Harmonogram dyżurów wakacyjnych dla przedszkoli samorządowych
prowadzonych przez Gminę Łomianki

 1. Przedszkole Samorządowe w Łomiankach przy ul. Szpitalnej 1, 05-092 Łomianki
  01 lipca 2024 r. – 30 lipca 2024 r.
 2. Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie przy ul. Piaskowej 30, 05-092 Łomianki
  01 lipca 2024 r. – 30 lipca 2024 r.
 3. Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym przy ul. M. Konopnickiej 65, 05-092
  Łomianki
  31 lipca 2024 r. – 30 sierpnia 2024 r.
 4. Przedszkole Samorządowe nr 2 w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa 8, 05-092
  Łomianki
  31 lipca 2024 r. – 30 sierpnia 2024 r

Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego dla przedszkoli samorządowych
prowadzonych przez Gminę Łomianki
§ 1.

 1. Przedszkola w Gminie Łomianki funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z przerwą
  wakacyjną umożliwiającą wykorzystanie przez nauczycieli urlopu wypoczynkowego.
 2. Przedszkola pełnią dyżur wakacyjny według harmonogramu ustalanego co roku przez
  organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorami placówek.
 3. Z obowiązku pełnienia dyżuru wakacyjnego wyłącza się przedszkole ujęte w planie
  remontów, jeżeli zakres prac remontowych zagraża bezpieczeństwu dzieci.
  § 2.
 4. Dyrektorzy przedszkoli podają do wiadomości rodziców wykaz dyżurujących przedszkoli,
  zasady zgłaszania dziecka na dyżur oraz terminy składania wniosków.
 5. Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci już uczęszczające do przedszkoli
  prowadzonych przez Gminę Łomianki w bieżącym roku szkolnym. Okres dyżuru
  wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dla dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola
  w nowym roku szkolnym.
 6. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające do
  dyżurującego przedszkola.
 7. W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu
  decyduje kolejność złożenia wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny.
 8. Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać jedynie dzieci, których obydwoje rodzice/prawni
  opiekunowie pracują i w tym czasie nie korzystają z urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z art. 31
  Konwencji o Prawach Dziecka, rodzice powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku
  i czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej.
 9. Grupa przedszkolna nie może liczyć więcej niż 25 dzieci.
 10. Czas pracy przedszkola dyżurującego określa arkusz organizacyjny na bieżący rok szkolny.
  § 3.
  Warunki przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny:
  1) Wydawanie wniosków od 22 kwietnia 2024 roku do 30 kwietnia 2024 roku, odbywa się
  w przedszkolu macierzystym wraz z potwierdzeniem faktu uczęszczania dziecka do
  przedszkola w bieżącym roku szkolnym.
  2) Wraz z wnioskiem o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny należy złożyć stosowne
  oświadczenie o pozostawaniu w zatrudnieniu i niekorzystaniu z urlopu wypoczynkowego
  przez oboje rodziców/prawnych opiekunów w okresie, kiedy dziecko zapisane jest na dyżur,
  pod rygorem nieprzyjęcia dziecka na dyżur.
  3) Rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny
  od 06 maja 2024 roku do 17 maja 2024 roku do dyżurującego przedszkola. Jeśli rodzic
  zapisuje dziecko do więcej niż jednej placówki, wypełnia wniosek do każdej placówki
  osobno.
  4) 31 maja 2024 roku w dyżurujących przedszkolach zostaną opublikowane listy dzieci
  przyjętych na dyżur wakacyjny oraz listy rezerwowe dzieci oczekujących na przyjęcie
  w momencie zwolnienia miejsca.
  § 4.
  Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w okresie dyżuru wakacyjnego:
  1) Rodzic/prawny opiekun dziecka przyjętego na dyżur wnosi opłatę za korzystanie
  z wyżywienia (3 posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek) i godziny dodatkowo płatne (1 zł
  za każdą zadeklarowaną we wniosku godzinę powyżej 5 godzin) w przedszkolu, do którego
  dziecko zostało przyjęte na dyżur, do dnia 7 czerwca 2024 roku.
  2) Rodzice/prawni opiekunowie dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie
  przedszkolne wnoszą opłatę jedynie za wyżywienie.
  3) Opłata wnoszona jest przelewem na podane konto bankowe, po uprzednim uzyskaniu
  informacji o wysokości naliczonej opłaty.
  4) Rozliczenie pobytu dziecka w przedszkolu oraz zwrot nadpłaty w przypadku nieobecności
  dziecka odbywa się zgodnie z zasadami obowiązującymi w placówce dyżurującej.
  5) W przypadku nieuregulowania opłaty, o której mowa w pkt. 1) we wskazanym terminie lub
  dokonaniu jej po wyznaczonym terminie, dziecko zostanie wykreślone z listy dzieci
  przyjętych na dyżur wakacyjny.
  6) Dokonanie opłaty bez uprzedniego potwierdzenia przyjęcia dziecka na dyżur (obecność na
  liście, o której mowa w § 3 pkt. 4) nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka na dyżur.
  Ww. opłaty będą zwracane na konto nadawcy.
  7) W uzasadnionych przypadkach, jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor
  przedszkola dyżurującego może przyjąć dziecko zgłoszone w innym terminie niż wskazany
  w § 3 pkt 3.
  § 5.
 11. Dyrektor dyżurującego przedszkola zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu
  dzieci w przedszkolu, udostępnia do wglądu rodzicom dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny
  statut przedszkola, zapoznaje z zasadami przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
 12. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny mają
  obowiązek przestrzegania zasad ustalonych w dyżurującym przedszkolu szczególnie
  dotyczących przyprowadzania dzieci w czasie nie zakłócającym wydawania posiłków.
 13. W czasie dyżuru wakacyjnego, ze względu na bezpieczeństwo dzieci, nauczyciele mają
  prawo prosić opiekunów odbierających dziecko z przedszkola o okazanie dokumentu
  tożsamości i zweryfikowanie danych z upoważnieniem będącym załącznikiem wniosku
  o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny.
 14. Organ prowadzący nie pokrywa kosztów dowożenia dzieci do dyżurujących przedszkoli.
  § 6.
 15. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi zasadami obowiązują przepisy zawarte
  w statucie przedszkola oraz innych obowiązujących w przedszkolu regulaminach.
 16. Zasady wchodzą w życie z dniem wprowadzenia

https://bip.lomianki.pl/bip/prawo-lokalne/zarzadzenia-burmistrza/2024/13614,Zarzadzenie-Nr-WAO0050112024-Burmistrza-Lomianek-z-dnia-24-stycznia-2024-r-w-spr.html