młodych zwierząt hodowlanych
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności wynikającej z posiadania zwierząt, poznanie nazw członków ptasich rodzin
 • nauka kroków tańca do ludowej piosenki „ ZAJĄC”, rozwijanie umiejętności rytmicznego poruszania się do muzyki
 • poznawanie zadań służb ratunkowych,  zapoznanie się z hasłem EWAKUACJAi omówienie zasad zachowania się podczas ewakuacji, budowanie zaufania do innych, doskonalenie współdziałania w grupie, rozwijanie postawy wdzięczności wobec pracowników służb ratunkowych oraz innych ludzi
 • poznanie specyfiki pracy policji, strażaka ,doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na podany temat, wdrażanie do respektowania powszechnie przyjętego prawa
 • nauka rozpoznawania sytuacji, w których wzywa się pogotowie, ćwiczenie umiejętności wzywania pomocy, kształtowanie umiejętności zachowania się w czasie choroby i korzystania z apteczki
 • utrwalanie znajomości numerów alarmowych 112, 997, 986, 998, 999 i sytuacji, w których ich użycie jest niezbędne, poszerzenie wiedzy na temat służb ratunkowych
 • poznanie wyglądu i nazw wiosennych kwiatów, poszerzenie wiedzy na temat pomagania owadom, zdobywanie wiadomości na temat życia pszczół, uwrażliwianie na piękno otaczającej przyrody
 • poznanie nazw i sposobu użycia przyrządów służących do mierzenia, kształtowanie umiejętności określania odległości za pomocą określeń BLIŻEJ, DALEJ, WYSOKO, NISKO, ćwiczenie prawidłowego posługiwania się pojęciami

Działania na cały miesiąc:

 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg. zainteresowań i inwencji dzieci; zwracanie uwagi na budowanie właściwych relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i współpracy; szanowanie przyjętych zasad, norm zabawy i prawa korzystania z zabawek przez wszystkie dzieci; wdrażanie do odkładania zabawek na wyznaczone miejsce i utrzymania porządku wokół siebie,
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych,
 • wdrażanie do samodzielności,
 • codzienny pobyt i zabawy w ogrodzie przedszkolnym; obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie i w najbliższym otoczeniu,
 • zestawy ćwiczeń porannych i ćwiczeń gimnastycznych,
 • zabaw wprowadzające proste słownictwo języka angielskiego,\
 • słuchanie tekstów literackich.

MARZEC

W KINIE I TEATRZE

PRZEBUDZENIE PO ZIMIE

W WIOSENNYM OGRODZIE

DBAMY O NASZĄ PLANETĘ

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne (cele ogólne)

 • poszerzenie wiedzy na temat kina i teatru oraz właściwego zachowania w miejscach publicznych,  kształtowanie umiejętności rozróżniania typów lalek teatralnych (pacynka, kukiełka, marionetka), kształtowanie postawy otwartości na sztukę
 • poznanie i utrwalenie znajomości nazw zawodów pracowników teatru i kina,
 • poznanie zasad obowiązujących przy zajmowaniu miejsc na widowni w kinie lub teatrze,
 • poznanie cech charakterystycznych kina niemego,
 • poznawanie oznak wiosennej pogody, rozwijanie słownika czynnego, poznanie definicji zwrotów: UBIERAĆ SIĘ NA CEBULKĘ, W MARCU JAK W GARNCU, kształtowanie umiejętności dostosowywania stroju do pogody i ubierania się na cebulkę,
 • nabywanie wiedzy na temat różnych typów kalendarzy,  kształtowanie umiejętności prowadzenia kalendarza pogodowego,
 • poznanie ptaków przylatujących wiosną do Polski,  rozwijanie wrażliwości na otaczającą nas przyrodę,
 • poznanie zjawiska powstawania tęczy, kształtowanie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów przyrodniczych i formułowania wniosków,
 • poznanie etapów prac wykonywanych wiosną w ogrodzie, poznanie nazw i zastosowania sprzętów ogrodniczych, kształtowanie nawyku dbania o porządek w swoim otoczeniu, uświadomienie konieczności wykonywania pewnych czynności w określonym czasie,
 • poznanie nazw wiosennych kwiatów, utrwalanie wiedzy dotyczącej wzrostu roślin

(z nasion lub cebulek), rozwijanie postawy odpowiedzialności za hodowaną roślinę,

 • doskonalenie umiejętności przeliczania, posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi, ćwiczenie umiejętności czytania znaków, budowania ciągów przyczynowo-skutkowych na podstawie obrazków,
 • poznanie pojęć EKOLOG, EKOLOGIA, wdrażanie do dbania o najbliższe otoczenie, ekologiczną postawę na co dzień, kształtowanie zachowań proekologicznych, budowanie poczucia odpowiedzialności za wspólne dobro, jakim jest planeta Ziemia
 • wprowadzenie pojęć: SORTOWANIE ŚMIECI, WYSYPISKO, ŚMIECIARKA, RECYKLING poznanie zasad dotyczących segregacji śmieci: kolorów śmietników i surowców, które do nich należy wrzucać, kształtowanie praktycznej umiejętności segregowania śmieci, nabycie wiedzy o odnawialnych źródłach energii, poznanie sposobów oszczędzania wody, wdrażanie do poczucia odpowiedzialności za stan planety

Działania na cały miesiąc:

 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg. zainteresowań i inwencji dzieci; zwracanie uwagi na budowanie właściwych relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i współpracy; szanowanie przyjętych zasad, norm zabawy i prawa korzystania z zabawek przez wszystkie dzieci; wdrażanie do odkładania zabawek na wyznaczone miejsce i utrzymania porządku wokół siebie,
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych,
 • wdrażanie do samodzielności,
 • codzienny pobyt i zabawy w ogrodzie przedszkolnym; obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie i w najbliższym otoczeniu,
 • zestawy ćwiczeń porannych i ćwiczeń gimnastycznych,
 • zabaw wprowadzające proste słownictwo języka angielskiego,
 • słuchanie tekstów literackich.

LUTY

 1. WSZYSTKO JEST MUZYKĄ
 2. POD ZIEMIĄ, POD WODĄ
 3. W KOSMOSIE
 4. PREHISTORYCZNY ŚWIAT

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne (cele ogólne)

 • poznanie źródeł pochodzenia różnych dźwięków, rozwijanie percepcji słuchowej, kształtowanie wrażliwości na dźwięki i muzykę,
 • wyjaśnienie i utrwalenie znajomości pojęć dyrygent, orkiestra, batuta, poznanie i utrwalenie znajomości nazw instrumentów, , uświadomienie wartości wynikających z obcowania z muzyką klasyczną, uczestnictwem w koncertach
 • doskonalenie umiejętności układania i kontynuowania rytmów, kształtowanie umiejętności deszyfrowania kodów, rozwijanie wrażliwości dotykowej,
 •  rozwijanie kreatywności podczas tworzenia prac plastycznych inspirowanych muzyką,
 • utrwalenie wiedzy na temat muzyki wokół nas,
 • poznanie wieloznaczności słowa skarb, wdrażanie do dostrzegania wartości niematerialnych w życiu człowieka
 • zapoznanie z formami życia pod wodą, wprowadzenie pojęć określających zbiorniki wodne (staw, jezioro, rzeka, morze, ocean, akwarium, potok),
 • poznanie znaczenia słowa kopalnia, utrwalenie wiedzy na temat złóż, kopalni i ich rodzajów, 
 • poznanie dźwięków Ziemi, kształtowanie umiejętności określania głośności dźwięków związanych z żywiołami,  rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody
 • poznawanie pojęć wulkan, lawa,  rozwijanie ciekawości poznawczej poprzez aktywne uczestnictwo w eksperymentach, rozwijanie zainteresowania światem przyrody,
 • wzbogacanie słownictwa czynnego o nazwy związane z kosmosem, utrwalenie znajomości znaczenia pojęć kosmos, Układ Słoneczny, planety, rozwijanie umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości,
 • utrwalenie wiedzy na temat pojazdów kosmicznych,
 • poznanie pojęć muzeum, historia, wdrażanie do właściwego zachowywania się w muzeum, kształtowanie postawy szacunku wobec przeszłości, uświadomienie wartości wspomnień, historii, pamiątek przeszłości w określaniu tożsamości jednostki
 • poznanie nazw zawodów: archeolog, paleontolog, wzbogacenie słownictwa czynnego, rozwijanie umiejętności analizy sylabowej, zachęcanie do dbałości o dobra kultury
 • rozumienie pojęć: mięsożerny, roślinożerny, poszerzenie i utrwalenie wiedzy na temat życia dinozaurów,
 • utrwalenie wiedzy o świecie prehistorycznym

Działania na cały miesiąc:

 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci; zwracanie uwagi na budowanie właściwych relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i współpracy; szanowanie przyjętych zasad, norm zabawy i prawa korzystania z zabawek przez wszystkie dzieci; wdrażanie do odkładania zabawek na wyznaczone miejsce i utrzymania porządku wokół siebie,
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych,
 • wdrażanie do samodzielności,
 • codzienny pobyt i zabawy w ogrodzie przedszkolnym; obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie i w najbliższym otoczeniu,
 • zestawy ćwiczeń porannych i ćwiczeń gimnastycznych,
 • zabaw wprowadzające proste słownictwo języka angielskiego,
 • słuchanie tekstów literackich.

STYCZEŃ

 1. NADCHODZI NOWY ROK
 2. SPORTY ZIMOWE
 3. DZIEŃ BABCI I DZIEŃ DZIADKA
 4. KARNAWAŁ

Zamierzenia wychowawczo  – dydaktyczne  (cele ogólne)

 • poznanie wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku i witaniem nowego,
 • poznanie czynności wykonywanych w dzień i w nocy, dostrzeganie rytmu w następowaniu po sobie dnia i nocy,
 • utrwalenie znajomości nazw dni tygodnia,
 • zapoznanie z cyklicznością pór roku i nazwami miesięcy,
 • poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności, utrwalenie wiadomości związanych z czasem i jego przemijaniem,
 • poznanie zasad sportowego zachowania, rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych uczuć i podawania ich nazw,  zachęcanie do zachowania postawy FAIR PLAY podczas zabaw,
 • poznanie nazw olimpijskich dyscyplin sportowych,  utrwalenie wiadomości związanych ze sportami zimowymi,
 • poznanie znaczenia słowa SZACUNEK w odniesieniu do osób starszych, uwrażliwianie na potrzeby ludzi starszych,
 • wskazywanie cech charakteryzujących dzieci i osoby starsze, utrwalanie znajomości nazw członków rodziny, wzmacnianie więzi rodzinnych, wskazywanie na wagę wzajemnego pomagania sobie w rodzinie,
 • utrwalenie wiadomości na temat relacji z babciami i dziadkami, zachęcanie do przełamywania lęku przed publicznymi występami,
 • poznanie znaczenia słowa KARNAWAŁ, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • poznanie znaczenia słów: PRZEBRANIE, UBRANIE,
 • utrwalanie znajomości nazw kolorów, wzbogacanie słownictwa (konfetti, serpentyna), doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 0 – 6, rozwijanie logicznego myślenia, wprowadzenie pojęcia ZERO,
 • poznanie tradycji związanych z tłustym czwartkiem, zachęcanie do włączania się w przygotowania do tłustego czwartku,
 • utrwalenie wiadomości dotyczących karnawału,  zachęcanie do samodzielnego eksperymentowania z rekwizytem,

Działania na cały miesiąc:

 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg. zainteresowań i inwencji dzieci; zwracanie uwagi na budowanie właściwych relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i współpracy; szanowanie przyjętych zasad, norm zabawy i prawa korzystania z zabawek przez wszystkie dzieci; wdrażanie do odkładania zabawek na wyznaczone miejsce i utrzymania porządku wokół siebie,
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych,
 • wdrażanie do samodzielności,
 • w miarę możliwości codzienny pobyt i zabawy w ogrodzie przedszkolnym; obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie i w najbliższym otoczeniu,
 • zestawy ćwiczeń porannych i ćwiczeń gimnastycznych,
 • zabaw wprowadzające proste słownictwo języka angielskiego,
 • słuchanie tekstów literackich.

ODWIEDZINY ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

GRUDZIEŃ

TEMATY KOMPLEKSOWE:

1. WIADOMOŚĆ Z DALEKA

2. ZIMA TUŻ-TUŻ…

3. PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT

4. HEJ, KOLĘDA, KOLĘDA

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne (cele ogólne)

 • poznanie zawodu listonosza, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • poznanie funkcji i wyglądu różnych telefonów (starych i współczesnych),
 • utrwalanie pojęć duży i mały, rozwijanie umiejętności różnicowania przedmiotów ze względu na wielkość, , doskonalenie umiejętności przeliczania,
 • zapoznanie z instrumentem dętym – trąbką oraz symbolem Poczty Polskiej,
 • poznanie tradycji związanych z mikołajkami, kształcenie zmysłów (dotyku, wzroku),
 • poznanie sposobów ochrony przed zimnem, rozwijanie umiejętności rozpoznawania części odzieży i podawania ich nazw,
 • poznanie cech zimowego krajobrazu,
 • poznanie figury geometrycznej – trójkąta, dostrzeganie naprzemienności (w dialogu, w tworzeniu rytmu),
 • utrzymywanie ciała w jednej pozycji, ćwiczenie ruchów w wolnym tempie i o dużym ciężarze,
 • poznanie właściwości śniegu i lodu,
 • poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, zachęcanie do aktywnego włączania się w przygotowania do świąt
 • poznanie potraw charakterystycznych dla wieczerzy wigilijnej, doskonalenie liczenia w zakresie 0–6,
 • poznanie piosenki z repertuaru dziecięcego o tematyce związanej ze świętami, poznanie wyglądu różnych ozdób choinkowych, poszerzanie doświadczeń plastycznych,
 • poznanie postaci Świętego Mikołaja i jego pomocników – elfów, doskonalenie umiejętności dokonywania analizy słuchowej (podział słów na sylaby),
 • utrwalenie znajomości nazw figur geometrycznych: trójkąt, koło, kwadrat, poszerzenie słownictwa obcojęzycznego,
 • poznanie historii związanych z Bożym Narodzeniem i wybranej kolędy, ukazywanie wartości własnoręcznie przygotowanego upominku.

Działania na cały miesiąc:

 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci; zwracanie uwagi na budowanie właściwych relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i współpracy; szanowanie przyjętych zasad, norm zabawy i prawa korzystania z zabawek przez wszystkie dzieci; wdrażanie do odkładania zabawek na wyznaczone miejsce i utrzymania porządku wokół siebie,
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych,
 • wdrażanie do samodzielności,
 • codzienny pobyt i zabawy w ogrodzie przedszkolnym; obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie i w najbliższym otoczeniu,
 • zestawy ćwiczeń porannych i ćwiczeń gimnastycznych,
 • zabaw wprowadzające proste słownictwo języka angielskiego,
 • słuchanie tekstów literackich.

LISTOPAD

 1. MAŁA I DUŻA OJCZYZNA
 2. W ŚWIECIE WYOBRAŹNI
 3. PRZYGOTOWANIA DO ZIMY
 4. NASZE CIAŁO

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne)

 • poznanie pojęć: mapa, symbole, Polska, poszerzanie słownika czynnego,
 • używanie pojęć: dom, mieszkańcy domu, doskonalenie słuchu fonematycznego, dokonywania analizy sylabowej,
 • odróżnianie krajobrazu miasta i wsi,
 • wprowadzenie pojęcia wyobraźnia, doskonalenie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć słowami, odróżnianie fikcji od rzeczywistości, rozumienie pojęcia marzenie,
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt leśnych i ich nawyków żywieniowych, wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za przyrodę,
 • poznanie podstawowych wiadomości na temat przygotowań do zimy wiewiórki, niedźwiedzia i jeża,
 • poszerzanie wiedzy na temat ptaków odlatujących i pozostających w Polsce,
 • utrwalanie znajomości nazw części ciała, poznanie zawodu lekarza,
 • przypomnienie zasad utrzymania higieny jamy ustnej, poznanie zawodu stomatologa, poznanie produktów zdrowych dla zębów, kształtowanie nawyku mycia zębów,
 • poznanie nazw różnych aktywności fizycznych,
 • poznanie wybranych zasad zdrowego odżywiania, kształcenie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych artykułów, zachęcanie do odkrywania nowych smaków,
 •  doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 0–5, kształtowanie umiejętności określania   
 • położenia różnych przedmiotów w przestrzeni,
 • poznanie  piosenek oraz różnych sposobów ekspresji muzycznej, rozwijanie pamięci słuchowej i słuchu muzycznego.

Działania na cały miesiąc:

 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci; zwracanie uwagi na budowanie właściwych relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i współpracy; szanowanie przyjętych zasad, norm zabawy i prawa korzystania z zabawek przez wszystkie dzieci; wdrażanie do odkładania zabawek na wyznaczone miejsce i utrzymania porządku wokół siebie,
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych,
 • wdrażanie do samodzielności,
 • codzienny pobyt i zabawy w ogrodzie przedszkolnym; obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie i w najbliższym otoczeniu,
 • zestawy ćwiczeń porannych i ćwiczeń gimnastycznych,
 • zabaw wprowadzające proste słownictwo języka angielskiego,
 • słuchanie tekstów literackich.

WYCIECZKA DO BIBLIOTEKI

PAŹDZIERNIK

 TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1.  JESIEŃ W SADZIE
 2. JESIEŃ W OGRODZIE
 3. JESIENNY KRAJOBRAZ
 4. DESZCZOWA POGODA

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne (cele ogólne)

 • poznanie niektórych owoców dojrzewających jesienią, zwyczajów życia jeży, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • poszerzenie wiedzy o owocach dojrzewających jesienią, cechach tych owoców,
 • poznawanie nazw niektórych drzew owocowych, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności przeliczania, sensoryczne poznawanie liści,
 • poznanie nowej piosenki, kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej,
 • poznanie niektórych sposobów przechowywania żywności,
 • rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych warzyw, poszerzanie słownictwa czynnego, tworzenie zdrobnień i zgrubień od nazw warzyw,
 • odróżnianie, które warzywa rosną pod ziemią, a które nad ziemią, rozwijanie ciekawości poznawczej, 
 • odróżnianie środowiska parku i lasu,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, określanie liczebności zbiorów: mniej, więcej, tyle samo,
 • poznanie znaczenia słowa szaruga,
 • ćwiczenie i podawanie nazw kierunków w przestrzeni, poruszanie się według instrukcji,
 • utrwalenie wiedzy o tym, skąd się biorą kałuże,
 • utrwalenie informacji o jesiennej pogodzie.

Działania na cały miesiąc:

 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci; zwracanie uwagi na budowanie właściwych relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i współpracy; szanowanie przyjętych zasad, norm zabawy i prawa korzystania z zabawek przez wszystkie dzieci; wdrażanie do odkładania zabawek na wyznaczone miejsce i utrzymania porządku wokół siebie,
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych,
 • wdrażanie do samodzielności,
 • codzienny pobyt i zabawy w ogrodzie przedszkolnym; obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie i w najbliższym otoczeniu,
 • zestawy ćwiczeń porannych i ćwiczeń gimnastycznych,
 • zabaw wprowadzające proste słownictwo języka angielskiego,
 • słuchanie tekstów literackich.

WRZESIEŃ

1. POZNAJMY SIĘ

2. W NASZYM PRZEDSZKOLU
3. JESTEŚMY PODOBNI, JESTEŚMY RÓŻNI
4. BEZPIECZNI NA DRODZE

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne (cele ogólne)

 • poznanie imion dzieci w grupie, nawiązywanie relacji rówieśniczych, budowanie poczucia własnej wartości, rozwijanie kreatywności, integracja grupy, rozwijanie współdziałania, empatii, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 • doskonalenie orientacji w schemacie ciała,
 • poznanie miejsc w sali, doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała, manipulowania przedmiotami, rozwijanie motoryki małej, ćwiczenie uprzejmego zwracania się do innych,
 • formułowanie zasad obowiązujących w przedszkolu, wdrażanie do reguł i zasad
 • utrwalanie znajomości pojęć dotyczących wielkości: mały, mniejszy, najmniejszy,
 • rozpoznawanie i podawanie nazw zawodów osób pracujących w przedszkolu, rozwijanie szacunku do wszystkich osób pracujących w przedszkolu
 • poszerzenie wiedzy o zabawkach i sprzętach używanych w przedszkolu i na placu zabaw,
 • poszerzenie wiedzy o zasadach utrzymania higieny, przyborach higienicznych, nauka dbania o poczucie komfortu innych osób,
 • poznanie i nauka sposobów kulturalnego powitania, podziękowania i poproszenia o pomoc,  wdrażanie do kulturalnego zachowania się,
 • rozwijanie motoryki dużej, małej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej, wdrażanie do bycia odpowiedzialnym za siebie i innych w grupie,
 • poznanie podstawowych wiadomości na temat bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię,
 • poznanie wybranych znaków ostrzegawczych, rozpoznawanie i podawanie nazw wybranych znaków drogowych, przypomnienie nazw figur geometrycznych,
 • poznanie różnych dźwięków z otoczenia, kształcenie słuchu muzycznego, rozwijanie sprawności fizycznej i manualnej.
 • zachęcanie do słuchania i stosowanie słów i zwrotów w języku angielskim.

CZERWIEC

Miesięczny plan pracy  w grupie Biedronki –czerwiec

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • poznanie znaczenia pojęcia „tolerancja”,
 • doskonalenie umiejętności formułowania swoich opinii,
 • budzenie empatii,
 • poznanie nazwy pierwszego letniego miesiąca,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie słownika czynnego,
 • rozwijanie mowy komunikatywnej,
 • zachęcanie do uważnego słuchania siebie nawzajem,
 • poznanie określeń związanych z położeniem różnych przedmiotów w przestrzeni,
 • rozwijanie orientacji w przestrzeni,
 • zachęcanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas wykonywania zadań,
 • poznanie wybranych kroków tanecznych,
 • rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • uwrażliwienie na piękno tańca,
 • poznanie wyglądu i nazw wybranych letnich kwiatów,
 • wzbogacanie wiedzy przyrodniczej,
 • rozwijanie motoryki małej,
 • wzbogacanie doświadczeń plastycznych,
 • wdrażanie do zgodnej współpracy podczas zajęć plastycznych,
 • poznanie znaczenia słów „być tolerancyjnym” na podstawie opowiadania,
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania oraz nazywania uczyć i emocji,
 • rozwijanie kreatywności,
 • rozwijanie empatii i wrażliwości,
 • poznanie nazw wybranych mieszkańców łąki,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • uwrażliwianie na piękno otaczającej nas przyrody,
 • poznanie wybranych wiadomości na temat pszczół,
 • rozwijanie zainteresowania otaczającym światem,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania i przeliczania,
 • uwrażliwienie dzieci na konieczność dbania o środowisko naturalne, a szczególności pszczoły,
 • poznanie głosów wybranych mieszkańców łąki,
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych,
 • zachęcanie do zgodnej współpracy podczas wspólnego muzykowania,
 • nauka rozpoznawania elementów świata fikcji w odniesieniu do realnej rzeczywistości,
 • rozwijanie twórczego myślenia, wzbogacanie doświadczeń plastycznych,
 • rozwijanie sprawności motorycznej,
 • wdrażanie do zgodnej współpracy i porozumiewania się cichym głosem podczas wykonywania zadań,
 • poznanie znaczenia zaufania na podstawie opowiadania,
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 • poznanie różnych sposobów spędzania czasu latem,
 • doskonalenie umiejętności logicznego myślenia,
 • wdrażanie do zgodnej współpracy i zachowywania zasad fair play podczas zabaw,
 • poznanie aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu nad morzem,
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i posługiwania się liczebnikami porządkowymi,
 • odnajdywanie radości w kreatywnym działaniu,
 • poznanie różnych letnich zabaw,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych;
 • odnajdywanie korzyści płynących ze spędzania czasu na świeżym powietrzu,
 • zachęcanie do estetycznego wykonania pracy,
 • poznanie znaczenia zaufania na podstawie przykładu z literatury,
 • zachęcanie do przełamywania lęku i szukania pomocy oraz wsparcia u innych w sytuacjach trudnych,
 • poznawanie utworów o charakterze żartobliwym z dziecięcego kanonu literatury,
 • rozwijanie umiejętności odczytywania myśli przewodniej utworu literackiego,
 • doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • zachęcanie do aktywnego spędzania czasu podczas wakacji w gronie rodzinnym,
 • poznanie cech charakterystycznych wybranych krajobrazów: morze, góry, jeziora,
 • rozwijanie percepcji wzrokowej,
 • doskonalenie umiejętności liczenia;
 • uwrażliwienie na piękno różnych krajobrazów Polski,
 • poznanie sposobów ochrony przed słońcem,
 • rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych,
 • ukazanie konieczności bezpiecznego korzystania ze słońca,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • wdrażanie do odpowiedzialnego zachowania podczas wakacji nad morzem.

Zadania do codziennej realizacji:

 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy, przypominanie o konieczności posprzątania po zakończeniu zabawy,
 • zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie,
 • zestaw ćwiczeń porannych w pierwszej części dnia,
 • zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych,
 • słuchanie tekstów czytanych przez N.,
 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub spacer – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych, obserwacje przyrodnicze,
 • zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące sprawność ruchową, koordynację ruchowowzrokową, umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, językowe, słuchowe, matematyczne, rytmiczne, plastyczne lub wzbogacające wiedzę ogólną.

W każdy poniedziałek – zajęcia wprowadzające i utrwalające wartość (tolerancja, zaufanie).

W każdy wtorek – praca z dziećmi według Metody Dobrego Startu.

W co drugą środę – zajęcia z wykorzystaniem kodowania.

W każdy czwartek – zestaw ćwiczeń gimnastycznych.

TEMATY TYGODNIA

 1. LATO – CZAS ZABAWY
 2. KOLOROWE LATO
 3. ŻEGNAMY PRZEDSZKOLE
 4. DO WIDZENIA!

WYCIECZKA DO STRAŻNICY OSP

SADZIMY KWIATKI

22 KWIETNIA DZIEŃ ZIEMI

Dzieci prezentują zrobioną pracę pt. Dzień ziemi

MAJ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • poznanie wartości „mądrość”,
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz budowania wypowiedzi,
 • budowanie wiary we własne siły i chęci zdobywania nowej wiedzy,
 • poznanie wyglądu różnych książek, zwrócenie uwagi na podobieństwa i różnice w ich wyglądzie,
 • rozwijanie percepcji słuchowej i umiejętności komunikacyjnych dzieci,
 • rozwijanie ciekawości poznawczej,
 • budzenie zainteresowania książkami poprzez różne zabawy,
 • poznanie biblioteki, jej funkcji oraz zawodu bibliotekarza/bibliotekarki,
 • rozwijanie orientacji w przestrzeni,
 • nabywanie wiadomości dotyczących książek,
 • zwracanie uwagi na odpowiednie obchodzenie się z książką,
 • zachęcanie do częstego odwiedzania biblioteki,
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie wycieczki,
 • poznanie różnych książek z nutami,
 • rozwijanie słuchu muzycznego oraz poczucia rytmu,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • wdrażanie do uważnego słuchania poleceń N.,
 • poznanie pojęcia „sensoryczna książeczka”,
 • rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk,
 • kształtowanie cechy dokładności podczas wykonywania prac,
 • integracja grupy podczas wykonywania pracy plastycznej i zabaw,
 • poznanie różnych rodzajów książek,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • kształcenie słownika czynnego dzieci,
 • budzenie w dzieciach chęci szukania mądrości w książkach,
 • poznawanie wybranych utworów z kanonu literatury dziecięcej (bajki i baśnie),
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • wdrażanie do zgodnej współpracy,
 • poznanie roli księgarni,
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania prostych zadań tekstowych,
 • rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanej rzeczywistości,
 • wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki do księgarni,
 • rozwijanie sprawności motorycznej i tężyzny fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności słuchania muzyki i nazywania jej nastroju,
 • budzenie zainteresowania muzyką,
 • poznanie sposobów zaprezentowania wiadomości zdobytych w trakcie realizacji projektu „Książka”,
 • rozwijanie inwencji twórczej, wyobraźni i myślenia,
 • zachęcanie do samodzielnego działania, zgodnej współpracy i przełamywania lęku przed publicznym wystąpieniem,
 • poznanie roli i wartości rodziny,
 • rozwijanie umiejętności nazywania i rozmawiania o emocjach,
 • poznanie roli poszczególnych członków rodziny,
 •  rozwijanie umiejętności odpowiadania na pytania,
 • wzmacnianie więzi rodzinnych,
 • poznanie nazw wybranych kwiatów,
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach,
 • uwrażliwienie na potrzeby innych,
 • poznanie wybranych utworów muzyki poważnej,
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej,
 • kształtowanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu,
 • uwrażliwienie na piękno muzyki klasycznej,
 • poznanie wartości obdarowywania najbliższych upominkami,
 • rozwijanie motoryki małej,
 • rozwijanie cierpliwości, kreatywności i koncentracji,
 • pokazanie wartości własnoręcznie przygotowanego upominku,
 • poznanie roli rodziny w życiu każdego z jej członków,
 • ukazanie piękna bycia częścią rodziny,
 • rozwijanie umiejętności budowania spójnej wypowiedzi,
 • ukazanie wartości spędzania czasu wolnego w rodzinie,
 • poznanie nazw członków bliższej i dalszej rodziny w języku polskim i angielskim,
 • rozwijanie umiejętności przeliczania,
 • rozwijanie umiejętności językowych dzieci,
 • zachęcanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas zabaw,
 • poznanie piosenki o tacie z dziecięcego repertuaru muzyki,
 • rozwijanie słuchu muzycznego dzieci i ich umiejętności wokalnych,
 • poznanie wyglądu różnych zegarów,
 • rozwijanie umiejętności myślenia analitycznego,
 • kształcenie umiejętności wykonywania prac plastycznych wg instrukcji słownej N.,
 • rozwijanie poczucia estetyki u dzieci,
 • zachęcanie do słuchania i stosowanie słów i zwrotów w języku angielskim.

Zadania do codziennej realizacji:

 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy, przypominanie o konieczności posprzątania po zakończeniu zabawy,
 • zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie,
 • zestaw ćwiczeń porannych w pierwszej części dnia,
 • zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych,
 • słuchanie tekstów czytanych przez N.,
 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub spacer – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych, obserwacje przyrodnicze,
 • zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące sprawność ruchową, koordynację ruchowowzrokową, umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, językowe, słuchowe, matematyczne, rytmiczne, plastyczne lub wzbogacające wiedzę ogólną.
 • zajęcia wprowadzające i utrwalające wartość ( mądrość, rodzina),
 • praca z dziećmi według Metody Dobrego Startu,
 • zajęcia z wykorzystaniem kodowania.

TEMATY KOMPLEKSOWE:

I. BAŚNIE, BAJKI, LEGENDY:

TEMATY DNIA  (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

–  Poznajemy mądrość

 – Moja ulubiona bajka

–  W księgarni

–  Co tworzy nastrój opowieści?

–  Moja książka

II. KSIĄŻKA- MÓJ PRZYJACIEL:

TEMATY DNIA  (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

–  Rozmawiamy o  mądrości

–  Co wiemy o książkach?

–  Biblioteka- dom książek

–  Książki z nutami

–  Sensoryczne książeczki

III. RODZINA RAZEM SIĘ TRZYMA:

TEMATY DNIA  (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

–  Poznajemy rodzinę

–  W rodzinie siła

–  Bukiety dla mamy

–  Taniec dla mamy

–  Upominek dla mamy

IV. JA I MOI BLISCY:

TEMATY DNIA  (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

–  Rozmawiamy o  rodzinie

–  Rodzina razem się trzyma

–  Moja rodzina

–  Śpiewamy dla taty

 Upominek dla taty

KWIECIEŃ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • poznanie znaczenia tradycji,
 • poszerzanie wiadomości na temat potraw przygotowywanych na świąteczny stół,
 • budzenie zainteresowania świątecznymi tradycjami,
 • poznanie wybranych tradycji związanych z Wielkanocą,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i odpowiadania na pytania,
 • zachęcanie do kulturalnego zachowania podczas zajęć, praktyczna realizacja zasady: „Słuchamy siebie nawzajem”,
 • poznanie zabaw matematycznych z pisankami,
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jedną cechę,
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania,
 • zachęcanie do aktywnej postawy podczas zajęć,
 • poznawanie piosenek o tematyce świątecznej,
 • rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • zachęcanie do zgodnej współpracy podczas zabaw, ćwiczeń i zadań,
 • poznanie budowy jajka,
 • doskonalenie percepcji wzrokowej,
 • rozwijanie twórczej ekspresji plastycznej,
 • budzenie zainteresowania otaczającym światem,
 • budowanie słownika czynnego,
 • rozwijanie umiejętności budowania spójnej i logicznej wypowiedzi,
 • zachęcanie do pielęgnowania świątecznych tradycji,
 • poznanie tradycji związanych z Poniedziałkiem Wielkanocnym,
 • kształtowanie umiejętności budowania poprawnej językowo wypowiedzi,
 • wzmacnianie poczucia przywiązania do tradycji,
 • poznanie zasad konstruowania prostych gier matematycznych,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i myślenia logicznego,
 • rozwijanie umiejętności pracy w małych grupach,
 • poznanie historii powstania czekolady,
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • poznawanie symboli Świąt Wielkanocnych,
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych,
 • rozwijanie umiejętności słuchania instrukcji ze zrozumieniem,
 • wdrażanie do starannego i estetycznego wykonania pracy,
 • poznanie wartości „wiary we własne siły” na podstawie bajki,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji odczuwanych w różnych sytuacjach,
 • wdrażanie do szanowania emocji innych,
 • rozwijanie empatii,
 • poznanie pojęcia „film animowany”,
 • kształtowanie koncentracji uwagi i spostrzegawczości,
 • rozwijanie mowy,
 • wdrażanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej,
 • poznanie pojęcia „teatr”,
 • rozwijanie umiejętności przeliczania i stosowania liczebników porządkowych,
 • wdrażanie do kulturalnego zachowania podczas zabaw,
 • poznanie cech baletu i opery,
 • rozwijanie sprawności ruchowej i tężyzny fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności tanecznych dzieci,
 • rozwijanie poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej,
 • poznanie roli aktora w teatrze,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • rozwijanie kreatywności i zdolności manualnych,
 • budowanie wiary we własne siły,
 • gromadzenie informacji na temat znaczenia wiary we własne siły,
 • zachęcanie do opowiadania o swoich emocjach,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • poznanie znaczenia słów: proszę, przepraszam, dziękuję,
 • ćwiczenie pamięci,
 • wdrażanie do zgodnej współpracy,
 • poznanie wybranych sposobów dbania o środowisko naturalne,
 • nauka rozpoznawania pojemników do segregacji odpadów i właściwego z nich korzystania,
 • uwrażliwienie dzieci na konieczność dbania o przyrodę i jej zasoby,
 • poznanie piosenki z dziecięcego repertuaru dotyczącej kulturalnego zachowania,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • nauka pokonywania stresu w sytuacjach trudnych dla dziecka,
 • poznanie zasad kulturalnego zachowania w lesie,
 • wdrażanie do poszanowania pracy innych.

Zadania do codziennej realizacji:

 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy, przypominanie o konieczności posprzątania po zakończeniu zabawy,
 • zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie,
 • zestaw ćwiczeń porannych w pierwszej części dnia,
 • zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych,
 • słuchanie tekstów czytanych przez N.,
 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub spacer – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych, obserwacje przyrodnicze,
 • zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące sprawność ruchową, koordynację ruchowowzrokową, umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, językowe, słuchowe, matematyczne, rytmiczne, plastyczne lub wzbogacające wiedzę ogólną.

TEMATY TYGODNIA

 • ŚWIĘTA ŚWIĘTA BIJĄ DZWONY
 • WIELKANOC
 • Z KULTURĄ ZA PAN BRAT
 • JESTEM KULTURALNY

SADZIMY KWIATY

RAZEM DLA UKRAINY

BĄDŹ SILNA UKRAINO #BESTRONG

Prace plastyczne grupy Biedronki. Prace przedstawiają serca w kolorach flag Ukrainy i Polski, poniżej napis #bestrong

MARZEC

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • poznanie nowej wartości „dociekliwość”,
 • rozwijanie koncentracji uwagi i umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 • rozwijanie umiejętności myślenia analitycznego,
 • wdrażanie do zgodnej współpracy podczas działania,
 • poznawanie zmysłów oraz nazw reprezentujących je narządów,
 • rozwijanie pamięci wzrokowej i słuchowej,
 • doskonalenie umiejętności formułowania i wyciągania wniosków z prowadzonych obserwacji i badań,
 • poznawanie części ciała i nazw wybranych organów,
 • poszerzenie wiadomości dzieci na temat funkcjonowania organizmu,
 • poszerzanie doświadczeń przyrodniczych,
 • wdrażanie do uważnego obserwowania swojego ciała i odczytywania jego sygnałów,
 • poznanie wybranych dziecięcych piosenek,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • zachęcanie do dokładnego wykonywania ćwiczeń gimnastycznych,
 • poznanie funkcji i zastosowania różnych okularów,
 • rozwijanie twórczej ekspresji plastycznej,
 • ukazanie korzyści płynących z noszenia okularów korekcyjnych i przeciwsłonecznych,
 • poznanie korzyści płynących z bycia dociekliwym,
 • rozwijanie spostrzegawczości i myślenia przyczynowo-skutkowego oraz umiejętności formułowania wniosków,
 • zachęcanie do życzliwego zwracania się do siebie nawzajem,
 • poznanie elementów tworzących Układ Słoneczny,
 • poznanie właściwości magnesu,
 • rozwijanie słownika czynnego u dzieci, budowanie wypowiedzi,
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej,
 • poszerzanie wiedzy na temat wybranych planet,
 • rozwijanie orientacji w przestrzeni i w schemacie własnego ciała,
 • zachęcanie do zgodnej współpracy podczas zajęć i zabaw swobodnych,
 • poznanie możliwości aparatu artykulacyjnego,
 • rozwijanie umiejętności artykulacyjnych i fonacyjnych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • zachęcanie do eksperymentowania z własnym głosem,
 • poznanie wybranego pojazdu kosmicznego i zawodu astronauty,
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych,
 • rozwijanie inwencji twórczej,
 • doskonalenie precyzyjnych ruchów rąk,
 • integracja grupy rówieśniczej,
 • poznanie wartości „szczerość”,
 • kształtowanie umiejętności oceny zachowania bohaterów utworów literackich,
 • zachęcanie do szczerości i mówienia prawdy,
 • poznanie zjawisk zwiastujących zmianę pory roku,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • wdrażanie do uważnego słuchania opowiadań,
 • rozwijanie słownika czynnego,
 • uwrażliwienie na piękno przyrody,
 • wdrażanie do rozpoznawania i nazywania własnych emocji,
 • poznanie cech marcowej pogody,
 • rozwijanie pamięci słuchowej, ruchowej i wzrokowej,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania,
 • ćwiczenie cierpliwości podczas oczekiwania na swoją kolej w zabawie,
 • poznawanie różnych rodzajów muzyki,
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej,
 • budowanie dziecięcej wrażliwości na piękno muzyki klasycznej,
 • wzbogacanie wiadomości na temat wiosny,
 • rozwijanie uwagi, percepcji słuchowej i wzrokowej,
 • rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk,
 • wdrażanie do zgodnej współpracy,
 • poznanie znaczenia pojęcia „szczerość”,
 • kształtowanie postaw moralnych,
 • rozwijanie umiejętności formułowania swoich myśli,
 • wdrażanie do brania odpowiedzialności za wypowiadane słowa,
 • zachęcanie do prawdomówności,
 • poznanie cech krajobrazu wiejskiego,
 • rozwijanie sprawności aparatu artykulacyjnego,
 • zachęcanie do wypowiadania się na określony temat,
 • rozwijanie pewności siebie,
 • poznanie zwierząt żyjących na wsi,
 • doskonalenie umiejętności klasyfikacji elementów ze względu na jedną cechę,
 • budowanie wiary we własne siły,
 • poznanie wybranego zwierzęcia z gospodarstwa wiejskiego,
 • zachęcanie do dokładnego wykonywania wszystkich ćwiczeń i zadań,
 • rozwijanie motoryki małej,
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych,
 • wdrażanie do estetycznego wykonania pracy plastycznej,
 • zachęcanie do słuchania i stosowanie słów i zwrotów w języku angielskim.

Zadania do codziennej realizacji:

 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy, przypominanie o konieczności posprzątania po zakończeniu zabawy,
 • zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie,
 • zestaw ćwiczeń porannych w pierwszej części dnia,
 • zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych,
 • słuchanie tekstów czytanych przez N.,
 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub spacer – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych, obserwacje przyrodnicze,
 • zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące sprawność ruchową, koordynację ruchowowzrokową, umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, językowe, słuchowe, matematyczne, rytmiczne, plastyczne lub wzbogacające wiedzę ogólną.

TEMATY KOMPLEKSOWE:

I. MALI ODKRYWCY:         

TEMATY DNIA  (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

–  Poznajemy dociekliwość

–  Nasze zmysły

–  Tajemnice naszego ciała

–  Wyginam swoje ciało…

–  Dzisiaj będą nowe czary, zrobię sobie okulary!

II. TAJEMNICE ŚWIATA:

TEMATY DNIA  (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

–  Rozmawiamy o dociekliwości

–  Poznajemy kosmos

–  Gwiazdozbiory

–  Ufoludki

–  Rakietą do gwiazd.

III. NADCHODZI WIOSNA:

TEMATY DNIA  (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

–  Poznajemy szczerość

–  Kiedy topnieją śniegi…

–  „W marcu jak w garncu”

–  Taniec dla wiosny

–  Suknia pani wiosny.

IV. WIOSNA TUŻ, TUŻ:

TEMATY DNIA  (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

–  Rozmawiamy o szczerości

–  Wiosna na wsi

–  Dbamy o czystość

–  Co robi na wsi świnka, zaśpiewa każda dziecinka

 Krowy i krówki.

ZABAWY KARNAWAŁOWE

Dzieci z grupy Biedronki podczas zabawy karnawałowej

LUTY

CELE OGÓLNE:  

 • poznanie wartości „ODPOWIEDZIALNOŚĆ rozwijanie funkcji komunikatywnej języka i logicznego myślenia; zachęcanie do zgodnej współpracy podczas wspólnych zabaw,
 • rozwijanie koncentracji uwagi,
 • doskonalenie umiejętności matematycznych,
 • budowanie pewności siebie,
 • poznanie roli tempa w piosenkach, kształtowanie poczucia rytmu,
 • wdrażanie do uważnego obserwowania otoczenia,
 • poznanie budowy samolotu,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
 • rozwijanie kreatywności i motoryki małej,
 • motywowanie do samodzielnego działania podczas różnych aktywności,
 • poznanie różnych sposobów oszczędzania,
 • kształcenie umiejętności logicznego myślenia i przewidywania skutków,
 • wdrażanie do oszczędnego gospodarowania różnymi zasobami,
 • poznanie wybranych owoców tropikalnych,
 • zachęcanie do poznawania nowych smaków i jedzenia owoców,
 • poznanie wybranych zwierząt zamieszkujących Afrykę,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikacyjnych oraz myślenia logicznego,
 • budowanie poczucia przynależności do grupy,
 • poznanie tradycyjnego afrykańskiego instrumentu,
 • rozwijanie wrażliwości słuchowej i poczucia rytmu,
 • nauka gry na bębenku,
 • budzenie poczucia ciekawości świata,
 • poznanie pingwina jako przedstawiciela fauny Antarktydy,
 • rozwijanie koncentracji uwagi i słuchania ze zrozumieniem,
 • zachęcanie do samodzielnego wykonania pracy na podstawie instrukcji słownej N. i pokazu.
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych,
 • wzmacnianie wiary we własne siły podczas różnych aktywności podejmowanych w przedszkolu,
 • rozwijanie empatii,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru,
 • budzenie odpowiedzialności za środowisko,
 • poznanie właściwości ognia,
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-wzrokowo-słuchowej,
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i budowania wypowiedzi,
 • wdrażanie do odpowiedzialnego zachowania podczas obcowania z ogniem,
 • poznanie siły żywiołów i ich wpływu na życie człowieka,
 • poszerzanie wiedzy przyrodniczej,
 • rozwijanie umiejętności myślenia logicznego i umiejętności wyciągania wniosków,
 • budowanie postawy pokory wobec potęgi żywiołów,
 • poznawanie własnych możliwości twórczych,
 • rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej,
 • rozwijanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu,
 • zachęcanie do samodzielnego eksperymentowania z melodią i ruchem ciała,
 • poznanie właściwości gliny, piasku i ziemi,
 • kształtowanie umiejętności spostrzegania i uogólniania,
 • rozwijanie wyobraźni plastycznej,
 • rozwijanie motoryki małej,
 • budowanie wiary we własne możliwości,
 • poznanie nowej wartości „oszczędność”,
 • zachęcanie do oszczędzania poprzez ukazanie korzyści płynących z tego działania,
 • poznanie różnych środków transportu – lądowych, powietrznych i wodnych,
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się całym zdaniem,
 • zachęcanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas różnych aktywności,
 • poszerzanie wiedzy na temat różnych pojazdów lądowych,

Zadania do codziennej realizacji:

 1. zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy, przypominanie o konieczności posprzątania po zakończeniu zabawy,
 2. zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie,
 3. zestaw ćwiczeń porannych w pierwszej części dnia,
 4. zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych,
 5. słuchanie tekstów czytanych przez N.,
 6. zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub spacer – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych, obserwacje przyrodnicze,
 7. zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące sprawność ruchową, koordynację ruchowowzrokową, umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, językowe, słuchowe, matematyczne, rytmiczne, plastyczne lub wzbogacające wiedzę ogólną.

Tydzień  I SIŁY PRZYRODY

Tydzień II  CZTERY ŻYWIOŁY

Tydzień III  WIELKA WYPRAWA

Tydzień IV  NASZE PODRÓŻE

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

            W Polsce Dzień Babci nie ma szczególnie długiej historii, świętujemy go bowiem od 1966 roku. Wtedy to „Express Wieczorny” ogłosił 21 stycznia Dniem Babci i zaczęto obchodzić go w całej Polsce. Sam pomysł uczczenia starszych przedstawicielek naszego społeczeństwa powstał już dwa lata wcześniej w tygodniku „Kobieta i życie”. W ciągu kolejnego roku święto to popularyzował „Expres Poznański”.

            Tradycyjnie każdego roku w dniach 21 i 22 stycznia obchodzimy w Polsce Dzień Babci i Dziadka. W tym szczególnym czasie warto pokazać, że o nich pamiętamy i złożyć im życzenia. W ten sposób podziękujmy naszym babciom i dziadkom za ich miłość, oddanie, troskę, naukę i wspólne zabawy.

            Babcia i dziadek są dla większości wnuków ważnymi osobami w ich życiu. To często im wolimy się zwierzyć i powierzyć swoje sekrety. To właśnie oni słuchają swoich wnucząt jak nikt inny. To właśnie oni opowiadają ciekawe historie na dobranoc, które tkwią w naszej pamięci do lat dorosłych. I to oni rozpieszczają swoje wnuki, dając z siebie jak najwięcej. To ich serce przepełnione jest bezgraniczną miłością, i to oni przymykają oko na wybryki swoich wnucząt. Dlatego też, przychodzi taki dzień, kiedy szczególnie chcemy im podziękować, 21 i 22 stycznia to magiczna data. Wokół niej w przedszkolach dzieją się  „czary”, bo każdy przedszkolak chce pokazać swojej babci i dziadkowi jak bardzo ich kocha.

ŻYCZENIA DLA BABCI I DZIADKA

Wszystkiego najlepszego Babciu Kochana :
Dużo zdrówka.
Nigdy żadnych chorób.
I jeszcze…
Uśmiechu na twarzy i ekstra humoru.
By troski zawsze cię omijały.
A wnuki swą miłością obdarowywały.
Byś pod wiatr iść nigdy nie musiała.
Ciepłe słowa od bliskich zawsze słyszała.
I swoje marzenia spełniała.
I jeszcze …
Dla Dziadka mego Kochanego ..
Zdrowia życzę dobrego..
I samych radości..
Aby zawsze uśmiech na jego twarzy gościł..
Dużo wytrwałości.
Kiedy wnuki przyjdą w gości .:)
A tak na koniec moi mili  Życzę Wam byście do końca świata i o jeden dzień dłużej zawsze ze mną byli .:)

STYCZEŃ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • poznanie, na podstawie wiersza, czym jest szacunek,
 • rozwijanie ekspresji słownej i wrażliwości na potrzeby innych,
 • nauka wyrażania szacunku do drugiego człowieka i szanowania odmienności,
 • poznanie zjawisk rytmicznie występujących w przyrodzie (dzień – noc),
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej,
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
 • wdrażanie do przestrzegania rytmu dobowego,
 • budowanie wiadomości na temat nocy,
 • dostrzeganie rytmu dzień – noc,
 • wdrażanie do uważnego słuchania i reagowania na polecenia,
 • poznanie poszczególnych etapów życia człowieka,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania różnic w wyglądzie osób w różnym wieku,
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej i aktywnego słuchania muzyki,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie empatii w stosunku do wszystkich ludzi niezależnie od ich wieku,
 • poznanie cech pór roku i zjawiska ich rytmiczności,
 • przypomnienie techniki malowania farbami akwarelowymi,
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych,
 • nauka właściwego gospodarowania wodą podczas malowania,
 • zachęcanie do zgodnej współpracy,
 • poznanie wartości „szacunek” na podstawie przykładów,
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru,
 • uwrażliwienie na potrzeby ludzi starszych,
 • rozwijanie mowy komunikatywnej,
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej,
 • budowanie więzi emocjonalnej pomiędzy dziećmi w grupie,
 • poznanie pojęcia „para”,
 • rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
 • rozwijanie umiejętności sprawdzania liczebności zbiorów poprzez łączenie ich elementów w pary,
 • budowanie wiary we własne siły,
 • rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności wokalnych,
 • zachęcanie do przełamywania lęku przed publicznymi występami,
 • poznanie zastosowania kalendarza,
 • rozwijanie umiejętności porównywania wyglądu różnych przedmiotów,
 • rozwijanie motoryki małej,
 • zachęcanie do samodzielnego i starannego wykonania upominku dla babci,
 • poszerzanie wiadomości na temat zdrowia jako wartości,
 • nabywanie umiejętności formułowania wniosków,
 • wdrażanie do dbania o własne zdrowie,
 • rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni,
 • doskonalenie umiejętności przeliczania,
 • stwarzanie bezpiecznych warunków do poszerzania doświadczeń matematycznych,
 • utrwalanie wiadomości na temat form aktywnego spędzania czasu zimą (na podstawie piosenki),
 • zachęcanie do częstego pobytu na świeżym powietrzu i zabaw na śniegu,
 • poznanie niekonwencjonalnego sposobu wykorzystania płatków kosmetycznych,
 • rozwijanie umiejętności planowania działań podczas wykonywania pracy plastycznej,
 • rozwijanie pamięci słuchowej i wzrokowej,
 • poznanie wartości „zdrowie” na przykładzie opowiadania,
 • poznanie zawodu farmaceuty i jego miejsca pracy,
 • kształcenie zachowań sprzyjających zachowaniu zdrowia,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego,
 • uwrażliwienie na konieczność dbania o higienę osobistą,
 • poznanie pojęcia „taniec” i kroków do „Polki kłanianki”,
 • rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności tanecznych,
 • zachęcanie do aktywności ruchowej,
 • poznanie składowych piramidy zdrowia,
 • nabywanie wiadomości związanych ze zdrowym stylem życia.
 • zachęcanie do słuchania i stosowanie słów i zwrotów w języku angielskim.

Zadania do codziennej realizacji:

 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy, przypominanie o konieczności posprzątania po zakończeniu zabawy,
 • zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie,
 • zestaw ćwiczeń porannych w pierwszej części dnia,
 • zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych,
 • słuchanie tekstów czytanych przez N.,
 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub spacer – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych, obserwacje przyrodnicze,
 • zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące sprawność ruchową, koordynację ruchowowzrokową, umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, językowe, słuchowe, matematyczne, rytmiczne, plastyczne lub wzbogacające wiedzę ogólną.

TEMATY KOMPLEKSOWE:

I. PŁYNIE CZAS:

TEMATY DNIA  (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

–  Poznajemy szacunek

–  Rano, w południe, wieczorem

–  Dzień i noc na zmianę kroczą

–  A ja rosnę i rosnę

–  Cztery pory roku.

II. MŁODSI I STARSI:

TEMATY DNIA  (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

–  Rozmawiamy o szacunku

–  Moja babcia i mój dziadek

–  Serce dla babci i dziadka

–  O swoim dziadziusiu zaśpiewaj dziś wnusiu

–  Prezenty dla babci i dziadka.

III. SPORT TO ZDROWIE:

TEMATY DNIA  (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

–  Poznajemy zdrowie

–  Sporty zimowe

–  Zimowe zabawy na śniegu

–  Zimowa olimpiada

–  Mój bałwanek.

IV. DBAM O ZDROWIE:

TEMATY DNIA  (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

–  Rozmawiamy o zdrowiu

–  Sposoby na przedszkolne katary

–  Dbamy o czystość

–  W zdrowym ciele zdrowy duch

 Piramida zdrowia.

DEKORUJEMY PIERNIKI

GRUDZIEŃ

CELE OGÓLNE:  

 • poznanie wartości „CIERPLIWOŚCI ”; rozwijanie funkcji komunikatywnej języka i logicznego myślenia; zachęcanie do zgodnej współpracy podczas wspólnych zabaw,
 • zapoznanie dzieci z cechami ZIMOWEGO krajobrazu i z poszerzanie doświadczeń językowych, wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenie pamięci; uwrażliwianie na piękno przyrody, Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.
 • Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 • Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności porównywania długości posługiwanie się pojęciami: długi,
 • krótki dłuższy, krótszy
 • Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej kolejność czynności.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno- rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania swoich imion oraz wyrazów: sarna, sikorka,
 • ptaki
 • Zwracanie uwagi na czynności wykonywane przez bohaterów na ilustracjach.
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej podczas składania obrazków z części.
 • Zachęcanie do udziału w zabawach parateatralnych z wykorzystaniem kukiełek, sylwet, itp

• Zabawy dowolne. Zachęcanie do samodzielnej i zróżnicowanej aktywności, rozwijanie umiejętności nazywania emocji i panowania nad nimi. Dzielenie się wrażeniami z całego dnia, porządkowanie sali, podejmowanie zabaw i zajęć w małych zespołach lub indywidualnie w miarę potrzeb dzieci. Zabawy dowolne do wyboru dzieci. Prowadzenie gier stolikowych (planszowe, drewniane puzzle, skojarzenia, owocowa wieża memory itp.) oraz zabaw sprawnościowych (np. serso, chodzenie stopa za stopą po wstążce, wiązanie kokardek, kręcenie hula-hoop) w małych zespołach. Dzielenie się wrażeniami z całego dnia. Porządkowanie sali. Rozwijanie umiejętności dbania o higienę zmysłów – wyciszanie się.

Tydzień  I NADCHODZI ZIMA

Tydzień II  CORAZ ZIMNIEJ

Tydzień III  ŚWIĄTECZNE PRZYGOTOWANIA

Tydzień IV  WESOŁYCH ŚWIĄT

LISTOPAD

SADZIMY CEBULKI TULIPANÓW,NARCYZÓW,CZOSNKU OZDOBNEGO,KROKUSÓW

W kąciku czytelniczym spotykamy się po godz.13:00 każdego dnia . Dzieci same wybierają bajki, które chcą posłuchać. Rozwijanie umiejętności czytelniczych u dzieci jest ważne w każdym wieku.

Wspólne zabawy uczą nasze pociechy współpracy, rozwijają umiejętności socjalne, uczą empatii i rozróżniania emocji negatywnych i pozytywnych.

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • poznanie pojęcia „wolność”;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat,
 • budowanie poczucia tożsamości narodowej,
 • zachęcanie do szanowania odmienności innych,
 • poznanie różnych rodzajów domów,
 • poszerzanie doświadczeń językowych,
 • wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • ćwiczenie pamięci,
 • uświadomienie niebezpieczeństwa związanego z oddaleniem się od osoby dorosłej w mieście,
 • poznanie określeń opisujących wysokość różnych budynków i przedmiotów, posługiwanie się określeniami „wysoki – niski”,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • wdrażanie do spokojnego czekania na swoją kolej podczas zabawy i wykonywanego zadania,
 • poznanie dźwięków o różnej wysokości,
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej,
 • doskonalenie sprawności fizycznej,
 • wdrażanie do utrzymania ładu i porządku w sali przed zabawą, po zabawie i w jej trakcie,
 • zapoznanie z wybranymi urządzeniami elektrycznymi,
 • rozwijanie zdolności manualnych,
 • rozwijanie pamięci wzrokowej,
 • nauka racjonalnego gospodarowania klejem podczas wykonywania pracy plastycznej,
 • rozwijanie logicznego myślenia,
 • wdrażanie do bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu i przedszkolu,
 • usystematyzowanie wiadomości na temat pojęcia „wolność”,
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
 • uwrażliwienie na potrzeby innych,
 • poznanie nazwy stolicy Polski i jej symbolu,
 • wyrabianie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • prowadzenie obserwacji i wyciąganie wniosków z doświadczeń,
 • wzmacnianie więzi grupowych oraz miłej i serdecznej atmosfery,
 • poznanie różnych krajobrazów występujących w Polsce,
 • rozbudzanie zainteresowania pięknem przyrody,
 • nauka nazw wybranych kolorów w języku angielskim,
 • poznawanie polskich symboli narodowych (godło, flaga, hymn),
 • rozwijanie ekspresji muzycznej i poczucia rytmu,
 • rozbudzanie postawy patriotycznej i miłości do ojczyzny,
 • doskonalenie umiejętności działania według instrukcji słownej,
 • zachęcanie do samodzielnego wykonywania pracy plastycznej,
 • rozwijanie cierpliwości i koncentracji na wykonywanym zadaniu,
 • poznanie wartości „kreatywności”,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
 • poszerzanie wiedzy na temat zwierząt domowych,
 • rozwijanie pamięci słuchowej,
 • budzenie empatii,
 • poznanie psich zachowań i nawyków oraz sposobów właściwej opieki nad psem,
 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie 1–4,
 • utrwalanie liczebników w języku angielskim,
 • budzenie odpowiedzialności za posiadane w domu zwierzę,
 • poznanie wybranych wiadomości na temat kotów,
 • kształcenie słuchu muzycznego i rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • wdrażanie do zgodnej współpracy podczas wykonywania ćwiczeń i wspólnych zabaw,
 • rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem podczas wykonywania pracy plastycznej,
 • zachęcanie do pomagania sobie nawzajem podczas wykonywania zadań,
 • poszerzanie wiedzy na temat wartości jaką jest kreatywność,
 • kształtowanie twórczej, aktywnej postawy,
 • rozwijanie motoryki małej,
 • zachęcanie do aktywnego poznawania otaczającej rzeczywistości poprzez działania własne,
 • poznanie cech wiatru,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej,
 • rozwijanie umiejętności budowania wypowiedzi,
 • tworzenie warunków do zdobywania nowych doświadczeń językowych,
 • zapoznanie z pojęciem „rytmu” w matematyce, 
 • zachęcanie do przestrzegania kodeksu grupy, a w szczególności do zachowania ciszy podczas wykonywania zadań grupowych,
 • poznanie różnych rodzajów deszczu i sposobów jego naśladowania,
 • zachęcanie do dokładnego wykonywania wszystkich ćwiczeń i zadań,
 • poznanie wyglądu i brzmienia wybranych instrumentów muzycznych,
 • wdrażanie do zgodnej współpracy w grupach podczas wykonywania pracy plastycznej i dzielenia się materiałami.
 • zachęcanie do słuchania i stosowanie słów i zwrotów w języku angielskim.

TEMATY KOMPLEKSOWE:

I. NASZA MAŁA OJCZYZNA:

–  Poznajemy wolność

–  Moja okolica

–  Niski i wysoki- porównujemy bloki

–  Wysokie i niskie dźwięki

–  Domowe sprzęty

II. MÓJ DOM- POLSKA:

–  Rozmawiamy o wolności

–  Warszawa stolicą Polski

–  Różne oblicza Polski

–  Jestem Polakiem!

–  Symbole narodowe

III. MOJE HOBBY:

–  Poznajemy kreatywność

–  Nasi domowi ulubieńcy

–  Dbamy o czworonożnych pupili

–  Kocia muzyka

–  Mam psa!

IV. ULUBIONE ZAJĘCIA:

–  Rozmawiamy o kreatywności

–  Sposoby na jesienną nudę

–  Matematyczne zabawy z rytmem

–  Deszczowa muzyka małego smyka

–  Znane i nieznane instrumenty.

Zadania do codziennej realizacji:

 • zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy, przypominanie o konieczności posprzątania po zakończeniu zabawy,
 • zabawy z powitankami – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie,
 • zestaw ćwiczeń porannych w pierwszej części dnia,
 • zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych,
 • słuchanie tekstów czytanych przez N.,
 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub spacer – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych, obserwacje przyrodnicze,
 • zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące sprawność ruchową, koordynację ruchowowzrokową, umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, językowe, słuchowe, matematyczne, rytmiczne, plastyczne lub wzbogacające wiedzę ogólną.

Nasze prace

PAŹDZIERNIK 2021

GRUPA BIEDRONKI PLAN TYGODNIOWY PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

CELE OGÓLNE:  

 • poznanie wartości „pracowitości”; rozwijanie funkcji komunikatywnej języka i logicznego myślenia; zachęcanie do zgodnej współpracy podczas wspólnych zabaw,
 • zapoznanie dzieci z cechami jesiennego krajobrazu i z darami jesieni; poszerzanie doświadczeń językowych, wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenie pamięci; uwrażliwianie na piękno jesiennej przyrody,
 • poznanie wyglądu jesiennych liści i owoców wybranych drzew: dębu, klonu, kasztanowca; rozwijanie kompetencji matematycznych, doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 1–3; prowadzenie obserwacji, wyciąganie wniosków z doświadczeń; przestrzeganie zawartych umów dotyczących bezpiecznego poruszania się podczas jesiennego spaceru,
 • rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej; kształtowanie poczucia rytmu, ćwiczenie pamięci, doskonalenie sprawności fizycznej; wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas ćwiczeń i zabaw ruchowych,
 • poznawanie zwyczajów zwierząt przygotowujących się do zimy; rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie klasyfikowania i przeliczania przedmiotów, poszerzanie doświadczeń językowych dzieci w zakresie posługiwania się jęz. angielskim; wdrażanie do zgodnego współdziałania w zabawach,
 • odkrywanie własnych możliwości twórczych; poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie motoryki małej i precyzyjnych ruchów rąk; motywowanie do samodzielnego wykonania pracy,
 • poznawanie nazw wybranych drzew owocowych (jabłoń, grusza, śliwa); rozwijanie kompetencji matematycznych, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i logicznego myślenia; wdrażanie do zgodnej współpracy,
 • poznanie sposobu przygotowywania niektórych przetworów owocowych; rozwijanie zdolności manualnych; poszerzanie doświadczeń kulinarnych; zachęcanie do zdrowego odżywiania się i częstszego spożywania owoców

• Zabawy dowolne. Zachęcanie do samodzielnej i zróżnicowanej aktywności, rozwijanie umiejętności nazywania emocji i panowania nad nimi. Dzielenie się wrażeniami z całego dnia, porządkowanie sali, podejmowanie zabaw i zajęć w małych zespołach lub indywidualnie w miarę potrzeb dzieci. Zabawy dowolne do wyboru dzieci. Prowadzenie gier stolikowych (planszowe, memory itp.) oraz zabaw sprawnościowych (np. serso, chodzenie stopa za stopą po wstążce, wiązanie kokardek, kręcenie hula-hoop) w małych zespołach. Dzielenie się wrażeniami z całego dnia. Porządkowanie sali. Rozwijanie umiejętności dbania o higienę zmysłów – wyciszanie się

Tydzień  I IDZIE JESIEŃ PRZEZ ŚWIAT

Tydzień II  JESIENNA PRZYRODA

Tydzień III  KOSZYK PANI JESIENI

Tydzień IV  SKARBY JESIENI

WRZESIEŃ 2021

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Przypomnienie imion dzieci w grupie przedszkolnej.
 • Kształtowanie umiejętności przedstawiania się.
 • Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w przedszkolu.
 • Poznanie osób pracujących w grupie/w przedszkolu, ich imion i zadań.
 • Zapoznanie z budynkiem i ogrodem przedszkolnym.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania symboli rysunkowych.
 • Rozwijanie umiejętności samoobsługowych.
 • Integracja grupy.
 • Kształtowanie umiejętności rzutu oburącz.
 • Zapoznanie dzieci z zasadami panującymi w przedszkolu.
 • Wspólne tworzenie kodeksu grupy.
 • Wyrabianie nawyku używania słów: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam.
 • Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
 • Wspomaganie dzieci w zdobywaniu umiejętności przedstawienia się – podania imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania zapisu swojego imienia.
 • Rozwijanie sprawności manualnych i inwencji twórczej.
 • Rozwijanie umiejętności werbalnego wyrażania uczuć, zdobywanie umiejętności odgrywania roli.
 • Wdrażanie do dzielenia się zabawkami z innymi dziećmi.
 • Wdrażanie do swobodnego wypowiadania się na temat wakacji.
 • Zapoznanie dzieci z cechami charakterystycznymi dla lata.
 • Czytanie globalne wyrazu lato.
 • Kształtowanie umiejętności współpracy.
 • Kształtowanie umiejętności słuchania innych i czekania na swoją kolej.
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych poprzez klasyfikowanie przedmiotów według jednej cechy.
 • Uświadomienie dzieciom różnorodności miejsc spędzania wakacji.
 • Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni muzycznej.
 • Oswajanie lęku związanego z rozstaniem z rodzicami.
 • Zapoznanie z mapą Polski, kształtowanie umiejętności rozpoznawania charakterystycznych elementów dla krajobrazów górskiego i nadmorskiego.
 • Wyrabianie ogólnej sprawności ruchowej dzieci.
 • Usprawnianie narządu artykulacyjnego poprzez wyraźne wymawianie spółgłosek.
 • Wdrażanie do bezpiecznego korzystania ze środków transportu.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat domu jako miejsca swojego zamieszkania.
 • Zwrócenie uwagi na to, komu i w jakich sytuacjach można podawać swój adres, a komu nie.
 • Wspomaganie dzieci w umacnianiu poczucia własnej wartości.
 • Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny.
 • Poznawanie podstawowych zasad poruszania się pieszego.
 • Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa na drodze.
 • Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa na placu zabaw.
 • Kształtowanie cierpliwości, umiejętności czekania na swoją kolej.
 • Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo.
 • Wdrażanie zasad bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami.
 • Uwrażliwienie dzieci na zachowanie ostrożności w kontaktach z nieznajomymi.
 • Zapoznanie dzieci z numerami alarmowymi.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania/grupowania przedmiotów (pary funkcyjne).
 • Kształtowanie orientacji w schemacie własnego ciała;
 • Doskonalenie czynności samoobsługowych związanych z higieną.
 • Zapoznanie się dzieci ze zmysłami.
 • Rozpoznawanie i nazywanie przyborów toaletowych.
 • Klasyfikowanie przedmiotów funkcjonalnie ze sobą powiązanych.
 • Wyrabianie nawyku dbania o swoje ciało – wzrok, oczy.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów pod względem przeznaczenia i wielkości.
 • Wyrabianie nawyku częstego i dokładnego mycia rąk.
 • Wdrażanie do dbania o porządek w sali – kształtowanie odpowiedzialności za wspólną przestrzeń.
 • Kształtowanie świadomości ekologicznej.
 • Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
 • Zachęcanie do słuchania i stosowanie słów i zwrotów w języku angielskim.

Zadania do codziennej realizacji:

 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań – zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.
 • Zabawy z „powitankami” – wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
 • Zabawy z rymowankami do masażu – doskonalenie orientacji w schemacie ciała i rozluźnienie emocji.
 • Ćwiczenia ruchowe w ranku.
 • Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
 • Słuchanie tekstów czytanych przez N.
 •  Zabawy w ogrodzie przedszkolnym – bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych.
 • „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu : zabawach w sali i ogrodzie, zajęciach, bohaterach z opowiadań, wspólnych tańcach. Dzieci powtarzają aktualnie poznawaną piosenkę. Mówią, co się im najbardziej podobało. Przypominają sobie, czy może warto komuś z grupy za coś podziękować lub kogoś przeprosić – podchodzą podają dłoń. N. pobudza ciekawość dzieci tym, co wydarzy się następnego dnia.
 • Zajęcia wyrównawcze i rozwijające – zabawy ćwiczące umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, matematyczne.
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

TEMATY KOMPLEKSOWE

I. W PRZEDSZKOLU:

TEMATY DNIA  (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

–  Co to znaczy, że jestem przedszkolakiem?

–  Gdzie jest moje miejsce?

– Co mogę robić w przedszkolu?

– Czy umiem się przedstawić?

– W co się bawić?

II. JESTEŚMY BEZPIECZNI:

TEMATY DNIA – (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

–  Dlaczego w domu czuję się najlepiej?

–  O czym pamiętam w drodze do przedszkola?

– Jak mogę bezpiecznie bawić się na placu zabaw?

– Czy mogę pogłaskać psa?

– Gdzie szukać pomocy?

III. WAKACYJNE WSPOMNIENIA:

TEMATY DNIA – (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

– Co robiliśmy i gdzie byliśmy w czasie wakacji?

– Co przynieśliśmy z wakacji?

– Dokąd pojechał nasz pociąg?

– Gdzie jest morze, a gdzie góry?

– Czym podróżowaliśmy w czasie wakacji?

IV. DBAM O SIEBIE I O ŚRODOWISKO:

TEMATY DNIA – (poniedziałek – piątek) 1 tydzień

– Do czego służą części mojego ciała?

– Jak lepiej poznać drzewo?

– Dlaczego trzeba dbać o zdrowie?

– Jak dbać o porządek?

– Jak mogę pomóc roślinom i zwierzętom?

KONIEC ROKU SZKOLNEGO

MAJ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej.

Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania się.

Wyrabianie dbałości o ład i porządek.

Rozwijanie wrażliwości słuchowej za pomocą dźwięków z otoczenia, dźwięków wydawanych przez przedmioty, instrumenty oraz dźwięków mowy.

Usprawnianie narządów artykulacji.

Stwarzanie sytuacji umożliwiających dzieciom określanie wyniku dodawania i odejmowania oraz dostrzegania zmian.

Uświadamianie dzieciom sensu zdarzeń przyczynowo-skutkowych oraz umożliwianie przewidywania następstw.

Motywowanie do dbałości o sprawność fizyczną.

Rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo sobie i innym.

Rozwijanie zainteresowań muzycznych i tanecznych.

Inspirowanie do działań plastycznych i konstrukcyjnych.

Rozwijanie zainteresowania światem roślin i zwierząt.

Kształtowanie postawy szacunku dla roślin i zwierząt.

Kształtowanie umiejętności przeliczania – poszerzanie zakresu liczenia; działanie na zbiorach; wdrażanie do posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi.

Doskonalenie umiejętności dostrzegania i rozumienia rytmów.

Doskonalenie umiejętności wzrokowych – wyróżniania elementów na obrazku; łączenia przedmiotu z jego konturem, składania obrazka z wielu części, itp.

Doskonalenie umiejętności wypowiadania się zdaniami na temat sytuacji przedstawionej na obrazku – posługiwanie się czasownikami i przymiotnikami podczas opowiadania treści ilustracji.

Budzenie zainteresowania książką i czytaniem

Motywowanie do interesowania się życiem rodziny i uczestniczenia w nim.

Zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim.

KWIECIEŃ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Propagowanie postawy proekologicznej – szacunku i ochrony przyrody.

Kształtowanie szacunku dla ludzi wykonujących zawód pracownika służb komunalnych.

Zachęcanie do codziennego spożywania mleka i przetworów mlecznych –przełamywanie niechęci.

Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.

Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.

Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów proszę, dziękuję.

Uświadamianie sensu zdarzeń przyczynowo-skutkowych i umożliwianie przewidywania następstw.

Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.

Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie samogłosek w nagłosie; przeliczanie sylab w słowie.

Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.

Rozwijanie zainteresowania dziełami sztuki, tradycjami i obrzędami ludowymi swojego regionu.

Rozwijanie umiejętności związanych z poznawaniem świata zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt hodowlanych.

Kształtowanie umiejętności liczeni i działania na zbiorach.

Rozwijanie umiejętności dostrzegania i rozumienia rytmów.

Kształtowanie postawy patriotycznej w kontekście tożsamości narodowej.

TEMATY:

 • Zwierzęta na wsi
 • U rolnika na wsi
 • Dbamy o środowisko
 • Polska moja ojczyzna

MARZEC

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.

Zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim.

Kształtowanie samodzielności w ubieraniu się.

Pobyt na świeżym powietrzu jako warunek zdrowia i odporności.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku – wiosenne kwiaty, przyloty ptaków.

Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.

Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas obserwacji wprowadzanych zmian, porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej.

Kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji wprowadzanych zmian.

Kształtowanie umiejętności oceniania odwracalności wprowadzanych zmian na podstawie obserwacji.

Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów – stałe poszerzanie zakresu liczenia.

Rozwijanie umiejętności przestrzegania zasad podczas zabaw z regułami.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym – dźwięki.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształtowanie umiejętności słuchania muzyki w skupieniu – wyrażanie nastroju i charakteru muzyki w pracach plastycznych, improwizacjach ruchowych.

Doskonalenie umiejętności nakrywania do stołu oraz kulturalnego zachowywania się podczas posiłków.

Kształtowanie zachowań żywieniowych sprzyjających zdrowiu – zachęcanie do próbowania nowych potraw.

Poznawanie zwyczajów regionalnych oraz ogólnopolskich odnoszących się do tradycji świąt Wielkanocnych.

TEMATY:

 • Czekamy na wiosnę
 • Wiosna na parapecie
 • Wiosenne sprzątanie
 • Czekamy na Święta Wielkanocne

LUTY

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Rozwijanie czynnego słownika dziecka.

Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.

Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.

Rozwijanie pamięci wzrokowej.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyróżnianie pierwszej i ostatniej sylaby.

Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.

Tworzenie zbiorów czteroelementowych.

Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.

Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.

Tworzenie improwizacji ruchowych, rytmicznych, itp.

Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.

Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.

Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej w zabawach paluszkowych, grafomotorycznych.

Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami najpierw, potem, na końcu.

Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.

Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem.

Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.

Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.

Zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.

Zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim.

Tematy kompleksowe:

 1. Spotkanie z bajką
 2. Zabawy w karnawale
 3. W dawnych czasach
 4. Kiedy patrzę w niebo

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

STYCZEŃ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.

Zapamiętanie cech typowych dla zimy.

Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu sportowego (sanki) w ogrodzie przedszkolnym.

Rozwijanie umiejętności przeliczania podczas zabaw z kostką.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – przeliczanie sylab w wyrazach.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym – przeliczanie dźwięków.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: mors, foka, kra, woda.

Budzenie zainteresowania życiem ludzi w innych strefach klimatycznych.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.

Zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim.

GRUDZIEŃ

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.

Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.

Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.

Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.

Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.

Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

Rozwijanie umiejętności porównywania długości – posługiwanie się pojęciami: długi, krótki, dłuższy, krótszy.

Rozwijanie umiejętności przeliczania podczas zabaw z kostką.

Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie umiejętności całościowego czytania swoich imion oraz wyrazów: koperta, karta, sarna, gil, wrona, sikorka, ptaki.

Kształtowanie umiejętności budowania zdań na temat obrazka; rozwijanie zdań prostych.

Zwracanie uwagi na czynności wykonywane przez bohaterów na ilustracjach.

Wyodrębnianie elementów pierwszo i drugoplanowych na ilustracji podczas jej opowiadania.

Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas porządkowania zdarzeń w historyjkach obrazkowych.

Rozwijanie percepcji wzrokowej podczas składania obrazków z części.

Zachęcanie do udziału w zabawach parateatralnych z wykorzystaniem kukiełek, sylwet, itp.

Nauka piosenek i pląsów.

Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.       Zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim.

Tematy realizowane w grudniu:

1. Na poczcie

2. Pomagamy zwierzętom

3. Choinkowe ozdoby

4. Spotkanie przy wigilijnym stole

ŻYCZĄ PANIE Z GRUPY BIEDRONKI

LISTOPAD

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku.
 • Rozwijane sprawności manualnej podczas przewlekania sznurówki przez dziurki, zapinanie guzików.
 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego, samodzielnego nakładania butów i ubrań wierzchnich.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 • Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Rozwijanie umiejętności klasyfikowania według dwóch cech, przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej; wyodrębnianie pierwszej sylaby; łączenie nazw zaczynających się taką samą sylabą.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama, tata.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej – poznanie zawodów krawcowej, szewca, malarza, ich roli w życiu społecznym.
 • Budzenie zainteresowania zabytkami lokalnymi (pomnikami).
 • Zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim.

Tematy realizowane w listopadzie:

1. Moja rodzina

2. Jesienna szaruga

3. Mali artyści

4. Już blisko zima – ubieramy się ciepło

25 LISTOPADA – DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

PIECZEMY MUFFINKI DYNIOWE

MALI ARTYŚCI

DZIEŃ DYNI

JESIENNE GRZYBKI

PAŹDZIERNIK

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Przestrzeganie zasad zgodnego współżycia zawartych w kodeksie przedszkolaka.
 • Przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Koncentrowanie uwagi na innych osobach.
 • Uczestniczenie w zabawach integracyjnych, w kole, ze śpiewem, itp.
 • Wdrażanie do samodzielności i kulturalnego zachowania.
 • Doskonalenie dbałości o porządek w swoim otoczeniu.
 • Odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.
 • Rozwijanie umiejętności składania obrazków z części.
 • Kształtowanie umiejętności porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej.
 • Zachęcanie do aktywnego współdziałania podczas przygotowywania różnorodnych potraw – próbowanie własnych wyrobów.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: las, cebula.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 • Rozwijanie zainteresowania pracą weterynarza, leśniczego.
 • Motywowanie do wypowiadania się w różnorodnych formach plastycznych.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim

Tematy realizowane w październiku:

1. Warzywa

2. Jesienią w parku

3. Jesienią w lesie

4. Przygotowania do zimy

DARY JESIENI

KOKTAJL BANANOWY

WRZESIEŃ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
 • Zapoznanie dzieci z procedurami bezpieczeństwa w czasie pandemii covid-19
 • Poznanie topografii przedszkola.
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Wdrażanie do zgodnej zabawy w małych grupach, dzielenie się zabawkami, przestrzenią do zabawy; równe traktowanie wszystkich kolegów.
 • Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja.
 • Poznanie pracy policjanta, lekarza, pielęgniarki – atrybuty zawodów.
 • Opanowanie umiejętności prawidłowego mycia rąk i zębów.
 • Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
 • Nazywanie stanów emocjonalnych; rozpoznawanie ich na podstawie mimiki.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w sadzie.
 • Kształtowanie umiejętności nazywania owoców krajowych i zagranicznych.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania podstawowych figur geometrycznych.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Układanie krótkich zdań na podany temat.
 • Kształtowanie analizy i syntezy sylabowej wyrazów.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim

Tematy realizowane we wrześniu:

1. W przedszkolu

2. Na ulicy

3. Ja i środowisko

4. Owoce