Nauczyciele: Bożena Kowalska, Agnieszka Szymczak

Godziny pracy grupy : 7. 30 – 16.30

Program: „ Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości. ”

Autor: J. Wasilewska

LISTOPAD

TEMATY KOMPLEKSOWE

I. NASZA MAŁA OJCZYZNA  (litery d, D)
 1. Nasze domy i ulice;
 2. Droga do przedszkola;
 3.Ważne miejsca;
 4. Nasza miejscowość;
 5. Tradycje naszego regionu;
 II. MÓJ DOM- POLSKA
1.Jak powstało państwo polskie;
2. Polskie symbole narodowe;
3.Stolica Polski;
4.Sławni Polacy;
5.Narodowe Święto Niepodległości;
III.  MOJE HOBBY (litera e, E; liczba 3)
1. Wyobraźnia;
2. Nasze zainteresowania;
3. Nasze zbiory;
4. Muzyka wokół nas;
5. Malujemy wiatr i deszcz;
IV. ULUBIONE ZAJĘCIA  (litery u, U; znak =)
1. W świecie wyobraźni;

2. Zabawy ze słowem;
3.Ciekawe zabawki;
4. Pokój moich marzeń;
5. Jesteśmy konstruktorami

Cele ogólne:

 • poszerzanie wiadomości dzieci na temat swojego kraju: nazwa, stolica, symbole narodowe, tradycje, historia powstania, sławne postacie;
 • wzbogacanie słownika dziecka o pojęcia ojczyzna, mała ojczyzna, stolica, patriota, patriotyzm;
 • budowanie postawy patriotycznej przez kształtowanie umiejętno­ści przyjmowanie odpowiedniej postawy w trakcie śpiewania hymnu państwowego, budzenia poszanowania dla wszystkich symboli narodowych;
 • budzenie zainteresowania własnym regionem, miejscowością, poznanie ciekawych i charakterystycznych miejsc;
 • poznanie tradycji własnego regionu: charakterystyczny strój ludowy, mowa, tańce, pielęgnowanie tradycji regionalnych itp.
 • rozwijanie poczucia tożsamości narodowej: zapoznanie z historią Narodowego Święta Niepodległości, kształtowa­nie przywiązania do społeczności lokalnej i dumy z miejsca zamieszkania;
 • rozwijanie czynnego słownika i mowy dziecka; wprowadzenie pojęcia wyobraźnia; rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na określony temat i poprawnego formułowania wypowiedzi;
 • przygotowanie do czytania przez doskonalenie słuchu fonematycznego – doskonalenie umiejętności rozpoznawania dźwięków wydawanych przez przedmioty co­dziennego użytku; analiza i synteza głoskowa wyrazów; czytanie globalne wyrazów mapa, Polska, dom wprowadzanie kolejnych liter d, D, e, E, u, U; zachęcanie do podejmowania prób samodzielnego czytania;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej przez naukę wiersza, tekstów piosenek, prostych rymowanek w j. polskim i angielskim;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, porównywania liczebności zbiorów, dodawania i odejmowania na konkretach i zbiorach zastępczych, kodowania i dekodowania informacji, wyznaczania kierunków w przestrzeni i na kartce; rozwijanie myślenia operacyjnego podczas ustalania stałości elementów w zbiorze, porównywania ciężarów w zabawach; wprowadzenie cyfry 3 i znaku =; posługiwanie się poznanymi cyframi i znakami do kodowania informacji;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas pracy Kącik Dobrego Startu pod redakcją prof. Marty Bogdanowicz;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci – wprowadzenie tańca kaszubskiego „Szewc” i piosenki „Nam jesień niestraszna”, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania muzyki instrumentalnej, rozwijanie poczucia rytmu, doskonalenie umiejętności reagowania na akcent muzyczny, uwrażliwianie na elementy muzyki takie jak tempo, dynamika, wysokość dźwięków;
 • rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci i wrażliwości estetycznej przez projektowanie i planowanie pracy, dobieranie barw i wykorzystywanie różnorodnych materiałów;
 • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas rysowania, odrysowywania, nawlekania, przyklejania, oddzierania, kreślenia linii po śladzie, kropkach, samodzielnie wg wzoru na czystej kartce i w liniaturze oraz kratownicy, cięcia nożyczkami;
 • rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym i różnorodnymi zjawiskami przez prowadzenie zabaw doświadczalnych; doskonalenie umiejętności prowadzenia ob­serwacji;
 • rozwijanie sfery społecznej i emocjonalnej; rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w zespole przez pełnienie różnorodnych ról; podnoszenie poczucia własnej wartości –  odkrywanie swoich mocnych stron; przezwyciężanie nieśmiałości przez prezentowanie siebie i swoich upodobań w różnych formach wyrazu; budowanie więzi w grupie;
 • rozwijanie wyobraźni, kre­atywnego myślenia, postaw twórczych; wyrabianie samodzielności podczas pracy, satysfakcji z samo­dzielnie wykonanego zadania.

Działania na cały miesiąc:

 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji, zachęcanie do podejmowania wspólnych zabaw konstrukcyjnych i wykorzystywanie budowli do dalszych zabaw, wdrażanie do odkładania zabawek na wy­znaczone miejsce i utrzymania porządku wokół siebie;
 • stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji poprzez powitanki;
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych;
 • codzienny pobyt na świeżym powietrzu
 •  „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich;
 • ćwiczeń poranne i gimnastyczne nr 5, 6.

PAŹDZIERNIK 2021

Zabawy z darami jesieni.

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ

DLA DZIECI 5 – 6 LETNICH

 PAŹDZIERNIK  2021

TEMATY KOMPLEKSOWE:

IDZIE JESIEŃ PRZEZ ŚWIAT (litery m,M )

TEMATY DNIA: (poniedziałek – piątek)

1.ŚWIAT WOKÓŁ NAS

2.JESIENNY SPACER

3.ZBIERAMY SKARBY JESIENI

4.ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

5.MALUJEMY  JESIEŃ

JESIENNA PRZYRODA (litery l, L; liczba 1)

TEMATY DNIA: (poniedziałek – piątek)

1.LEŚNE ZWIERZĘTA PRZED ZIMĄ

2.JESIENNE ZOO

3.ZWIERZĘTA ROBIĄ ZAPASY

4.ZIMOWE SCHRONIENIE OWADÓW

5.POMAGAMY OWADOM  PRZETRWAĆ ZIMĘ

KOSZYK PANI JESIENI (litery t,T )

TEMATY DNIA: (poniedziałek – piątek)

1.ZDROWO JEMY

2.PRZYSMAKI Z SADU

3.WITAMINY Z WARZYW

4.GRZYBY – LEŚNE SKARBY

5.SPACER PO PARKU I LESIE

SKARBY JESIENI (litery i, I; liczba 2 )

TEMATY DNIA: (poniedziałek – piątek)

1.SPIŻARNIA ZARADNEJ MAMY

2.CO MROZIMY?

3.CO KISIMY?

4.CO SUSZYMY?

5.ROBIMY PRZETWORY

CELE OGÓLNE:

 • rozwijanie słownika czynnego dzieci – poznanie i poszerzanie znaczenia pojęć wrażliwość, zdrowie jako wartości; poznawanie nowych pojęć, np. hibernacja;różnicowanie nazw owoców i drzew owocowych; poznanie nazw wybranych grzybów jadalnych, rozumienie homoni­mów (kozak, kurka);
 • swobodne wypowiadanie się na różnorodne tematy – prezentowanie swojego zdania, uzasadnianie wyboru, przedstawianie wyników obserwacji;
 • kształto­wanie umiejętności słuchania i budowania wypowiedzi poprawnej gramatycznie; posługiwanie się wszystkimi częściami mowy; kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, rozwijanie wrażliwości słuchowej;
 • zapoznanie z literami m, M, l, L, t, T, i, I; wskazywanie liter wśród innych, czytanie w izolacji, w prostych sylabach, wyrazach, czytanie prostych tekstów słowno-obrazkowych;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w języku angielskim;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych – kształtowanie umiejętności poprawnego przeli­czania, ustawianie liczmanów do przeliczania, klasyfikowanie przedmiotów wg 2 cech; wprowadzenie cyfr 1, 2 jako symboli liczb, dodawanie i odejmowanie na konkretach;
 • budzenie zainteresowania światem przyrody i jego znaczeniem dla życia i zdrowia człowieka, wdrażanie do szanowania przyrody, budowanie więzi emocjonalnej z przyrodą, rozwijanie wrażliwości na piękno jesiennej przyrody – sposoby zwierząt na przetrwanie zimy (leśne ssaki, zwierzęta egzotyczne, owady), uświadamianie konieczności niesienia pomocy zwierzętom w przetrwaniu zimy, rola owoców i warzyw dla zdrowia, poznanie sposobów ich przechowywania w okresie zimowym, wykorzystanie materiału przyrodniczego do dekoracji;
 • poznanie parku i lasu jako ekosystemów;
 • dostrzeganie korzyści z zasobów leśnych (bogactwo grzybów), rozumienie znacze­nia lasu w życiu zwierząt; dostrzeganie piękna i uroku lasu (barwy, zapachy),
 • kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych – zwracanie uwagi na ubieranie się stosownie do pogody, wdrażanie do zdrowego odżywiania się, spożywania owoców i warzyw w formie surowej i lekko przetworzonej (surówki, sałatki, warzywa gotowane), zachęcenie do próbowania warzyw mniej znanych;
 • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej: nawlekanie, nawijanie, cięcie nożyczkami po liniach, naklejanie, rysowanie po śladzie, w tunelu, w liniaturze, w kratce; komponowanie z materiału przyrodniczego;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci – poznanie piosenek „Jesienny kujawiaczek” i „Przepis na zdrowie”, „Małgorzata”, „Lena”, „Tomasz”, „Iza”, określanie nastroju muzyki, akcentowanie pierwszej miary taktu, powtarzanie i kontynuowanie rytmów, akompaniowanie rówieśnikom do śpiewu, rytmiczne poruszanie się w przestrzeni w określonych układach (koło, rząd, rozsypka), improwizowanie ruchem muzyki, melodyjne i ładne śpiewanie piosenek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas pracy w KDS (Kącik Dobrego Startu oparty na Metodzie Dobrego Startu prof. Z. Bogdanowicz )
 • rozwijanie myślenia logicznego w zabawach z kodowaniem;
 • rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci podczas malowania, rysowania, komponowania z materiału przyrodniczego;
 • rozwijanie kreatywności dzieci podczas zabaw konstrukcyjnych, muzycznych, plastycznych, słownych (tworzenie opowiadań, stawianie hipotez, snucie przypuszczeń), umiejętności wyrażania emocji w formie pla­stycznej, muzycznej, ruchowej;
 • rozwijanie umiejętności dziecka w zakresie współpracy w grupie: podejmowanie prób przezwyciężania nieśmiałości, czerpanie radości ze wspólnej zabawy, rozstrzygania nieporozumień i konfliktów we właściwy sposób (rozmowa, negocjacja, kompromis), panowanie nad trudnymi emocjami;
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka w sytuacji zabawy: rozwijanie samodzielności we wszystkich obszarach, czerpanie radości z wykonywanych prac i ich efektów;
 • zwracanie uwagi na utrzymanie ładu i porządku wokół siebie –  wygląd osoby i miejsca zabawy.

DZIAŁANIA NA CAŁY MIESIĄC:

 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci;
 • rozwijanie przedsiębiorczości przez np. decydowanie o zagospodarowaniu i aranżowanie przestrzeni w sali, wspólne tworzenie okazjonalnych kącików tematycznych;
 • stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji przez powitanki;
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych;
 • wdrażanie do samodzielności przez samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw;
 • codzienny pobyt na świeżym powietrzu i zabawy  w ogrodzie przedszkolnym;
 • zestawy ćwiczeń porannych;
 • zestawy ćwiczeń gimnastycznych.

WRZESIEŃ 2021

Cele ogólne:

 • wprowadzenie pojęć dobre maniery i odwaga;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • ustalenie podstawowych zasad zachowania w grupie;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • nabieranie przeświadczenia o pozytywnej roli współpracy w osiąganiu celu;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • uświadamianie roli osób dorosłych w życiu przedszkola i szacunku do wykonywanej przez nie pracy;
 • poznanie zawodów w otoczeniu dziecka (pracownicy przedszkola);
 • poznawanie zawodów służących bezpieczeństwu całego społeczeństwa (policjant, ratownik, strażak);
 • rozwijanie sprawności motorycznej, umiejętności rzutu do celu i współpracy w grupie;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała: prawa, lewa, w prawo, w lewo, nad, pod, przed, za, między;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabaw ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie, dłuższego wypowiadania się na temat ilustracji;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej przez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a,  wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • rozwijanie pamięci słuchowej przez naukę piosenek Planeta dzieci, Zawody, Ola, Agnieszka, wiersza Felek, tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas pracy w Kąciku Dobrego Startu;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej przez wprowadzenie kroku podstawowego i układu tanecznego do polki na podstawie tańca Doudlebska polka;
 • wdrażanie do stosowania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i na ulicy – utrwalanie zasad poruszania się po chodniku i przechodzenia przez jezdnię, zasad bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • obchody ,,Dnia Kropki”;

Działania na cały miesiąc:

 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu, poznawanie otoczenia, zachęcanie do różnej aktywności;
 • stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji przez powitanki;
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem;
 • ćwiczeń porannych nr 1, 2, ćwiczeń gimnastycznych nr 1, 2;
 • codzienny pobyt na świeżym powietrzu – samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek;
 • zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym:
 • „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich czytanych lub odtwarzanych z audiobooka.

TEMATY KOMPLEKSOWE

I. W przedszkolu

Tematy dnia:  (poniedziałek – piątek)                                                                                          

 1. Witamy przedszkole;  2. Ustalamy zasady; 3.Bawimy się razem; 4. Poznajemy siebie; 5. Organizujemy kąciki zabaw;                                                                                                                  

 II. Nasze przedszkole

Tematy dnia:  (poniedziałek – piątek) 

1.Dobre maniery; 2. Lubimy nasze przedszkole; 3.W przedszkolu jest nas wielu; 4.Zabawy z naszą panią; 5.Nasz plac zabaw;                                                 

 III.  Jestem bezpieczny (głoska o jak oko, Ola)                                                                  

Tematy dnia:  (poniedziałek – piątek)                                                                                                 

1. Jesteśmy odważni; 2. Znaki wokół nas;3. Zasady na chodniku;  4. Spotkanie z policjantem; 5. Kodeks bezpieczeństwa 

IV. Pomocna dłoń  (głoska a jak antena, Ala)    

 Tematy dnia:  (poniedziałek – piątek)                                                                                        

 1. Odważni strażacy; 2. Będziemy ratownikami; 3.Wzywamy pomoc;  4. Ratownicy na czterech łapach; 5. Bezpieczne zabawy;

KONIEC ROKU SZKOLNEGO

POŻEGNANIE PRZEDSZKOLA

WSPÓLNE ZABAWY W OGRODZIE

CZERWIEC

TYDZIEŃ XXXVII. Lato- czas zabawy

Tematy dni: 1.Kiedy jestem szczęśliwy, 2. Coraz dłuższe dni, 3. Odkrywamy rośliny na łące, 4. Zwierzęta na łące, 5. Wyprawa na letnią łąkę

W nadchodzącym miesiącu będziemy rozmawiać o kolejnych wartościach, jakimi są; SZCZĘŚCIE, ROZWAGA

W tym tygodniu będziemy;

 • wyrażać w rysunku swój nastrój;
 • odpowiadać na pytania do tekstu;
 • własnymi słowami wyjaśniać znaczenie pojęcia szczęście;
 • konstruować zegar z elementów;
 • ustawiać wskazówki zegara na pełnych godzinach; odczytywać na zegarze pełne godziny.
 • opowiadać o wyglądzie środowiska przyrodniczego w różnych porach roku;
 • opowiadać o upodobaniach i uzasadniać swój wybór;
 • wypowiadać się na temat znaczenia słońca dla życia na ziemi;
 • czytać globalnie nazwy zwierząt;
 • obrysowywać kontury postaci;
 • mówić wyrazy kojarzące się z podanym wyrazem; porównywać długość posługując się określeniami dłuższy, krótszy.
 • układać z liter nazwy roślin z pomocą;
 • odkodowywać nazwy, dokonując obliczeń;
 • odczytywać nazwy roślin;
 • rysować wg wzoru i z natury;
 • komponować pracę z elementów wg wzoru;
 • wyznaczać trasę na kratownicy z pomocą strzałek kierunkowych;
 • wypowiadać się na temat szczęścia w formie rysunku.
 • realizować zakodowaną sekwencje ruchów;
 • tańczyć w grupie taniec „Stonoga”;
 • podpisywać obrazki za pomocą etykiet;
 • podejmować próby pisania wyrazów po śladzie;
 • uświadamiać sobie znaczenie owadów dla człowieka lub innych zwierząt;
 • rozumieć potrzeby zwierząt – owadów.
 • rysować koła z użyciem szablonu;
 • składać koła precyzyjnie na pół; komponować motyla wg własnej inwencji.
 • realizować podany rytm;
 • wycinać elementy pracy plastycznej;
 • składać elementy wg instrukcji;
 • rysować spiralę na kole;
 • podawać słowo zaczynające się głoską kończącą poprzednie słowo;
 • uzupełniać ilustrację brakującymi elementami;

Tydzień XXXVIII. Idzie lato przez świat

Tematy dni: 1. W stawie, 2. Praca pszczelarza, 3. W ulu, 4. Lato pachnie truskawkami, 5. Malujemy lato

W tym tygodniu będziemy;

 • składać i rozcinać papier wg instrukcji N.;
 • stosować w wypowiedziach na temat ilustracji pojęcia odnoszące się do miejsca na kartce i w przestrzeni, np. prawy górny róg, na środku, nad ziemią, pomiędzy;
 • porządkować zdjęcia ilustrujące rozwój motyla i żaby;
 • dostrzegać elementy humorystyczne w wierszu;
 • uświadamiać sobie znaczenie stawu jako miejsca dla życia wielu zwierząt.
 • wskazywać akcesoria pracy pszczelarza;
 • posługiwać się pojęciem pasieka;
 • uświadamiać sobie znaczenie pszczół dla produkcji żywności;
 • czytać tekst słowno-obrazkowy;
 • odwzorowywać linie, łącząc kropki;
 • tworzyć zbiory o odpowiedniej liczbie elementów;
 • przeliczać dwójkami i piątkami we własnym zakresie;
 • dokonywać obliczeń, dodając i odejmując elementy;
 • wyjaśniać własnymi słowami powiedzenie być pracowitym jak pszczółka;
 • składać papier wg instrukcji i konstruować domki.
 • recytować treść wiersza, ilustrując go ruchami;
 • malować farbami z natury;
 • mieszać kolory farb, obserwując efekty;
 • tworzyć kalendarz, układając kolejno pory roku i miesiące;
 • podawać nazwy miesięcy z określonej pory roku;
 • przeliczać kolory w tęczy;
 • wyjaśniać własnymi słowami pojęcie szczęście.

Tydzień XXXIX. Żegnamy przedszkole

Tematy dni: 1. Bądźmy rozważni, 2. Żaglówka po jeziorze, 3. Wycieczka w góry, 4. Nad morzem, 5. Podglądamy życie w morzu

W tym tygodniu będziemy;

 • wyjaśniać własnymi słowami pojęcie rozwaga;
 • podawać przykłady sytuacji, w jakich należy wykazać się rozwagą;
 • dokonywać oceny zachowania na podstawie scenek;
 • współpracować z rówieśnikami przy tworzeniu krzyżówki.
 • dokonywać syntezy słuchowej i wzrokowej – składać wyraz z głosek, czytać wyrazy;
 • wymieniać charakterystyczne cechy krajobrazu jezior;
 • uświadamiać sobie niebezpieczeństwa podczas pobytu nad jeziorem;
 • określać zasady bezpiecznego zachowania się nad jeziorem;
 • podawać nazwę miejsca na podstawie zgromadzonych przedmiotów;
 • odmierzać odległość za pomocą miarki umownej;
 • określać zasady bezpiecznego zachowania w górach;
 • tworzyć zbiory o wskazanej liczbie elementów;
 • określać liczbę brakujących elementów;
 • szybko przeliczać elementy;
 • współpracować w grupie w celu osiągnięcia zamierzonego celu;
 • układać zagadki na temat roślin i zwierząt występujących w górach.
 • poruszać się w rytmie piosenki;
 • śpiewać w zespole piosenkę;
 • uzupełniać ciąg sylab;
 • rysować dowolne wzory w kolorowej soli do muzyki;
 • prezentować swoją wiedzę na temat życia pod wodą;

Tydzień XL. Do widzenia!

 • Tematy dni: 1. Będziemy uczniami, 2. Czego nauczyłem się w przedszkolu, 3. Wakacyjne plany, 4. Dobre rady na wakacje,  5. Do widzenia, przedszkole

W tym tygodniu będziemy;

 • uświadamiać sobie, że życzliwość i dobry humor pomagają w nawiązywaniu kontaktów;
 • podawać przykłady życzliwego witania się z nowymi kolegami.
 • interesować się wyglądem szkoły, klasy;
 • cieszyć się z perspektywy pójścia do szkoły.
 • łączyć  w pary te same litery drukowane i pisane;
 • nazywać litery drukowane i pisane;
 • posługiwać się liczebnikami porządkowymi;
 • posługiwać się określeniami kierunków w przestrzeni;
 • opowiadać o swoich mocnych stronach w pracy plastycznej;
 • podejmować próby pisania liter w liniaturze;
 • dobierać podpisy do obrazków;
 • uświadamiać sobie znaczenie pracy zespołowej.
 • czytać wyrazy;
 • odpowiadać na pytania zawarte w treści wiersza – snuć przypuszczenia;
 • klasyfikować przedmioty na podstawie określonych cech;
 • sprawnie dodawać i odejmować na zbiorach zastępczych lub w pamięci;
 • składać obrazek wg wzoru;
 • snuć przypuszczenia na podstawie przedstawionej sytuacji.
 • tworzyć zasady bezpiecznego zachowania podczas wakacji;
 • oceniać sytuację pod względem bezpiecznego zachowania na podstawie opisu słownego;
 • śpiewać piosenkę „Dziecięce marzenia”.
 • realizować rytm piosenki za pomocą gestów;
 • wypowiadać się na temat swoich wspomnień z przedszkola;
 • współtworzyć grupy o wskazanej liczbie dzieci;
 • sprawnie dodawać i odejmować na zbiorach zastępczych lub w pamięci;
 • wyjaśniać własnymi słowami pojęcie rozwaga;
 • uświadamiać sobie konieczność rozważnego zachowania podczas codziennych zabaw;
 • dokonywać wyboru i go uzasadniać.

Podczas realizacji w/w tematów kompleksowych nie zabraknie:

-zabaw z kodowaniem i dekodowaniem;

-zabaw wprowadzających proste słownictwo języka angielskiego;

-zabaw ruchowych; ćwiczeń porannych; ćwiczeń gimnastycznych oraz pobytu na terenie przedszkolnego placu zabaw

MAJ

W nadchodzących tygodniach będziemy rozmawiać o takich wartościach,

jak:  WIEDZA i RODZINA

 Tematy kompleksowe, które będziemy realizować :

 1. KSIĄŻKA – MÓJ PRZYJACIEL

Tematy dni: 1. Chcemy dużo wiedzieć, 2. Wizyta w księgarni, 3. Kupujemy książki,

4. W bibliotece, 5. Przedszkolna biblioteka

 • BAŚNIE, BAJKI, LEGENDY

Tematy dni: 1. Legendy z różnych stron, 2. Bohaterowie baśni. 3. Nasze ulubione baśnie,

4. Książka – czy tylko papierowa ?, 5.Tworzymy książkę

 • RODZINA RAZEM SIĘ TRZYMA

Tematy dni: 1. Rodzina łączy pokolenia, 2. Rodzinne historie, 3. Co robi mama?,

 4. Co robi tata?, 5. Upominki dla mamy i taty

 • JA I MOI BLISCY

Tematy dni: 1. Dom to my, 2. Każdy jest ważny, 3. Spędzamy razem czas,

4. Rodzina bliska i daleka, 5. Święto Rodziny

Dwa  tematy kompleksowe (nr 1, 2)  będziemy omawiać

w dniach 4 – 15.05.2021r. dotyczą wartości – WIEDZA .

W ciągu dwóch tygodni :

 • dowiemy się, co znaczy wiedzieć i do czego wiedza jest potrzebna; skąd można czerpać wiedzę i że bardzo ważnym jej źródłem są książki – dlatego należy o nie dbać, a umiejętność  czytania pozwala na samodzielne zdobywanie wiedzy,
 • poznamy litery:  ł, Ł
 • poznamy cyfrę 0 i liczbę 10,
 • będziemy doskonalić umiejętność  dodawania i odejmowania; ćwiczyć płacenie,używając banknotów i monet – oczywiście w zabawie,
 • poznamy „ Piosenkę o książkach ”
 • wykonamy pracę konstrukcyjno – plastyczną  „ Książkowy cudak”
 • wykonamy doświadczenie i dowiemy się, jak można zrobić papier – zrobimy go sami bardzo starą metodą,
 • będziemy tworzyć bajkę – najpierw  ją wymyśliliśmy, potem narysujemy,
 • dowiemy się, ile trudu trzeba włożyć, by wydać książkę, i to nie tylko papierową, oraz jak dużo osób pracuje, by książka mogła powstać; jak ważna jest wiedza ta dawna i ta nowa; że książka może być nie tylko papierowa.

Kolejne dwa  tematy kompleksowe (nr 3, 4) będziemy omawiać

w dniach 17 – 29. 05. 2021r. dotyczą wartości – RODZINA.

W ciągu dwóch tygodni :

 • będziemy rozmawiać o naszych rodzinie, postaramy się zrozumieć, jak wielką wartością jest RODZINA – daje poczucie bezpieczeństwa, a wszyscy jej członkowie wzajemnie sobie pomagają,
 • przypomnimy sobie, że dom to miejsce, w którym jesteśmy wszyscy razem, kochamy się i wspieramy a  każdy z nas jest tak samo ważny,
 • przypomnimy sobie, że mamy dużą rodzinę – są nią: babcie, dziadkowie, ciocie, wujkowie i kuzyni,
 • dowiemy się, jacy byli nasi rodzice, gdy mieli sześć lub siedem lat – co lubili, a czego nie, jak się zachowywali i czy chodzili do przedszkola tak jak my; gdzie pracują i co robią w swojej pracy,
 • poznamy literę h, H
 • niektórzy z nas będą czytać koleżankom i kolegom z naszej grupy,
 • będziemy ćwiczyć płacenie, kupując prezenty dla rodziców – oczywiście w zabawie,
 • nauczymy się  piosenki „ MAJOWE ŻYCZENIA”i tańca  „W TAŃCU NAJWESELEJ ”
 • przygotujemy upominki
 • będziemy  mierzyć miarką – tę umiejętność wykorzystamy przy konstruowaniu,
 • będziemy konstruować gry – ściganki,
 • wykonamy doświadczenie i dowiemy się, jak zmieniają się kolory w kwiatach oraz co zrobić, żeby balon leciał szybko jak rakieta.

Podczas realizacji w/w tematów kompleksowych nie zabraknie:

 • zabaw z kodowaniem i dekodowaniem
 • zabaw wprowadzających proste słownictwo języka angielskiego
 • zabaw ruchowych; ćwiczeń porannych; ćwiczeń gimnastycznych oraz pobytu na terenie przedszkolnego placu zabaw.

Pozdrawiamy: B.Kowalska; A. Markiewicz

KWIECIEŃ

TYDZIEŃ XXI SIŁY PRZYRODY

Tematy dni: 1. Szanujemy środowisko, 2. Żyjemy na Ziemi, 3. Minerały – skarby Ziemi, 4. Woda – kapie, pluska, szumi, 5. Badamy wodę

W nadchodzącym miesiącu będziemy rozmawiać o kolejnych wartościach, jakimi są; OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO, ODKRYWANIE ORAZ DOCIEKLIWOŚĆ.

W tym tygodniu będziemy;

-poznawać Ziemię – naszą planetę, miejsce, gdzie występuje życie.

-dowiadywać się, że istnieją 4 żywioły: ziemia, woda, powietrze i ogień. Bez nich nie byłoby życia na Ziemi.

-dowiadywać się, że żywioły potrafią zagrażać zdrowiu i życiu człowieka.

-poznamy niszczycielskie skutki żywiołów: trzęsienia ziemi, powodzie, pożary, erupcje wulkanów.

Ziemia to nasza planeta –będziemy dowiadywać się, w jaki sposób powinniśmy o nią dbać – będziemy opracowywać Kodeks ekologa.

Ziemia to również nasza żywicielka – dzięki niej mamy rośliny, owoce i warzywa.

-badać właściwości ziemi – gleby

-dowiadywać się, które materiały naturalne przepuszczają wodę.

-samodzielnie sadzić rośliny, o które będziemy dbać.

-poznawać zawód geologa, jego narzędzia pracy.

-dowiadywać się, co to są minerały.

-samodzielnie hodować kryształy (z soli, cukru, kwasku cytrynowego i boraksu).

-rozmawiać o tym, skąd się bierze woda, komu jest potrzebna i ile jest na świecie wody słodkiej, a ile słonej.

-rozmawiać o tym, że musimy oszczędzać wodę – będziemy wykonywać znaczki przypominające o jej zakręcaniu.

-stosować zróżnicowane metody pracy i pomoce dydaktyczne,

-rozwijać umiejętność budowania dłuższych wypowiedzi,

-ćwiczyć analityczne myślenie i wnioskowanie.

-doskonalić umiejętność liczenia, porównywania liczebności zbiorów.

-poznawać znaki matematyczne <, >.

-zapisywać działanie i poprawnie je odczytywać.

-poznawać piosenkę Cztery żywioły.

TYDZIEŃ XXII CZTERY ŻYWIOŁY

Tematy dni: 1. Czyste powietrze ważna sprawa, 2. Wszyscy potrzebujemy powietrza, 3. Ogień jest potrzebny, 4. Ostrożnie z ogniem, 5. Robimy wulkan

W tym tygodniu będziemy;

-rozmawiać o siłach natury – żywiołach.

-skupiać się na poznaniu właściwości wiatru i ognia.

-poznawać pozytywne i negatywne skutki ich oddziaływania.

-dowiadywać się, kiedy żywioły nam pomagają, a kiedy zagrażają naszemu zdrowiu i życiu.

-w czasie eksperymentu będziemy dowiadywać się, jak ważne jest czyste powietrze, że ciepłe powietrze jest lekkie i się unosi – tak działają lampiony i balony.

-poznawać sposoby praktycznego wykorzystania powietrza i ognia.

-dowiadywać się, że zabawy z ogniem są niebezpieczne,

-w trakcie eksperymentowania będziemy dowiadywać się na jakiej zasadzie działa wulkan.

-poznawać wyrazy związane z tą tematyką: wulkan, Etna, erupcja, lawa, krater.

-w zabawach matematycznych będziemy doskonalić umiejętność przeliczania, dodawania i odejmowania w zakresie 8.

-uczyć się prawidłowo kreślić znaki, litery i cyfry.

-rozwijać sprawność rąk, m.in. w trakcie zabaw grafomotorycznych i plastycznych – będziemy wycinać, malować, naklejać. Prace te nie tylko będą wymagały od nas samodzielności i wytrwałości, lecz także rozbudzą naszą pomysłowość i inwencję twórczą.

-w zabawach muzycznych będziemy doskonalić umiejętność gry na instrumentach perkusyjnych,

-ćwiczyć poczucie rytmu – rytmizować wiersze i piosenki.

-kształtować wrażliwość słuchową podczas zabaw przy muzyce klasycznej.

-dużo czasu będziemy spędzać na świeżym powietrzu – oprócz zabaw ruchowych w ogrodzie

TYDZIEŃ XXIII WIELKA WYPRAWA

Tematy dni: 1. Odkrywcy to my, 2. Pojazdy wokół nas, 3. Polecimy w świat, 4. Morska wyprawa, 5. Mapa naszej podróży

W tym tygodniu będziemy;

-dowiadywać się, że aby odkrywać, poznawać, należy podróżować – ważne są nie tylko dalekie podróże, ale również te bliskie, podczas których uważny obserwator ma możliwość odkrycia wielu fascynujących zjawisk.

-odkrywać, w jaki sposób można zbadać odciski palców.

-poznawać globus, kontynenty; będziemy rozmawiać o różnych sposobach podróżowania.

-dowiadywać się, które pojazdy poruszają się w powietrzu, a które po lądzie i w wodzie.

-poznawać akcesoria ułatwiające podróżnikom przebywanie w różnych warunkach, takie jak namiot, mapa, termos, kompas czy latarka.

-poznawać kolejną literę r, R, wysłuchiwać głoskę r na początku, na końcu i w środku wyrazów, kreślić na tackach z mąką i w liniaturze. Odczytywać wyrazy i zdania.

-poprzez działania na liczmanach będziemy doskonalić umiejętność przeliczania, dokładania, odkładania, porównywania liczebności zbiorów.

-poznawać cyfrę 9.

-samodzielnie będziemy konstruować grę planszową, ustalać jej zasady.

-wiedzieć, że podróże uczą nas, inspirują, wzbogacają o nowe doznania. Z podróży (tych bliskich i tych odległych) przywozimy pamiątki, dlatego będziemy wykonywać własną, niepowtarzalną skrzynię skarbów. Będziemy gromadzić w niej nasze „skarby”.

-rozwijać w ten sposób pomysłowość, inwencję twórczą, doskonalić posługiwanie się nożyczkami, komponowanie, klejenie.

-w naszych pracach będziemy łączyć materiały plastyczne z przyrodniczymi.

-odkrywać, że wspólna zabawa daje nam radość i szczęście.

TYDZIEŃ XXIV NASZE PODRÓŻE

Tematy dni: 1. Będziemy podróżnikami, 2. Podróżnicze ciekawostki, 3. Wyprawa na biegun 4. Zwierzęta, które lubią mróz 5. Odkrywamy ciepłe kraje

W tym tygodniu będziemy;

-rozmawiać o podróżowaniu, o odkrywaniu.

-dowiadywać się, że podróżując, odkrywamy nowe lądy, poznajemy inny świat roślin i zwierząt.

-dowiadywać się, że na Ziemi są miejsca, w których jest zimno, i takie, gdzie panuje upał – poznawać ludzi, którzy żyją w tych warunkach.

-dowiadywać się, czym zajmuje się podróżnik i co jest potrzebne podczas podróży.

-pracować z mapą i globusem, dowiadywać się, czym jest równik, będziemy potrafić wskazać rejony, gdzie jest bardzo gorąco.

-poznawać nazwy zwierząt, które przystosowały się do tych warunków klimatycznych.

-przypominać sobie, jakie owoce rosną w tropikach, będziemy  je nazwać, rozpoznawać za pomocą zmysłu smaku.

-rozpoznawać zwierzęta egzotyczne – będziemy potrafili nazwać je w języku polskim i angielskim.

-poznawać piosenkę Mroźne marzenia,

-poznawać kolejną literę g, G; ćwiczyć analizę i syntezę słuchową.

-utrwalać znajomość cyfry 7 – będziemy dowiadywać się, że tyle jest kontynentów na świecie.

 -bawić się w liczenie, dokładanie, odkładanie, porównywanie liczebność zbiorów.

-dodawać i odejmować na liczmanach w zakresie 7.

 -chętnie korzystać z zabaw na świeżym powietrzu, doskonalić samodzielność podczas zmieniania odzieży i obuwia, hartować organizm oraz rozwijać sprawność ruchową.

Podczas realizacji w/w tematów kompleksowych nie zabraknie:

-zabaw z kodowaniem i dekodowaniem;

-zabaw wprowadzających proste słownictwo języka angielskiego;

-zabaw ruchowych; ćwiczeń porannych; ćwiczeń gimnastycznych oraz pobytu na terenie przedszkolnego placu zabaw

MARZEC

W nadchodzących tygodniach będziemy rozmawiać o takich wartościach, jak

DUMA Z PRACY i  TRADYCJA

 Tematy kompleksowe, które będziemy realizować :

 1. NADCHODZI WIOSNA

Tematy dni:

1. Nasza praca jest ważna, 2. Witamina na wiosenną pogodę, 3. Ptasie powroty, 4. Wiosenne porządki, 5. Marcowa pogoda

 •  WIOSNA TUŻ, TUŻ

Tematy dni:

1. Ważna praca rolnika, 2. Jogurt – produkt zdrowy, 3. Dzień w gospodarstwie, 4. Wiosna w polu, 5. Sadzimy i siejemy

 • ŚWIĘTA, ŚWIĘTA, BIJĄ DZWONY

Tematy dni:

1. Co to jest tradycja?, 2. Wielkanocne tradycje naszego regionu, 3. Przygotowania do Wielkanocy, 4. Symbole Świąt Wielkanocnych, 5. Wielkanoc w naszych domach

 •   WIELKANOC

Tematy dni:

1. Palmy wielkanocne, 2. Wielkanocne przysmaki, 3. Robimy pisanki, 4. Wielkanocny koszyk, 5. Śmigus-dyngus

Dwa  tematy kompleksowe (nr 1, 2) dotyczą wartości, jaką jest  DUMA Z PRACY

W ciągu dwóch tygodni :

 • poznamy wartość, jaką jest DUMA Z PRACY,
 • będziemy  rozmawiać o tym, jak ważna jest praca i jej efekty, które dają nam powody do dumy,
 • dowiemy się, że każdy rodzaj pracy zasługuje na szacunek a dzięki pracy człowiek zaspokaja swoje potrzeby i potrzeby innych ludzi oraz że dzieci także pracują – ucząc się czy pomagając w obowiązkach domowych,
 • będziemy obserwować nadchodzącą wiosnę i wszystko, co zaczyna budzić się do życia,
 • dowiemy się, że rośliny oddychają prawie tak samo jak ludzie,
 • zrobimy deszcz w słoiku,
 • założymy hodowlę roślin w kąciku przyrody
 • zaobserwujemy, jak zachowuje się roślina, gdy brakuje jej światła
 • poznamy pracę rolnika, ogrodnika
 • w różny sposób będziemy się bawić się przy piosence Drzewo mieszkanie i przy utworze Ptasi berek Tadeusza Kassaka,
 • nauczymy się nowego tańca – Furman

Kolejne dwa  tematy kompleksowe (nr 3, 4) dotyczą wartości, jaką jest TRADYCJA

W ciągu dwóch  tygodni :

 • poznamy  wartość, jaką jest TRADYCJA – dowiemy  się, co oznacza to słowo;
 • poznamy tradycyjne zabawy, przypomnimy sobie tradycje świąteczne związane z regionem, w którym mieszkamy;
 • dowiemy się, że my też możemy tworzyć tradycję;
 • przypomnimy sobie, dlaczego symbolami Wielkanocy są kurczak, jajko i baranek; dlaczego święci się palmy i niesie się do poświęcenia koszyczek, do którego wkłada się baranka, chleb, kiełbasę, babkę, sól, jajka;
 • dowiemy się, że jest sposób, by włożyć jajko do butelki;
 • przypomnimy sobie, że oblewanie się wodą w poniedziałek wielkanocny to też tradycja, ale nie wolno z tym przesadzać;
 • zrobimy prace przestrzenne, które ozdobią naszą salę żeby było w niej pięknie, wesoło i świątecznie;
 • nauczymy się nowej piosenki Święta Wielkanocne;
 • nauczymy się tradycyjnego tańca kaszubskiego Szewc – tańczy się go, klęcząc;
 • dowiemy się, jak wywar z czerwonej kapusty zmienia kolor, kiedy dolejemy do niego różnych płynów.

Podczas realizacji w/w tematów kompleksowych :

 • poznamy nowe litery:  c, C ; j, J – nazwiemy je znaleźć, będziemy kreślić je w powietrzu i w liniaturze,  przeczytamy nowe słowa;
 • będziemy z wcześniej poznanych już liter czytać wiele słów;
 • będziemy coraz lepiej dodawać i odejmować, a to, co policzymy będziemy układać z liczb i znaków +, = ;
 • będziemy układać zadania z treścią do obrazków;
 • poznamy nową figurę geometryczną – owal.
 • będą zabawy z kodowaniem;
 • będą  zabawy wprowadzające proste słownictwo języka angielskiego

W ciągu tych tygodni nie zabraknie również:

 • zabaw ruchowych;
 • ćwiczeń porannych;
 • ćwiczeń gimnastycznych
 • pobytu na terenie przedszkolnego placu zabaw.

LUTY

 Tematy kompleksowe, które będziemy realizować :

TYDZIEŃ XXV MALI ODKRYWCY

Tematy dni: 1. Warto być dociekliwym, 2. Podróż w Kosmos, 3. Jak zostać astronautą, 4. Na nieznanej planecie, 5. Budujemy Układ Słoneczny

W nadchodzącym miesiącu będziemy rozmawiać o kolejnych wartościach, jakimi są; SZACUNEK ORAZ DOCIEKLIWOŚĆ.

W tym tygodniu będziemy;

-uczyć się zadawania pytań – już rozumiemy, że należy pytać o wszystko, co nas interesuje, i że nie ma pytań nieważnych.

-odbywać wiele wypraw w Kosmos, a dzięki nim nauczymy się odróżniać gwiazdy od planet,

-dowiadywać się, dlaczego czasem jest noc, a czasem dzień, jak ważna jest praca astronauty i jak wiele trzeba umieć, żeby nim zostać.

-poznawać nazwy planet w Układzie Słonecznym i będziemy wiedzieć, że Słońce to gwiazda.

–przypominać  sobie, kim był Mikołaj Kopernik – jeden z najsławniejszych Polaków.

-często będziemy pracować w zespole, bo wiele możemy się nauczyć od swoich kolegów i koleżanek; poza tym pracować razem jest weselej.

-poznawać nową literę p, P.

-uczyć się ją nazwać, szukać, kreślić w powietrzu i na kartonie.

-jeszcze lepiej będziemy dodawać i odejmować na kasztanach, fasolkach, palcach, a niektórzy z nas w pamięci.

– to, co policzymy, będziemy potrafić ułożyć z liczb i znaków +, =.

– zaczniemy rozumieć, co to znaczy ułożyć zadanie z treścią do obrazka – na razie będzie układać je pani, a my rozwiązywać.

-poznawać piosenkę Kosmiczna wyprawa;

-dowiadywać się, dlaczego kamień i papierowa kulka spadają tak samo szybko – jeśli chcecie, to Wam o tym opowiemy.

TYDZIEŃ XXVI TAJEMNICE ŚWIATA

Tematy dni: 1. Ważne pytania, 2. Skąd się bierze prąd? 3. Wynalazki– telefon. 4. Wynalazki– komputer. 5. Mogę zostać wynalazcą

W tym tygodniu będziemy;

-starać się rozumieć, że aby dużo wiedzieć, należy zadawać pytania.

-wiedzieć, jak wiele z tego, co nas otacza, to wynalazki, które ktoś wymyślił; potrafił to zrobić, bo był dociekliwy i chciał zmieniać świat.

-rozumieć, że prąd to jeden z najważniejszych wynalazków, ale aby chronić naszą planetę, musimy produkować go ekologicznie – bez dymu i odpadów.

-dowiadywać się, że w internecie możemy znaleźć bardzo dużo odpowiedzi na pytania, ale musimy to robić bezpiecznie – pod opieką dorosłych, bo czyha tam na nas wiele pułapek.

-wiedzieć, że mamy fajne i ciekawe pomysły na wymyślanie i tworzenie różnych rzeczy

-poznawać nową literę w, W.

-umieć ją nazwać, znaleźć, kreślić w powietrzu i w liniaturze.

-czytać nowe słowa, a nawet całe zdania lub ułożyć podpis pod obrazkiem.

-jeszcze lepiej będziemy rozumieć, co to znaczy pierwszy, drugi, trzeci;

dodawać i odejmować na kasztanach, fasolkach, palcach, a niektórzy z nas w pamięci.

-w różny sposób będziemy bawić się przy piosence Kosmiczna.

wiedzieć, co to są drożdże, do czego się ich używa i że potrafią nadmuchać balon – jeśli chcecie, opowiemy wam o tym.

TYDZIEŃ XXXI Z KULTURĄ ZA PAN BRAT

Tematy dni: 1. Szanujemy środowisko, 2. Artyści to my, 3. Na wystawie, 4. Na koncercie, 5. Malujemy muzykę

W tym tygodniu będziemy;

-dowiadywać się, że należy szanować nie tylko ludzi czy zwierzęta, ale także przedmioty, ponieważ są efektem pracy człowieka. Szczególnie powinniśmy szanować dzieła sztuki, czyli, obrazy, muzykę, rzeźby, ale także przedmioty codziennego użytku, które są człowiekowi potrzebne.

-rozumieć, że szacunek to także to, jak się zachowujemy w różnych miejscach – na wystawie czy na koncercie.

-oglądać wiele zdjęć obrazów.

-dowiadywać się też, kto to jest Jan Matejko.

-sami będziemy malować i komponować obrazy.

-poznawać nową literę f, F. Dzięki temu potrafimy przeczytać jeszcze więcej słów, a nawet całych zdań. Niektórzy z nas starają się już pisać.

-dodawać i odejmować na fasolkach czy palcach, a niektórzy w pamięci.

-poznawać figury geometryczne, podawać ich nazwy, porównywać i oglądać ich odbicia w lusterku.

-próbować grać jak orkiestra i tańczyć jak grupa baletowa, czyli wszyscy razem. Ci, którzy będą chcieli, będą grali na dzwonkach piosenkę Wlazł kotek na płotek.

-obserwować, jak woda potrafi przechodzić z jednej szklanki do drugiej – opowiemy Wam o tym.

TYDZIEŃ XXXII JESTEM KULTURALNY

Tematy dni: 1. W kinie, 2. W teatrze, 3. Praca reżysera, 4. W muzeum, 5. Etnograf – kto to taki?

W tym tygodniu będziemy;

-poznawać wartość, jaką jest szacunek.

-rozumieć, że należy szanować tradycję, kulturę, to, co jest związane z przeszłością, ale także pracę ludzi dbających o dobra kultury – aktorów, reżyserów, pracowników muzeum itd. Dzięki pracy etnografów wiemy, że te same rzeczy mogą mieć różne, czasem zupełnie inne nazwy.

-mieć dużą frajdę, gdy sami będziemy robić zabawki, a potem się nimi bawić. Każda była inna.

-bawić się w sklep, poznawać monety.

-kupować i sprzedawać na niby.

-komponować muzykę, grając na szklankach z wodą – jeśli chcecie, w domu też zrobimy takie doświadczenie.

Podczas realizacji w/w tematów kompleksowych nie zabraknie:

zabaw z kodowaniem i dekodowaniem

zabaw wprowadzających proste słownictwo języka angielskiego

zabaw ruchowych; ćwiczeń porannych; ćwiczeń gimnastycznych oraz pobytu na terenie przedszkolnego placu zabaw

ZIMOWE ZABAWY

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

STYCZEŃ

 Tematy kompleksowe, które będziemy realizować :

 1. PŁYNIE CZAS

Tematy dni:

1. Jesteśmy pomocni, 2. Dawniej i dziś, 3. Dzień za dniem,

4. Miesiąc za miesiącem, 5. Która godzina?

 • SPORT TO ZDROWIE

Tematy dni:

1. Bądźmy uczciwi, 2. Na narty!, 3. Sporty zimowe,

4. Zimowy trening, 5. Medale dla zawodników

 • DBAM O ZDROWIE

Tematy dni:

1. Dobre rady dla zdrowia, 2. Zimowe zabawy, 3. Dbamy o higienę,

4. Taniec to zdrowie, 5. Piramida zdrowia

 • MŁODSI I STARSI

Tematy dni:

1. Pomagamy młodszym i starszym, 2. Balonowe dekoracje,

3. Przyjęcie dla babci dziadka, 4. Zabawy z babcią i dziadkiem,

5. Święto babci i dziadka

     W nadchodzących tygodniach będziemy rozmawiać o takich wartościach jak

UCZCIWOŚĆ i  POMOC

 • będziemy mówić o upływie i następstwach czasu
 • poznamy różne przedmioty służące do pomiaru czasu: zegary, klepsydry, stopery, minutniki, sekundniki i dowiemy się, które z nich mierzą czas najdokładniej, dowiemy się, że czas płynie, a my z każdym dniem stajemy się starsi – najbardziej jest to widoczne na naszych starych zdjęciach.
 • dowiemy się: dlaczego ludzie mierzą czas, w jaki sposób mierzono go dawniej, a jak robi się to współcześnie,  że pomiar czasu jest potrzebny w różnych sytuacjach życiowych
 • nauczymy się odczytywać pełne godziny na tarczy zegara.
 • poznamy różne rodzaje kalendarzy (dzienne, roczne, tygodniowe itp.); zaznaczymy ważne uroczystości –  Dzień Babci i Dzień Dziadka obchodzone odpowiednio: 21 i 22 stycznia,
 • dowiemy się, że rok ma 365/366 dni i jest to czas obiegu Ziemi dookoła Słońca.
 • poznamy też nazwy 12 miesięcy.postaramy się je zapamiętać według kolejności występowania, przypomnimy sobie dni tygodnia –  tydzień ma 7 dni, będziemy wymieniać je w kolejności, zaczynając od dowolnego dnia
 • przypomnimy sobie pojęcia: dzisiaj, jutro, wczoraj, przedwczoraj, pojutrze i będziemy ich używać
 • nauczymy się piosenek: o zegarach, o śniegu, będziemy wystukać ich rytmy na różnych instrumentach perkusyjnych, nauczymy się rytmizować kilka przysłów o Nowym Roku.
 • w czasie zabaw ruchowych sprawnie będziemy reagować na zmiany tempa i dynamiki oraz na pauzę w muzyce,
 • poznamy znak i kolejną cyfrę 6 , nauczymy się zapisywać i odczytywać działania matematyczne, w którym występuje i sprawnie będziemy dodawać na konkretach w zakresie 5, będziemy klasyfikować figury geometryczne według 3–4 cech;  posługiwać się symbolami określającymi wielkość, grubość, kolor i figurę, poznamy naszą walutę i pojęcia banknoty, monety, bilon, będziemy mierzyć długość przedmiotów – ustalać,który jest najdłuższy, a który najkrótszy.
 • poznamy kolejne litery:  z, Z;  n, N; s, S; b, B.  , będziemy wysłuchiwać, jakie głoski znajdują się na początku, w środku i na końcu wyrazów oraz odczytać sylaby, wyrazy i zdania z poznanych liter,
 • będziemy rozmawiać o dobroczynnym wpływie aktywności fizycznej na nasze zdrowie,

poznamy różne zimowe dyscypliny sportowe i  ich nazwy,

 • przypomnimy sobie, jak ważne jest przestrzeganie zasad i zachowania fair play nie tylko na zawodach sportowych, ale także w naszym codziennym życiu, dowiemy się, że aby osiągnąć sukces sportowy, należy systematycznie trenować, być wytrwałym i nie poddawać się przy pierwszych niepowodzeniach,
 • w dalszym ciągu będziemy rozwijać sprawność dłoni, wykorzystując różnego rodzaju techniki plastyczne oraz sprawność fizyczną poprzez częste zabawy na świeżym powietrzu,
 • przypomnimy sobie, co to jest piramida zdrowia, co jeść, by być zdrowym, a także jakich produktów unikać,
 • dowiemy się, że taniec wpływa pozytywnie na nasze ciało, dlatego będziemy tańczyć przy różnych utworach, poznamy aerobik, czyli ćwiczenia przy muzyce, będziemy ćwiczyć  krok walczyka, improwizować do muzyki klasycznej a nawet tworzyć choreografię wykorzystując bum bum rurki,
 • będziemy eksperymentować z magnesem – dowiemy się, jakie przedmioty przyciąga magnes i w jakich warunkach (w wodzie, w ryżu, przez papier).
 • przypomnimy sobie: w jaki sposób możemy pomagać ludziom starszym i zasady kulturalnego zachowania się w stosunku do naszych babć i dziadków oraz innych starszych osób.
 • przygotujemy dla dziadków własnoręcznie wykonane prezenty
 • cały czas będziemy rozwijać umiejętność komunikowania się

Podczas realizacji w/w tematów kompleksowych nie zabraknie:

 • zabaw z kodowaniem i dekodowaniem
 • zabaw wprowadzających proste słownictwo języka angielskiego
 • zabaw ruchowych; ćwiczeń porannych; ćwiczeń gimnastycznych oraz pobytu na terenie przedszkolnego placu zabaw.

GRUDZIEŃ

TYDZIEŃ XIII NADCHODZI ZIMA

Tematy dni: 1. Bądźmy odpowiedzialni, 2. Zimno, coraz zimniej, 3. Szron i śnieg, 4. Pamiętajmy o małych przyjaciołach, 5. Zimowe ubrania

W nadchodzącym miesiącu będziemy rozmawiać o kolejnych wartościach, jakimi są; ODPOWIEDZIALNOŚĆ oraz WRAŻLIWOŚĆ.

W tym tygodniu będziemy;

-poznawać kolejną porę roku – zimę;

-porozmawiamy o tym, że na dworze robi się coraz chłodniej;

-dowiadywać się też, że należy ubierać się odpowiednio do pogody, nosić czapki, szaliki i

rękawiczki – czasem posłużą nam również do zabawy;

-rozmawiać również o małych przyjaciołach – systematycznie dokarmiać ptaki i dowiemy się, co jest ich przysmakiem;

-poznawać kolejną literę k, K – nauczymy się słyszeć ją na początku, w środku i na końcu wyrazów;

-odczytywać wyrazy i zdania z poznanymi literami;

-poznawać także cyfrę 4 – dowiemy się, że są cztery pory roku,  będziemy potrafili kolejno je wymienić oraz przyporządkować do nich symbole;

-starać się dokładnie przeliczać, porównywać, wnioskować;

-uczyć się porównywać wysokość niektórych obiektów;

-stosować określenia: wyższy od…, niższy od…;

-stemplować materiał i malować farbami;

-doskonalić grafomotorykę i precyzję ruchów podczas kreślenia szlaczków i wodzenia po śladzie;

-ćwiczyć pamięć dowolną przez zapamiętywanie wierszy i krótkich rymowanek;

-utrwalać też nowy taniec – trojak, ciągle doskonaląc układ figur;

-poznawać nową piosenkę – Zima przyjdzie jutro;

-uczyć się określać wysokości dźwięków i kierunek linii melodycznej;

-korzystać z uroków zimy: dużo czasu będziemy spędzać na spacerach i wspólnych

zabawach na śniegu.

TYDZIEŃ XIV CORAZ ZIMNIEJ

Tematy dni: 1. Ogrzewamy mieszkania, 2. Lód i lody, 3. Ciepło – zimno, 4. Wełniana historia, 5. Zimowe stroje zwierząt

W tym tygodniu będziemy;

-kontynuować temat nadchodzącej zimy;

-rozmawiać o sposobach ogrzewania mieszkań w okresie zimowym;

-poznawać ekologiczne sposoby pozyskiwania ciepła;

-dowiadywać się, kiedy jest ciepło, a kiedy zimno – poznawać działanie termometru, uczyć się wskazać temperaturę wysoką i niską;

-potrafić też dostosować ubranie do warunków atmosferycznych;

-dowiadywać się, że wełna daje mam ciepło, poznawać sposób jej pozyskiwania;

-poznawać kolejną literę y, Y ;

–uczyć się wysłuchiwać ją na końcu i w środku wyrazów;

-odczytywać wyrazy i zdania z poznanymi literami;

-poświęcać dużo czasu na usprawnianie motoryki małej – wykonywać prace plastyczne z

użyciem niekonwencjonalnych materiałów;

-poznawać również cyfrę 5, przeliczać i porównywać zbiory 5-elementowe;

-mierzyć długość i wysokość różnymi sposobami, a te doświadczenia pozwolą nam ustalić stałość długości;

-ćwiczyć pamięć dowolną przez zapamiętywanie wierszy i krótkich rymowanek;

-rozwijać także zainteresowania przyrodnicze – dowiadywać się, w jaki sposób natura

przygotowuje zwierzęta leśne do przetrwania zimy;

-wykonywać doświadczenia z użyciem wody i lodu: będziemy odkrywać, że woda, gdy staje się lodem, zwiększa swoją objętość;

-dowiadywać się, jak ważna jest wspólna zabawa, będziemy bawić się przy dźwiękach muzyki klasycznej, tańczyć z chusteczkami oraz z chustą animacyjną;

-rozwijać inwencję twórczą: malować farbą na folii aluminiowej, słuchając jednocześnie muzyki poważnej;

-w dalszym ciągu  korzystać z uroków zimy: dużo czasu spędzimy na wspólnych zabawach na

świeżym powietrzu.

TYDZIEŃ XV ŚWIĄTECZNE PRZYGOTOWANIA

Tematy dni: 1. Życzliwość wokół nas, 2. Świąteczne dekoracje, 3. Świąteczne prezenty, 4. Razem zaśpiewajmy kolędę, 5. Kuchnia pachnąca Świętami

W tym tygodniu będziemy;

-przygotowywać się do świąt Bożego Narodzenia;

-ubierać choinkę w naszej sali, czekać na Świętego Mikołaja i prezenty od niego;

 -dowiadywać się, jakie potrawy przygotowuje się na kolację wigilijną;

-poznawać zwyczaje świąteczne: dzielenie się opłatkiem, przygotowanie dodatkowego nakrycia dla niespodziewanego gościa, układanie sianka pod obrusem, kosztowanie 12 potraw przy wigilijnym stole;

-wykonywać szopki bożonarodzeniowe i poznawać historię narodzin Jezusa;

-robić również świąteczne pierniczki, które po upieczeniu wspólnie będziemy dekorować;

-słuchać kolęd i pastorałek przy choince, niektóre z nich wspólnie będziemy śpiewać;

-poznamy także piosenkę o świętach, którą zaśpiewamy przy akompaniamencie instrumentów;

-badać stałość miary na przykładzie sznurków i patyczków;

-ćwiczyć pamięć dowolną – uczyć się wierszy;

-bawić się głoskami i literami, odczytywać teksty, układać wyrazy;

-rozwijać nasze talenty plastyczne, usprawniać dłonie podczas zabaw plastycznych i technicznych;

-bawić się na świeżym powietrzu –uczyć się lepić kule śniegowe, rzucać śnieżkami do celu;

-hartować organizm, ale też doskonalić samodzielność podczas zmieniania ubrań.

TYDZIEŃ XVI WESOŁYCH ŚWIĄT!

Tematy dni: 1. Z życzliwością do innych, 2. Jesteśmy aktorami, 3. Scena jak w teatrze. 4. Ogłoszenia i plakaty, 5. Zapraszamy do teatru

W tym tygodniu będziemy;

-rozmawiać o świętach Bożego Narodzenia;

-pielęgnować tradycje świąteczne;

-uczyć się, jak być aktorem, w jaki sposób wyraziście wypowiadać tekst, ćwiczyć  także

prawidłową wymowę;

-poznawać terminologię związaną z teatrem, dowiadywać się, czym zajmują się ; reżyser,

scenograf, kostiumolog i sufler;

-globalnie czytać wyrazy: teatr, aktor, scena, kurtyna, widownia, garderoba;

-chętnie pomagać w pracach domowych i przedszkolnych, ponieważ okres przedświąteczny to pracowity czas;

-przystrojona świątecznie choinka będzie stwarzać odpowiedni nastrój do wspólnego śpiewania i kolędowania;

-korzystać z uroków zimy; częste pobyty na świeżym powietrzu będą sprzyjały aktywności ruchowej i zabawom ze śniegiem.

Przyjmijcie prosimy najszczersze i najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych, świąt Bożego Narodzenia. Niech ten czas będzie wykorzystany jak najlepiej i da siłę, wiarę i nadzieję na przyszłość.

ŻYCZĄ PANIE Z GRUPY PSZCZÓŁKI

LISTOPAD

SZANOWNI  RODZICE!    

 W nadchodzących tygodniach będziemy rozmawiać o takich wartościach, jak

 PATRIOTYZM  i  WYOBRAŹNIA

 Tematy kompleksowe, które będziemy realizować:

 • NASZA MAŁA OJCZYZNA
 • MÓJ DOM – POLSKA
 • MOJE HOBBY
 • ULUBIONE ZAJĘCIA

Dwa  tematy kompleksowe (nr 1, 2) dotyczą wartości, jaką jest PATRIOTYZM.

W ciągu dwóch tygodni będziemy rozmawiać o:

 • naszej małej ojczyźnie – najbliższe otoczenie; miejscowość, w której mieszkamy, jej
 • nazwę, najważniejsze obiekty, rejon w jakim mieszkamy oraz swoje adresy,
 • dowiemy się, że dom to nie tylko budynek, ale to rodzina i miejsce, w którym czujemy się bezpieczni i kochani,
 • przypomnimy sobie nazwę przedszkola oraz to, że przedszkole to nasz wspólny dom, w którym wspólnie się bawimy, pracujemy i też czujemy się bezpieczni
 • przygotujemy się do Narodowego Święta Niepodległości. – będziemy rozmawiać o polskich symbolach narodowych i globalnie odczytywać wyrazy godło, flaga, hymn, wykonamy indywidualne kokardy narodowe i jedną zespołową  kokardę narodową jako element dekoracji sali (przypomnimy sobie też w jakich okolicznościach nosi się takie kokardy), przypomnimy sobie  legendę o powstaniu państwa polskiego, poznamy nazwy dawnych stolic Polski, zaśpiewamy hymn narodowy z przyjęciem odpowiedniej postawy.
 • przypomnimy sobie mapę fizyczną i administracyjną Polski, gdzie leży stolica Polski oraz nasze miasto, będziemy odszukiwać  na mapie charakterystyczne regiony
 • przypomnimy sobie kilka nazwisk sławnych Polaków – czym  się zajmowali lub zajmują 
 • poznamy literę d, D, będziemy wysłuchiwać, jaka głoska znajduje się na początku i na końcu wyrazów, odczytywać sylaby i wyrazy(z dotychczas poznanych liter )
 • będziemy eksperymentować z powietrzem: zbadamy, w jaki sposób można je zobaczyć, przypomnimy sobie, po czym rozpoznać, że wieje wiatr, wiemy o różnej sile i  jest potrzebny do rozmaitych celów, zrobimy bańki mydlane
 • w dalszym ciągu będziemy rozwijać sprawność rąk podczas różnorodnych prac plastyczno – technicznych, zwracać uwagę na estetyczne wykonywanie prac; kolorować zgodnie z podanym kodem.
 • nadal będziemy ćwiczyć przeliczanie elementów zbioru – doliczać, dokładać, porównywać liczebność;  ustalać stałość elementów z zbiorze, uczyć się współpracy,
 • będziemy  improwizować ruchem do utworu Walc cis-mol op. 64 nr 2 F. Chopina; bawić się w wystukiwanie rytmu przy dźwiękach muzyki instrumentalnej Prząśniczka
 • poznamy piosenkę Warszawa, a także będziemy słuchać fragmentu koncertu rockowego i koncertu orkiestry kameralnej (płyty CD)

Kolejne dwa  tematy kompleksowe (nr 3, 4) dotyczą wartości, jaką jest WYOBRAŹNIA

W ciągu dwóch następnych tygodni będziemy:

 • rozmawiać o naszych zainteresowaniach, naszych ulubionych zajęciach, nauczymy się pokonywać tremę, strach i niepewność, opanować negatywne emocje,
 • dowiemy się, że każdy ma prawo do swojego hobby, wyobraźni,
 • będziemy aktywizować wyobraźnię poprzez różne formy np.: prace plastyczno – techniczne  (za pomocą technik takich jak malowanie bańkami mydlanymi oraz mokre na mokrym oraz pudełek i pustych butelek będziemy tworzyć konstrukcje; aktywnie słuchać muzyki, wspólnie śpiewać, grać na instrumentach perkusyjnych,  rozpoznawać przedmioty codziennego użytku po wydawanych przez nie dźwiękach; tworzyć akompaniament do utworu muzyki poważnej. improwizować taniec z chustką do muzyki klasycznej (płyty CD), wystukiwać rytm do piosenki Nam jesień niestraszna.
 • dużo czasu poświęcimy na rozwijanie mowy: opowiadania i układanie bajek; poznawanie nowych wyrażeń; wypowiadanie się na określony temat – z uwagą będziemy słuchać  kolegów i koleżanek.
 • w dalszym ciągu będziemy ćwiczyć słuch fonematyczny: wysłuchiwać, jakie głoski znajdują się w nagłosie i wygłosie; brać udział w zabawach z poznanymi literami, odczytywać sylaby i wyrazy.
 • poznamy kolejną literę e, E;  u, U– nauczymy się kreślić ją w powietrzu i w liniaturze,
 • będziemy się bawić w przeliczanie, porównywanie liczebności zbiorów.
 • poznamy cyfrę 3  w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym,
 • poznamy też znak „ = ” , nauczymy się tworzyć i odczytywać działania, w których występuje

Podczas realizacji w/w tematów kompleksowych nie zabraknie:

 • zabaw z kodowaniem
 • zabaw wprowadzających proste słownictwo języka angielskiego
 • zabaw ruchowych; ćwiczeń porannych; ćwiczeń gimnastycznych oraz pobytu na terenie przedszkolnego placu zabaw.

25 LISTOPADA – DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

22 listopada – DZIEŃ KREDKI
Nasze zabawy  z kredkami

PIECZEMY CIASTO ŚLIWKOWE

NASZE PRACE I ZABAWY

PAŹDZIERNIK

TYDZIEŃ V  IDZIE JESIEŃ PRZEZ ŚWIAT

Tematy dni:

1. Świat wokół nas,

2. Jesienny spacer,

3. Zbieramy skarby jesieni,

4. Zabawy na świeżym powietrzu,

5. Malujemy jesień

W nadchodzącym miesiącu będziemy rozmawiać o kolejnych wartościach, jakimi są; WRAŻLIWOŚĆ oraz ZDROWIE.

W tym tygodniu będziemy;

– rozmawiać o jesieni,

– poznawać rośliny i zwierzęta, które można spotkać w parku,

– uczyć się rozpoznawać drzewa, łączyć je z należącymi do nich liśćmi i owocami,

– kształtować wrażliwość na piękno jesiennego krajobrazu,

– podziwiać różnorodność jesiennych barw,

– malować farbami na dużych powierzchniach,

– badać, jak powstają kolory, poprzez mieszanie 3 barw,

– poznawać literę m, M;

– uczyć się odczytywać proste sylaby, a także pisać poznane litery w liniaturze,

– doskonalić słuch fonematyczny – wyróżniać głoski w wyrazach, składać wyraz z sylab i głosek,

– ćwiczyć umiejętność dokładnego liczenia wykorzystując szyszki, kasztany czy żołędzie,

– klasyfikować przedmioty wg dwóch cech i układać rytmy,

– śpiewać piosenkę Jesienny kujawiaczek, określać nastrój utworu,

– poznawać instrumenty perkusyjne,

– samodzielnie grać prosty rytm.

TYDZIEŃ VI  JESIENNA PRZYRODA

Tematy dni: 1. Leśne zwierzęta przed zimą, 2. Jesienne zoo, 3. Zwierzęta robią zapasy, 4. Zimowe schronienia owadów, 5. Pomagamy owadom przetrwać zimę

W tym tygodniu będziemy;

– poznawać cechy charakterystyczne leśnych zwierząt,

– poznamy, w jaki sposób zwierzęta przygotowują się do przetrwania zimy,

– potrafić podać nazwy miejsc, w których mieszkają,

– poznawać nowe słowa i wyrażenia;

– dowiadywać się, że należy pomagać zwierzętom w ciężkim dla nich okresie zimowym,

– poznawać, jak ważna jest praca leśniczego,

– zwracać uwagę na świat najmniejszych zwierząt – owadów:

– poznawać literę l, L,

– uczyć się dzielić wyrazy na sylaby, na głoski, wyodrębniać głoski w nagłosie,

– podejmować próby czytania prostych wyrazów,

– kreślić nowo poznaną literę w zabawach grafomotorycznych,

– poznawać cyfrę 1,

– bawić się materiałem przyrodniczym, przeliczać, odkładać i dokładać określoną liczbę liczmanów,

– rozwijać sprawność manualną podczas rysowania, wycinania, lepienia z plasteliny, konstruowania z materiału przyrodniczego – wykonywać korale z jarzębiny,

TYDZIEŃ VII  KOSZYK PANI JESIENI

Tematy dni:

1. Zdrowo jemy,

2. Przysmaki z sadu,

3. Witaminy z warzyw,

4. Grzyby – leśne skarby,

5. Spacer po parku i lesie

W tym tygodniu będziemy;

– poznawać trzy ekosystemy: las, park i pole,

– poznawać, także podstawowe rośliny i nazwy drzew owocowych,

– umieć wymienić krajowe owoce i warzywa i globalnie odczytać ich nazwy,

– dowiadywać się, że owoce i warzywa są zdrowe i często powinniśmy je jeść, zwłaszcza w postaci surówek i świeżo wyciskanych soków,

– poznawać dary lasu – grzyby jadalne i niejadalne, oraz ich budowę,

– badać, jakie kolory kryją się w jesiennych liściach,

– manipulować, przeliczać, dokładać, odkładać korzystając z darów pani Jesieni,

– klasyfikować przedmioty wg dwóch cech,

– ćwiczyć dodawanie i odejmowanie z wykorzystaniem liczmanów,

– wykonywać różne prace plastyczne, w których wykorzystamy dary jesieni,

– posługiwać się nożyczkami – ciąć różne materiały po liniach prostych i falistych,

– poznawać literę t, T,

– ćwiczyć wyodrębnianie głosek w nagłosie i wygłosie,

– doskonalić sprawność dłoni – kreślić wzory literopodobne, kolorować w obrębie konturu,

– śpiewać piosenkę o tematyce zdrowotnej Przepis na zdrowie, sprawnie reagując na pauzę w muzyce,

TYDZIEŃ  VIII SKARBY JESIENI

Tematy dni:

1. Spiżarnia zaradnej mamy,

2. Co mrozimy?,

3. Co kisimy?,

4. Co suszymy?,

5. Robimy przetwory

W tym tygodniu będziemy;

– rozmawiać o przygotowaniach do zimy,

– poznawać sposoby przechowywania pożywienia: robienie przetworów owocowo-warzywnych, mrożenie, kiszenie i suszenie,

– rozwijać mowę, wzbogacać słownictwo, posługiwać się wyrazami: spiżarnia, zapasy, przetwory,

– czuć się gospodarzami sali, organizować kącik z zapasami, poznawać różnorodne przetwory: dżemy, kompoty, powidła itp.

– dużo czasu poświęcać zabawom matematycznym z wykorzystaniem owoców i warzyw: przeliczać, klasyfikować,

– poznawać cyfrę 2,

– poznawać literę I, I,

– uczyć się wysłuchiwać, jaka głoska znajduje się na początku i na końcu różnych wyrazów,  

– odczytywać sylaby i wyrazy,

– rozwijać sprawność ręki podczas wycinania i malowania

– sprawnie operować kredkami, dbać o jakość prac plastycznych,

– śpiewać piosenkę o tematyce zdrowotnej Przepis na zdrowie, reagować na zmiany rytmu i tempa,

– akompaniować do ruchu z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych,

-zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim;

WRZESIEŃ

To tematy kompleksowe, które realizowaliśmy:

 1. W przedszkolu
 2. Nasze przedszkole
 3. Jestem bezpieczny
 4. Pomocna dłoń

W tym miesiącu :

 • Zapoznanie dzieci z procedurami bezpieczeństwa w czasie pandemii covid – 19
 • rozmawialiśmy o DOBRYCH MANIERACH czyli umiejętności właściwego zachowania się w różnych sytuacjach,
 • poznaliśmy nauczycieli, kolegów i koleżanki, budynek i jego otoczenie – poruszaliśmy się po nim pewnie i bez lęku,
 • stworzyliśmy Kodeks Przedszkolaka – ustaliliśmy zasady, które powinny obowiązywać w grupie przyjaciół, tak by wszyscy czuli się tu dobrze, uczestniczyliśmy w ozdabianiu naszej sali,
 • zrozumieliśmy, że dobre maniery to kulturalne odnoszenie się do innych, tak by nikt nie czuł się obrażany czy krzywdzony.
 • na co dzień używaliśmy słów: proszę, przepraszam i dziękuję,
 • wspólnie się bawiliśmy, sprzątaliśmy, pomagaliśmy sobie i nauczycielom,
 • uczyliśmy się orientować w schemacie własnego ciała, różnicować prawą i lewą stronę, aby świadomie poruszać się w przestrzeni,
 • globalnie czytaliśmy swoje imię, wysłuchiwaliśmy w nich pierwszych głosek i podawaliśmy ich nazwy, dzieliliśmy różne słowa na sylaby,
 • poznaliśmy kilka zabaw integracyjnych, dzięki którym mogliśmy się o sobie więcej dowiedzieć,
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim;
 • uczyliśmy się pierwszej piosenki – „ Planeta dzieci”,
 • przypomnieliśmy sobie, która to ręka prawa i lewa u siebie, a która u innej osoby, stojącej do nas przodem i tyłem,
 • rozmawialiśmy też o wartości, jaką jest ODWAGA – odważny jest ten, kto umie stanąć w obronie słabszego, pomaga innym i stara się pokonywać własne lęki i nieśmiałość,
 • przypomnieliśmy sobie, co należy robić, by bezpiecznie poruszać się w przestrzeni miejskiej, jak przechodzić przez ulicę, co oznaczają znaki drogowe,
 • dowiedzieliśmy się, kiedy powiedzieć głośne, zdecydowane NIE!
 • przypomnieliśmy sobie, jak wezwać pomoc przez telefon i wiemy, do jakich służb trzeba zadzwonić w określonych sytuacjach.
 • dowiedzieliśmy się, jak pracowite są psy, i wiemy, jak bardzo pomagają człowiekowi psy policyjne, pasterskie, psi terapeuci i przewodnicy,
 • przypomnieliśmy sobie nazwy figur geometrycznych, układaliśmy z nich różne ornamenty i wzory, opowiadaliśmy o ich cechach,
 • poznaliśmy pierwsze  litery (o,O; a, A) i wyszukiwaliśmy je w różnych napisach,
 • posługiwaliśmy się szyframi, uczyliśmy się zakodować informacje i odczytać to, co zakodował ktoś inny,
 • bawiliśmy się w sali i w ogrodzie przedszkolnym,
 • zorganizowaliśmy w naszej grupie Dzień Królika – dowiedzieliśmy się od naszej koleżanki Julii Meziani  kilku ciekawostek o jej króliku, wysłuchaliśmy czytanego opowiadania oraz wykonaliśmy pracę plastyczną.(zdjęcia poniżej)

DZIEŃ KRÓLIKA