Informacja ze strony Gminy Łomianki

Nawet najbardziej przemyślane procedury nie zastąpią odpowiedzialnych zachowań i bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

1 września uczniowie wracają do nauki stacjonarnej w przedszkolach i szkołach – taką decyzję podjął polski rząd. Minister Edukacji Narodowej przedstawił opracowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia wytyczne, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r. Mają one zastosowanie do organizacji pracy szkół i placówek, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły. Niestety wszystkie wytyczne, nawet te szczegółowe są wciąż bardzo ogólne.

Najważniejsze jest wciąż bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub przedszkola, regularne czyszczenie pomieszczeń.

Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły. Wszyscy jednak mamy świadomość, że niemożliwe jest bezwzględne zachowanie dystansu. Szkolne klasy, korytarze, szatnie wciąż pozostaną dokładnie tych samych rozmiarów co przed epidemią. Dlatego właśnie dyrektorzy łomiankowskich szkół i przedszkoli dopracowują wewnętrzne regulaminy i procedury funkcjonowania szkoły/przedszkola w czasie epidemii dostosowane do warunków każdej z placówek. Każda placówka zabezpieczyła już na swoim terenie izolatorium, do którego przeniesiony może być uczeń, u którego w trakcie zajęć wystąpią objawy mogące sugerować zakażenie koronawirusem. Dyrektorzy naszych placówek przygotowali również warianty pracy, które pozwolą odpowiednio zareagować i podjąć właściwe decyzje, gdy pojawi się ognisko zakażenia. W takim przypadku, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dyrektor szkoły/przedszkola i organ prowadzący podejmą decyzję o przejściu na system kształcenia „mieszany” lub „zdalny” tzw. wariant B lub C. Uzależnione to będzie również od stopnia zakażenia występującego na danym terenie i adekwatnie do występujących okoliczności.

Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo uczniów, przedszkolaków i nauczycieli.

Bez względu na to, jak dobre procedury wdrożą dyrektorzy szkół/przedszkoli nikt nie zagwarantuje, że nie zdarzy się przypadek zachorowania na terenie którejś z placówek. Pamiętajmy, że zachorowań na Covid-19 jest w Polsce bardzo dużo.

Drogi Rodzicu/Opiekunie w trosce o bezpieczeństwo dziecka:

  • Przed wyjściem dziecka do szkoły/przedszkola sprawdź jego temperaturę. Każdy uczeń z temperaturą powyżej 37,5 stopnia będzie natychmiast izolowany i odsyłany do domu (wezwanie rodziców),
  • Izolowani będą również uczniowie z prawidłową temperaturą, ale wykazujący inne objawy mogące wskazywać na Covid-19,
  • Wytłumacz dziecku, że wciąż trwa epidemia i przypomnij, że bezpiecznie jest zachować dystans,
  • Zadbaj, by uczeń zawsze miał ze sobą maseczkę – będziemy ich bezwzględnie wymagać w trakcie: wchodzenia i wychodzenia ze szkoły, przerw, przemieszczania się uczniów między szkolnymi klasami/pracowniami, w szatni.
  • Jeśli nie musisz, nie wysyłaj dziecka do szkolnej świetlicy (może się zdarzyć, że będą w niej przebywać uczniowie z różnych klas),
  • Jeśli nie musisz, nie wysyłaj dziecka na obiady (bezpieczniej będzie, gdy zje przyniesiony posiłek w swojej klasie, a obiad po powrocie do domu).

Informujemy i przypominamy:

  • za zabezpieczenie ucznia w środki ochrony osobistej (maseczka ewentualnie przyłbica) odpowiadają rodzice (my zabezpieczymy nauczycieli i pracowników szkoły),
  • nie będą organizowane uroczystości szkolne (np. uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego),
  • nie będą organizowane zajęcia na basenie (na początek – w pierwszym semestrze),
  • ewentualne zajęcia pozaszkolne, prowadzone przez podmioty zewnętrzne i odbywające się dotychczas na terenie szkoły będą mogły być realizowane po zakończeniu wszystkich zajęć szkolnych, zakończeniu pracy świetlicy, dezynfekcji wszystkich pomieszczeń i ich wywietrzeniu (minimum pół godziny po zakończeniu pracy szkoły).

Szanowni Państwo Rodzice/Opiekunowie prawni:

przypominamy, że wszystkie łomiankowskie placówki będą pracowały w reżimie sanitarnym. Prosimy o bezwzględne przestrzeganie wprowadzonych przez dyrektorów Procedur Bezpieczeństwa w placówkach oświatowych w okresie pandemii Covid-19. Konieczne jest zapoznanie się z ww. procedurami (dostępne będą w każdej szkole/przedszkolu) i bezwzględne ich przestrzeganie. Jednocześnie w trosce o bezpieczeństwo dzieci prosimy o zapisywanie ich na zajęcia świetlicowe tylko w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki w domu.

Szczegółowe informacje dostępne będą na stronach szkół i przedszkoli.

Więcej informacji, a zwłaszcza szczegółowe wytyczne MEN, MZ i GIS, można znaleźć na stronie:  

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii