Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne może być realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 

Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2016 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się
z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym kontynuują przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2017 r.), dzieci czteroletnie (urodzone w 2018 r.) oraz dzieci trzyletnie (urodzone w 2019 r.) mają ustawowe prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wskazanego we wniosku, Burmistrz Łomianek, wskaże rodzicom inne przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, który przyjmie dziecko.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).

1. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się 8 marca 2022 r. i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego określono w harmonogramie.

2. Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu, przy czym:

 • data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu elektronicznego,
 • data i godzina wydrukowania wniosku,
 • data i godzina złożenia wniosku w przedszkolu/szkole,
 • data i godzina zatwierdzenia wniosku

nie mają wpływu na kolejność przyjęć dziecka.

 3. Informacje ogólne:

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe w Gminie Łomianki:

– dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2019-2016),

  oraz

  – dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny.

 1) dzieci 3-4-5 letnie biorą udział w rekrutacji do:

       a) Przedszkola Samorządowego w Łomiankach przy ul. Szpitalnej 1,

       b) Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie przy ul. Kolejowej 51,

       c) Przedszkola Samorządowego w Dziekanowie Leśnym przy ul. Marii Konopnickiej 65,

       d) Przedszkola Samorządowego nr 2 w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 8,

       e) oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 73.

Oddziały przedszkolne w ww. placówkach, w zależności od potrzeb rodziców będą funkcjonowały 10 godzin dziennie.

2) dzieci 6 letnie (urodzone w 2016 roku) biorą udział w rekrutacji do oddziałów
      przedszkolnych w szkołach podstawowych:a) w Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach przy ul. Warszawskiej 73,

b) w Szkole  Podstawowej  nr   2  z   Oddziałami  Dwujęzycznymi  w  Łomiankach   przy ul. Partyzantów 31,

c) w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 6,

d) w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim przy ul. Rolniczej 435,

e) w Szkole Podstawowej w Sadowej przy ul. Strzeleckiej 35.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego w czasie 5 godzin dziennie.

W zależności od potrzeb rodziców będzie zapewniona opieka w czasie dłuższym, np. 7.00-17.00.

3) Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Gminą Łomianki mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego  przedszkole/szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

4) Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.

5) Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji.

6) Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nie ma rejonizacji, jednak wskazane jest, żeby składać wniosek do szkoły jak najbliżej miejsca zamieszkania, czyli do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, w związku z tym, że nie wszystkie dzieci realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka będą przyjęte do klasy I tej szkoły (ze względu na ograniczoną ilość miejsc w oddziałach).

Dziecko, które w roku szkolnym 2022/2023 będzie realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, nie będzie przyjęte do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. A postępowanie rekrutacyjne do klasy I dla uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły będzie przeprowadzone, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnym miejscami.

Jedynie dziecko, któremu organ wykonawczy gminy wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.   

7) Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych przez Burmistrza Łomianek w Zarządzeniu nr WAO.0050.20.2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.

4. Kontynuacja edukacji przedszkolnej:

Dzieci, które kontynuują edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice tych dzieci składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, czyli od 1 do 7 marca 2022 r.

Niezłożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023w wyżej określonym terminie, oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza. 

5. Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego:

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wolne miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

Wniosek można złożyć maksymalnie do 3 placówek/oddziałów przedszkolnych
w szkole podstawowej.

1)We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane placówki/szkoły
w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Placówka/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie  nazywana jest placówką/szkołą pierwszego wyboru.

Dwa sposoby składania wniosku:

1 sposób:  wniosek rodzice/opiekunowie prawni wypełniają w systemie, dołączają skany podpisanych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów, oboje podpisują wniosek za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego i zatwierdzają wysłanie wniosku poprzez system

2 sposób:

2) Rodzice/prawni opiekunowie:

– wypełniają w systemie elektronicznym wniosek o przyjęcie dziecka,

– drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu/szkole

   pierwszego wyboru.

lub

– pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu/szkole,

– wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego
    wyboru,

      – informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor
    przedszkola/szkoły.

3) Podpisy obojga rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

4) Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

5) Przy składaniu wniosku sprawdzana jest zgodność informacji zawartych w papierowym wniosku z danymi wprowadzonymi przez rodziców do systemu elektronicznego.

6) Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).

7) Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdej placówce/szkole wskazanej we wniosku.

a) Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

– żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),

– zwrócić się do Burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.

b) W tym celu Burmistrz:

– korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,

– może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach,

– może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (do wywiadu stosuje się przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 ze zm.).

O wynikach weryfikacji oświadczeń Burmistrz informuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek złożony w wersji papierowej, nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

W przypadku wniosku złożonego z pomocą podpisu elektronicznego wniosek zostanie odrzucony. Rodzice/opiekunowie kandydata do czasu zakończenia etapu weryfikacji wniosków będą mieli możliwość poprawienia błędnie wprowadzonych danych lub ich uzupełnienia.

8) Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć.

W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe:

 • wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje lub więcej dzieci),
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wszystkie kryteria mają jednakową wartość – 100 punktów.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale
Nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów
(tzw. „kryteria samorządowe”).

W postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym na rok szkolny 2022/2023 do samorządowych przedszkoli stosuje się kryteria przedstawione w poniższej tabeli 1.

Tabela 1. Kryteria rekrutacji dzieci do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

W postępowaniu rekrutacyjnym prowadzonym na rok szkolny 2022/2023 do samorządowych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych stosuje się kryteria przedstawione w poniższej tabeli 2.

Tabela 2. Kryteria naboru do samorządowych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

9) Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę zapisu dziecka:  

– poprzez system elektroniczny:

 • poprzez potwierdzenie woli podpisane elektronicznie przez oboje rodziców/opiekunów prawych (przynajmniej jednego rodzica/ opiekuna prawnego) profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym,
 • przesłanie poprzez system elektroniczny skanu/zdjęcia dokumentu potwierdzającego wolę podpisanego przez oboje rodziców/opiekunów prawnych (przynajmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego);                             

– pisemnie – w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

10) Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły.

11) Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:

– wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia     dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

– wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji  rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola/szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminach określonych w Zarządzeniu nr WAO.0050.20.2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.

ag
11.02.2022
grafika: mn