Nauczyciele: Dorota Grabowska, Ewa Gajewska

Godziny pracy grupy : 7. 30 – 16.30

Program: „Nowi tropiciele” WSIP

Autor: M.A. Pleskot, A.Staszewska-Mieszek

CZERWIEC 2024

– rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanej rzeczywistości,

– wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w różnych miejscach,

– rozwijanie sprawności motorycznej i tężyzny fizycznej podczas różnych zabaw i ćwiczeń gimnastycznych, uczestnictwo w olimpiadzie sportowej,

– rozwijanie umiejętności słuchania muzyki i nazywania jej nastroju,

– budzenie zainteresowania muzyką,uczestniczenie w zabawach tanecznych- reagowanie ruchem na zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięków utworu muzycznego,

– rozwijanie inwencji twórczej, wyobraźni i myślenia przyczynowo- skutkowego,

– rysowanie w tunelu i po śladzie zgodnie ze wskazanym kierunkiem liter, cyfr, pisanie prostych wyrazów,

– posługiwanie się cyframi: 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do określenia liczebności zbioru, wykonywanie działań matematycznych z użyciem znaku plus, minus,

– odgrywanie scenek pantomimicznych, wcielanie się w różne role, używanie strojów i rekwizytów,

– przygotowanie do rozpoznawania i nazywania liter: „H, h” na podstawie wyrazów: Helena, hamak,

– wyróżnianie głoski h w nagłosie na podstawie rymowanki,

– czytanie globalne wyrazów zaczynających się głoską h,

– próby czytania wyrazów z poznanych liter,

– rozumienie pojęcia „rymowanie”, wskazywanie słów rymujących się,

– obserwowanie najbliższego otoczenia i wypowiadanie się na temat swoich obserwacji,

– mierzenie długości, odległości za pomocą umownej miarki, zastosowanie pojęć: dłuższy, krótszy, taki sam, bliżej, dalej,

– posługiwanie się wyrażeniami: na, nad, pod, obok, wysoko, nisko w sytuacjach zadaniowych,

– posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie dostępnym dziecku,

– kreślenie linii ukośnych, pętelek na ograniczonej powierzchni;

– tworzenie liczby mnogiej rzeczowników,

– doskonalenie sprawności motorycznej podczas ćwiczeń gimnastycznych, zabaw ruchowych w sali i ogrodzie,

– wyrażanie swoich opinii w sposób kulturalny,

– wypowiadanie się w sposób logiczny na zadany temat i uzasadnianie swojego zdania ,

– układanie zdań na określony temat, wyodrębnianie słów w zdaniu, zaznaczanie liczby głosek w wyrazach,

– dokonywanie analizy i syntezy prostych wyrazów,

– czerpanie radości ze wspólnej zabawy, kształtowanie umiejętności współpracy,

– rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi,

– rozwijanie świadomości społecznej dzieci,

– prowadzenie ćwiczeń koordynacji wzrokowo- ruchowo- słuchowej,

– zachęcanie do pokonywania własnych słabości,

– rozwijanie myślenia logicznego i sprawności grafomotorycznej,

– słuchanie utworów literackich i wypowiadanie się na temat ich treści,

– poznanie działalności UNICEF, RZECZNIKA PRAW DZIECKA,

– zapoznanie z prawami dziecka,

– zapoznanie ze zwyczajami i kulturą dzieci z różnych stron świata za pomocą przytoczonych utworów literackich,

– prowadzenie ćwiczeń uczących czytania,

– wyrażanie radości podczas tworzenia prac plastycznych,

– zabawy z okazji Dnia Dziecka w ogrodzie przedszkolnym,

– wyróżnianie elementów krajobrazu górskiego, nadmorskiego, nizinnego – porównywanie ich,

– rozumienie pojęć: krajobraz, rzeka, nizina, wzniesienie,

– poznanie mieszkańców i zwierząt krajobrazu górskiego,

– kodowanie i dekodowanie czynności matematycznych,

– wyróżnianie cech charakterystycznych dla krajobrazu jezior,

– wyróżnianie cech charakterystycznych dla krajobrazu nadmorskiego,

– zapoznanie z pracą ratowników dbających o bezpieczeństwo na plażach,

– rozwiązywanie zagadek związanych tematycznie z omawianymi zagadnieniami,

– prowadzenie rozmów dotyczących rzek i jej mieszkańców,

– zwracanie uwagi na bezpieczeństwo podczas kąpieli, wypraw do lasu i przy ognisku,

– prowadzenie zabaw utrwalających w pamięci kształt  poznanych cyfr,

– pisanie cyfr po piasku, kaszy,

– prowadzenie zabaw w wysłuchiwanie poznanych głosek, a w wyrazach poznanych liter,

– nauka piosenek o tematyce letniej i wakacyjnej,

– rozwijanie umiejętności współpracy w zespołach,

– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na forum grupy,

– doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie dostępnym dziecku, klasyfikowanie przedmiotów według podanych cech,

– tworzenie prac plastycznych o podanej tematyce,

– podejmowanie prób czytania wybranych wyrazów, krótkich tekstów,

– czytanie książek wypożyczonych z biblioteki przez nauczycieli, pracowników przedszkola, wypowiadanie się na forum grupy na temat wysłuchanego utworu,

– utrwalenie kolorów podstawowych i poznanie ich pochodnych a także i różnych odcieni,

– mieszanie farb w różnych barwach i wykonywanie rozmaitych prac plastycznych,

– prowadzenie rozmów na temat tęczy i jej kolorów,

– doskonalenie umiejętności przewidywania i planowania,

– rozwijanie umiejętności wyznaczania kierunków na kartce papieru.

– nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla lata,

– prowadzenie rozmów dotyczących bezpiecznego spędzania wakacji w różnych miejscach,

– tworzenie wspólnie Kodeksu bezpiecznych wakacji,

– kształcenie umiejętności dodawania i odejmowania w pamięci i na konkretach,

– rozwijanie pamięci wzrokowej,

– poszerzanie słownika czynnego o nowe zwroty i wyrażenia,

– prowadzenie zabaw słownikowych w połączeniu z ćwiczeniami w czytaniu,

– prowadzenie zabaw w wysłuchiwanie poznanych głosek,

– rozwijanie umiejętności wnioskowania,

– rozwiązywanie działań matematycznych z użyciem znaku: +, -,

– kolorowanie obrazków według podanego kodu,

– doskonalenie umiejętności budowania zdań poprawnych pod względem logicznym i gramatycznym,

– rozwijanie umiejętności wyrażania własnych odczuć i przeżyć podczas wykonywania prac plastycznych,

– uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów podczas zabaw wakacyjnych,

– zachęcanie do czynnego wypoczynku podczas wakacji,

– zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim.

TEMATY KOMPLEKSOWE:

I. DZIEŃ DZIECKA

II. WAKACJE TUŻ – TUŻ..

III. KOLORY LATA

IV. DO WIDZENIA PRZEDSZKOLE

CZYTANIE W PRZEDSZKOLU

MAJ 2024

 Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne

– poznanie wartości „mądrość”, budzenie w dzieciach chęci szukania mądrości w książkach, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz budowania wypowiedzi,

–  budowanie wiary we własne siły i chęci zdobywania nowej wiedzy,

–  poznanie wyglądu różnych książek, zwrócenie uwagi na podobieństwa i różnice w ich wyglądzie, zwracanie uwagi na odpowiednie obchodzenie się z książką,

–  rozwijanie percepcji słuchowej i umiejętności komunikacyjnych dzieci,

– rozwijanie ciekawości poznawczej, budzenie zainteresowania książkami poprzez różne zabawy,

–  poznanie biblioteki, jej funkcji oraz zawodu bibliotekarza/bibliotekarki,

–  zachęcanie do częstego odwiedzania biblioteki,

–  wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie wycieczki do pobliskiej biblioteki w celu zdania i wypożyczenia nowych książek,

–  poznawanie wybranych utworów z kanonu literatury dziecięcej (bajki i baśnie),

–  rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,

–  rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,

–  wdrażanie do zgodnej współpracy,

–  poznanie zawodów związanych z powstaniem książki,

–  rozwijanie umiejętności rozwiązywania prostych zadań tekstowych,

–  rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanej rzeczywistości,

–  wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki do księgarni,

–  rozwijanie sprawności motorycznej i tężyzny fizycznej podczas różnych zabaw i ćwiczeń gimnastycznych,

–  rozwijanie umiejętności słuchania muzyki i nazywania jej nastroju,

–  budzenie zainteresowania muzyką,

–  poznanie sposobów zaprezentowania wiadomości zdobytych w trakcie realizacji projektu „Książka”,

–  rozwijanie inwencji twórczej, wyobraźni i myślenia,

– posługiwanie się pojęciami: ENCYKLOPEDIA, CZASOPISMO, ALBUM BIBLIOTEKA, KSIĘGARNIA,

–  rysowanie w tunelu i po śladzie zgodnie ze wskazanym kierunkiem liter, cyfr,

– posługiwanie się cyframi: 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, do określenia liczebności zbioru, wykonywanie działań matematycznych z użyciem znaku plus,

– uczestnictwo w zabawach tanecznych, poruszanie się w rytmie muzyki,

– obserwacja zachowań owadów z wykorzystaniem lupy, w sposób dowolny odgrywanie scenek pantomimicznych, wcielanie się w role mieszkańców łąki,

–  nazywanie charakterystycznych zwierząt i roślin łąki,

– wzbogacanie wiedzy przyrodniczej na temat rozwoju żaby, rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego,

– przygotowanie do rozpoznawania i nazywania liter: „Ł , ł” na podstawie wyrazów: łapa, Łucja,

–  wyróżnianie głoski ł w nagłosie na podstawie rymowanki,

–  czytanie globalne wyrazów: łąka, bocian, motyl, biedronka, komary,kret,

–  rozumienie pojęcia „rymowanie”, wskazywanie i łączenie słów rymujących się,

– stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w ogrodzie, spacerach, wycieczkach,

– obserwowanie najbliższego otoczenia i wypowiadanie się na temat swoich obserwacji,

– mierzenie długości, odległości za pomocą umownej miarki, zastosowanie pojęć: dłuższy, krótszy, taki sam, bliżej, dalej,

–  posługiwanie się wyrażeniami: na, nad, pod, obok, wysoko, nisko w sytuacjach zadaniowych,

– rozwijanie myślenia matematycznego, wprowadzenie liczby i cyfry 0 w trzech aspektach,

– zapoznanie z wyglądem, nazwami zwierząt domowych oraz sposobami opiekowania się nimi,

–  kształtowanie wartości dotyczących miłości do zwierząt,

–  zapoznanie z pracą weterynarza,

– zorganizowanie wycieczki do sklepu zoologicznego, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas niej,

–  przygotowanie do rozpoznawania i nazywania liter: „Z, z” na podstawie wyrazów: zebra, Zenek,

– wprowadzenie liczby i cyfry 10 w trzech aspektach; rozwijanie umiejętności odwzorowywania, liczenia w zakresie 10,

–  posługiwanie liczebnikami głównymi i porządkowymi co najmniej w zakresie 10 ,

–  kreślenie linii ukośnych, pętelek na ograniczonej powierzchni;

–  tworzenie liczby mnogiej rzeczowników,

– doskonalenie sprawności motorycznej podczas ćwiczeń gimnastycznych, zabaw ruchowych w sali i ogrodzie,

–  uczestniczenie w zabawach tanecznych- reagowanie ruchem na zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięków utworu muzycznego,

–  wyrażanie swoich opinii w sposób kulturalny,

– wypowiadanie się w sposób logiczny na zadany temat i uzasadnianie swojego zdania ,

– układanie zdań  na określony temat, wyodrębnianie słów w zdaniu, głosek w wyrazach,

–  dokonywanie analizy i syntezy prostych wyrazów,

–  zachęcanie do samodzielnego działania, zgodnej współpracy i przełamywania lęku przed publicznym wystąpieniem,

–  poznanie roli i wartości rodziny,

–  rozwijanie umiejętności nazywania i rozmawiania o emocjach,

–  poznanie roli poszczególnych członków rodziny,

–  rozwijanie umiejętności odpowiadania na pytania,

–  wzmacnianie więzi rodzinnych,

–  czytanie globalne wyrazów : mama, tata, brat, siostra, rodzina,,

–  posługiwanie się przymiotnikami podczas określania osoby, przedmiotu , miejsca,

– wyjaśnianie zastosowania różnorodnych urządzeń technicznych w domu,

–  uczestniczenie w uroczystości z okazji święta rodziny,

– posługiwanie się dominem, sprawne przeliczanie liczby oczek na ściankach,

–  posługiwanie się liczbami 0- 10 do określania liczebności zbiorów,

– kolorowanie rysunków konturowych, malowanie farbami, kreślenie po śladzie- kontrolowanie przy tym napięcia mięśniowego,

–  wdrażanie do odpowiedniego ubierania się w zależności od pogody,

–  dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie,

–  budowanie wypowiedzi na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji,,

–  układanie z rozsypani literowej wyrazów według wzoru i z pamięci,

–  rozumienie konieczności codziennej opieki nad zwierzętami domowymi,

–  wyodrębnianie pojęć przeciwstawnych,

–  orientowanie się na kartce papieru: wskazywanie góry i dołu, prawej i lewej strony kartki,

–  kolorowanie obrazka według kodu,

–  obrazowanie liczebności zbioru za pomocą zbiorów zastępczych; tworzenie zbiorów równolicznych,

–  tworzenie prac plastycznych w małych zespołach,

– rozwijanie percepcji słuchowej, doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej podczas nauki piosenek,

–  uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych,

– wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich (wierszy, opowiadań ) , analizowanie, wyciąganie wniosków; udzielanie odpowiedzi na ukierunkowane pytania,

–  rysowanie szlaczków po śladzie  i samodzielnie przygotowujących  do pisania liter, analiza i synteza słuchowa wyrazów,

–  czytanie sylab z poznanych liter i prostych zdań , układanie zdań z podanym wyrazem,

–  uczestniczenie w zabawach muzyczno – ruchowych,

–  orientowanie się w schemacie własnego ciała (prawa i lewa ręka, noga),

– rozwijanie spostrzegawczości oraz umiejętności logicznego myślenia,

–  zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim.

TEMATY KOMPLEKSOWE:

I. Jak powstaje książka?

II. Na łące

III. Moje zwierzątko

IV. Moja rodzina

22 KWIETNIA – DZIEŃ ZIEMI

KWIECIEŃ 2024

  

– wdrażanie  do uważnego słuchania  utworów literackich (wierszy, opowiadań ) , analizowanie, wyciąganie wniosków; udzielanie odpowiedzi na ukierunkowane pytania,

– rysowanie szlaczków po śladzie przygotowujących do pisania liter „j, J’; zapoznanie z obrazem graficznym głoski „j ,J”, analiza i synteza słuchowa wyrazów,

– czytanie sylab z poznanych liter i prostych zdań ,

– uczestniczenie w zabawach muzyczno- ruchowych;

– obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, nazywanie ich,

– orientowanie się w schemacie własnego ciała (prawa i lewa ręka, noga).

– poznanie zwierząt żyjących na wsi i ich zwyczajów,

– analiza fonemowa nazw zwierząt wiejskich,

– rozwijanie spostrzegawczości oraz umiejętności logicznego myślenia,

– budowanie wypowiedzi na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji,

– stosowanie zasad zgodnego współżycia w grupie, przestrzeganie zasad i reguł bezpiecznej zabawy,

– rozwijanie wyobraźni twórczej podczas wykonywania prac plastycznych,

– przeliczanie i porównywanie liczebności elementów na dwóch obrazkach,

– układanie z rozsypanki literowej wyrazów według wzoru i z pamięci,

rozumienie konieczności codziennej opieki nad zwierzętami domowymi,

– zapoznanie z pracą rolnika i narzędziami potrzebnymi do jej wykonywania;

– nazywanie maszyn i urządzeń służących do pracy w rolnictwie dawniej i dziś,

– zapoznanie z pracą rolnika w czterech porach roku,

– usprawnianie narządów mowy w trakcie zabaw logopedycznych,

– zabawy ortofoniczne przy piosence pt. „Stary Donald farmę miał”,

– poznanie pochodzenia oraz właściwości cukru,

– uświadamianie konsekwencji spożywania nadmiernej ilości słodyczy,

– posługiwanie się pojęciami: na początku, później, następnie, na końcu,

– rozwijanie sprawności narządów mowy,

– poznanie etapów produkcji chleba,

– rozumienie konieczności spożywania produktów zbożowych,

– rozróżnianie produktów zbożowych,

– rozpoznawanie i nazywanie zbóż po ziarenkach,

– czytanie globalne nazw zawodów: rolnik, sadownik, ogrodnik, pszczelarz, hodowca, zapoznanie z ich pracą,

– rozwijanie umiejętności klasyfikowania według podanej cechy,

– utrwalanie pojęć: duży, średni, mały, taki sam, gruby, cienki, …

– tworzenie prac plastycznych związanych z omawianymi zagadnieniami,

– rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego podczas eksperymentów z wykorzystaniem jajek,

– rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej,

– wprowadzenie liczby i cyfry  8 w trzech aspektach; rozwijanie umiejętności odwzorowywania, liczenia w zakresie 8,

– doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 8 poprzez prowadzenie zabaw matematycznych,

– rozwijanie umiejętności analizy i syntezy głoskowej,

– rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i motywacji do nauki czytania,

– definiowanie  pojęć, wymyślanie zakończenia opowiadania,

– usprawnianie motoryki małej poprzez różnorodne ćwiczenia manualne,

– wyrażanie radości z możliwości tworzenia muzyki; zabawy rytmiczne z instrumentami perkusyjnymi,

– kreślenie po śladzie  i samodzielnie szlaczków przygotowujących do pisania cyfr i liter,

– zabawy muzyczno – ruchowe utrwalające znajomość  poznanych głosek,

– dokonywanie analizy i syntezy słuchowej, wyróżnianie głosek  w nagłosie, wygłosie i śródgłosie;

– poszerzanie doznań sensorycznych,

– dostrzeganie następstw zdarzeń, opowiadanie historyjek obrazkowych, uzasadnianie swoich wyborów,

– używanie słów i zwrotów: najpierw, na początku, później, kolejno, na koniec, na zakończenie;

– ćwiczenie refleksu i koordynacji ruchowej podczas zabaw z różnymi przyborami,

– rozwiązywanie zagadek związanych tematycznie z omawianymi zagadnieniami – ćwiczenie pamięci słuchowej, usystematyzowanie zdobytych wiadomości,

– kształtowanie emocjonalnej więzi z otaczającą przyrodą, dbanie o nią,

– rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego,

– rozwijanie zainteresowań czytelniczych przez słuchanie tekstów literackich,

– zapoznanie ze znakiem +, podpisywanie działań,

– właściwe reagowanie na zmianę rytmu, tempa,

– rozwiązywanie rebusów obrazkowych,

– nauka wierszy  na pamięć,

– wdrażanie do współpracy w parach, w grupach,

– rozwijanie sprawności ruchowej i kształtowanie codziennych nawyków higienicznych,

– rozwijanie sprawności ruchowej podczas różnorodnych zabaw i ćwiczeń zarówno w sali, jak i na świeżym powietrzu,

– uczestniczenie w obchodach „Dnia Ziemi”,

– rozumienie pojęć: ekologia, ochrona środowiska, segregacja odpadów wtórnych,

– poznanie znaczenia działań proekologicznych,

– uwrażliwienie na dobre i złe zachowania ekologiczne,

– wykonywanie pracy przestrzennej z odpadów wtórnych ( makulatury, plastikowych pojemników, butelek) – kształtowanie postaw ekologicznych, zapoznanie z pojęciami: flora, fauna,

– poznanie właściwości drzew – jako niezbędnego elementu w życiu człowieka,

– uwrażliwienie na zmiany linii melodycznej (wolniej, szybciej),

– poznanie zapisu graficznego litery: „W, w,” zaznaczanie tej głoski we wskazanym tekście,

– czytanie globalne wyrazów: Wanda, worek,

– rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz budowania wypowiedzi,

– osłuchanie ze słowami i melodią  piosenki: „Duszki, duszki”, D. Gellner,

– zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z prądem,

– ukazanie różnych źródeł energii elektrycznej,

– rozwijanie inwencji twórczej podczas wykonywania różnych prac plastycznych,

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania kolorów podstawowych i pochodnych,

– zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego,

– poznanie znaczenia postawy patriotycznej,

– rozumienie pojęć: ojczyzna, stolica, państwo, kraj,

– śpiewanie hymnu Polski, słuchanie hymnu Unii Europejskiej,

– poznawanie mapy konturowej  Polski, jej symboliki, kolorystyki,

– kształtowanie  postawy patriotycznej, przywiązania do symboli narodowych, odszukiwanie ich w otoczeniu najbliższym,

– nauka wiersza  o charakterze patriotycznym na pamięć,

– rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej  podczas różnorodnych prac i pisania wzorów liter, cyfr,

– czytanie globalne wyrazu: godło, mapa, flaga, hymn,

– zapoznanie ze słowami i melodią hymnu Unii Europejskiej,

– śpiewanie hymnu narodowego i piosenki „Warszawska syrenka”,

– monografia litery F, f na podstawie wyrazów: Franek, flaga,

– wysłuchiwanie głoski f na początku, ,w środku i na końcu  podawanych wyrazów,

– próby czytania wyrazów z poznanych liter – kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich,

– dokonywanie pomiaru długości za pomocą dowolnej miarki – sznurek, tasiemka, patyk,

– posługiwanie się określeniami dotyczącymi długości: najkrótszy, krótki, długi, najdłuższy

– uczestniczenie w zabawach tanecznych, ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych w sali i na świeżym powietrzu,

– zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim.

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 I. Na wsi

II. Praca rolnika

III. Chronimy środowisko

IV. Kto ty jesteś?

CZYTANIE W PRZEDSZKOLU

WYCIECZKA DO BIBLIOTEKI

SADZIMY CEBULKI

NASZE PRACE

MARZEC 2024

  

– nazywanie aktualnego miesiąca; wyjaśnianie znaczenia przysłowia : „W marcu jak w garncu”;

– wychodzenie na spacery w celu poszukiwania oznak wiosny i uważnego obserwowania otoczenia;

– wymienianie i wskazywanie na obrazku elementów marcowej pogody;

– utrzymywanie porządku w swoich półkach i najbliższym otoczeniu;

– wymienianie kolejnych dni tygodnia; nazw pór roku, miesięcy;

– wyznaczanie wyniku dodawania i odejmowania na zbiorach zastępczych;

– posługiwanie się liczebnikiem głównym i porządkowym w zakresie  siedmiu ;

– tworzenie zbiorów siedmioelementowych na konkretach;

– doskonalenie umiejętności określania części wspólnej zbioru na przedmiotach, rozwijanie logicznego myślenia;

– wyjaśnianie roli właściwego ubierania się i zabaw na świeżym powietrzu dla zdrowia;

– ilustrowanie ruchem treści opowiadań;

– dowiadywanie się, po co są kalendarze; tworzenie prostych kalendarzy pogody; przedstawianie aury za pomocą symboli;

– rozpoznawanie dźwięków, które można usłyszeć w okresie przedwiośnia i wiosny (odgłosy wiatru, deszczu, burzy, śpiew ptaków);

– nauka i śpiew piosenek związanych z nadchodzącą nową porą roku;

– obrazowanie wiedzy na temat oznak wiosny w pracach plastycznych;

– uczestniczenie w zwyczaju topienia kukły Marzanny;

– składanie obrazka z elementów w całość;

– przygotowanie do rozpoznawania i nazywania liter g, G na podstawie wyrazów: garnek, Gutek, w otoczeniu i na ilustracjach wyszukiwanie przedmiotów, których nazwy rozpoczynają się głoską g; zaznaczanie ich w tekstach; zapoznanie z obrazem graficznym tej głoski, próby odczytywania sylab z poznanych wcześniej liter i całych prostych wyrazów;

– recytowanie indywidualnie i w zespole wierszy  o tematyce wiosennej;

– uczestniczenie w zabawach rytmicznych i muzycznych  z różnymi przyborami: szarfy, obręcze, woreczki; piłki…;

– przestrzeganie zasad w grach  w parach i większych zespołach- cierpliwe czekanie na swoją kolej;

– współpracowanie z kolegami podczas  prac plastycznych, zabaw ruchowych;

– na podstawie różnych ilustracji, własnych spostrzeżeń i obserwacji dyskutowanie o pracach prowadzonych wczesną wiosną w ogrodzie; zwracanie uwagi na używane narzędzia;

– wymienianie i wskazywanie na obrazkach, encyklopediach wiosennych kwiatów;

– poznawanie części roślin (łodyga, korzeń, liście, pąki, nasiona, kwiat);dyskutowanie, do czego one służą?;

– wyróżnianie pierwszej i ostatniej głoski w nazwach kwiatów; przeliczanie liczby głosek, budowanie zdań, przeliczanie wyrazów w zdaniu;

– zapoznanie z pracą florystki, zwiedzanie pobliskiej kwiaciarni;

– porządkowanie liczby elementów w zbiorach rosnąco lub malejąco;

– wyjaśnianie pojęcie „cebula”; sadzenie cebulek do ziemi i obserwacja ich wzrostu;

– podawanie nazw przedmiotów na podstawie definicji;

– porządkowanie kolejności zdarzeń na podstawie opowiadania;

– dokonywanie analizy słuchowej wyrazów– wyróżnianie głoski c w różnych miejscach w wyrazie;

– kreślenie szlaczków i kształtów literopodobnych;

– rozróżnianie głoski c i dz;  rozpoznawanie i nazywanie liter c, C na podstawie wyrazów; cebula, Celina, poznanie znaku graficznego głoski c, C;

– podczas zabaw używanie poznanych liczebników głównych i porządkowych;

– przygotowywanie zdrowych kanapek, przestrzeganie higieny podczas ich wykonywania i odpowiedniej kolejności czynności; degustacja;

– podpisywanie zbioru za pomocą liczb;

– składanie w całość obrazka pociętego na poszczególne elementy;

– wykonywanie ćwiczeń rytmicznych i naśladowczych rozwijających koordynację ruchową;

– porządkowanie zdarzeń , układanie historyjek posługując się przy tym  pojęciami: najpierw, potem, na końcu;

– wymyślanie sposobów na prowadzenie profilaktyki zdrowotnej;

– doskonalenie siły, zwinności, skoczności oraz celności rzutu podczas zabaw ruchowych z piłkami zarówno w sali, jak i w ogrodzie przedszkolnym;

– prowadzenie rozmów o wiosennych porządkach domowych i pracach wykonywanych wiosną w ogrodzie;

– wskazywanie wyrazów rymujących się;

– określanie przeznaczenia niektórych narzędzi domowych;

– usprawnianie dodawania na oczkach kostki do gry; na grach w domino;

– dokonywanie oceny stwierdzenia na zasadzie: „prawda–fałsz”

– wskazywanie wyrazów zaczynających się taką samą sylabą;

– rozpoznanie i nazywanie narzędzi ogrodniczych;

– opowiadanie sytuacji przedstawionych na obrazku z nazywaniem czynności wykonywanych przez różne osoby;

– ilustrowanie ruchem treści opowiadań;

– wyjaśnianie roli szklarni w hodowli roślin; poznawanie roślin tam rosnących; oraz poznawanie sposobów ich pielęgnacji; (odpowiednie światło, temperatura, woda, spulchnianie, wyrywanie chwastów);

– koncentrowanie uwagi na sygnały słowne i dźwiękowe podczas zabaw i ćwiczeń ruchowych;

– komponowanie obrazka z nasion roślin strączkowych;

– w ogródku i na spacerach obserwowanie i opisywanie wiosennych zwyczajów ptaków; zwracanie uwagi na ich wygląd, sposób poruszania się;

– rysowanie wzorów oburącz po śladzie i samodzielnie;

– stosowanie zwrotów grzecznościowych w zabawach; podczas różnych nadarzających się okazji;

– nazywanie niektórych ptaków na podstawie obrazka lub opisu; zwracanie uwagi na te gatunki, które przylatują do Polski wiosną;

– realizowanie rytmu podanego przez N. ilustrując dźwiękami treść opowiadania;

– sprawne pokonywanie trasy toru przeszkód, przestrzeganie reguł bezpiecznej zabawy;

– dodawanie i odejmowanie na zbiorach zastępczych;

– wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami z użyciem materiałów z rycyklingu,  przyrodniczych;

– rozwijanie fantazji i wyobraźni podczas malowania;

– używanie określeń: na, w, obok, za, przed; w górę, w dół, do przodu, do tyłu podczas różnych zabaw matematycznych i ruchowych,

– przeliczanie przedmiotów w zakresie 7, dokładanie i odkładanie elementów;

– wdrażanie do uważnego słuchania utworów literackich (wierszy, opowiadań , zagadek) ,

analizowanie, wyciąganie wniosków; udzielanie odpowiedzi na ukierunkowane pytania;

– rysowanie szlaczków po śladzie przygotowujących do pisania liter;

– rozwijanie umiejętności porządkowania zbiorów rosnąco;

– obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, nazywanie ich;

– orientowanie się w schemacie własnego ciała (prawa i lewa ręka, noga);

– budowanie wypowiedzi na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji;

– stosowanie zasad zgodnego współżycia w grupie;

– układanie z rozsypanki literowej wyrazów według wzoru i z pamięci, układanie prostych zdań;

– usprawnianie narządów mowy w trakcie zabaw logopedycznych;

– rozwijanie umiejętności klasyfikowania według podanych cech;

– utrwalanie pojęć: duży, średni, mały, taki sam, gruby, cienki; gorący, zimny

– tworzenie prac plastycznych związanych z omawianymi zagadnieniami;

– wykonywanie ćwiczeń usprawniających koordynację ruchową i kształtujące prawidłową postawę

 ciała.

– rozwijanie umiejętności myślenia przyczynowo- skutkowego podczas eksperymentów z wykorzystaniem jajek; poszerzanie doznań sensorycznych;

– opowiadanie o zwyczajach wielkanocnych własnego regionu i ogólnopolskich;

– rozwijanie orientacji w przestrzeni, na kartce papieru i świadomości własnego ciała;

– definiowanie  pojęć, wymyślanie zakończenia opowiadania;

– usprawnianie motoryki małej poprzez różnorodne ćwiczenia manualne;

– wykonywanie pisanki techniką zademonstrowaną przez N.;

– opisywanie własnymi słowami wyglądu zastawionego potrawami stołu wielkanocnego;

–  wyrażanie radości z możliwości tworzenia muzyki; zabawy rytmiczne z instrumentami;

– wymienianie symboli związanych ze Świętami Wielkanocnymi;

– czytanie prostych wyrazów i zdań;

– budzenie zainteresowania świątecznymi tradycjami;

–  dostrzeganie następstw zdarzeń, opowiadanie historyjek obrazkowych;

–  używanie słów i zwrotów: najpierw, na początku, później, kolejno, na koniec, na zakończenie;

–  ćwiczenie refleksu i koordynacji ruchowej;

–  rozwiązywanie zagadek związanych tematycznie z omawianymi zagadnieniami – ćwiczenie pamięci słuchowej;

–  kształtowanie emocjonalnej więzi z otaczająca przyrodą;

– zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim.

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 I. Oznaki wiosny

II. Wszystko rośnie

III. Pracowita wiosna

IV. Święta Wielkanocne

UROCZYSTOŚĆ DNIA BABCI I DZIADKA

LUTY 2024

– wypowiadanie się na forum grupy na temat ilustracji, wysłuchanego utworu,

– słuchanie utworów literackich i wypowiadanie się w sposób logiczny i zrozumiały na temat ich treści,

– podejmowanie prób oceniania i wyciągania wniosków,

– układanie zdań na określony temat, wyodrębnianie słów w zdaniu,

– ćwiczenia oddechowe połączone z wypowiadaniem głoski,

– dokonywanie analizy i syntezy prostych wyrazów,

– rozumienie pojęcia „rymowanie”, wskazywanie słów rymujących się,

– orientowanie się na kartce papieru ( góra, dół, lewa , prawa strona, środek),

– właściwe reagowanie na umowne sygnały wzrokowe, dźwiękowe w zabawach ruchowych,

– uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych rozwijających sprawność fizyczną,

– czytanie globalne wyrazów: balon, bal, maska, karnawał,

– zapoznanie ze zwyczajem przebierania się na bal karnawałowy,

– rozumienie pojęcia „karnawał”, rozwijanie umiejętności wokalnych i poczucia rytmu, udział w zabawie karnawałowej ( konkursy, tańce, prezentacja strojów),

– rozwijanie spostrzegawczości oraz umiejętności logicznego myślenia,

– wprowadzenie do nauki pamięciowej wiersza pt. „Karnawał”,

– rozpoznawanie i nazywanie liter: n, N na podstawie wyrazów : nuta, Nela,

– klasyfikowanie figur geometrycznych i przedmiotów związanych z balem,

– rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz budowania wypowiedzi,

-rozwijanie umiejętności kodowania i dekodowania informacji,

– rozwijanie umiejętności przeliczania,

– rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie klasyfikowania i przeliczania przedmiotów,

– kształtowanie postawy przyjacielskiej, budowanie przyjaznej atmosfery, integracja grupy,

– kształtowanie umiejętności godzenia się z przegraną,

– kształtowanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,

– rozwijanie kreatywności, umiejętności językowych,

– osłuchanie ze słowami i melodią piosenki pt. „Przedszkolna samba”, „Karnawałowy bal”,

– usprawnianie percepcji wzrokowej podczas wyszukiwania odpowiednich figur geometrycznych,

– rysowanie w tunelu i po śladzie zgodnie ze wskazanym kierunkiem,

– posługiwanie  się cyframi: 1,2, 3, 4, 5, porównywanie liczebności zbiorów, posługiwanie się pojęciami: najdłuższy,, najkrótszy, taki sam, najwięcej, najmniej, tyle samo,

– kształcenie umiejętności posługiwania się znakiem =,

– budzenie zainteresowania czytaniem, książkami,

– wykonywanie masek, czapek karnawałowych i ozdabianie ich według własnych pomysłów.

– uczestnictwo w zabawach tanecznych, poruszanie się w rytmie muzyki;

– kształcenie siły i wytrzymałości fizycznej,

– wdrażanie do zgodnej współpracy podczas zajęć plastycznych,

– wdrażanie do przestrzegania reguł i zasad bezpiecznej zabawy,

– rozwijanie ekspresji, wrażliwości i pamięci muzycznej,

– kształtowanie umiejętności posługiwania się pieniędzmi,

– zachęcanie do starannego wykonywania zadań i ćwiczeń,

– wdrażanie do przestrzegania zwyczajów i norm społecznych,

– rozwijanie umiejętności manualnych podczas wykonywania różnych prac plastycznych,

– rozumienie znaczenia pojęć: teatr cieni, kukiełka, pacynka,

– w sposób dowolny odgrywanie scenek pantomimicznych, wcielanie się w role,

– przestrzeganie zasad podczas grania w gry planszowe,

– czytanie globalne wyrazów: aktor, ekran, scena, teatr,

– oglądanie książek z bajkami, wypowiadanie się na temat barwnych ilustracji,

– doskonalenie umiejętności analizy głoskowej wyrazów trzy i czterogłoskowych – zabawy słuchow

– wyodrębnianie głosek w nagłosie i w wygłosie,

– rozwijanie umiejętności prowadzenia prostych dialogów,

– doskonalenie umiejętności słuchania w skupieniu czytanego tekstu, wyrabianie nawyku odpowiedniego obchodzenia się z książką,

– wykonywanie sylwet do teatrzyku cieni,

– stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w ogrodzie, spacerów, wycieczek,

– obserwowanie najbliższego otoczenia i wypowiadanie się na temat swoich obserwacji,

– dokonywanie klasyfikacji przedmiotów ze względu na wybrane cechy,

– posługiwanie się znakiem =, układanie elementów w taki sposób, aby było ich tyle samo,

– kształtowanie umiejętności tworzenia zbiorów, argumentowanie swoich wyborów,

– posługiwanie się wyrażeniami: na, nad, pod, obok, wysoko, nisko w sytuacjach zadaniowych,

– dokonywanie uogólnienia sklasyfikowanych przedmiotów ,

– doskonalenie umiejętności różnicowania pojęć: coraz większe, coraz mniejsze,

– kreślenie linii ukośnych, pętelek na ograniczonej powierzchni,

– odtwarzanie rytmów podanych przez nauczyciela,

– doskonalenie sprawności motorycznej podczas ćwiczeń gimnastycznych, zabaw ruchowych w sali i ogrodzie,

– uczestniczenie w zabawach tanecznych – reagowanie ruchem na zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięków utworu muzycznego,

– wyrażanie swoich opinii w sposób kulturalny,

– rozumienie pojęć: prehistoria, skamielina, dinozaury, jaskiniowcy, archeolog ,

– układanie zdań na określony temat, wyodrębnianie słów w zdaniu,

– dokonywanie analizy i syntezy prostych wyrazów,

– rozbudzanie zainteresowania przeszłością człowieka,

– rozpoznawanie i nazywanie liter: s, S na podstawiewyrazów smok, Seweryn, wysłuchiwanie głoski s na początku, w środku i na końcu wyrazów,

– aktywne uczestnictwo w zabawach badawczych, rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego, nabywanie umiejętności wnioskowania,

– zapoznanie z pracą archeologa,,

– rozwijanie ciekawości poznawczej dziecka, poznanie fizycznych właściwości węgla,

– przeliczanie w dostępnym zakresie,

– posługiwanie się dominem, sprawne przeliczanie liczby oczek na ściankach,

– posługiwanie się liczebnikami porządkowymi, doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania na konkretach,

– kolorowanie rysunków konturowych,

– zapoznanie z życiem i zwyczajami jaskiniowców na podstawie obrazków z Wielkiej Księgi, encyklopedii,filmów edukacyjnych,

– wprowadzenie liczby i cyfry 6 w trzech aspektach,

– układanie płaskich i przestrzennych kompozycji z różnych materiałów naturalnych i przyrodniczych, np. piasek, węgiel, kamyki, sól,

– zabawy w przedszkolnym ogródku z wykorzystaniem sprzętu terenowego w sposób bezpieczny,

– rozwijanie pamięci słuchowej, ruchowej i wzrokowej,

– wdrażanie do poszanowania pracy innych osób,

– pogłębianie wiedzy i słownictwa związanych z kosmosem, oglądanie książek i encyklopedii o kosmosie, planetach, gwiazdach, poznanie nazw różnych obiektów,

– zabawy w odgadywanie i klasyfikowanie przedmiotów według podanej cechy.

– czytanie globalne nazw planet w Układzie Słonecznym,

– poznanie sposobu wykonania zegara słonecznego,

– dostrzeganie rytmu i stałego następstwa dni i nocy,

– doskonalenie umiejętności koncentrowania uwagi na treści opowiadania,

– uczestniczenie w zabawach tematycznych i integracyjnych, samodzielne organizowanie zabaw w małych grupach,

– wdrażanie do odpowiedniego ubierania się w zależności od pogody,

– dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie, wie, co to jest przedwiośnie,

– czytanie globalne wyrazu; „rakieta,”

– zabawy słuchowe z wykorzystaniem kart, poznanie głoski r, R jak rakieta i Renata,

– wskazywanie i nazywanie części swojego ciała i drugiej osoby,

– wyodrębnianie pojęć przeciwstawnych,

– posługiwanie się cyframi: 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,

– prowadzenie zabaw matematycznych w dokładanie i odkładanie elementów tak , by ich zostało 7,

– rozpoznawanie i nazywanie liczby i cyfry 7 w trzech aspektach, pisanie cyfry 7 po śladzie i samodzielnie,

– doskonalenie różnicowania prawej i lewej strony ciała.,

– osłuchanie ze słowami i melodią piosenki pt. „Lot kosmiczny”

– obrazowanie liczebności zbioru za pomocą zbiorów zastępczych; tworzenie zbiorów równolicznych,

– tworzenie prac plastycznych w małych zespołach,

– uczestniczenie w zabawach tanecznych- reagowanie ruchem na zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięków utworu muzycznego,

– rozwijanie percepcji słuchowej, doskonalenie koordynacji wzrokowo- ruchowej podczas nauki piosenki „Lot kosmiczny”,

– zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim.

TEMATY KOMPLEKSOWE:

I. KARNAWAŁ

II. NASZE ULUBIONE BAŚNIE

III. DAWNO TEMU

IV. KIEDY PATRZĘ W NIEBO

PRZYGOTOWUJEMY DZIEŃ BABCI

STYCZEŃ 2024

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne na styczeń 2024 r. – grupa „Pszczółki”:

– dostrzeganie różnic i podobieństw na obrazku,

– rozwijanie sprawności językowych- tworzenie wypowiedzi poprawnych pod względem gramatycznym i logicznym,

– kształtowanie percepcji słuchowej i wzrokowej, przygotowanie do rozpoznawania i nazywania liter; p, P

– wprowadzenie głoski „p, P”- zabawy słownikowe;

– czytanie globalnie wyrazu: parasol, Pola,

– zabawy słownikowe z głoską „p, P”;

– wysłuchiwanie głoski „p” w nagłosie, śródgłosie i wygłosie;

– przeliczanie w granicach możliwości;

– wprowadzenie liczby i cyfry 4 w trzech aspektach;

– porównywanie liczebności zbiorów;

– kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności;

– wdrażanie do rozumienia następstw czasowych- posługiwanie się kalendarzem, zegarem, dostrzeganie następstwa czasu w trakcie zabaw z zegarem;

– utrwalanie nazw pór roku, dni tygodnia, osłuchanie z nazewnictwem miesięcy;

– śpiewanie piosenek okolicznościowych,

– kształtowanie samodzielności w nakładaniu ubrań wierzchnich,

– pamiętanie o dokarmianiu ptaków zimą; na bieżąco uzupełnianie pokarmu w karmnikach,

– obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, nazywanie własnych odczuć związanych z temperaturą;

– recytowanie rymowanek z jednoczesnym wodzeniem po śladzie, rysowanie w tunelu i samodzielnie;

-posługiwanie się liczebnikami głównymi i  porządkowymi.

– z uwagą słuchanie wierszy, opowiadań,analizowanie treści, wyciąganie wniosków;

– uczestniczenie w zabawach muzyczno- ruchowych;

– wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach twórczych;

– dokonywanie analizy i syntezy słuchowej podanych wyrazów,

– przeliczanie w granicach możliwości;

-wykonywanie kolejnych etapów doświadczeń ze śniegiem i opisywanie jego wyników przy pomocy słów, rozwijanie wiedzy o śniegu,

– wykonywanie kolejnych etapów doświadczeń z wodą i opisywanie jego wyników przy pomocy słów;

– rozwijanie umiejętności interpretacji piosenek za pomocą rytmu,

– rozwijanie zainteresowania czytaniem- pokazywanie i nazywanie liter P, p;, B, b, y,

– zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku;

– wyszukiwanie wyrazów w liczbie mnogiej kończącej się głoską y;

– wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym;

– opowiadanie o własnych spostrzeżeniach związanych z płatkami śniegu, z ich kształtem i wyglądem;

– ćwiczenie sprawności ręki i nadgarstka podczas ćwiczeń w przestrzeni i na kartce;

– ćwiczenie sprawności narządów mowy podczas zabaw logopedycznych.

– rozwijanie możliwości improwizacyjnych dzieci;

– wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach plastycznych;

– monografia litery „y’ na podstawie wyrazu lody,

– pokazywanie i nazywanie litery y,

– recytowanie wierszy o babci i dziadku,

– kształtowanie postawy empatii i szacunku wobec osób starszych,

– budowanie świadomości o znaczeniu babci i dziadka w życiu rodziny,

– wyrażanie radości z możliwości wystąpienia przed publicznością, pamiętanie o swoich bliskich przy okazji różnych świąt i zdarzeń;

– wykonywanie upominków dla swoich dziadków,

– próby śpiewania piosenek indywidualnie i w małych zespołach;

– gra na instrumentach perkusyjnych prostych układów rytmicznych;

– rozwijanie umiejętności współpracy w zabawie i podczas prac plastycznych,

– wysłuchiwanie głoski „b” w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; zaznaczanie miejsca jej występowania;

– monografia litery b, B na podstawie wyrazów : balon, Beata,

– klasyfikowanie według trzech cech z użyciem materiału symbolicznego;

– uczestniczenie w zabawach parateatralnych;

– rozwijanie umiejętności matematycznych- klasyfikowanie, przeliczanie,

– poznanie zwyczajów ludności oraz zwierząt zamieszkujących bieguny

– dobieranie ubrań zgodnie z porą roku;

– orientowanie się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała;

– rozwijanie słownika o nazwy dyscyplin sportowych

– dzielenie nazw wyrazów na sylaby, wskazywanie miejsc występowania danej głoski;

– wprowadzenie liczebnika głównego i porządkowego 5; liczby i cyfry 5 w trzech aspektach,

– z uwagą słuchanie opowiadań, analizowanie, wyciąganie wniosków

– wyrażanie radości z uczestnictwa w zabawach twórczych, lepienie z plasteliny, z masy solnej, ze śniegu;

– składanie obrazka  w całość; ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej,

– przestrzeganie reguł bezpiecznych zabaw zarówno w sali, jak i w ogrodzie przedszkolnym.

– zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim.

TEMATY KOMPLEKSOWE:

I. SKOK W NOWY ROK

II. WSZĘDZIE BIAŁO

III. ZIMOWE ZABAWY

IV. BABCIA I DZIADEK   

MIKOŁAJKI

GRUDZIEŃ 2023

– Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z pogodą i aktualną porą roku,

– Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności,

– Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku,

– Zapamiętanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha, szron, grad, oblodzenie na drogach,

– Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków,

– Rozpoznawanie ptaków i zwierząt na podstawie ich głosu i wyglądu,

– Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym,

– Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia ( warsztaty świąteczne z udziałem rodziców),

– Opowiadanie o swoich doświadczeniach związanych z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia,

– Słuchanie wierszy,opowiadań, analizowanie, wyciąganie wniosków,

– Wykonywanie zadań zgodnych ze wskazówkami podanymi przez nauczyciela, rozumienie poleceń.;

– Uczestniczenie w zabawach muzyczno-ruchowych,

– Definiowanie pojęć, wymyślanie zakończenia opowiadań,

– Uczestniczenie aktywnie w różnorodnych akcjach charytatywnych ( Góra grosza, zbiórki do schronisk ze zwierzętami),

-Wyrażanie radości z możliwości tworzenia muzyki poprzez wykorzystywanie instrumentów perkusyjnych,

– W sposób dowolny odgrywanie scenek pantomimicznych, wcielanie się w role,

– Zabawy z elementami dramy, odkrywanie przez dzieci  scenek teatralnych.

– Wyrażanie swoich opinii w sposób kulturalny,

– Układanie zdań na określony temat, wyodrębnianie wyrazów w zdaniu, przeliczanie,

– Dokonywanie analizy i syntezy prostych wyrazów, wskazywanie miejsca występowania poszczególnych głosek,

– Wyrażanie radości z możliwości samodzielnego projektowania kartek świątecznych,

– Przeliczanie w granicach możliwości dziecka, poznawanie obrazu graficznego cyfr,

– Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, wyszukiwanie oznak nadchodzącej zimy,

– Poznanie zapisu graficznego liter: k, K,

– Dokonywanie analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wyróżnianie głoski „k” w nagłosie, wygłosie i śródgłosie,

– Wycieczka na pocztę, zakupienie znaczków,

– Czytanie globalne wyrazu koperta; Kamil,

– Dostrzeganie następstw zdarzeń, opowiadanie historyjek obrazkowych,

– Używanie słów i zwrotów: najpierw, na początku, później, kolejno, na koniec, na zakończenie,

– Ćwiczenie refleksu i koordynacji ruchowej,

– Rozwiązywanie zagadek o tematyce związanej z omawianymi zagadnieniami – ćwiczenia pamięci słuchowej,

– Usprawnianie narządów mowy w trakcie zabaw logopedycznych,

– Poznawanie pojęć związanych z pracą leśnika, z życiem dzikich zwierząt,

– Czytanie globalne wyrazów: gil, sikorka, wrona, wróbel,

– Klasyfikowanie obrazków zwierząt, ptaków według wskazanych cech,

– Tworzenie zbiorów trójelementowych i równolicznych,

– Posługiwanie się pojęciami: o jeden mniej, o jeden więcej, tyle samo, po równo,

– Poznanie zapisu graficznego liter: u, U,

– Wypowiadanie się na forum grupy na temat wysłuchanego utworu,

– Czytanie globalne wyrazów: bombka, lampki, lameta, gwiazda,ozdoba, anioł,

– Śpiewanie piosenek, kolęd, pastorałek o tematyce świątecznej, poznanie tradycji i zwyczajów Bożego Narodzenia,

– Kolorowanie obrazków według podanego kodu,

– Zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim.

TEMATY DO REALIZACJI:

I. ŚWIĄTECZNE POCZTÓWKI

II. ZWIERZĘTA ZIMĄ

III. SPOTKANIE PRZY WIGILIJNYM STOLE

IV. ŚWIĄTECZNE ZWYCZAJE

GRUDZIEŃ – 2019 R.

I. ŚWIĄTECZNE POCZTÓWKI:

Tematy dnia (poniedziałek –piątek) 1 tydzień

 1. TY TEŻ MOŻESZ BYĆ MIKOŁAJEM
 2. PRZYGOTOWUJEMY ŚWIĄTECZNE KARTKI
 3. NA POCZCIE
 4. JAK KOMUNIKOWANO SIĘ KIEDYŚ, A JAK DZIŚ
 5. MIKOŁAJKI

II. ZWIERZĘTA ZIMĄ:

Tematy dnia (poniedziałek – piątek) 2 tydzień

 1. ZIMOWE ŚPIOCHY
 2. GOŚCIE ZA OKNEM
 3.  ZIMĄ W ULU
 4. POMAGAMY ZWIERZĘTOM
 5. SPACER Z LEŚNICZYM

III. SPOTKANIE PRZY WIGILIJNYM STOLE:

Tematy dnia (poniedziałek – piątek) 3 tydzień

 1. ŚWIĄTECZNE PORZĄDKI
 2. DEKORACJE CHOINKOWE
 3. UBIERAMY CHOINKĘ
 4. BOŻONARODZENIOWE PRZYSMAKI
 5. NAKRYWAMY DO STOŁU

IV. ŚWIĄTECZNE ZWYCZAJE:

Tematy dnia (poniedziałek – piątek) 4 tydzień

 1. CZEKAMY NA PIERWSZĄ GWIAZDKĘ
 2. ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE Z BAJKĄ
 3. JASEŁKOWE PRZEBIERANKI
 4. PRZYGOTOWUJEMY ŚWIĄTECZNY TEATRZYK
 5. WIGILIJNE KOLĘDOWANIE

DZIEŃ MISIA

25 listopada wypada Dzień Pluszowego Misia. Jego tradycja nie jest długa, albowiem po raz pierwszy zaczęto świętować ten dzień w setną rocznicę powstania maskotki, tj. w 2002 roku. Ten dzień powstał prawdopodobnie dlatego, że każdy pokochał tego mięciutkiego pluszaka od pierwszego wejrzenia. Zapewne większość z nas będąc dzieckiem miało swojego ulubionego misia. Potem ta tradycja przeszła na następne pokolenie i trwa po dziś dzień. Posiadanie takiej zabawki w dzieciństwie uczy nas empatii i opiekuńczości. Dla niektórych jest również symbolem bezpieczeństwa w trudniejszych momentach.

CIEKAWE ZAWODY

16 listopada odwiedził nas tata Marianki, pan Przemysław Mikusek – przewodnik po Puszczy Kampinoskiej, który to opowiadał dzieciom jak przyroda przygotowuje się do zimy.

#SZKOŁA DO HYMNU

WYCIECZKA DO BIBLIOTEKI

31 października 2023r. grupa Pszczółki wybrała się do biblioteki tam poznały:

zasady korzystania z książek, jak powstaje książka. Słuchaliśmy przeczytanej książki pt.” Alladyn”

LISTOPAD 2023

–  rozpoznawanie i wyróżnianie głoski e w nagłosie, śródgłosie, zaznaczanie jej we wskazanym tekście,

– monografia litery e, E na podstawie wyrazów: ekran Ela,

– orientowanie się na kartce papieru ( góra, dół, lewa , prawa strona, po środku),

– właściwe reagowanie na umowne sygnały wzrokowe, dźwiękowe,

– uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych,

– wyszukiwanie różnic na obrazkach- analiza i synteza wzrokowa;

– klasyfikowanie przedmiotów według wskazanych cech,

– posługiwanie się wyrażeniami: na w, obok, nad, za, pod , wysoko, nisko w sytuacjach zadaniowych,

– wymienianie członków rodziny z uwzględnieniem pokrewieństwa ( rodzina bliższa, dalsza)

– wyrażanie radości podczas zabaw  ruchowo- ilustracyjnych  z czasów babci , dziadka.

– wykonanie aparatu fotograficznego wg instrukcji nauczyciela.

– opowiadanie o sytuacji przedstawionej na obrazku, porządkowanie zdarzeń , układanie historyjek obrazkowych,

– rozróżnianie różnych dźwięków z najbliższego otoczenia,

– rozpoznawanie litery t, T, czytanie globalne wyrazów; tamburyn, Tomek, ,

– wprowadzenie cyfry 2, 3  w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym,

– poznanie i operowanie pojęciami związanymi z muzyką: orkiestra, dyrygent, nuty.

– doskonalenie umiejętności rozwiązywania zagadek ,

– stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w ogrodzie, spacerach, wycieczkach,

– obserwowanie najbliższego otoczenia i wypowiadanie się na temat swoich obserwacji,

– doskonalenie umiejętności układania rytmów  i przeliczanie w granicach możliwości dziecka,

– stwarzanie warunków do zabaw badawczych,

– wyrażanie radości podczas wykonywania prac plastycznych inspirowanych muzyką,

– rysowanie w tunelu i po śladzie zgodnie z podanym kierunkiem wzorów literopodobnych,

– odtwarzanie rytmów podanych przez nauczyciela,

– doskonalenie sprawności motorycznej podczas ćwiczeń gimnastycznych.

– zabawy z elementami dramy, odkrywanie przez dzieci  scenek teatralnych.

– wyrażanie swoich opinii w sposób kulturalny,

– w sposób dowolny odgrywanie scenek pantomimicznych, wcielanie się w role,

– układanie zdań  na określony temat, wyodrębnianie słów w zdaniu,

– dokonywanie analizy i syntezy prostych wyrazów,

– właściwe zachowywanie się w miejscach publicznych- muzeum,

– uwrażliwianie na sztukę podczas zabaw z chustami,

– wprowadzenie pojęcia: „wyobraźnia”,

– zabawy słuchowe polegające na wyszukiwaniu głoski „d”, czytanie wyrazu podstawowego : „deska”, zapoznanie z  różnymi znaczeniami jednego słowa,

– tworzenie zbiorów równolicznych,

– przeliczanie w dostępnym zakresie,

– posługiwanie się liczebnikami  głównymi i porządkowymi,

– kolorowanie rysunków konturowych zgodnie z podanym kodem,

– tworzenie własnych prac w oparciu o odczucia i emocje, ( lepienie z gliny)

– doskonalenie umiejętności klasyfikacji, ustawiania po kolei, przeliczania z zapamiętaniem liczby.

– zabawy w przedszkolnym ogródku z wykorzystaniem sprzętu terenowego.

– rysowanie kolorową kredą na płytkach chodnikowych.

– dokonywanie analizy i syntezy słuchowej prostych wyrazów,

– rozpoznawanie i nazywanie liter: „i. I”, czytanie globalne wyrazu igła,

– odtwarzanie według wzoru poznanych liter oraz liczb: 1, 2, 3, na tabliczce sucho ścieralnej bez liniatury,

– zapoznanie z pracą krawcowej i przyborami krawieckimi,

– uczestniczenie w zabawach tematycznych i integracyjnych,

– stosowanie zasad zgodnego współżycia w grupie,

– wdrażanie do odpowiedniego ubierania się w zależności od pogody,

– doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich  ,

– nazywanie obszarów, gdzie zawsze jest ciepło,

– doskonalenie sprawności narządów mowy w trakcie zabaw,

– tworzenie improwizacji ruchowych na podstawie treści historyjki,

– wyodrębnianie pojęć przeciwstawnych,

– obrazowanie liczebności zbioru za pomocą zbiorów zastępczych; tworzenie zbiorów równolicznych,

– tworzenie prac plastycznych w małych zespołach,

– uczestniczenie w zabawach tanecznych- reagowanie ruchem na zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięków utworu muzycznego,

– uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych,

– zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim.

TEMATY DO REALIZACJI:

I. NA STAREJ FOTOGRAFII:

II. JESIENNA MUZYKA:

III. MALI ARTYŚCI:

IV. CIEPŁO I MIŁO:

ROBIMY SAŁATKĘ OWOCOWĄ

PAŹDZIERNIK 2023

–  wypowiadanie się na forum grupy na temat ilustracji, wysłuchanego utworu,

–  słuchanie utworów literackich i wypowiadanie się na temat ich treści,

–  podejmowanie prób oceniania i wyciągania wniosków,

–  układanie zdań na określony temat, wyodrębnianie słów w zdaniu,

–  dokonywanie analizy i syntezy prostych wyrazów,

–  rozumienie pojęcia: „rymowanie”, wskazywanie słów rymujących się.

–  orientowanie się na kartce papieru ( góra, dół, lewa , prawa strona),

–  właściwe reagowanie na umowne sygnały wzrokowe, dźwiękowe,

–  uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych,

–  zapoznanie z zagadnieniem dbania o własne zdrowie,

–  prawidłowe trzymanie narzędzia malarskiego,

–  śpiewanie piosenek o zdrowiu,

–  szybkie reagowanie na umówione sygnały;

–  kształcenie siły i wytrzymałości fizycznej.

–  czytanie globalne wyrazów: park, parasol, gra,

–  rozumienie pojęcia „rymowanie”, wskazywanie słów rymujących się.

–  wyodrębnianie głosek w nagłosie i  w wygłosie,

–  stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w ogrodzie, spacerach, wycieczkach,

–  obserwowanie najbliższego otoczenia i wypowiadanie się na temat swoich obserwacji,

–  dokonywanie porównania wyglądu  lasu i parku jesienią oraz w innych porach roku,

–  posługiwanie się wyrażeniami: na, pod, nad, obok, wysoko, nisko w sytuacjach zadaniowych,

–  dokonywanie uogólnienia sklasyfikowanych przedmiotów ( dary sadu, dary parku),

–  rysowanie w tunelu i po śladzie zgodnie z podanym kierunkiem,

–  odtwarzanie rytmów podanych przez nauczyciela,

–  doskonalenie sprawności motorycznej podczas ćwiczeń gimnastycznych.

–  wyrażanie swoich opinii w sposób kulturalny,

–  w sposób dowolny odgrywanie scenek pantomimicznych, wcielanie się w role,

–  układanie zdań  na określony temat, wyodrębnianie słów w zdaniu,

–  dokonywanie analizy i syntezy prostych wyrazów,

–  czytanie globalne wyrazu las,

–  poszerzanie doświadczeń słuchowych oraz wiedzy o zjawiskach atmosferycznych,,

–  przeliczanie w dostępnym zakresie,

–  posługiwanie się liczebnikami porządkowymi,

–  poznanie obrazu graficznego liter: „A, a, L, l M, m”, analiza i synteza słuchowa wyrazów,

–  kolorowanie rysunków konturowych,

–  rozpoznawanie i nazywanie  cyfry 1,

–  śpiewanie piosenek o lesie i zwierzętach,

–  zabawy w przedszkolnym ogródku z wykorzystaniem sprzętu terenowego.

–  rozumienie pojęć: jesienne skarby, dżungla,

–  komponowanie makiety lasu.,

–  tworzenie nowych barw w wyniku mieszania dwóch innych.

–  rozumienie pojęć: przetwory, zapasy,

–  uczestniczenie w zabawach tematycznych i integracyjnych,

–  stosowanie zasad zgodnego współżycia w grupie,

–  wdrażanie do odpowiedniego ubierania się w zależności od pogody,

–  przyrządzanie pod nadzorem dorosłych prostych przetworów,

–  poznawanie sposobów  przygotowywania się ludzi i zwierząt do zimy,

–  wskazywanie i nazywanie części swojego ciała i drugiej osoby,

–  wyodrębnianie pojęć przeciwstawnych,

–  obrazowanie liczebności zbioru za pomocą zbiorów zastępczych; tworzenie zbiorów równolicznych,

–  tworzenie prac plastycznych w małych zespołach,

–  uczestniczenie w zabawach tanecznych- reagowanie ruchem na zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięków utworu muzycznego

TEMATY DO REALIZACJI:

I.  W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH:

II.  JESIENIĄ W PARKU:

III. JESIENIĄ W LESIE:

IV.  PRZYGOTOWANIA DO ZIMY:

WRZESIEŃ 2023

– Poznanie imion nowych dzieci w grupie, nawiązywanie relacji rówieśniczych, integracja grupy;

– Przypomnienie zasad obowiązujących w przedszkolu, wdrażanie do ich przestrzegania;

– Poznanie sposobów kulturalnego powitania, podziękowania i poproszenia o pomoc:

– Wdrażanie do kulturalnego zachowania się, uczenie się różnych sposobów powitania;

– Rozwijanie współdziałania, empatii, doskonalenie umiejętności słuchania  innych ze zrozumieniem;

– Poznanie topografii przedszkola;

– Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu ( nawiązanie do kodeksu);

– Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw;

– Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego;

– Poznanie sposobów bezpiecznego poruszania się po chodniku w pobliżu ulic i przejść dla pieszych;

– Poznanie niektórych znaków drogowych i nazywanie ich, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności nazywania figur geometrycznych;

– Poznanie wybranych znaków  drogowych, podawanie ich nazw, rozumienie znaczenia;

– Poznanie różnych dźwięków dochodzących z otoczenia, kształcenie słuchu muzycznego, rozwijanie sprawności fizycznej i manualnej;

– Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja straż pożarna,straż miejska pogotowie ratunkowe;.

– Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji;

– Doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie własnego ciała, poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych  jego części;

– Poznanie zmysłów, za pomocą których odbieramy otaczający nas świat;

– Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie w okresie jesieni;

– Poszerzanie czynnego słownika o nowe zwroty i wyrażenia;

– Poznanie miejsc związanych z uprawą owoców i warzyw;

– Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dziecka;

 – Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według określonych , podanych cech: wielkość, kształt, barwa;

– Rozróżnianie i nazywanie podstawowych figur geometrycznych., wyszukiwanie tych kształtów w otoczeniu;

– Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich dotyczących omawianych zagadnień;

– Rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej; czytanie globalne prostych wyrazów;

– Poznanie litery drukowanej : „o, O”; wyróżnianie liter w podanym tekście;

– Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwanie głoski w  podanych wyrazach;

– Nauka  słów i melodii piosenek, nauka wierszy na pamięć; wdrażanie do udziału w różnych zabawach;

– Zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim.

TEMATY DO REALIZACJI:

1. W PRZEDSZKOLU

2. MOJA MIEJSCOWOŚĆ

3. JA TY I ŚRODOWISKO

4. DARY JESIENI

GOŚCIE CZYTAJĄ DZIECIOM

Dziewczynka czyta książkę, dzieci słuchają, siedząc na dywanie

Tym razem czytać dzieciom przyszła nasza absolwentka Agatka – siostra Zosi.

CO W TRAWIE PISZCZY?

Dziś dzieci z grupy Żabki i Pszczółki były uczestnikami spotkania z Panem Przemysławem Mikuskiem – przedowodnikiem po Puszczy Kampinoskiej. Tematem spotkania było „co w trawie piszczy”

CZERWIEC

Ogólne cele dydaktyczno – wychowawcze:

 • Kształcenie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, układanie symboli (liter, cyfr) według wzoru i z pamięci.
 • Czytanie prostych wyrazów i zdań.
 • Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce.
 • Wdrażanie do rozwiązywania zadań z treścią.
 • Dekodowanie i kodowanie informacji za pomocą znaków i liczb.
 • Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 • Poszerzanie czynnego słownika dziecka.
 • Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i eksperymentów i wyciągania wniosków na ich podstawie.
 • Rozbudzanie zainteresowania zjawiskami atmosferycznymi.
 • Uświadamianie, że wszyscy mają równe prawa.
 • Zwracanie uwagi na nierówności ekonomiczne panujące pomiędzy ludźmi i zwracanie uwagi, że nie należy się chwalić tym, co się posiada.
 • Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.
 • Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta
 • Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
 • Rozbudzanie zainteresowania pięknem krajobrazów Polski.
 • Rozwijanie umiejętności obserwowania, porównywania, wyodrębniania cech charakterystycznych dla danego krajobrazu.
 • Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego z nieprzestrzegania zakazów podczas zabaw wakacyjnych.
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych.
 • Rozwijanie zainteresowania szkołą jako nowym środowiskiem; umożliwienie poznania i zaaklimatyzowania się w nowym środowisku.
 • Zachęcanie do zastanawiania się nad tym, co może dziecko spotkać w szkole; tworzenie pozytywnego obrazu szkoły.
 • Zabiegi higieniczne – wdrażanie do dbałości o własne zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
 • Zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań; praca indywidualna z dziećmi wynikająca z ich potrzeb rozwojowych; prowadzenie obserwacji dzieci.
 • „Czytankowo” –słuchanie tekstów literackich czytanych przez N. lub słuchanie audiobooków.
 • Zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim.

MAJ

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych, plastycznych, muzycznych.
 • Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków na ich podstawie.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.
 • Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta.
 • Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
 • Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce.
 • Poszerzanie czynnego słownika dziecka.
 • Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 • Wprowadzenie liter ł, Ł, z, Z,
 • Kształtowanie umiejętności czytania sylab, prostych wyrazów, krótkich zdań związanych z tematem kompleksowym i zainteresowaniami dzieci.
 • Rozwijanie zainteresowania różnymi rodzajami książek jako źródła wiedzy.
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej.
 • Uświadomienie dzieciom, że zwierzęta też przeżywają emocje, odczuwają radość i ból.
 • Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego ze spotkania z nieznajomym zwierzęciem.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc (przychodnia weterynaryjna) i osób tam pracujących (weterynarz).
 • Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 0, 10 jako symboli do kodowania informacji dotyczących liczebników w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
 • Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności, dodawania i odejmowania.
 • Wykonywanie czynności pomiaru długości w zabawach i doświadczeniach.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.
 • Kształcenie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, składanie obrazka z części – przygotowanie do czytania i pisania.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno – rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Zachęcanie do improwizowania i wyrażania siebie w formach plastycznych, muzycznych i ruchowych.
 • Zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim.

WARSZTATY ROBIENIA PIZZY

W czwartek 30 marca wybraliśmy się do #PizzaŁomianki na warsztaty robienia pizzy. Dzieci nauczyły się z czego robi się ciasto i sos oraz ile czasu pizza powinna się piec w piecu. Każde dziecko własnoręcznie zrobiło swoją pizzę z ulubionymi składnikami. Następnie wszyscy zjedli swoje wyroby 😉

KWIECIEŃ

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

·       Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.

·       Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.

·       Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

·       Nazywanie zwierząt i ich potomstwa, poznanie roli zwierząt hodowlanych w życiu człowieka.

·       Wdrażanie do opieki nad zwierzętami domowymi, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.

·       Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.

·       Kształtowanie przywiązania do symboli narodowych.

·       Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego.

·       Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech;

·       Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.

·       Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą cyfr(1–8) i znaków (=, +).

·       Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.

·       Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

·       Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

·       Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.

·       Wprowadzenie liter j, J; w, W; f, F odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań w zakresie poznanych liter.

·       Nauka piosenek i pląsów.

·       Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

·       Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.

·       Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie przedszkolnym, w trakcie spacerów.

·       Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.

·       Zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim.

 

MARZEC

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
 • Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku;
 • Nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla przedwiośnia i wiosny.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według dwóch lub więcej cech;
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.
 • Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą znaków, wprowadzenie znaku =.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.
 • Wprowadzenie liter g, G, c, C; odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań w zakresie poznanych liter.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką;
 • Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie przedszkolnym, w trakcie spacerów.
 • Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.
 • Zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim.

LUTY

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 • Prowadzenie zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i nabywania odporności.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Rozwijanie czynnego słownika dziecka.
 • Rozwijanie koncentracji uwagi i szybkości reakcji w zabawach ruchowych.
 • Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.
 • Rozwijanie pamięci wzrokowej.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej, wprowadzenie liter n, N, s, S, r, R.
 • Kształtowanie umiejętności czytania sylab, prostych wyrazów, krótkich zdań związanych z tematem kompleksowym i zainteresowaniami dzieci.
 • Rozwijanie zainteresowania różnymi rodzajami książek jako źródła wiedzy.
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej.
 • Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.
 • Wprowadzenie znaku = jako symbolu do oznaczenia równoliczności dwóch zbiorów.
 • Wprowadzenie liczb 6, 7 jako symboli do kodowania informacji dotyczących liczebników w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
 • Wykonywanie czynności pomiaru długości w zabawach i doświadczeniach.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.
 • Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.
 • Wykonywanie poleceń według instrukcji słownej lub obrazkowej.
 • Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.
 • Kształtowanie umiejętności planowania kolejnych etapów pracy.
 • Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej; kontrolowanie poprawności chwytu pisarskiego i postawy ciała podczas zabaw grafomotorycznych wykonywanych przy stoliku.
 • Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu.
 • Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.
 • Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem; rozwijanie umiejętności improwizowania.
 • Zachęcanie do prezentowania siebie, swoich upodobań oraz osiągnięć przed grupą, przezwyciężanie nieśmiałości.
 • Zachęcanie do tworzenia ciekawych i niebanalnych strojów karnawałowych.
 • Stwarzanie atmosfery zabawy i radości podczas wspólnych tańców.
 • Zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych rozmowach.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.
 • Wspomaganie rozwoju dzieci w zabawach prowadzonych indywidualnie i w małych zespołach zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami.
 • Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie przedszkolnym, w trakcie spacerów.
 • Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.
 • Zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim.

STYCZEŃ

 • Ogólne cele dydaktyczno – wychowawcze:
 • Wdrażanie do właściwego ubierania się – zgodnego z porą roku.
 • Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie guzików, zapinanie i sznurowanie butów.
 • Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianami por roku.
 • Nazywanie i identyfikowanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.
 • Rozwijanie myślenia logicznego  poprzez prowadzenie obserwacji i doświadczeń oraz wyciągania wniosków.
 • Wdrażanie do bezpiecznych zabaw na śniegu i lodzie.
 • Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
 • Kształtowanie przywiązania do swojej rodziny, szczególnie do dziadków, obchodzenie ich święta.
 • Doskonalenie umiejętności klasyfikowania wg dwóch lub więcej cech.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania elementów, porządkowania zbiorów.
 • Poznanie obrazu graficznego cyfr 4 i 5.
 • Rozwijanie umiejętności wykonywania czynności matematycznych podczas zabaw; kodowanie i dekodowanie czynności za pomocą znaków.
 • Rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej na materiale konkretnym, obrazkowym i symbolicznym.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej wyrazów.
 • Wprowadzenie liter p, P ,b, B; odszukiwanie poznanych liter wśród innych znaków; czytanie sylab, wyrazów, prostych zdań z poznanych liter.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.
 • Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, na boisku, w trakcie spacerów.
 • Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.
 • Zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim.

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ

Pani z Biblioteki Publicznej w Łomiankach czyta dzieciom książki

ODWIEDZINY ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

UBIERAMY CHOINKĘ

WYCIECZKA NA POCZTĘ

SPOTKANIE Z PRZEWODNIKIEM PO PUSZCZY KAMPINOSKIEJ

Niedawno odwiedził nas tata Marianki – koleżanki z Żabek, Pan Przemysław Mikusek. Jest on przewodnikiem po Puszczy Kampinoskiej. Opowiadał dzieciom różne historie i ciekawostki o Kampinoskim Parku Narodowym i żyjących w nim zwierzętach.

ROBIMY SAŁATKĘ OWOCOWĄ

Sałatka owocowa

LISTOPAD

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.
 • Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, na boisku, w trakcie spacerów.
 • Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.
 • Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.
 • Kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego podczas porządkowania zdarzeń, sekwencji czasowych.
 • Rozwijanie słownika dziecka o pojęcia dotyczące filharmonii, zawodu muzyka, malarza, rzeźbiarza.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej liczby elementów.
 • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 2, 3 oraz liter e, E, t, T, d, D, i, I; nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch, trzech cech.
 • Ćwiczenie pamięci wzrokowej poprzez składanie obrazków z części, czytanie globalne wyrazów odnoszących się do tematu zabawy;
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Zachęcanie do wypowiadania się w aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej – tworzenie improwizacji ruchowych, muzycznych i dowolnych prac plastycznych.
 • Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw ruchowo-słuchowo-wzrokowych i graficznych.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.
 • Rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi podczas codziennej aktywności dzieci.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich poprzez codzienne czytanie dzieciom tekstów literatury dziecięcej.
 • Zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim.

PAŹDZIERNIK

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie poprzez codzienne zabawy z powitanką.
 • Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie, w trakcie spacerów.
 • Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarza, pielęgniarki.
 • Zachęcanie do spożywania surowych i przetworzonych owoców i warzyw.
 • Rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw i ich roli w codziennej diecie.
 • Odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej liczby elementów.
 • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1 oraz liter a, A, l, L, m, M; nazywanie ich, tworzenie i odczytywanie sylab i prostych wyrazów.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch, trzech cech.
 • Ćwiczenie pamięci wzrokowej poprzez składanie obrazków z części, czytanie globalne wyrazów odnoszących się do tematu zabawy.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Zachęcanie do wypowiadania się w aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej – tworzenie improwizacji ruchowych, muzycznych i dowolnych prac plastycznych.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej  – rozwijanie myślenia logicznego.
 • Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw ruchowo-słuchowo-wzrokowych i graficznych.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.
 • Rozwijanie umiejętności związanych z samoobsługą i czynnościami porządkowymi podczas codziennej aktywności dzieci.
 • Poszerzanie słownika dzieci o nazwy dyscyplin sportowych, drzew.
 • Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym.
 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich poprzez codzienne czytanie dzieciom tekstów literatury dziecięcej.
 • Wspomaganie rozwoju dzieci w zabawach prowadzonych indywidualnie i w małych zespołach zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami
 • Zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim

WRZESIEŃ

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • Integrowanie się z grupą rówieśniczą.
 • Poznanie topografii przedszkola.
 • Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 • Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.
 • Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego.
 • Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji.
 • Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
 • Poznanie zmysłów, którymi odbieramy otaczający nas świat.
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie (w sadzie) jesienią.
 • Poszerzanie czynnego słownika o nazwy czynności związanych z pracą w sadzie, ogrodzie warzywnym.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według określonych cech.
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej na wyrazach; czytanie globalne prostych wyrazów.
 • Poznanie litery drukowanej o, O; wyróżnianie liter o, O spośród innych liter;
 • Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski o w wyrazach.
 • Nauka piosenek i pląsów.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim.

DZIEŃ DZIECKA

Dzieci z grupy Pszczółki prezentują swoje prezenty

CZERWIEC

LATO – CZAS ZABAWY

TEMATY DNIA: (poniedziałek – piątek)

1. KIEDY JESTEM SZCZĘŚLIWY

2. CORAZ DŁUŻSZE DNI

3. ODKRYWAMY ROŚLINY NA ŁĄCE

4. ZWIERZĘTA NA ŁĄCE

5. WYPRAWA NA LETNIĄ ŁĄKĘ

KOLOROWE LATO

TEMATY DNIA: (poniedziałek – piątek)

1. W STAWIE

2. PRACA PSZCZELARZA

3. W ULU

4. LATO PACHNIE TRUSKAWKAMI

5. MALUJEMY LATO

ŻEGNAMY PRZEDSZKOLE

TEMATY DNIA: (poniedziałek – piątek)

1. BĄDŹMY ROZWAŻNI

2. ŻAGLÓWKĄ PO JEZIORZE

3. WYCIECZKA W GÓRY

4. NAD MORZEM

5. PODGLĄDAMY ŻYCIE W MORZU

DO WIDZENIA

TEMATY DNIA: (poniedziałek – piątek)

1. BĘDZIEMY UCZNIAMI

2. CZEGO NAUCZYŁAM/ NAUCZYŁEM SIĘ W PRZEDSZKOLU

3. WAKACYJNE PLANY

4. DOBRE RADY NA WAKACJE

5. DO WIDZENIA PRZEDSZKOLE

W nadchodzących tygodniach będziemy rozmawiać o takich wartościach,

jak SZCZĘŚCIE  i  ROZWAGA

Cele ogólne:

 • rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: szczęście, rozwaga oraz środowiska społecznego i przyrodniczego, np. związane z zawodem pszczelarza, gatunkami i życiem pszczół (pszczoła miodna, pszczoła murarka), z ekosystemem łąki, stawu, gór; nazwy polskich jezior, gór; kształtowanie umiejętności budowania logicz­nych i poprawnych wypowiedzi oraz argumentowania swojego zdania;
 • doskonalenie percepcji słuchowej przez dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno – obrazkowych; pamięciowe opanowywanie tekstów wierszy, piosenek i słownictwa w j. angielskim;
 • stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego związanych z omawianym tematem; posługiwanie się alfabetem; układanie wyrazów, zdań z rozsypanek;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; posługiwanie się monetami w sytuacji zabawy; wykorzystanie umiejętności mierzenia do tworzenia gier;
 • rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym przez obserwacje fauny i flory w różnorodnych ekosystemach – łąka, staw, jezioro; kształtowanie postawy troski o środowisko przyrodnicze przez organizowanie opieki nad owadami w ogrodzie – budowanie poidełek dla owadów; uświadamianie znaczenia owadów dla środowiska przyrodniczego;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych, wokalnych i tanecznych przez naukę nowych piosenek  i tańca „Stonoga”
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci przez dawanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej – gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych; uwrażliwianie na elementy muzyki – rytm, tempo, nastrój;
 • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, wycinania, lepienia, prób pisania po śladzie w liniaturze i w kratce;
 • kształtowanie postawy otwartości, zadowolenia w relacjach z ludźmi; budzenie zaciekawienia tematem szkoły; podnoszenie poczucia własnej wartości przez dawanie możliwości pokazania swoich walorów, umiejętności i mocnych stron podczas wymyślania, tworzenia i doświadczania w pracach z całą grupą;
 • stwarzanie okazji do rozmowy o swoich emocjach i uświadomienia, że każdy je przeżywa; rozwijanie umiejętności logicznego i zrozumiałego wypowiadania się na temat swoich odczuć;
 • stwarzanie możliwości do podejmowania współpracy podczas działań twórczych;
 • kształtowanie umiejętności oceny działania; wdrażanie do bezpiecznego zachowania; uświadamianie konieczności refleksji nad swoim zachowaniem.

Działania na cały miesiąc:

 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci
 • kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, dochodzenia do kompromisu, dzielenia się zadaniami do wykonania, czerpania radości ze wspólnej pracy dla innych; zachęcanie do wdrażania własnych strategii w sytuacjach trudnych emocjonalnie; zwracanie uwagi na umiejętność wczuwania się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia; rozwijanie poczucia włas­nej wartości i wartości działań podejmowanych na rzecz siebie i innych; uświadamianie znaczenia szacunku jako wartości dla budowania właściwych relacji w grupie;
 • stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji przez codzienne zabawy z powitankami,
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych
 • wdrażanie do samodzielności;  pełnienie dyżurów przez dzieci;
 •  
 • zabawy ruchowe na powietrzu –  rozwijanie  sprawności fizycznej, wzmacnianie odporności. zabawy w piaskownicy; obserwacja środowiska  przyrodniczego
 • „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich;
 • zestawy ćwiczeń porannych
 • zestawy ćwiczeń gimnastycznych

WYCIECZKA DO STRAŻNICY OSP

Wspólne zdjęcie na pożegnanie

ALPAKI W NASZYM PRZEDSZKOLU

SADZIMY KWIATKI

GROTA SOLNA

Dzieci bawią się w grocie solnej

DZIEŃ FLAGI

22 KWIETNIA DZIEŃ ZIEMI

Dzieci siedzą z wykonanymi przez siebie pracami oraz balonami w kolorach ziemi

MAJ

TEMATY KOMPLEKSOWE

I. KSIĄŻKA- MÓJ PRZYJACIEL  (liczba 0)
 1. Chcemy dużo wiedzieć;
 2. Wizyta w księgarni;
 3. Kupujemy książki;
 4. W bibliotece;
 5. Przedszkolna biblioteczka;
 II. BAŚNIE, BAJKI, LEGENDY ( litera ł, Ł; liczba 10)
1.Legendy z różnych stron;
2. Bohaterowie baśni;
3. Nasze ulubione baśnie;
4. Książka-czy tylko papierowa?
5. Tworzymy książkę;
III. RODZINA RAZEM SIĘ TRZYMA (litery h, H;)
1. Rodzina łączy pokolenia;
2. Rodzinne historie;
3. Co robi mama?;
4. Co robi tata?;
5. Upominki dla mamy i taty;
IV. JA I MOI BLISCY 
1. Dom to my;
2. Spędzamy razem czas;
3. Każdy jest ważny;
4. Rodzina bliska i daleka;
5. Święto Rodziny;

Cele ogólne:

 • rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: wiedza, rodzina oraz środowiska społecznego dziecka, np. księgarnia, biblioteka, antykwiariat, bajka, legenda, dom rodzina bliska, rodzina daleka itp.; kształtowanie umiejętności budowania logicz­nych i poprawnych wypowiedzi; wprowadzanie pojęć odnoszących się do zawodów związanych z powstawaniem i produkcją książek oraz tych wykonywanych przez rodziców;
 • kształtowanie logicznego myślenia podczas porządkowania zdarzeń, tworzenia historyjek, wskazywania różnic i podobieństw pomiędzy przedmiotami;
 • doskonalenie percepcji słuchowej przez dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania wyrazów, zdań oraz prostych tekstów słowno- obrazkowych; pamięciowe opanowywanie tekstów wierszy i piosenek;
 • wprowadzanie liter ł, Ł, h, H;
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej przez stwarzanie okazji do korzystania z różnych źródeł wiedzy – doświadczanie, obserwacja, książki, internet;
 • rozwijanie umiejętności planowania działań w celu zdo­bycia wiadomości i wykonania zadań; uświadamianie znaczenia zespołu w zdobywaniu i gromadzeniu nowych doświadczeń;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 0 i liczby 10 i układanie jej z cyfr; posługiwanie się monetami w sytuacji zabawy;
 • rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym przez obserwacje fauny i flory w najbliższym otoczeniu przedszkola; zachęcanie do notowania wyników obserwacji o zdobywania wiedzy na temat roślin i zwierząt; kształtowanie postawy troski o środowisko przyrodnicze;
 • kształtowanie postaw prorodzinnych uświadamianie wspierającej roli rodziny; rozwijanie umiejętności wyrażania swoich emocji i odczuć związanych z rodziną za pomocą mimiki, gestu i rysunku; uświadamia­nie znaczenia rodziny i budowania właściwych relacji pomiędzy jej członkami, rozwijanie zainteresowania przeszłością swojej rodziny; uświadamianie, że każda osoba w rodzinie ma swoje prawa i obowiązki; bu­dzenie zainteresowania relacjami pomiędzy osobami w rodzinie;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych, wokalnych i tanecznych poprzez naukę nowych piosenek „Piosenka o książkach”, „Majowe życzenia” i tańca do utworu „King of the fairies”;
 • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, rysowania po śladzie, zabaw w ramach Kącik Dobrego Startu pod redakcją prof. Marty Bogdanowicz,  stwarzanie możliwości do podejmowania prób pisania w liniaturze i w kratce;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie poczucia własnej wartości przez dawanie możliwości pokazania swoich walorów, umiejętności i mocnych stron podczas wymyślania, tworzenia i doświadczania w pracach z całą grupą.

Działania na cały miesiąc:

 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci, zachęcanie do podejmowania wspólnych zabaw konstrukcyjnych i wykorzystywanie budowli do dalszych zabaw, wdrażanie do odkładania zabawek na wy­znaczone miejsce i utrzymania porządku wokół siebie;
 • kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, dochodzenia do kompromisu, dzielenia się zadaniami do wykonania, czerpania radości ze wspólnej pracy dla innych, rozwijanie poczucia włas­nej wartości i wartości działań podejmowanych na rzecz siebie i innych; uświadamianie znaczenia szacunku jako wartości dla budowania właściwych relacji w grupie ;
 • stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji poprzez powitanki;
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych;
 • codzienny pobyt na świeżym powietrzu
 •  „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich;
 • ćwiczenia poranne i gimnastyczne nr 17, 18.

WYCIECZKA

KWIECIEŃ

TEMATY KOMPLEKSOWE:

ŚWIĘTA, ŚWIĘTA, BIJĄ DZWONY

TEMATY DNIA: (poniedziałek – piątek)

1. CO TO JEST TRADYCJA?

2.  WIELKANOCNE TRADYCJE NASZEGO REGIONU

3.  PRZYGOTOWANIE DO WIELKANOCY

4.  SYMBOLE ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

5. WIELKANOC W NASZYCH DOMACH

WIELKANOC

TEMATY DNIA: (poniedziałek – piątek)

1.  PALMY WIELKANOCNE

2.  ROBIMY PISANKI

3.  WIELKANOCNY KOSZYK

4.  WIELKANOCNE PRZYSMAKI

5. ŚMIGUS – DYNGUS

Z KULTURĄ ZA PAN BRAT   ( litery f, F )

TEMATY DNIA: (poniedziałek – piątek)

1.  SZANUJEMY LUDZI, RZECZY I PRZYRODĘ

2.  ARTYŚCI TO MY

3.  NA WYSTAWIE

4.  NA KONCERCIE

5. MALUJEMY MUZYKĘ

JESTEM KULTURALNY  ( liczba 9 )

TEMATY DNIA: (poniedziałek – piątek)

1.  W KINIE

2.  W TEATRZE

3.  PRACA REŻYSERA

4.  W MUZEUM

5. ETNOGRAF – KTO TO TAKI?

W nadchodzących tygodniach będziemy rozmawiać o takich wartościach,

jak TRADYCJA I SZACUNEK

Cele ogólne:

 • rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: tradycja, szacunek oraz pojęć związanych ze świętami, np. palma, kraszanki, pisanki, miejscami użyteczności publicznej: kino, teatr, muzeum, kukiełka, marionetka, a także zawodami: scenarzysta, aktor, kostiumograf, etnograf;
 • rozwijanie umiejętności budowania logicznej wypowiedzi i mowy opowieściowej, w trakcie tworzenia fabuły opowiadania; rozwijanie wyobraźni dzieci;
 • doskonalenie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno – obrazkowych; pamięciowe opanowywanie tekstów wierszy i piosenek oraz słownictwa w j. polskim i angielskim;
 • stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego związanych z omawianym tematem oraz wprowadzanie litery f, F;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 9 i OWALU jako figury geometrycznej; stwarzanie możliwości do manipulowania figurami i przedmiotami i obserwacji odbicia lustrzanego; tworzenie osi symetrii przez składanie papieru i obserwowaniu efektów pracy; posługiwanie się monetami w sytuacji zabawy;
 • kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak szacunek do ludzi, ich pracy, zwierząt, przyrody i przedmiotów czy tradycji przez uświadomienie konieczności właściwego zachowania w miejscach użyteczności publicznej, stosowania się do ogólnie obowiązujących norm;
 • kształtowanie postaw prorodzinnych i patriotycznych poprzez uświadomienie znaczenia tradycji dla świadomości rodzinnej i narodowej – zwyczaje związane ze świętami, regionem (potrawy, strój ludowy, zwyczaje, muzyka, wytwory ludowe);
 • rozwijanie umiejętności muzycznych, wokalnych i tanecznych przez naukę nowych piosenek „Święta wielkanocne”, „Piosenka lalkarza” i tańców „Szewc”, „Klepany”, polonez;
 • rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci, stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej – gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych;
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci podczas przeprowadzania prostych doświadczeń, obserwowania ich wyników i wyciągania wniosków na tej podstawie;
 • rozwijanie kreatywności i samo­dzielności dzieci w planowaniu i realizacji działań,
 • rozwijanie doznań sensorycznych i koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej  podczas zabaw w KDS;
 • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, rysowania po śladzie, zabaw w ramach KDS; stwarzanie możliwości do podejmowania prób pisania w liniaturze i w kratce.

Działania na cały miesiąc:

 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu nauczyciela
 • kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, dochodzenia do kompromisu, dzielenia się zadaniami do wykonania, czerpania radości ze wspólnej pracy dla innych; zachęcanie do wdrażania własnych strategii w sytuacjach trudnych emocjonalnie; zwracanie uwagi na umiejętność wczuwania się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia; rozwijanie poczucia włas­nej wartości i wartości działań podejmowanych na rzecz siebie i innych; uświadamianie znaczenia szacunku jako wartości dla budowania właściwych relacji w grupie;
 • stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji przez codzienne zabawy z powitankami – również w języku angielskim;
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych
 • wdrażanie do samodzielności przez przygotowanie stolików do posiłków, zajęć, sprzątanie po zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw i zajęć i sprzątanie ich po zajęciach i zabawie; pełnienie dyżurów przez dzieci;
 • codzienny pobyt na świeżym powietrzu – zabawy w ogrodzie przedszkolnym; zwracanie uwagi na zmiany w środowisku w związku z nadejściem wios­ny – porównywanie wyglądu drzew, krzewów, 
 •  „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich;
 • zestawy ćwiczeń porannych
 • zestawy ćwiczeń gimnastycznych

WYCIECZKA DO FABRYKI FOGIEL W WARSZAWIE – WARSZTATY WIELKANOCNE

POŻEGNANIE ZIMY

WYCIECZKA DO BIBLIOTEKI

RAZEM DLA UKRAINY

Prace plastyczne dzieci z grupy Pszczółki, prace przedstawiają biało-czerwone serca na tle flagi Ukrainy.

MARZEC

TEMATY KOMPLEKSOWE

I. MALI ODKRYWCY  (litery p, P)
 1. Warto być dociekliwym;
 2. Podróż w kosmos;
 3. Jak zostać astronautą;
 4. Na nieznanej planecie;
 5. Budujemy układ słoneczny;
 II. TAJEMNICE ŚWIATA ( litera w, W)
1.Ważne pytania;
2. Skąd się bierze prąd;
3. Wynalazki – telefon;
4. Wynalazki – komputer;
5. Mogę zostać wynalazcą;
III. NADCHODZI WIOSNA (litera c ,C; liczba 8)
1. Nasza praca jest ważna;
2. Witamina na wiosenną pogodę;
3. Ptasie powroty;
4. Wiosenne porządki;
5. Marcowa pogoda;
IV. WIOSNA TUŻ -TUŻ  (litery j, J; znak -)
1. Ważna praca rolnika;
2. Jogurt- zdrowy produkt;
3. Dzień w gospodarstwie;
4. Wiosna w polu;
5. Sadzimy i siejemy;

Cele ogólne:

 • rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: dociekliwość, duma z pracy oraz pojęcia Układ Słoneczny, astronauta, załoga, kapitan, sieć internetowa, wynalazca, peleryna, rolnik, sianie, sadzenie;
 • rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej wyrazów, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno- obrazkowych;
 • stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego związanych z omawianym tematem oraz wprowadzanie liter p, P, w, W, c, C, j, J;
 • kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak ciekawość poznawcza, otwartość, chęć zadawania pytań, szacunek do pracy innych, radość z efektów własnej pracy;
 • rozwijanie zainteresowań poznawczych dzieci, ciekawości świata, zainteresowań związanych z kosmosem, podróżami kosmicznymi, wynalazkami służącymi człowiekowi w życiu codziennym;
 • uświadamianie korzyści i niebezpieczeństw związanych z korzystania z zasobów internetowych;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 8 i znaku minus; posługiwanie się poznanymi cyframi i znakami do kodowania czynności matematycznych; posługiwanie się monetami w sytuacji zabawy;
 • stwarzanie okazji do mierzenia, przeliczania, kodowania podczas układania i tworzenia gry;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych przez naukę nowych piosenek „Kosmiczna wyprawa”, „Drzewo mieszkanie”; rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej – gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozbudzanie zainteresowań technicznych i samodzielności podczas eksperymentowania; kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji przebiegu i efektów doświadczeń; kształtowanie umie­jętności planowania, realizacji działań i rozwiązywania problemów podczas prac konstrukcyjnych;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas pracy Kącik Dobrego Startu pod redakcją prof. Marty Bogdanowicz.

Działania na cały miesiąc:

 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji, zachęcanie do podejmowania wspólnych zabaw konstrukcyjnych i wykorzystywanie budowli do dalszych zabaw, wdrażanie do odkładania zabawek na wy­znaczone miejsce i utrzymania porządku wokół siebie;
 • kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, dochodzenia do kompromisu, dzielenia się zadaniami do wykonania, czerpania radości ze wspólnej pracy dla innych;
 • stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji poprzez powitanki;
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych;
 • codzienny pobyt na świeżym powietrzu
 •  „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich;
 • ćwiczeń poranne i gimnastyczne nr 13, 14.

DZIEŃ ZABAW KARNAWAŁOWYCH

Tablica udekorowana przez dzieci z grupy Pszczółki
Prace dzieci z grupy Pszczółki

LUTY

LUTY 2022 

TEMATY KOMPLEKSOWE:

SIŁY PRZYRODY ( znaki < >  )

TEMATY DNIA: (poniedziałek – piątek)

1.SZANUJEMY ŚRODOWISKO

2. ŻYJEMY NA ZIEMI

3. MINERAŁY – SKARBY ZIEMI

4. WODA – KAPIE, PLUSKA, SZUMI

5. BADAMY WODĘ

CZTERY ŻYWIOŁY

TEMATY DNIA: (poniedziałek – piątek)

1. CZYSTE POWIETRZE – WAŻNA SPRAWA

2. WSZYSCY POTRZEBUJEMY POWIETRZA

3. OGIEŃ JEST POTRZEBNY

4. OSTROŻNIE Z OGNIEM

5. ROBIMY WULKAN

WIELKA WYPRAWA ( litery r, R; liczba 7 )

TEMATY DNIA: (poniedziałek – piątek)

1. ODKRYWCY TO MY

2. POJAZDY WOKÓŁ NAS

3. POLECIMY W ŚWIAT

4. MORSKA WYPRAWA

5. MAPA NASZEJ PODRÓŻY

NASZE PODRÓŻE ( litery g, G )

TEMATY DNIA: (poniedziałek – piątek)

1. BĘDZIEMY PODRÓŻNIKAMI

2. PODRÓŻNICZE CIEKAWOSTKI

3. WYPRAWA NA BIEGUN

4. ZWIERZETA, KTÓRE LUBIĄ MRÓZ

5. ODKRYWAMY CIEPŁE KRAJE

W nadchodzących tygodniach będziemy rozmawiać o takich wartościach,

jak OCHRONA PRZYRODY i ODKRYWANIE

Cele ogólne:

 • rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące w/w wartości  np. surowce wtórne, bioodpady oraz inne pojęcia, np. żywioły, odkrywca, Antarktyda, Himalaje, wulkan, halit, ametyst, Inuita; stwarzanie okazji do posługiwania się nimi podczas wypowiedzi;
 • rozwijanie pamięci słuchowej dzieci przez pamięciowe opanowanie wiersza i tekstu piosenki
 • kształtowanie umiejętności argumentowania swojego zdania podczas wypowiadania się na określony temat;
 • rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań oraz prostych tekstów słowno – obrazkowych ;
 • stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego, np. papier, szkło, plastik, bio, las tropikalny, wydmy, piramidy, pustynia, polarnik, igloo, Inuita, Etna, wulkan, lawa, krater, erupcja, równik, Sahara, Afryka, Brazylia itp. czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno – obrazkowych;
 • kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak szacunek do ludzi, zwierząt, środowiska przyrodniczego, itp. oraz odkrywanie rozumiane jako ciekawość poznawcza, chęć poznawania nowych miejsc, osób, zjawisk, itp., wyrabianie nawyku podejmowania konkretnych działań zmierzających do ochrony środowiska (segre­gacja śmieci, oszczędzanie wody i prądu, dbałość o czystość wody i powietrza, racjonalne gospodarowanie wodą);
 • rozwijanie zainteresowań poznawczych dzieci, ciekawości świata, pokazywanie jego różnorodności; uwrażliwienie na pięk­no, bogactwo i różnorodność fauny i flory Ziemi;
 • uświadamianie korzyści i niebezpieczeństw związanych z żywiołami, np. respektowanie zakazu samodzielnego korzystania przez dzieci z zapałek, zapalniczek itp.;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania i odejmowania na konkretach, zbiorach zastępczych; posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi; wprowadzenie cyfry 7; posługiwanie się poznanymi cyframi i znakami do kodowania czynności matematycznych; posługiwanie się nazwami dni tygodnia i nazwami kierunków;
 • stwarzanie okazji do mierzenia, przeliczania, kodowania podczas układania i tworzenia gry;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych przez naukę piosenki, zwrócenie uwagi na ładny i melodyjny śpiew; rozwijanie wrażliwości słuchowej dzieci stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej – gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką, aktywne uczestniczenie w zabawach tanecznych;
 • rozbudzanie zainteresowań technicznych i samodzielności podczas eksperymentowania; kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji przebiegu i efektów doświadczeń;
 • rozwijanie sprawności grafomotorycznej podczas codziennych czynności samoobsługowych i porządkowych, zabaw konstrukcyjnych, plastycznych, rysowania po śladzie i rozwijanie doznań sensorycznych oraz koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej podczas zabaw w w ramach Kącika Dobrego Startu ( KDS)

Działania na cały miesiąc:

 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci – zwracanie   uwagi na budowanie właściwych relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i współpracy ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania umiejętności radzenia sobie z emocjami, panowania nad nimi;
 • kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, dochodzenia do kompromisu, dzielenia się zadaniami do wykonania, czerpania radości ze wspólnej pracy dla innych; zachęcanie do wdrażania własnych strategii w sytuacjach trudnych emocjonalnie;
 • stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji przez codzienne zabawy z powitankami
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych
 • wdrażanie do samodzielności przez przygotowanie stolików do posiłków, zajęć, sprzątanie po posiłkach, zabawie, zajęciach, samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw i zajęć i sprzątanie ich po zajęciach i zabawie; pełnienie dyżurów przez dzieci;
 • codzienny pobyt na świeżym powietrzu – obserwacja środowiska pod kątem ekologicznym: czystość; pojemniki do segregacji śmieci; tego, co dymi;
 • zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym
 • zestawy ćwiczeń porannych i gimnastycznych
 • wdrażanie do samodzielności – pełnienie  dyżurów przez dzieci
 • zabaw wprowadzające proste słownictwo języka angielskiego
 • „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Dzieci z grupy Pszczółki z pracami dla babci i dziadka.

STYCZEŃ

TEMATY KOMPLEKSOWE

I. SPORT TO ZDROWIE (litery n, N)
1. Bądźmy uczciwi;
2. Na narty!;
3. Sporty zimowe;
4. Zimowy trening;
5. Medale dla zawodników;                                                                                                       

II. DBAMY O ZDROWIE  (litery s, S; liczba 6)
1. Dobre rady dla zdrowia;
2. Zimowa zabawy;
3. Dbamy o higienę;
4. Taniec to zdrowie;
5. Piramida zdrowia;
III. PŁYNIE CZAS  (litery z, Z; znak +)
 1. Jesteśmy pomocni;
 2. Dawniej i dziś;
 3. Dzień za dniem;
 4. Miesiąc za miesiącem;
 5. Która godzina?;
IV. MŁODSI I STARSI ( litery b, B)
1.Pomagamy młodszym i starszym;
2. Balonowe dekoracje;
3. Przyjęcie dla babci i dziadka;
4. Zabawy z babcia i dziadkiem;
5. Święto babci i dziadka
   Cele ogólne:

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, wyciągania wniosków na podstawie ich treści, oceny postę­powania bohaterów, budowania wypowiedzi na określony temat poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym, ładnego recytowania zapamiętanych tekstów;
 • rozwijanie biernego i czynnego słownika dzieci o pojęcia dotyczące wartości: pomoc, uczciwość oraz pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka, np. bilon, monety, hartowanie, morsowanie; stwarzanie możliwości do prowadzenia dialogu, wywiadu na określony temat;
 • rozwijanie procesów myślowych – pamięć, uwaga dowolna, myślenie przyczynowo-skutkowe;
 • stwarzanie możliwości podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego, np. narty, buty, gogle, kijki, kombinezon, narty, san­ki, łyżwy itp. oraz wprowadzanie liter z, Z, b, B, n, N, s, S i czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno-obrazkowych;
 • kształtowanie właściwych postaw dzieci, takich jak chęć niesienia pomocy innym, wrażliwość, szacunek do innych ludzi ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych, uczciwość, zdrowy styl życia; wzmacnianie więzi rodzinnych;
 • rozwijanie myślenia operacyjnego – uświadamianie następstwa dni tygodnia i miesięcy; posługiwanie się pojęciami wczoraj, dzisiaj, jutro, nazwami dni tygodnia i miesięcy; poznanie sposobów mierzenia czasu; zabawy zegarem – odczytywanie pełnych godzin; ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na konkretach i zbiorach zastępczych; posługiwanie się modelami pieniędzy w sytuacji zabawy;
 • wprowadzenie cyfry 6 i znaku +; kodowanie i dekodowanie informacji za pomocą symboli, cyfr 1–6 i znaków +, =;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych poprzez naukę nowych piosenek „Zegary”, „Sypie śnieżek”; zwrócenie uwagi na ładny i melodyjny śpiew; stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej- gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką;
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych i związanych z bezpieczeństwem przez dobór ubrania odpowiedniego do panujących warunków atmosferycznych oraz przestrzeganie bezpiecznych sposobów zabawy na śniegu i lodzie; zachęcanie do próbowania, poznawania nowych smaków, przełamywania niechęci do warzyw, owoców; zachęcanie do stosowania zasad zdrowego stylu życia zgodnie z piramidą zdrowia; stwarzanie sytuacji dających możliwość samodzielnego przygotowywania zdrowych posiłków;
 • kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, dochodzenia do kompromisu, dzielenia się zadaniami do wykonania, czerpania radości ze wspólnej pracy dla innych-  Dzień Babci i Dziadka;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo- słuchowo- wzrokowej podczas zabaw metodą Dobrego Startu;

Działania na cały miesiąc:

 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji; zachęcanie do podejmowania wspólnych zabaw konstrukcyjnych i wykorzystywanie budowli do dalszych zabaw;  wdrażanie do odkładania zabawek na wy­znaczone miejsce i utrzymania porządku wokół siebie;
 •   zwracanie uwagi na budowanie właściwych relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i współpracy ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania umiejętności radzenia sobie z emocjami, panowania nad nimi;
 • stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji poprzez powitanki;
 • kształtowanie codziennych nawyków; wdrażanie do samodzielności przez przygotowanie stolików do posiłków, pełnienie dyżurów przez dzieci;
 • codzienny pobyt na świeżym powietrzu – obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie, dosypywanie pokarmu dla ptaków w karmnikach; zabawy ruchowe – korzystanie z uroków zimy; prowadzenie zabaw na śniegu
 •  „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich;
 • ćwiczenia poranne i gimnastyczne nr 9, 10;

WYCIECZKA DO BIBLIOTEKI

DEKORUJEMY PIERNIKI

MIKOŁAJKI

GRUDZIEŃ

TEMATY KOMPLEKSOWE:

NADCHODZI ZIMA ( litery: k, K ; cyfra: 4 )

TEMATY DNIA: (poniedziałek – piątek)

1.BĄDŹMY ODPOWIEDZIALNI

2. ZIMNO, CORAZ ZIMNIEJ

3. SZRON I ŚNIEG

4. PAMIĘTAMY O MAŁYCH PRZYJACIOŁACH

5. ZIMOWE UBRANIA

CORAZ ZIMNIEJ ( litery: y, Y; cyfra: 5 )

TEMATY DNIA: (poniedziałek – piątek)

1. OGRZEWAMY MIESZKANIA

2. LÓD I LODY

3. CIEPŁO – ZIMNO

4. WEŁNIANA HISTORIA

5. ZIMOWE SZATY ZWIERZĄT

ŚWIĄTECZNE PRZYGOTOWANIA

TEMATY DNIA: (poniedziałek – piątek)

1. ŻYCZLIWOŚĆ WOKÓŁ NAS

2. ŚWIĄTECZNE DEKORACJE

3. ŚWIĄTECZNE PREZENTY

4. RAZEM ZAŚPIEWAJMY KOLĘDĘ

5. KUCHNIA  PACHNĄCA ŚWIĘTAMI

WESOŁYCH ŚWIĄT

TEMATY DNIA: (poniedziałek – piątek)

1. Z ŻYCZLIWOŚCIĄ DO INNYCH

2. JESTEŚMY AKTORAMI

3. SCENA JAK W TEATRZE

4. OGŁOSZENIA I PLAKATY

5. ZAPRASZAMY DO TEATRU

W nadchodzących tygodniach będziemy rozmawiać o takich wartościach,

jak ODPOWIEDZIALNOŚĆ i ŻYCZLIWOŚĆ

Cele ogólne:

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich, wyciągania wniosków na podstawie ich treści, oceny postę­powania bohaterów, budowania wypowiedzi na określony temat poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym, ładnego recytowania zapamiętanych tekstów
 • poszerzenie słownictwa czynnego dzieci o pojęcie dotyczące wartości odpowiedzialność, życzliwość, dobro oraz pojęcia dotyczące najbliższego otoczenia dziecka: lampiony, girlandy, reżyser, scenografia, sufler, kostiumograf, kolęda, pastorałka
 • rozwijanie procesów myślowych – pamięć, uwaga dowolna, myślenie przyczynowo- skutkowe
 • rozwijanie percepcji słuchowej przez identyfikowanie dźwięków, dokonywanie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej, czerpanie radości z umiejętności samodzielnego odczytywania krótkich wyrazów, zdań i prostych tekstów słowno – obrazkowych
 • stwarzanie możliwości do podejmowania aktywności związanej z czytaniem przez eksponowanie wyrazów do czytania globalnego, np. kaloryfer, kominek, piec, drewno, kotłownia, solary, teatr, scena, aktor, kurtyna, widownia, garderoba, lis, sarna, sowa oraz wprowadzanie liter k, K, y i czytanie sylab, wyrazów, krótkich tekstów słowno – obrazkowych
 • rozwijanie umiejętności związanych z przeliczaniem – uświadamianie stałości liczby elementów w zbiorze niezależnie od kierunku liczenia
 • rozwijanie myślenia operacyjnego – uświadamianie stałości masy i wielkości, porównywanie wysokości i długości; posługiwanie się umownymi miarkami i miarkami z podziałką; próby odczytywania wielkości na podziałkach; ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na konkretach oraz zbiorach zastępczych
 • wprowadzenie cyfr 4 i 5; kodowanie i dekodowanie informacji za pomocą: cyfr 1–5, znaku równości =
 • rozwijanie świadomości przyrodniczej i ekologicznej – poznanie ekologicznych sposobów pozyskiwania ciepła do ogrzewania domów w okresie zimowym, zwrócenie uwagi na zjawiska przyrodnicze typowe dla zimy, np. śnieg, szron, lód, poznanie ich cech, warunków powstawania, uświadomienie sposobów przystosowania się zwierząt leśnych do trudnych warunków w okresie zimowym – zasypianie, zmiana futra itp.
 • budzenie wrażliwości dzieci na konieczność niesienia pomocy, np. zwierzętom podczas okresu zimowego
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych i związanych z bezpieczeństwem przez dobór odpowiedniego ubrania do panujących warunków atmosferycznych oraz określanie bezpiecznych sposobów zabawy na śniegu i lodzie
 • rozwijanie umiejętności muzycznych i wokalnych przez naukę nowych piosenek „Zima przyjdzie jutro”, „Święta, święta, święta” –  zwrócenie uwagi na ładny i melodyjny śpiew, a także stwarzanie możliwości podejmowania aktywności muzycznej: gra na instrumentach, improwizowanie ruchem, dźwiękiem, integrowanie muzyki z plastyką
 • kształtowanie postaw patriotycznych przez ukazywanie polskich tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia: kolacja wigilijna, potrawy, sposób nakrywania stołu;
 • stwarzanie okazji do rozwijania aktywności twórczej dzieci – aranżowanie przestrzeni z wykorzystaniem prac wykonanych w zespołach lub indywidualnie
 • kształtowanie umiejętności współpracy w zespole, dochodzenia do kompromisu, dzielenia się zadaniami do wykonania, czerpania radości ze wspólnej pracy dla innych

Działania na cały miesiąc:

 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci ; zwracanie uwagi na budowanie właściwych relacji pomiędzy dziećmi opartych na wzajemnym szacunku i współpracy, zachęcanie do podejmowania wspólnych zabaw konstrukcyjnych i wykorzystywanie budowli do dalszych zabaw, szanowanie przyjętych zasad, norm zabawy i prawa korzystania z zabawek przez wszystkie dzieci, wdrażanie do odkładania zabawek na wy­znaczone miejsce i utrzymania porządku wokół siebie
 • stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji poprzez powitanki
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych
 • wdrażanie do samodzielności, pełnienie dyżurów przez dzieci
 • codzienny pobyt i zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie i w najbliższym otoczeniu – dosypywanie pokarmu dla ptaków w karmnikach;
 • zestawy ćwiczeń porannych i ćwiczeń gimnastycznych
 • zabaw wprowadzające proste słownictwo języka angielskiego
 • „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich.

LISTOPAD

MÓJ KRAJ POLSKA

SADZIMY CEBULKI TULIPANÓW,NARCYZÓW,CZOSNKU OZDOBNEGO,KROKUSÓW

WARSZTATY JESIENNE – SPOTKANIE Z BIBLIOTEKĄ

TEMATY KOMPLEKSOWE

I. NASZA MAŁA OJCZYZNA  (litery d, D)
 1. Nasze domy i ulice;
 2. Droga do przedszkola;
 3.Ważne miejsca;
 4. Nasza miejscowość;
 5. Tradycje naszego regionu;
 II. MÓJ DOM- POLSKA
1.Jak powstało państwo polskie;
2. Polskie symbole narodowe;
3.Stolica Polski;
4.Sławni Polacy;
5.Narodowe Święto Niepodległości;
III.  MOJE HOBBY (litera e, E; liczba 3)
1. Wyobraźnia;
2. Nasze zainteresowania;
3. Nasze zbiory;
4. Muzyka wokół nas;
5. Malujemy wiatr i deszcz;
IV. ULUBIONE ZAJĘCIA  (litery u, U; znak =)
1. W świecie wyobraźni;

2. Zabawy ze słowem;
3.Ciekawe zabawki;
4. Pokój moich marzeń;
5. Jesteśmy konstruktorami

Cele ogólne:

 • poszerzanie wiadomości dzieci na temat swojego kraju: nazwa, stolica, symbole narodowe, tradycje, historia powstania, sławne postacie;
 • wzbogacanie słownika dziecka o pojęcia ojczyzna, mała ojczyzna, stolica, patriota, patriotyzm;
 • budowanie postawy patriotycznej przez kształtowanie umiejętno­ści przyjmowanie odpowiedniej postawy w trakcie śpiewania hymnu państwowego, budzenia poszanowania dla wszystkich symboli narodowych;
 • budzenie zainteresowania własnym regionem, miejscowością, poznanie ciekawych i charakterystycznych miejsc;
 • poznanie tradycji własnego regionu: charakterystyczny strój ludowy, mowa, tańce, pielęgnowanie tradycji regionalnych itp.
 • rozwijanie poczucia tożsamości narodowej: zapoznanie z historią Narodowego Święta Niepodległości, kształtowa­nie przywiązania do społeczności lokalnej i dumy z miejsca zamieszkania;
 • rozwijanie czynnego słownika i mowy dziecka; wprowadzenie pojęcia wyobraźnia; rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na określony temat i poprawnego formułowania wypowiedzi;
 • przygotowanie do czytania przez doskonalenie słuchu fonematycznego – doskonalenie umiejętności rozpoznawania dźwięków wydawanych przez przedmioty co­dziennego użytku; analiza i synteza głoskowa wyrazów; czytanie globalne wyrazów mapa, Polska, dom wprowadzanie kolejnych liter d, D, e, E, u, U; zachęcanie do podejmowania prób samodzielnego czytania;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • rozwijanie pamięci słuchowej przez naukę wiersza, tekstów piosenek, prostych rymowanek w j. polskim i angielskim;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych w zakresie przeliczania, porównywania liczebności zbiorów, dodawania i odejmowania na konkretach i zbiorach zastępczych, kodowania i dekodowania informacji, wyznaczania kierunków w przestrzeni i na kartce; rozwijanie myślenia operacyjnego podczas ustalania stałości elementów w zbiorze, porównywania ciężarów w zabawach; wprowadzenie cyfry 3 i znaku =; posługiwanie się poznanymi cyframi i znakami do kodowania informacji;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas pracy Kącik Dobrego Startu pod redakcją prof. Marty Bogdanowicz;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci – wprowadzenie tańca kaszubskiego „Szewc” i piosenki „Nam jesień niestraszna”, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania muzyki instrumentalnej, rozwijanie poczucia rytmu, doskonalenie umiejętności reagowania na akcent muzyczny, uwrażliwianie na elementy muzyki takie jak tempo, dynamika, wysokość dźwięków;
 • rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci i wrażliwości estetycznej przez projektowanie i planowanie pracy, dobieranie barw i wykorzystywanie różnorodnych materiałów;
 • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas rysowania, odrysowywania, nawlekania, przyklejania, oddzierania, kreślenia linii po śladzie, kropkach, samodzielnie wg wzoru na czystej kartce i w liniaturze oraz kratownicy, cięcia nożyczkami;
 • rozwijanie zainteresowania środowiskiem przyrodniczym i różnorodnymi zjawiskami przez prowadzenie zabaw doświadczalnych; doskonalenie umiejętności prowadzenia ob­serwacji;
 • rozwijanie sfery społecznej i emocjonalnej; rozwijanie umiejętności współpracy i współdziałania w zespole przez pełnienie różnorodnych ról; podnoszenie poczucia własnej wartości –  odkrywanie swoich mocnych stron; przezwyciężanie nieśmiałości przez prezentowanie siebie i swoich upodobań w różnych formach wyrazu; budowanie więzi w grupie;
 • rozwijanie wyobraźni, kre­atywnego myślenia, postaw twórczych; wyrabianie samodzielności podczas pracy, satysfakcji z samo­dzielnie wykonanego zadania.

Działania na cały miesiąc:

 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji, zachęcanie do podejmowania wspólnych zabaw konstrukcyjnych i wykorzystywanie budowli do dalszych zabaw, wdrażanie do odkładania zabawek na wy­znaczone miejsce i utrzymania porządku wokół siebie;
 • stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji poprzez powitanki;
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych;
 • codzienny pobyt na świeżym powietrzu
 •  „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich;
 • ćwiczeń poranne i gimnastyczne nr 5, 6.

PAŹDZIERNIK 2021

ZABAWY Z DARAMI JESIENI

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ

TEMATY KOMPLEKSOWE:

IDZIE JESIEŃ PRZEZ ŚWIAT (litery m,M )

TEMATY DNIA: (poniedziałek – piątek)

1.ŚWIAT WOKÓŁ NAS

2.JESIENNY SPACER

3.ZBIERAMY SKARBY JESIENI

4.ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

5.MALUJEMY  JESIEŃ

JESIENNA PRZYRODA (litery l, L; liczba 1)

TEMATY DNIA: (poniedziałek – piątek)

1.LEŚNE ZWIERZĘTA PRZED ZIMĄ

2.JESIENNE ZOO

3.ZWIERZĘTA ROBIĄ ZAPASY

4.ZIMOWE SCHRONIENIE OWADÓW

5.POMAGAMY OWADOM  PRZETRWAĆ ZIMĘ

KOSZYK PANI JESIENI (litery t,T )

TEMATY DNIA: (poniedziałek – piątek)

1.ZDROWO JEMY

2.PRZYSMAKI Z SADU

3.WITAMINY Z WARZYW

4.GRZYBY – LEŚNE SKARBY

5.SPACER PO PARKU I LESIE

SKARBY JESIENI (litery i, I; liczba 2 )

TEMATY DNIA: (poniedziałek – piątek)

1.SPIŻARNIA ZARADNEJ MAMY

2.CO MROZIMY?

3.CO KISIMY?

4.CO SUSZYMY?

5.ROBIMY PRZETWORY

CELE OGÓLNE:

 • rozwijanie słownika czynnego dzieci – poznanie i poszerzanie znaczenia pojęć wrażliwość, zdrowie jako wartości; poznawanie nowych pojęć, np. hibernacja;różnicowanie nazw owoców i drzew owocowych; poznanie nazw wybranych grzybów jadalnych, rozumienie homoni­mów (kozak, kurka);
 • swobodne wypowiadanie się na różnorodne tematy – prezentowanie swojego zdania, uzasadnianie wyboru, przedstawianie wyników obserwacji;
 • kształto­wanie umiejętności słuchania i budowania wypowiedzi poprawnej gramatycznie; posługiwanie się wszystkimi częściami mowy; kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy sylabowej oraz głoskowej, rozwijanie wrażliwości słuchowej;
 • zapoznanie z literami m, M, l, L, t, T, i, I; wskazywanie liter wśród innych, czytanie w izolacji, w prostych sylabach, wyrazach, czytanie prostych tekstów słowno-obrazkowych;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w języku angielskim;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych – kształtowanie umiejętności poprawnego przeli­czania, ustawianie liczmanów do przeliczania, klasyfikowanie przedmiotów wg 2 cech; wprowadzenie cyfr 1, 2 jako symboli liczb, dodawanie i odejmowanie na konkretach;
 • budzenie zainteresowania światem przyrody i jego znaczeniem dla życia i zdrowia człowieka, wdrażanie do szanowania przyrody, budowanie więzi emocjonalnej z przyrodą, rozwijanie wrażliwości na piękno jesiennej przyrody – sposoby zwierząt na przetrwanie zimy (leśne ssaki, zwierzęta egzotyczne, owady), uświadamianie konieczności niesienia pomocy zwierzętom w przetrwaniu zimy, rola owoców i warzyw dla zdrowia, poznanie sposobów ich przechowywania w okresie zimowym, wykorzystanie materiału przyrodniczego do dekoracji;
 • poznanie parku i lasu jako ekosystemów;
 • dostrzeganie korzyści z zasobów leśnych (bogactwo grzybów), rozumienie znacze­nia lasu w życiu zwierząt; dostrzeganie piękna i uroku lasu (barwy, zapachy),
 • kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych – zwracanie uwagi na ubieranie się stosownie do pogody, wdrażanie do zdrowego odżywiania się, spożywania owoców i warzyw w formie surowej i lekko przetworzonej (surówki, sałatki, warzywa gotowane), zachęcenie do próbowania warzyw mniej znanych;
 • rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej: nawlekanie, nawijanie, cięcie nożyczkami po liniach, naklejanie, rysowanie po śladzie, w tunelu, w liniaturze, w kratce; komponowanie z materiału przyrodniczego;
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej dzieci – poznanie piosenek „Jesienny kujawiaczek” i „Przepis na zdrowie”, „Małgorzata”, „Lena”, „Tomasz”, „Iza”, określanie nastroju muzyki, akcentowanie pierwszej miary taktu, powtarzanie i kontynuowanie rytmów, akompaniowanie rówieśnikom do śpiewu, rytmiczne poruszanie się w przestrzeni w określonych układach (koło, rząd, rozsypka), improwizowanie ruchem muzyki, melodyjne i ładne śpiewanie piosenek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas pracy w KDS (Kącik Dobrego Startu oparty na Metodzie Dobrego Startu prof. Z. Bogdanowicz )
 • rozwijanie myślenia logicznego w zabawach z kodowaniem;
 • rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci podczas malowania, rysowania, komponowania z materiału przyrodniczego;
 • rozwijanie kreatywności dzieci podczas zabaw konstrukcyjnych, muzycznych, plastycznych, słownych (tworzenie opowiadań, stawianie hipotez, snucie przypuszczeń), umiejętności wyrażania emocji w formie pla­stycznej, muzycznej, ruchowej;
 • rozwijanie umiejętności dziecka w zakresie współpracy w grupie: podejmowanie prób przezwyciężania nieśmiałości, czerpanie radości ze wspólnej zabawy, rozstrzygania nieporozumień i konfliktów we właściwy sposób (rozmowa, negocjacja, kompromis), panowanie nad trudnymi emocjami;
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka w sytuacji zabawy: rozwijanie samodzielności we wszystkich obszarach, czerpanie radości z wykonywanych prac i ich efektów;
 • zwracanie uwagi na utrzymanie ładu i porządku wokół siebie –  wygląd osoby i miejsca zabawy.

DZIAŁANIA NA CAŁY MIESIĄC:

 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci;
 • rozwijanie przedsiębiorczości przez np. decydowanie o zagospodarowaniu i aranżowanie przestrzeni w sali, wspólne tworzenie okazjonalnych kącików tematycznych;
 • stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji przez powitanki;
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych;
 • wdrażanie do samodzielności przez samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek, wybieranie potrzebnych narzędzi i materiałów do zabaw;
 • codzienny pobyt na świeżym powietrzu i zabawy  w ogrodzie przedszkolnym;
 • zestawy ćwiczeń porannych;
 • zestawy ćwiczeń gimnastycznych.

WRZESIEŃ 2021

Cele ogólne:

 • wprowadzenie pojęć dobre maniery i odwaga;
 • poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu;
 • ustalenie podstawowych zasad zachowania w grupie;
 • nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w zabawie i sytuacjach codziennych – przezwyciężanie nieśmiałości, rozwijanie asertywności;
 • nabieranie przeświadczenia o pozytywnej roli współpracy w osiąganiu celu;
 • poznanie wspierającej roli słów i rozmowy;
 • uświadamianie roli osób dorosłych w życiu przedszkola i szacunku do wykonywanej przez nie pracy;
 • poznanie zawodów w otoczeniu dziecka (pracownicy przedszkola);
 • poznawanie zawodów służących bezpieczeństwu całego społeczeństwa (policjant, ratownik, strażak);
 • rozwijanie sprawności motorycznej, umiejętności rzutu do celu i współpracy w grupie;
 • kształtowanie orientacji w schemacie ciała w odniesieniu do siebie i innych osób;
 • posługiwanie się pojęciami określającymi kierunki i relacje w przestrzeni, kierunki wyznaczane od osi ciała: prawa, lewa, w prawo, w lewo, nad, pod, przed, za, między;
 • kształtowanie umiejętności poruszania się w przestrzeni podczas zabaw ruchowych, tańca itp.;
 • rozwijanie słownika dziecka w zabawach słowotwórczych;
 • rozwijanie umiejętności budowania zdań poprawnych gramatycznie, dłuższego wypowiadania się na temat ilustracji;
 • rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez porównywanie, różnicowanie i zapamiętywanie kształtów figur geometrycznych, liter i wyrazów (czytanie globalne);
 • rozwijanie percepcji słuchowej przez zabawy z wykorzystaniem zagadek słuchowych (rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków), odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanych tekstów literackich, dokonywanie analizy i syntezy zdania i wyrazu (analiza i synteza głoskowa i sylabowa), różnicowanie głosek o, a,  wyróżnianie wskazanej głoski w zależności od miejsca w wyrazie;
 • rozwijanie pamięci słuchowej przez naukę piosenek Planeta dzieci, Zawody, Ola, Agnieszka, wiersza Felek, tekstów powitanek i krótkich rymowanek;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej podczas pracy w Kąciku Dobrego Startu;
 • rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej przez wprowadzenie kroku podstawowego i układu tanecznego do polki na podstawie tańca Doudlebska polka;
 • wdrażanie do stosowania zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i na ulicy – utrwalanie zasad poruszania się po chodniku i przechodzenia przez jezdnię, zasad bezpieczeństwa podczas jazdy samochodem;
 • kształcenie sprawności manualnej i kreatywności oraz inwencji twórczej dzieci podczas zabaw plastycznych, konstrukcyjno-plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 • kształtowanie myślenia logicznego w zabawach wymagających kodowania i dekodowania informacji;
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów, zwrotów, piosenek w j. angielskim;
 • obchody ,,Dnia Kropki”;

Działania na cały miesiąc:

 • zabawy dowolne w kącikach tematycznych wg zainteresowań i inwencji dzieci przy niewielkim wsparciu, poznawanie otoczenia, zachęcanie do różnej aktywności;
 • stwarzanie atmosfery życzliwości i akceptacji przez powitanki;
 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – samodzielne korzystanie z toalety, mycie rąk po skorzystaniu z toalety, po zabawie i przed posiłkiem;
 • ćwiczeń porannych nr 1, 2, ćwiczeń gimnastycznych nr 1, 2;
 • codzienny pobyt na świeżym powietrzu – samodzielne ubieranie się i rozbieranie podczas wyjść poza budynek;
 • zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym:
 • „Kącik Molika Książkowego” – słuchanie tekstów literackich czytanych lub odtwarzanych z audiobooka.

TEMATY KOMPLEKSOWE

I. W przedszkolu

Tematy dnia:  (poniedziałek – piątek)                                                                                          

 1. Witamy przedszkole;  2. Ustalamy zasady; 3.Bawimy się razem; 4. Poznajemy siebie; 5. Organizujemy kąciki zabaw;                                                                                                                  

 II. Nasze przedszkole

Tematy dnia:  (poniedziałek – piątek) 

1.Dobre maniery; 2. Lubimy nasze przedszkole; 3.W przedszkolu jest nas wielu; 4.Zabawy z naszą panią; 5.Nasz plac zabaw;                                                 

 III.  Jestem bezpieczny (głoska o jak oko, Ola)                                                                  

Tematy dnia:  (poniedziałek – piątek)                                                                                                 

1. Jesteśmy odważni; 2. Znaki wokół nas;3. Zasady na chodniku;  4. Spotkanie z policjantem; 5. Kodeks bezpieczeństwa 

IV. Pomocna dłoń  (głoska a jak antena, Ala)    

 Tematy dnia:  (poniedziałek – piątek)                                                                                        

 1. Odważni strażacy; 2. Będziemy ratownikami; 3.Wzywamy pomoc;  4. Ratownicy na czterech łapach; 5. Bezpieczne zabawy;

KONIEC ROKU SZKOLNEGO

POŻEGNANIE PRZEDSZKOLA

WSPÓLNE ZABAWY W OGRODZIE

CZERWIEC

TYDZIEŃ XXXVII. Lato- czas zabawy

Tematy dni: 1.Kiedy jestem szczęśliwy, 2. Coraz dłuższe dni, 3. Odkrywamy rośliny na łące, 4. Zwierzęta na łące, 5. Wyprawa na letnią łąkę

W nadchodzącym miesiącu będziemy rozmawiać o kolejnych wartościach, jakimi są; SZCZĘŚCIE, ROZWAGA

W tym tygodniu będziemy;

 • wyrażać w rysunku swój nastrój;
 • odpowiadać na pytania do tekstu;
 • własnymi słowami wyjaśniać znaczenie pojęcia szczęście;
 • konstruować zegar z elementów;
 • ustawiać wskazówki zegara na pełnych godzinach; odczytywać na zegarze pełne godziny.
 • opowiadać o wyglądzie środowiska przyrodniczego w różnych porach roku;
 • opowiadać o upodobaniach i uzasadniać swój wybór;
 • wypowiadać się na temat znaczenia słońca dla życia na ziemi;
 • czytać globalnie nazwy zwierząt;
 • obrysowywać kontury postaci;
 • mówić wyrazy kojarzące się z podanym wyrazem; porównywać długość posługując się określeniami dłuższy, krótszy.
 • układać z liter nazwy roślin z pomocą;
 • odkodowywać nazwy, dokonując obliczeń;
 • odczytywać nazwy roślin;
 • rysować wg wzoru i z natury;
 • komponować pracę z elementów wg wzoru;
 • wyznaczać trasę na kratownicy z pomocą strzałek kierunkowych;
 • wypowiadać się na temat szczęścia w formie rysunku.
 • realizować zakodowaną sekwencje ruchów;
 • tańczyć w grupie taniec „Stonoga”;
 • podpisywać obrazki za pomocą etykiet;
 • podejmować próby pisania wyrazów po śladzie;
 • uświadamiać sobie znaczenie owadów dla człowieka lub innych zwierząt;
 • rozumieć potrzeby zwierząt – owadów.
 • rysować koła z użyciem szablonu;
 • składać koła precyzyjnie na pół; komponować motyla wg własnej inwencji.
 • realizować podany rytm;
 • wycinać elementy pracy plastycznej;
 • składać elementy wg instrukcji;
 • rysować spiralę na kole;
 • podawać słowo zaczynające się głoską kończącą poprzednie słowo;
 • uzupełniać ilustrację brakującymi elementami;

Tydzień XXXVIII. Idzie lato przez świat

Tematy dni: 1. W stawie, 2. Praca pszczelarza, 3. W ulu, 4. Lato pachnie truskawkami, 5. Malujemy lato

W tym tygodniu będziemy;

 • składać i rozcinać papier wg instrukcji N.;
 • stosować w wypowiedziach na temat ilustracji pojęcia odnoszące się do miejsca na kartce i w przestrzeni, np. prawy górny róg, na środku, nad ziemią, pomiędzy;
 • porządkować zdjęcia ilustrujące rozwój motyla i żaby;
 • dostrzegać elementy humorystyczne w wierszu;
 • uświadamiać sobie znaczenie stawu jako miejsca dla życia wielu zwierząt.
 • wskazywać akcesoria pracy pszczelarza;
 • posługiwać się pojęciem pasieka;
 • uświadamiać sobie znaczenie pszczół dla produkcji żywności;
 • czytać tekst słowno-obrazkowy;
 • odwzorowywać linie, łącząc kropki;
 • tworzyć zbiory o odpowiedniej liczbie elementów;
 • przeliczać dwójkami i piątkami we własnym zakresie;
 • dokonywać obliczeń, dodając i odejmując elementy;
 • wyjaśniać własnymi słowami powiedzenie być pracowitym jak pszczółka;
 • składać papier wg instrukcji i konstruować domki.
 • recytować treść wiersza, ilustrując go ruchami;
 • malować farbami z natury;
 • mieszać kolory farb, obserwując efekty;
 • tworzyć kalendarz, układając kolejno pory roku i miesiące;
 • podawać nazwy miesięcy z określonej pory roku;
 • przeliczać kolory w tęczy;
 • wyjaśniać własnymi słowami pojęcie szczęście.

Tydzień XXXIX. Żegnamy przedszkole

Tematy dni: 1. Bądźmy rozważni, 2. Żaglówka po jeziorze, 3. Wycieczka w góry, 4. Nad morzem, 5. Podglądamy życie w morzu

W tym tygodniu będziemy;

 • wyjaśniać własnymi słowami pojęcie rozwaga;
 • podawać przykłady sytuacji, w jakich należy wykazać się rozwagą;
 • dokonywać oceny zachowania na podstawie scenek;
 • współpracować z rówieśnikami przy tworzeniu krzyżówki.
 • dokonywać syntezy słuchowej i wzrokowej – składać wyraz z głosek, czytać wyrazy;
 • wymieniać charakterystyczne cechy krajobrazu jezior;
 • uświadamiać sobie niebezpieczeństwa podczas pobytu nad jeziorem;
 • określać zasady bezpiecznego zachowania się nad jeziorem;
 • podawać nazwę miejsca na podstawie zgromadzonych przedmiotów;
 • odmierzać odległość za pomocą miarki umownej;
 • określać zasady bezpiecznego zachowania w górach;
 • tworzyć zbiory o wskazanej liczbie elementów;
 • określać liczbę brakujących elementów;
 • szybko przeliczać elementy;
 • współpracować w grupie w celu osiągnięcia zamierzonego celu;
 • układać zagadki na temat roślin i zwierząt występujących w górach.
 • poruszać się w rytmie piosenki;
 • śpiewać w zespole piosenkę;
 • uzupełniać ciąg sylab;
 • rysować dowolne wzory w kolorowej soli do muzyki;
 • prezentować swoją wiedzę na temat życia pod wodą;

Tydzień XL. Do widzenia!

 • Tematy dni: 1. Będziemy uczniami, 2. Czego nauczyłem się w przedszkolu, 3. Wakacyjne plany, 4. Dobre rady na wakacje,  5. Do widzenia, przedszkole

W tym tygodniu będziemy;

 • uświadamiać sobie, że życzliwość i dobry humor pomagają w nawiązywaniu kontaktów;
 • podawać przykłady życzliwego witania się z nowymi kolegami.
 • interesować się wyglądem szkoły, klasy;
 • cieszyć się z perspektywy pójścia do szkoły.
 • łączyć  w pary te same litery drukowane i pisane;
 • nazywać litery drukowane i pisane;
 • posługiwać się liczebnikami porządkowymi;
 • posługiwać się określeniami kierunków w przestrzeni;
 • opowiadać o swoich mocnych stronach w pracy plastycznej;
 • podejmować próby pisania liter w liniaturze;
 • dobierać podpisy do obrazków;
 • uświadamiać sobie znaczenie pracy zespołowej.
 • czytać wyrazy;
 • odpowiadać na pytania zawarte w treści wiersza – snuć przypuszczenia;
 • klasyfikować przedmioty na podstawie określonych cech;
 • sprawnie dodawać i odejmować na zbiorach zastępczych lub w pamięci;
 • składać obrazek wg wzoru;
 • snuć przypuszczenia na podstawie przedstawionej sytuacji.
 • tworzyć zasady bezpiecznego zachowania podczas wakacji;
 • oceniać sytuację pod względem bezpiecznego zachowania na podstawie opisu słownego;
 • śpiewać piosenkę „Dziecięce marzenia”.
 • realizować rytm piosenki za pomocą gestów;
 • wypowiadać się na temat swoich wspomnień z przedszkola;
 • współtworzyć grupy o wskazanej liczbie dzieci;
 • sprawnie dodawać i odejmować na zbiorach zastępczych lub w pamięci;
 • wyjaśniać własnymi słowami pojęcie rozwaga;
 • uświadamiać sobie konieczność rozważnego zachowania podczas codziennych zabaw;
 • dokonywać wyboru i go uzasadniać.

Podczas realizacji w/w tematów kompleksowych nie zabraknie:

-zabaw z kodowaniem i dekodowaniem;

-zabaw wprowadzających proste słownictwo języka angielskiego;

-zabaw ruchowych; ćwiczeń porannych; ćwiczeń gimnastycznych oraz pobytu na terenie przedszkolnego placu zabaw

MAJ

W nadchodzących tygodniach będziemy rozmawiać o takich wartościach,

jak:  WIEDZA i RODZINA

 Tematy kompleksowe, które będziemy realizować :

 1. KSIĄŻKA – MÓJ PRZYJACIEL

Tematy dni: 1. Chcemy dużo wiedzieć, 2. Wizyta w księgarni, 3. Kupujemy książki,

4. W bibliotece, 5. Przedszkolna biblioteka

 • BAŚNIE, BAJKI, LEGENDY

Tematy dni: 1. Legendy z różnych stron, 2. Bohaterowie baśni. 3. Nasze ulubione baśnie,

4. Książka – czy tylko papierowa ?, 5.Tworzymy książkę

 • RODZINA RAZEM SIĘ TRZYMA

Tematy dni: 1. Rodzina łączy pokolenia, 2. Rodzinne historie, 3. Co robi mama?,

 4. Co robi tata?, 5. Upominki dla mamy i taty

 • JA I MOI BLISCY

Tematy dni: 1. Dom to my, 2. Każdy jest ważny, 3. Spędzamy razem czas,

4. Rodzina bliska i daleka, 5. Święto Rodziny

Dwa  tematy kompleksowe (nr 1, 2)  będziemy omawiać

w dniach 4 – 15.05.2021r. dotyczą wartości – WIEDZA .

W ciągu dwóch tygodni :

 • dowiemy się, co znaczy wiedzieć i do czego wiedza jest potrzebna; skąd można czerpać wiedzę i że bardzo ważnym jej źródłem są książki – dlatego należy o nie dbać, a umiejętność  czytania pozwala na samodzielne zdobywanie wiedzy,
 • poznamy litery:  ł, Ł
 • poznamy cyfrę 0 i liczbę 10,
 • będziemy doskonalić umiejętność  dodawania i odejmowania; ćwiczyć płacenie,używając banknotów i monet – oczywiście w zabawie,
 • poznamy „ Piosenkę o książkach ”
 • wykonamy pracę konstrukcyjno – plastyczną  „ Książkowy cudak”
 • wykonamy doświadczenie i dowiemy się, jak można zrobić papier – zrobimy go sami bardzo starą metodą,
 • będziemy tworzyć bajkę – najpierw  ją wymyśliliśmy, potem narysujemy,
 • dowiemy się, ile trudu trzeba włożyć, by wydać książkę, i to nie tylko papierową, oraz jak dużo osób pracuje, by książka mogła powstać; jak ważna jest wiedza ta dawna i ta nowa; że książka może być nie tylko papierowa.

Kolejne dwa  tematy kompleksowe (nr 3, 4) będziemy omawiać

w dniach 17 – 29. 05. 2021r. dotyczą wartości – RODZINA.

W ciągu dwóch tygodni :

 • będziemy rozmawiać o naszych rodzinie, postaramy się zrozumieć, jak wielką wartością jest RODZINA – daje poczucie bezpieczeństwa, a wszyscy jej członkowie wzajemnie sobie pomagają,
 • przypomnimy sobie, że dom to miejsce, w którym jesteśmy wszyscy razem, kochamy się i wspieramy a  każdy z nas jest tak samo ważny,
 • przypomnimy sobie, że mamy dużą rodzinę – są nią: babcie, dziadkowie, ciocie, wujkowie i kuzyni,
 • dowiemy się, jacy byli nasi rodzice, gdy mieli sześć lub siedem lat – co lubili, a czego nie, jak się zachowywali i czy chodzili do przedszkola tak jak my; gdzie pracują i co robią w swojej pracy,
 • poznamy literę h, H
 • niektórzy z nas będą czytać koleżankom i kolegom z naszej grupy,
 • będziemy ćwiczyć płacenie, kupując prezenty dla rodziców – oczywiście w zabawie,
 • nauczymy się  piosenki „ MAJOWE ŻYCZENIA”i tańca  „W TAŃCU NAJWESELEJ ”
 • przygotujemy upominki
 • będziemy  mierzyć miarką – tę umiejętność wykorzystamy przy konstruowaniu,
 • będziemy konstruować gry – ściganki,
 • wykonamy doświadczenie i dowiemy się, jak zmieniają się kolory w kwiatach oraz co zrobić, żeby balon leciał szybko jak rakieta.

Podczas realizacji w/w tematów kompleksowych nie zabraknie:

 • zabaw z kodowaniem i dekodowaniem
 • zabaw wprowadzających proste słownictwo języka angielskiego
 • zabaw ruchowych; ćwiczeń porannych; ćwiczeń gimnastycznych oraz pobytu na terenie przedszkolnego placu zabaw.

Pozdrawiamy: B.Kowalska; A. Markiewicz

KWIECIEŃ

TYDZIEŃ XXI SIŁY PRZYRODY

Tematy dni: 1. Szanujemy środowisko, 2. Żyjemy na Ziemi, 3. Minerały – skarby Ziemi, 4. Woda – kapie, pluska, szumi, 5. Badamy wodę

W nadchodzącym miesiącu będziemy rozmawiać o kolejnych wartościach, jakimi są; OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO, ODKRYWANIE ORAZ DOCIEKLIWOŚĆ.

W tym tygodniu będziemy;

-poznawać Ziemię – naszą planetę, miejsce, gdzie występuje życie.

-dowiadywać się, że istnieją 4 żywioły: ziemia, woda, powietrze i ogień. Bez nich nie byłoby życia na Ziemi.

-dowiadywać się, że żywioły potrafią zagrażać zdrowiu i życiu człowieka.

-poznamy niszczycielskie skutki żywiołów: trzęsienia ziemi, powodzie, pożary, erupcje wulkanów.

Ziemia to nasza planeta –będziemy dowiadywać się, w jaki sposób powinniśmy o nią dbać – będziemy opracowywać Kodeks ekologa.

Ziemia to również nasza żywicielka – dzięki niej mamy rośliny, owoce i warzywa.

-badać właściwości ziemi – gleby

-dowiadywać się, które materiały naturalne przepuszczają wodę.

-samodzielnie sadzić rośliny, o które będziemy dbać.

-poznawać zawód geologa, jego narzędzia pracy.

-dowiadywać się, co to są minerały.

-samodzielnie hodować kryształy (z soli, cukru, kwasku cytrynowego i boraksu).

-rozmawiać o tym, skąd się bierze woda, komu jest potrzebna i ile jest na świecie wody słodkiej, a ile słonej.

-rozmawiać o tym, że musimy oszczędzać wodę – będziemy wykonywać znaczki przypominające o jej zakręcaniu.

-stosować zróżnicowane metody pracy i pomoce dydaktyczne,

-rozwijać umiejętność budowania dłuższych wypowiedzi,

-ćwiczyć analityczne myślenie i wnioskowanie.

-doskonalić umiejętność liczenia, porównywania liczebności zbiorów.

-poznawać znaki matematyczne <, >.

-zapisywać działanie i poprawnie je odczytywać.

-poznawać piosenkę Cztery żywioły.

TYDZIEŃ XXII CZTERY ŻYWIOŁY

Tematy dni: 1. Czyste powietrze ważna sprawa, 2. Wszyscy potrzebujemy powietrza, 3. Ogień jest potrzebny, 4. Ostrożnie z ogniem, 5. Robimy wulkan

W tym tygodniu będziemy;

-rozmawiać o siłach natury – żywiołach.

-skupiać się na poznaniu właściwości wiatru i ognia.

-poznawać pozytywne i negatywne skutki ich oddziaływania.

-dowiadywać się, kiedy żywioły nam pomagają, a kiedy zagrażają naszemu zdrowiu i życiu.

-w czasie eksperymentu będziemy dowiadywać się, jak ważne jest czyste powietrze, że ciepłe powietrze jest lekkie i się unosi – tak działają lampiony i balony.

-poznawać sposoby praktycznego wykorzystania powietrza i ognia.

-dowiadywać się, że zabawy z ogniem są niebezpieczne,

-w trakcie eksperymentowania będziemy dowiadywać się na jakiej zasadzie działa wulkan.

-poznawać wyrazy związane z tą tematyką: wulkan, Etna, erupcja, lawa, krater.

-w zabawach matematycznych będziemy doskonalić umiejętność przeliczania, dodawania i odejmowania w zakresie 8.

-uczyć się prawidłowo kreślić znaki, litery i cyfry.

-rozwijać sprawność rąk, m.in. w trakcie zabaw grafomotorycznych i plastycznych – będziemy wycinać, malować, naklejać. Prace te nie tylko będą wymagały od nas samodzielności i wytrwałości, lecz także rozbudzą naszą pomysłowość i inwencję twórczą.

-w zabawach muzycznych będziemy doskonalić umiejętność gry na instrumentach perkusyjnych,

-ćwiczyć poczucie rytmu – rytmizować wiersze i piosenki.

-kształtować wrażliwość słuchową podczas zabaw przy muzyce klasycznej.

-dużo czasu będziemy spędzać na świeżym powietrzu – oprócz zabaw ruchowych w ogrodzie

TYDZIEŃ XXIII WIELKA WYPRAWA

Tematy dni: 1. Odkrywcy to my, 2. Pojazdy wokół nas, 3. Polecimy w świat, 4. Morska wyprawa, 5. Mapa naszej podróży

W tym tygodniu będziemy;

-dowiadywać się, że aby odkrywać, poznawać, należy podróżować – ważne są nie tylko dalekie podróże, ale również te bliskie, podczas których uważny obserwator ma możliwość odkrycia wielu fascynujących zjawisk.

-odkrywać, w jaki sposób można zbadać odciski palców.

-poznawać globus, kontynenty; będziemy rozmawiać o różnych sposobach podróżowania.

-dowiadywać się, które pojazdy poruszają się w powietrzu, a które po lądzie i w wodzie.

-poznawać akcesoria ułatwiające podróżnikom przebywanie w różnych warunkach, takie jak namiot, mapa, termos, kompas czy latarka.

-poznawać kolejną literę r, R, wysłuchiwać głoskę r na początku, na końcu i w środku wyrazów, kreślić na tackach z mąką i w liniaturze. Odczytywać wyrazy i zdania.

-poprzez działania na liczmanach będziemy doskonalić umiejętność przeliczania, dokładania, odkładania, porównywania liczebności zbiorów.

-poznawać cyfrę 9.

-samodzielnie będziemy konstruować grę planszową, ustalać jej zasady.

-wiedzieć, że podróże uczą nas, inspirują, wzbogacają o nowe doznania. Z podróży (tych bliskich i tych odległych) przywozimy pamiątki, dlatego będziemy wykonywać własną, niepowtarzalną skrzynię skarbów. Będziemy gromadzić w niej nasze „skarby”.

-rozwijać w ten sposób pomysłowość, inwencję twórczą, doskonalić posługiwanie się nożyczkami, komponowanie, klejenie.

-w naszych pracach będziemy łączyć materiały plastyczne z przyrodniczymi.

-odkrywać, że wspólna zabawa daje nam radość i szczęście.

TYDZIEŃ XXIV NASZE PODRÓŻE

Tematy dni: 1. Będziemy podróżnikami, 2. Podróżnicze ciekawostki, 3. Wyprawa na biegun 4. Zwierzęta, które lubią mróz 5. Odkrywamy ciepłe kraje

W tym tygodniu będziemy;

-rozmawiać o podróżowaniu, o odkrywaniu.

-dowiadywać się, że podróżując, odkrywamy nowe lądy, poznajemy inny świat roślin i zwierząt.

-dowiadywać się, że na Ziemi są miejsca, w których jest zimno, i takie, gdzie panuje upał – poznawać ludzi, którzy żyją w tych warunkach.

-dowiadywać się, czym zajmuje się podróżnik i co jest potrzebne podczas podróży.

-pracować z mapą i globusem, dowiadywać się, czym jest równik, będziemy potrafić wskazać rejony, gdzie jest bardzo gorąco.

-poznawać nazwy zwierząt, które przystosowały się do tych warunków klimatycznych.

-przypominać sobie, jakie owoce rosną w tropikach, będziemy  je nazwać, rozpoznawać za pomocą zmysłu smaku.

-rozpoznawać zwierzęta egzotyczne – będziemy potrafili nazwać je w języku polskim i angielskim.

-poznawać piosenkę Mroźne marzenia,

-poznawać kolejną literę g, G; ćwiczyć analizę i syntezę słuchową.

-utrwalać znajomość cyfry 7 – będziemy dowiadywać się, że tyle jest kontynentów na świecie.

 -bawić się w liczenie, dokładanie, odkładanie, porównywanie liczebność zbiorów.

-dodawać i odejmować na liczmanach w zakresie 7.

 -chętnie korzystać z zabaw na świeżym powietrzu, doskonalić samodzielność podczas zmieniania odzieży i obuwia, hartować organizm oraz rozwijać sprawność ruchową.

Podczas realizacji w/w tematów kompleksowych nie zabraknie:

-zabaw z kodowaniem i dekodowaniem;

-zabaw wprowadzających proste słownictwo języka angielskiego;

-zabaw ruchowych; ćwiczeń porannych; ćwiczeń gimnastycznych oraz pobytu na terenie przedszkolnego placu zabaw

MARZEC

W nadchodzących tygodniach będziemy rozmawiać o takich wartościach, jak

DUMA Z PRACY i  TRADYCJA

 Tematy kompleksowe, które będziemy realizować :

 1. NADCHODZI WIOSNA

Tematy dni:

1. Nasza praca jest ważna, 2. Witamina na wiosenną pogodę, 3. Ptasie powroty, 4. Wiosenne porządki, 5. Marcowa pogoda

 •  WIOSNA TUŻ, TUŻ

Tematy dni:

1. Ważna praca rolnika, 2. Jogurt – produkt zdrowy, 3. Dzień w gospodarstwie, 4. Wiosna w polu, 5. Sadzimy i siejemy

 • ŚWIĘTA, ŚWIĘTA, BIJĄ DZWONY

Tematy dni:

1. Co to jest tradycja?, 2. Wielkanocne tradycje naszego regionu, 3. Przygotowania do Wielkanocy, 4. Symbole Świąt Wielkanocnych, 5. Wielkanoc w naszych domach

 •   WIELKANOC

Tematy dni:

1. Palmy wielkanocne, 2. Wielkanocne przysmaki, 3. Robimy pisanki, 4. Wielkanocny koszyk, 5. Śmigus-dyngus

Dwa  tematy kompleksowe (nr 1, 2) dotyczą wartości, jaką jest  DUMA Z PRACY

W ciągu dwóch tygodni :

 • poznamy wartość, jaką jest DUMA Z PRACY,
 • będziemy  rozmawiać o tym, jak ważna jest praca i jej efekty, które dają nam powody do dumy,
 • dowiemy się, że każdy rodzaj pracy zasługuje na szacunek a dzięki pracy człowiek zaspokaja swoje potrzeby i potrzeby innych ludzi oraz że dzieci także pracują – ucząc się czy pomagając w obowiązkach domowych,
 • będziemy obserwować nadchodzącą wiosnę i wszystko, co zaczyna budzić się do życia,
 • dowiemy się, że rośliny oddychają prawie tak samo jak ludzie,
 • zrobimy deszcz w słoiku,
 • założymy hodowlę roślin w kąciku przyrody
 • zaobserwujemy, jak zachowuje się roślina, gdy brakuje jej światła
 • poznamy pracę rolnika, ogrodnika
 • w różny sposób będziemy się bawić się przy piosence Drzewo mieszkanie i przy utworze Ptasi berek Tadeusza Kassaka,
 • nauczymy się nowego tańca – Furman

Kolejne dwa  tematy kompleksowe (nr 3, 4) dotyczą wartości, jaką jest TRADYCJA

W ciągu dwóch  tygodni :

 • poznamy  wartość, jaką jest TRADYCJA – dowiemy  się, co oznacza to słowo;
 • poznamy tradycyjne zabawy, przypomnimy sobie tradycje świąteczne związane z regionem, w którym mieszkamy;
 • dowiemy się, że my też możemy tworzyć tradycję;
 • przypomnimy sobie, dlaczego symbolami Wielkanocy są kurczak, jajko i baranek; dlaczego święci się palmy i niesie się do poświęcenia koszyczek, do którego wkłada się baranka, chleb, kiełbasę, babkę, sól, jajka;
 • dowiemy się, że jest sposób, by włożyć jajko do butelki;
 • przypomnimy sobie, że oblewanie się wodą w poniedziałek wielkanocny to też tradycja, ale nie wolno z tym przesadzać;
 • zrobimy prace przestrzenne, które ozdobią naszą salę żeby było w niej pięknie, wesoło i świątecznie;
 • nauczymy się nowej piosenki Święta Wielkanocne;
 • nauczymy się tradycyjnego tańca kaszubskiego Szewc – tańczy się go, klęcząc;
 • dowiemy się, jak wywar z czerwonej kapusty zmienia kolor, kiedy dolejemy do niego różnych płynów.

Podczas realizacji w/w tematów kompleksowych :

 • poznamy nowe litery:  c, C ; j, J – nazwiemy je znaleźć, będziemy kreślić je w powietrzu i w liniaturze,  przeczytamy nowe słowa;
 • będziemy z wcześniej poznanych już liter czytać wiele słów;
 • będziemy coraz lepiej dodawać i odejmować, a to, co policzymy będziemy układać z liczb i znaków +, = ;
 • będziemy układać zadania z treścią do obrazków;
 • poznamy nową figurę geometryczną – owal.
 • będą zabawy z kodowaniem;
 • będą  zabawy wprowadzające proste słownictwo języka angielskiego

W ciągu tych tygodni nie zabraknie również:

 • zabaw ruchowych;
 • ćwiczeń porannych;
 • ćwiczeń gimnastycznych
 • pobytu na terenie przedszkolnego placu zabaw.

LUTY

 Tematy kompleksowe, które będziemy realizować :

TYDZIEŃ XXV MALI ODKRYWCY

Tematy dni: 1. Warto być dociekliwym, 2. Podróż w Kosmos, 3. Jak zostać astronautą, 4. Na nieznanej planecie, 5. Budujemy Układ Słoneczny

W nadchodzącym miesiącu będziemy rozmawiać o kolejnych wartościach, jakimi są; SZACUNEK ORAZ DOCIEKLIWOŚĆ.

W tym tygodniu będziemy;

-uczyć się zadawania pytań – już rozumiemy, że należy pytać o wszystko, co nas interesuje, i że nie ma pytań nieważnych.

-odbywać wiele wypraw w Kosmos, a dzięki nim nauczymy się odróżniać gwiazdy od planet,

-dowiadywać się, dlaczego czasem jest noc, a czasem dzień, jak ważna jest praca astronauty i jak wiele trzeba umieć, żeby nim zostać.

-poznawać nazwy planet w Układzie Słonecznym i będziemy wiedzieć, że Słońce to gwiazda.

–przypominać  sobie, kim był Mikołaj Kopernik – jeden z najsławniejszych Polaków.

-często będziemy pracować w zespole, bo wiele możemy się nauczyć od swoich kolegów i koleżanek; poza tym pracować razem jest weselej.

-poznawać nową literę p, P.

-uczyć się ją nazwać, szukać, kreślić w powietrzu i na kartonie.

-jeszcze lepiej będziemy dodawać i odejmować na kasztanach, fasolkach, palcach, a niektórzy z nas w pamięci.

– to, co policzymy, będziemy potrafić ułożyć z liczb i znaków +, =.

– zaczniemy rozumieć, co to znaczy ułożyć zadanie z treścią do obrazka – na razie będzie układać je pani, a my rozwiązywać.

-poznawać piosenkę Kosmiczna wyprawa;

-dowiadywać się, dlaczego kamień i papierowa kulka spadają tak samo szybko – jeśli chcecie, to Wam o tym opowiemy.

TYDZIEŃ XXVI TAJEMNICE ŚWIATA

Tematy dni: 1. Ważne pytania, 2. Skąd się bierze prąd? 3. Wynalazki– telefon. 4. Wynalazki– komputer. 5. Mogę zostać wynalazcą

W tym tygodniu będziemy;

-starać się rozumieć, że aby dużo wiedzieć, należy zadawać pytania.

-wiedzieć, jak wiele z tego, co nas otacza, to wynalazki, które ktoś wymyślił; potrafił to zrobić, bo był dociekliwy i chciał zmieniać świat.

-rozumieć, że prąd to jeden z najważniejszych wynalazków, ale aby chronić naszą planetę, musimy produkować go ekologicznie – bez dymu i odpadów.

-dowiadywać się, że w internecie możemy znaleźć bardzo dużo odpowiedzi na pytania, ale musimy to robić bezpiecznie – pod opieką dorosłych, bo czyha tam na nas wiele pułapek.

-wiedzieć, że mamy fajne i ciekawe pomysły na wymyślanie i tworzenie różnych rzeczy

-poznawać nową literę w, W.

-umieć ją nazwać, znaleźć, kreślić w powietrzu i w liniaturze.

-czytać nowe słowa, a nawet całe zdania lub ułożyć podpis pod obrazkiem.

-jeszcze lepiej będziemy rozumieć, co to znaczy pierwszy, drugi, trzeci;

dodawać i odejmować na kasztanach, fasolkach, palcach, a niektórzy z nas w pamięci.

-w różny sposób będziemy bawić się przy piosence Kosmiczna.

wiedzieć, co to są drożdże, do czego się ich używa i że potrafią nadmuchać balon – jeśli chcecie, opowiemy wam o tym.

TYDZIEŃ XXXI Z KULTURĄ ZA PAN BRAT

Tematy dni: 1. Szanujemy środowisko, 2. Artyści to my, 3. Na wystawie, 4. Na koncercie, 5. Malujemy muzykę

W tym tygodniu będziemy;

-dowiadywać się, że należy szanować nie tylko ludzi czy zwierzęta, ale także przedmioty, ponieważ są efektem pracy człowieka. Szczególnie powinniśmy szanować dzieła sztuki, czyli, obrazy, muzykę, rzeźby, ale także przedmioty codziennego użytku, które są człowiekowi potrzebne.

-rozumieć, że szacunek to także to, jak się zachowujemy w różnych miejscach – na wystawie czy na koncercie.

-oglądać wiele zdjęć obrazów.

-dowiadywać się też, kto to jest Jan Matejko.

-sami będziemy malować i komponować obrazy.

-poznawać nową literę f, F. Dzięki temu potrafimy przeczytać jeszcze więcej słów, a nawet całych zdań. Niektórzy z nas starają się już pisać.

-dodawać i odejmować na fasolkach czy palcach, a niektórzy w pamięci.

-poznawać figury geometryczne, podawać ich nazwy, porównywać i oglądać ich odbicia w lusterku.

-próbować grać jak orkiestra i tańczyć jak grupa baletowa, czyli wszyscy razem. Ci, którzy będą chcieli, będą grali na dzwonkach piosenkę Wlazł kotek na płotek.

-obserwować, jak woda potrafi przechodzić z jednej szklanki do drugiej – opowiemy Wam o tym.

TYDZIEŃ XXXII JESTEM KULTURALNY

Tematy dni: 1. W kinie, 2. W teatrze, 3. Praca reżysera, 4. W muzeum, 5. Etnograf – kto to taki?

W tym tygodniu będziemy;

-poznawać wartość, jaką jest szacunek.

-rozumieć, że należy szanować tradycję, kulturę, to, co jest związane z przeszłością, ale także pracę ludzi dbających o dobra kultury – aktorów, reżyserów, pracowników muzeum itd. Dzięki pracy etnografów wiemy, że te same rzeczy mogą mieć różne, czasem zupełnie inne nazwy.

-mieć dużą frajdę, gdy sami będziemy robić zabawki, a potem się nimi bawić. Każda była inna.

-bawić się w sklep, poznawać monety.

-kupować i sprzedawać na niby.

-komponować muzykę, grając na szklankach z wodą – jeśli chcecie, w domu też zrobimy takie doświadczenie.

Podczas realizacji w/w tematów kompleksowych nie zabraknie:

zabaw z kodowaniem i dekodowaniem

zabaw wprowadzających proste słownictwo języka angielskiego

zabaw ruchowych; ćwiczeń porannych; ćwiczeń gimnastycznych oraz pobytu na terenie przedszkolnego placu zabaw

ZIMOWE ZABAWY

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

STYCZEŃ

 Tematy kompleksowe, które będziemy realizować :

 1. PŁYNIE CZAS

Tematy dni:

1. Jesteśmy pomocni, 2. Dawniej i dziś, 3. Dzień za dniem,

4. Miesiąc za miesiącem, 5. Która godzina?

 • SPORT TO ZDROWIE

Tematy dni:

1. Bądźmy uczciwi, 2. Na narty!, 3. Sporty zimowe,

4. Zimowy trening, 5. Medale dla zawodników

 • DBAM O ZDROWIE

Tematy dni:

1. Dobre rady dla zdrowia, 2. Zimowe zabawy, 3. Dbamy o higienę,

4. Taniec to zdrowie, 5. Piramida zdrowia

 • MŁODSI I STARSI

Tematy dni:

1. Pomagamy młodszym i starszym, 2. Balonowe dekoracje,

3. Przyjęcie dla babci dziadka, 4. Zabawy z babcią i dziadkiem,

5. Święto babci i dziadka

     W nadchodzących tygodniach będziemy rozmawiać o takich wartościach jak

UCZCIWOŚĆ i  POMOC

 • będziemy mówić o upływie i następstwach czasu
 • poznamy różne przedmioty służące do pomiaru czasu: zegary, klepsydry, stopery, minutniki, sekundniki i dowiemy się, które z nich mierzą czas najdokładniej, dowiemy się, że czas płynie, a my z każdym dniem stajemy się starsi – najbardziej jest to widoczne na naszych starych zdjęciach.
 • dowiemy się: dlaczego ludzie mierzą czas, w jaki sposób mierzono go dawniej, a jak robi się to współcześnie,  że pomiar czasu jest potrzebny w różnych sytuacjach życiowych
 • nauczymy się odczytywać pełne godziny na tarczy zegara.
 • poznamy różne rodzaje kalendarzy (dzienne, roczne, tygodniowe itp.); zaznaczymy ważne uroczystości –  Dzień Babci i Dzień Dziadka obchodzone odpowiednio: 21 i 22 stycznia,
 • dowiemy się, że rok ma 365/366 dni i jest to czas obiegu Ziemi dookoła Słońca.
 • poznamy też nazwy 12 miesięcy.postaramy się je zapamiętać według kolejności występowania, przypomnimy sobie dni tygodnia –  tydzień ma 7 dni, będziemy wymieniać je w kolejności, zaczynając od dowolnego dnia
 • przypomnimy sobie pojęcia: dzisiaj, jutro, wczoraj, przedwczoraj, pojutrze i będziemy ich używać
 • nauczymy się piosenek: o zegarach, o śniegu, będziemy wystukać ich rytmy na różnych instrumentach perkusyjnych, nauczymy się rytmizować kilka przysłów o Nowym Roku.
 • w czasie zabaw ruchowych sprawnie będziemy reagować na zmiany tempa i dynamiki oraz na pauzę w muzyce,
 • poznamy znak i kolejną cyfrę 6 , nauczymy się zapisywać i odczytywać działania matematyczne, w którym występuje i sprawnie będziemy dodawać na konkretach w zakresie 5, będziemy klasyfikować figury geometryczne według 3–4 cech;  posługiwać się symbolami określającymi wielkość, grubość, kolor i figurę, poznamy naszą walutę i pojęcia banknoty, monety, bilon, będziemy mierzyć długość przedmiotów – ustalać,który jest najdłuższy, a który najkrótszy.
 • poznamy kolejne litery:  z, Z;  n, N; s, S; b, B.  , będziemy wysłuchiwać, jakie głoski znajdują się na początku, w środku i na końcu wyrazów oraz odczytać sylaby, wyrazy i zdania z poznanych liter,
 • będziemy rozmawiać o dobroczynnym wpływie aktywności fizycznej na nasze zdrowie,

poznamy różne zimowe dyscypliny sportowe i  ich nazwy,

 • przypomnimy sobie, jak ważne jest przestrzeganie zasad i zachowania fair play nie tylko na zawodach sportowych, ale także w naszym codziennym życiu, dowiemy się, że aby osiągnąć sukces sportowy, należy systematycznie trenować, być wytrwałym i nie poddawać się przy pierwszych niepowodzeniach,
 • w dalszym ciągu będziemy rozwijać sprawność dłoni, wykorzystując różnego rodzaju techniki plastyczne oraz sprawność fizyczną poprzez częste zabawy na świeżym powietrzu,
 • przypomnimy sobie, co to jest piramida zdrowia, co jeść, by być zdrowym, a także jakich produktów unikać,
 • dowiemy się, że taniec wpływa pozytywnie na nasze ciało, dlatego będziemy tańczyć przy różnych utworach, poznamy aerobik, czyli ćwiczenia przy muzyce, będziemy ćwiczyć  krok walczyka, improwizować do muzyki klasycznej a nawet tworzyć choreografię wykorzystując bum bum rurki,
 • będziemy eksperymentować z magnesem – dowiemy się, jakie przedmioty przyciąga magnes i w jakich warunkach (w wodzie, w ryżu, przez papier).
 • przypomnimy sobie: w jaki sposób możemy pomagać ludziom starszym i zasady kulturalnego zachowania się w stosunku do naszych babć i dziadków oraz innych starszych osób.
 • przygotujemy dla dziadków własnoręcznie wykonane prezenty
 • cały czas będziemy rozwijać umiejętność komunikowania się

Podczas realizacji w/w tematów kompleksowych nie zabraknie:

 • zabaw z kodowaniem i dekodowaniem
 • zabaw wprowadzających proste słownictwo języka angielskiego
 • zabaw ruchowych; ćwiczeń porannych; ćwiczeń gimnastycznych oraz pobytu na terenie przedszkolnego placu zabaw.

GRUDZIEŃ

TYDZIEŃ XIII NADCHODZI ZIMA

Tematy dni: 1. Bądźmy odpowiedzialni, 2. Zimno, coraz zimniej, 3. Szron i śnieg, 4. Pamiętajmy o małych przyjaciołach, 5. Zimowe ubrania

W nadchodzącym miesiącu będziemy rozmawiać o kolejnych wartościach, jakimi są; ODPOWIEDZIALNOŚĆ oraz WRAŻLIWOŚĆ.

W tym tygodniu będziemy;

-poznawać kolejną porę roku – zimę;

-porozmawiamy o tym, że na dworze robi się coraz chłodniej;

-dowiadywać się też, że należy ubierać się odpowiednio do pogody, nosić czapki, szaliki i

rękawiczki – czasem posłużą nam również do zabawy;

-rozmawiać również o małych przyjaciołach – systematycznie dokarmiać ptaki i dowiemy się, co jest ich przysmakiem;

-poznawać kolejną literę k, K – nauczymy się słyszeć ją na początku, w środku i na końcu wyrazów;

-odczytywać wyrazy i zdania z poznanymi literami;

-poznawać także cyfrę 4 – dowiemy się, że są cztery pory roku,  będziemy potrafili kolejno je wymienić oraz przyporządkować do nich symbole;

-starać się dokładnie przeliczać, porównywać, wnioskować;

-uczyć się porównywać wysokość niektórych obiektów;

-stosować określenia: wyższy od…, niższy od…;

-stemplować materiał i malować farbami;

-doskonalić grafomotorykę i precyzję ruchów podczas kreślenia szlaczków i wodzenia po śladzie;

-ćwiczyć pamięć dowolną przez zapamiętywanie wierszy i krótkich rymowanek;

-utrwalać też nowy taniec – trojak, ciągle doskonaląc układ figur;

-poznawać nową piosenkę – Zima przyjdzie jutro;

-uczyć się określać wysokości dźwięków i kierunek linii melodycznej;

-korzystać z uroków zimy: dużo czasu będziemy spędzać na spacerach i wspólnych

zabawach na śniegu.

TYDZIEŃ XIV CORAZ ZIMNIEJ

Tematy dni: 1. Ogrzewamy mieszkania, 2. Lód i lody, 3. Ciepło – zimno, 4. Wełniana historia, 5. Zimowe stroje zwierząt

W tym tygodniu będziemy;

-kontynuować temat nadchodzącej zimy;

-rozmawiać o sposobach ogrzewania mieszkań w okresie zimowym;

-poznawać ekologiczne sposoby pozyskiwania ciepła;

-dowiadywać się, kiedy jest ciepło, a kiedy zimno – poznawać działanie termometru, uczyć się wskazać temperaturę wysoką i niską;

-potrafić też dostosować ubranie do warunków atmosferycznych;

-dowiadywać się, że wełna daje mam ciepło, poznawać sposób jej pozyskiwania;

-poznawać kolejną literę y, Y ;

–uczyć się wysłuchiwać ją na końcu i w środku wyrazów;

-odczytywać wyrazy i zdania z poznanymi literami;

-poświęcać dużo czasu na usprawnianie motoryki małej – wykonywać prace plastyczne z

użyciem niekonwencjonalnych materiałów;

-poznawać również cyfrę 5, przeliczać i porównywać zbiory 5-elementowe;

-mierzyć długość i wysokość różnymi sposobami, a te doświadczenia pozwolą nam ustalić stałość długości;

-ćwiczyć pamięć dowolną przez zapamiętywanie wierszy i krótkich rymowanek;

-rozwijać także zainteresowania przyrodnicze – dowiadywać się, w jaki sposób natura

przygotowuje zwierzęta leśne do przetrwania zimy;

-wykonywać doświadczenia z użyciem wody i lodu: będziemy odkrywać, że woda, gdy staje się lodem, zwiększa swoją objętość;

-dowiadywać się, jak ważna jest wspólna zabawa, będziemy bawić się przy dźwiękach muzyki klasycznej, tańczyć z chusteczkami oraz z chustą animacyjną;

-rozwijać inwencję twórczą: malować farbą na folii aluminiowej, słuchając jednocześnie muzyki poważnej;

-w dalszym ciągu  korzystać z uroków zimy: dużo czasu spędzimy na wspólnych zabawach na

świeżym powietrzu.

TYDZIEŃ XV ŚWIĄTECZNE PRZYGOTOWANIA

Tematy dni: 1. Życzliwość wokół nas, 2. Świąteczne dekoracje, 3. Świąteczne prezenty, 4. Razem zaśpiewajmy kolędę, 5. Kuchnia pachnąca Świętami

W tym tygodniu będziemy;

-przygotowywać się do świąt Bożego Narodzenia;

-ubierać choinkę w naszej sali, czekać na Świętego Mikołaja i prezenty od niego;

 -dowiadywać się, jakie potrawy przygotowuje się na kolację wigilijną;

-poznawać zwyczaje świąteczne: dzielenie się opłatkiem, przygotowanie dodatkowego nakrycia dla niespodziewanego gościa, układanie sianka pod obrusem, kosztowanie 12 potraw przy wigilijnym stole;

-wykonywać szopki bożonarodzeniowe i poznawać historię narodzin Jezusa;

-robić również świąteczne pierniczki, które po upieczeniu wspólnie będziemy dekorować;

-słuchać kolęd i pastorałek przy choince, niektóre z nich wspólnie będziemy śpiewać;

-poznamy także piosenkę o świętach, którą zaśpiewamy przy akompaniamencie instrumentów;

-badać stałość miary na przykładzie sznurków i patyczków;

-ćwiczyć pamięć dowolną – uczyć się wierszy;

-bawić się głoskami i literami, odczytywać teksty, układać wyrazy;

-rozwijać nasze talenty plastyczne, usprawniać dłonie podczas zabaw plastycznych i technicznych;

-bawić się na świeżym powietrzu –uczyć się lepić kule śniegowe, rzucać śnieżkami do celu;

-hartować organizm, ale też doskonalić samodzielność podczas zmieniania ubrań.

TYDZIEŃ XVI WESOŁYCH ŚWIĄT!

Tematy dni: 1. Z życzliwością do innych, 2. Jesteśmy aktorami, 3. Scena jak w teatrze. 4. Ogłoszenia i plakaty, 5. Zapraszamy do teatru

W tym tygodniu będziemy;

-rozmawiać o świętach Bożego Narodzenia;

-pielęgnować tradycje świąteczne;

-uczyć się, jak być aktorem, w jaki sposób wyraziście wypowiadać tekst, ćwiczyć  także

prawidłową wymowę;

-poznawać terminologię związaną z teatrem, dowiadywać się, czym zajmują się ; reżyser,

scenograf, kostiumolog i sufler;

-globalnie czytać wyrazy: teatr, aktor, scena, kurtyna, widownia, garderoba;

-chętnie pomagać w pracach domowych i przedszkolnych, ponieważ okres przedświąteczny to pracowity czas;

-przystrojona świątecznie choinka będzie stwarzać odpowiedni nastrój do wspólnego śpiewania i kolędowania;

-korzystać z uroków zimy; częste pobyty na świeżym powietrzu będą sprzyjały aktywności ruchowej i zabawom ze śniegiem.

Przyjmijcie prosimy najszczersze i najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych, świąt Bożego Narodzenia. Niech ten czas będzie wykorzystany jak najlepiej i da siłę, wiarę i nadzieję na przyszłość.

ŻYCZĄ PANIE Z GRUPY PSZCZÓŁKI

LISTOPAD

SZANOWNI  RODZICE!    

 W nadchodzących tygodniach będziemy rozmawiać o takich wartościach, jak

 PATRIOTYZM  i  WYOBRAŹNIA

 Tematy kompleksowe, które będziemy realizować:

 • NASZA MAŁA OJCZYZNA
 • MÓJ DOM – POLSKA
 • MOJE HOBBY
 • ULUBIONE ZAJĘCIA

Dwa  tematy kompleksowe (nr 1, 2) dotyczą wartości, jaką jest PATRIOTYZM.

W ciągu dwóch tygodni będziemy rozmawiać o:

 • naszej małej ojczyźnie – najbliższe otoczenie; miejscowość, w której mieszkamy, jej
 • nazwę, najważniejsze obiekty, rejon w jakim mieszkamy oraz swoje adresy,
 • dowiemy się, że dom to nie tylko budynek, ale to rodzina i miejsce, w którym czujemy się bezpieczni i kochani,
 • przypomnimy sobie nazwę przedszkola oraz to, że przedszkole to nasz wspólny dom, w którym wspólnie się bawimy, pracujemy i też czujemy się bezpieczni
 • przygotujemy się do Narodowego Święta Niepodległości. – będziemy rozmawiać o polskich symbolach narodowych i globalnie odczytywać wyrazy godło, flaga, hymn, wykonamy indywidualne kokardy narodowe i jedną zespołową  kokardę narodową jako element dekoracji sali (przypomnimy sobie też w jakich okolicznościach nosi się takie kokardy), przypomnimy sobie  legendę o powstaniu państwa polskiego, poznamy nazwy dawnych stolic Polski, zaśpiewamy hymn narodowy z przyjęciem odpowiedniej postawy.
 • przypomnimy sobie mapę fizyczną i administracyjną Polski, gdzie leży stolica Polski oraz nasze miasto, będziemy odszukiwać  na mapie charakterystyczne regiony
 • przypomnimy sobie kilka nazwisk sławnych Polaków – czym  się zajmowali lub zajmują 
 • poznamy literę d, D, będziemy wysłuchiwać, jaka głoska znajduje się na początku i na końcu wyrazów, odczytywać sylaby i wyrazy(z dotychczas poznanych liter )
 • będziemy eksperymentować z powietrzem: zbadamy, w jaki sposób można je zobaczyć, przypomnimy sobie, po czym rozpoznać, że wieje wiatr, wiemy o różnej sile i  jest potrzebny do rozmaitych celów, zrobimy bańki mydlane
 • w dalszym ciągu będziemy rozwijać sprawność rąk podczas różnorodnych prac plastyczno – technicznych, zwracać uwagę na estetyczne wykonywanie prac; kolorować zgodnie z podanym kodem.
 • nadal będziemy ćwiczyć przeliczanie elementów zbioru – doliczać, dokładać, porównywać liczebność;  ustalać stałość elementów z zbiorze, uczyć się współpracy,
 • będziemy  improwizować ruchem do utworu Walc cis-mol op. 64 nr 2 F. Chopina; bawić się w wystukiwanie rytmu przy dźwiękach muzyki instrumentalnej Prząśniczka
 • poznamy piosenkę Warszawa, a także będziemy słuchać fragmentu koncertu rockowego i koncertu orkiestry kameralnej (płyty CD)

Kolejne dwa  tematy kompleksowe (nr 3, 4) dotyczą wartości, jaką jest WYOBRAŹNIA

W ciągu dwóch następnych tygodni będziemy:

 • rozmawiać o naszych zainteresowaniach, naszych ulubionych zajęciach, nauczymy się pokonywać tremę, strach i niepewność, opanować negatywne emocje,
 • dowiemy się, że każdy ma prawo do swojego hobby, wyobraźni,
 • będziemy aktywizować wyobraźnię poprzez różne formy np.: prace plastyczno – techniczne  (za pomocą technik takich jak malowanie bańkami mydlanymi oraz mokre na mokrym oraz pudełek i pustych butelek będziemy tworzyć konstrukcje; aktywnie słuchać muzyki, wspólnie śpiewać, grać na instrumentach perkusyjnych,  rozpoznawać przedmioty codziennego użytku po wydawanych przez nie dźwiękach; tworzyć akompaniament do utworu muzyki poważnej. improwizować taniec z chustką do muzyki klasycznej (płyty CD), wystukiwać rytm do piosenki Nam jesień niestraszna.
 • dużo czasu poświęcimy na rozwijanie mowy: opowiadania i układanie bajek; poznawanie nowych wyrażeń; wypowiadanie się na określony temat – z uwagą będziemy słuchać  kolegów i koleżanek.
 • w dalszym ciągu będziemy ćwiczyć słuch fonematyczny: wysłuchiwać, jakie głoski znajdują się w nagłosie i wygłosie; brać udział w zabawach z poznanymi literami, odczytywać sylaby i wyrazy.
 • poznamy kolejną literę e, E;  u, U– nauczymy się kreślić ją w powietrzu i w liniaturze,
 • będziemy się bawić w przeliczanie, porównywanie liczebności zbiorów.
 • poznamy cyfrę 3  w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym,
 • poznamy też znak „ = ” , nauczymy się tworzyć i odczytywać działania, w których występuje

Podczas realizacji w/w tematów kompleksowych nie zabraknie:

 • zabaw z kodowaniem
 • zabaw wprowadzających proste słownictwo języka angielskiego
 • zabaw ruchowych; ćwiczeń porannych; ćwiczeń gimnastycznych oraz pobytu na terenie przedszkolnego placu zabaw.

25 LISTOPADA – DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

22 listopada – DZIEŃ KREDKI
Nasze zabawy  z kredkami

PIECZEMY CIASTO ŚLIWKOWE

NASZE PRACE I ZABAWY

PAŹDZIERNIK

TYDZIEŃ V  IDZIE JESIEŃ PRZEZ ŚWIAT

Tematy dni:

1. Świat wokół nas,

2. Jesienny spacer,

3. Zbieramy skarby jesieni,

4. Zabawy na świeżym powietrzu,

5. Malujemy jesień

W nadchodzącym miesiącu będziemy rozmawiać o kolejnych wartościach, jakimi są; WRAŻLIWOŚĆ oraz ZDROWIE.

W tym tygodniu będziemy;

– rozmawiać o jesieni,

– poznawać rośliny i zwierzęta, które można spotkać w parku,

– uczyć się rozpoznawać drzewa, łączyć je z należącymi do nich liśćmi i owocami,

– kształtować wrażliwość na piękno jesiennego krajobrazu,

– podziwiać różnorodność jesiennych barw,

– malować farbami na dużych powierzchniach,

– badać, jak powstają kolory, poprzez mieszanie 3 barw,

– poznawać literę m, M;

– uczyć się odczytywać proste sylaby, a także pisać poznane litery w liniaturze,

– doskonalić słuch fonematyczny – wyróżniać głoski w wyrazach, składać wyraz z sylab i głosek,

– ćwiczyć umiejętność dokładnego liczenia wykorzystując szyszki, kasztany czy żołędzie,

– klasyfikować przedmioty wg dwóch cech i układać rytmy,

– śpiewać piosenkę Jesienny kujawiaczek, określać nastrój utworu,

– poznawać instrumenty perkusyjne,

– samodzielnie grać prosty rytm.

TYDZIEŃ VI  JESIENNA PRZYRODA

Tematy dni: 1. Leśne zwierzęta przed zimą, 2. Jesienne zoo, 3. Zwierzęta robią zapasy, 4. Zimowe schronienia owadów, 5. Pomagamy owadom przetrwać zimę

W tym tygodniu będziemy;

– poznawać cechy charakterystyczne leśnych zwierząt,

– poznamy, w jaki sposób zwierzęta przygotowują się do przetrwania zimy,

– potrafić podać nazwy miejsc, w których mieszkają,

– poznawać nowe słowa i wyrażenia;

– dowiadywać się, że należy pomagać zwierzętom w ciężkim dla nich okresie zimowym,

– poznawać, jak ważna jest praca leśniczego,

– zwracać uwagę na świat najmniejszych zwierząt – owadów:

– poznawać literę l, L,

– uczyć się dzielić wyrazy na sylaby, na głoski, wyodrębniać głoski w nagłosie,

– podejmować próby czytania prostych wyrazów,

– kreślić nowo poznaną literę w zabawach grafomotorycznych,

– poznawać cyfrę 1,

– bawić się materiałem przyrodniczym, przeliczać, odkładać i dokładać określoną liczbę liczmanów,

– rozwijać sprawność manualną podczas rysowania, wycinania, lepienia z plasteliny, konstruowania z materiału przyrodniczego – wykonywać korale z jarzębiny,

TYDZIEŃ VII  KOSZYK PANI JESIENI

Tematy dni:

1. Zdrowo jemy,

2. Przysmaki z sadu,

3. Witaminy z warzyw,

4. Grzyby – leśne skarby,

5. Spacer po parku i lesie

W tym tygodniu będziemy;

– poznawać trzy ekosystemy: las, park i pole,

– poznawać, także podstawowe rośliny i nazwy drzew owocowych,

– umieć wymienić krajowe owoce i warzywa i globalnie odczytać ich nazwy,

– dowiadywać się, że owoce i warzywa są zdrowe i często powinniśmy je jeść, zwłaszcza w postaci surówek i świeżo wyciskanych soków,

– poznawać dary lasu – grzyby jadalne i niejadalne, oraz ich budowę,

– badać, jakie kolory kryją się w jesiennych liściach,

– manipulować, przeliczać, dokładać, odkładać korzystając z darów pani Jesieni,

– klasyfikować przedmioty wg dwóch cech,

– ćwiczyć dodawanie i odejmowanie z wykorzystaniem liczmanów,

– wykonywać różne prace plastyczne, w których wykorzystamy dary jesieni,

– posługiwać się nożyczkami – ciąć różne materiały po liniach prostych i falistych,

– poznawać literę t, T,

– ćwiczyć wyodrębnianie głosek w nagłosie i wygłosie,

– doskonalić sprawność dłoni – kreślić wzory literopodobne, kolorować w obrębie konturu,

– śpiewać piosenkę o tematyce zdrowotnej Przepis na zdrowie, sprawnie reagując na pauzę w muzyce,

TYDZIEŃ  VIII SKARBY JESIENI

Tematy dni:

1. Spiżarnia zaradnej mamy,

2. Co mrozimy?,

3. Co kisimy?,

4. Co suszymy?,

5. Robimy przetwory

W tym tygodniu będziemy;

– rozmawiać o przygotowaniach do zimy,

– poznawać sposoby przechowywania pożywienia: robienie przetworów owocowo-warzywnych, mrożenie, kiszenie i suszenie,

– rozwijać mowę, wzbogacać słownictwo, posługiwać się wyrazami: spiżarnia, zapasy, przetwory,

– czuć się gospodarzami sali, organizować kącik z zapasami, poznawać różnorodne przetwory: dżemy, kompoty, powidła itp.

– dużo czasu poświęcać zabawom matematycznym z wykorzystaniem owoców i warzyw: przeliczać, klasyfikować,

– poznawać cyfrę 2,

– poznawać literę I, I,

– uczyć się wysłuchiwać, jaka głoska znajduje się na początku i na końcu różnych wyrazów,  

– odczytywać sylaby i wyrazy,

– rozwijać sprawność ręki podczas wycinania i malowania

– sprawnie operować kredkami, dbać o jakość prac plastycznych,

– śpiewać piosenkę o tematyce zdrowotnej Przepis na zdrowie, reagować na zmiany rytmu i tempa,

– akompaniować do ruchu z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych,

-zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim;

WRZESIEŃ

To tematy kompleksowe, które realizowaliśmy:

 1. W przedszkolu
 2. Nasze przedszkole
 3. Jestem bezpieczny
 4. Pomocna dłoń

W tym miesiącu :

 • Zapoznanie dzieci z procedurami bezpieczeństwa w czasie pandemii covid – 19
 • rozmawialiśmy o DOBRYCH MANIERACH czyli umiejętności właściwego zachowania się w różnych sytuacjach,
 • poznaliśmy nauczycieli, kolegów i koleżanki, budynek i jego otoczenie – poruszaliśmy się po nim pewnie i bez lęku,
 • stworzyliśmy Kodeks Przedszkolaka – ustaliliśmy zasady, które powinny obowiązywać w grupie przyjaciół, tak by wszyscy czuli się tu dobrze, uczestniczyliśmy w ozdabianiu naszej sali,
 • zrozumieliśmy, że dobre maniery to kulturalne odnoszenie się do innych, tak by nikt nie czuł się obrażany czy krzywdzony.
 • na co dzień używaliśmy słów: proszę, przepraszam i dziękuję,
 • wspólnie się bawiliśmy, sprzątaliśmy, pomagaliśmy sobie i nauczycielom,
 • uczyliśmy się orientować w schemacie własnego ciała, różnicować prawą i lewą stronę, aby świadomie poruszać się w przestrzeni,
 • globalnie czytaliśmy swoje imię, wysłuchiwaliśmy w nich pierwszych głosek i podawaliśmy ich nazwy, dzieliliśmy różne słowa na sylaby,
 • poznaliśmy kilka zabaw integracyjnych, dzięki którym mogliśmy się o sobie więcej dowiedzieć,
 • zachęcanie do słuchania i stosowania słów i zwrotów w języku angielskim;
 • uczyliśmy się pierwszej piosenki – „ Planeta dzieci”,
 • przypomnieliśmy sobie, która to ręka prawa i lewa u siebie, a która u innej osoby, stojącej do nas przodem i tyłem,
 • rozmawialiśmy też o wartości, jaką jest ODWAGA – odważny jest ten, kto umie stanąć w obronie słabszego, pomaga innym i stara się pokonywać własne lęki i nieśmiałość,
 • przypomnieliśmy sobie, co należy robić, by bezpiecznie poruszać się w przestrzeni miejskiej, jak przechodzić przez ulicę, co oznaczają znaki drogowe,
 • dowiedzieliśmy się, kiedy powiedzieć głośne, zdecydowane NIE!
 • przypomnieliśmy sobie, jak wezwać pomoc przez telefon i wiemy, do jakich służb trzeba zadzwonić w określonych sytuacjach.
 • dowiedzieliśmy się, jak pracowite są psy, i wiemy, jak bardzo pomagają człowiekowi psy policyjne, pasterskie, psi terapeuci i przewodnicy,
 • przypomnieliśmy sobie nazwy figur geometrycznych, układaliśmy z nich różne ornamenty i wzory, opowiadaliśmy o ich cechach,
 • poznaliśmy pierwsze  litery (o,O; a, A) i wyszukiwaliśmy je w różnych napisach,
 • posługiwaliśmy się szyframi, uczyliśmy się zakodować informacje i odczytać to, co zakodował ktoś inny,
 • bawiliśmy się w sali i w ogrodzie przedszkolnym,
 • zorganizowaliśmy w naszej grupie Dzień Królika – dowiedzieliśmy się od naszej koleżanki Julii Meziani  kilku ciekawostek o jej króliku, wysłuchaliśmy czytanego opowiadania oraz wykonaliśmy pracę plastyczną.(zdjęcia poniżej)

DZIEŃ KRÓLIKA