Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17/2018

Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Łomiankach

z dnia 20 grudnia 2018 r.

  REGULAMIN ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM W ŁOMIANKACH

§ 1

KARTA DO ELEKTRONICZNEJ EWIDENCJI POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

1. Dla każdego dziecka przeznaczona jest karta oznaczona indywidualnym kodem.

2. Karta jest własnością Przedszkola Samorządowego w Łomiankach. Nie należy umieszczać na niej żadnych napisów, znaków, rysunków, naklejek itp.

3. Rodzic/opiekun otrzymuje bezpłatnie jeden  egzemplarz karty. Zobowiązuje się do rejestrowania za jej pomocą czasu pobytu dziecka w przedszkolu w momencie wejścia i wyjścia z przedszkola.

4. W przypadku utraty lub zniszczenia karty będącej własnością Przedszkola Samorządowego w Łomiankach, rodzic/opiekun zobowiązany jest do zakupu nowej karty.

5. Fakt utraty karty zgłaszany jest do dyrektora Przedszkola Samorządowego w Łomiankach oraz do wychowawców grup.

6.Rodzic/opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowanie karty.  Karta ważna jest przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

§ 2

EWIDENCJA CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU                                                                  

   1.W celu zarejestrowania godziny wejścia lub wyjścia dziecka, należy zbliżyć kartę do klawiatury czytnika.                                                                                                                    

2. W przypadku przyprowadzenia dziecka do przedszkola i nieodbicia przed wejściem karty zbliżeniowej, czas pobytu dziecka będzie naliczany od godziny 6.30.                                                                                                                                                             3.W przypadku obecności dziecka w przedszkolu i nieodbicia karty zbliżeniowej przy wyjściu, czas pobytu dziecka naliczany będzie do godziny 17.30.                                                                                                          4.W sytuacji szczególnej, np. zgubienie, uszkodzenie karty, rodzice  zgłaszają nauczycielowi fakt niezarejestrowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz składają u dyrektora  zamówienie na nową kartę.

§ 3

SPOSÓB NALICZANIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

1. Miesięczna wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu obowiązuje w godzinach 06:30-07:30, 12:30-17:30 i ustalana jest na podstawie stawki godzinowej oraz rzeczywistej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

2. Odpłatność za godziny pobytu dziecka w przedszkolu naliczana jest za każdą rozpoczętą godzinę.                                                         

3. Opłaty dokonuje się przelewem na konto wskazane przez przedszkole.

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r. do odwołania.
  2. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z niniejszą procedurą i do jej stosowania oraz przekazania niezbędnych informacji na jej temat innym osobom upoważnionym do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.