http://server.lomianki.pl/portal/2cv/run.getNewserImage?rowID=172

Załącznik do UCHWAŁY Nr 3/2018/2019

                                        Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego w Łomiankach

                                            z dnia. 13  luty2019r.

                     REGULAMIN PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W ŁOMIANKACH

 1. Przedszkole Samorządowe w Łomiankach funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej  przez organ prowadzący.
 2. Organizację pracy w ciągu dnia określa Ramowy Rozkład Dnia.
 1. Przedszkole jest czynne w godzinach od 06.30 do 17:30 od poniedziałku do piątku.
 2. Dzieci korzystające ze śniadania należy przyprowadzać najpóźniej do godziny 08.30.
 3. Rodzice przyprowadzają dziecko do sali i przekazują pod opiekę nauczycielowi.
 4. Nauczyciel przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za zdrowie, życie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodzica bez opieki na terenie przedszkola lub przed furtką.
 5. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub upoważnione na piśmie osoby zapewniające im bezpieczeństwo.
 6. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru

w  przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie jest on  w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

 • W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne świadczenia zdrowotne bez zgody rodziców, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach.  
 1. Do przedszkola prosimy przyprowadzać dzieci czyste i zdrowe, w przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel ma prawo zażądać zaświadczenia lekarskiego.
 2. Rodzice powinni informować nauczycieli o chorobach i alergiach dzieci, koniecznie podać listę alergenów – zwłaszcza pokarmowych.
 3. Rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o możliwości przebywania dziecka w grupie po odbytej chorobie zakaźnej.
 4. Rodzice, których dzieci zostały przyjęte do przedszkola zobowiązani są do odpłatności za pobyt dziecka w placówce  zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Łomiankach.
 5. O sprawach wychowawczo-dydaktyczno – opiekuńczych  związanych z dzieckiem informuje personel pedagogiczny.
 1. Wszelkie sprawy dotyczące pracy dydaktyczno-wychowawczej rodzice powinni kierować w pierwszej kolejności do nauczycieli.
 2. Wnioski dotyczące działalności placówki oraz pracy nauczycieli i pozostałego personelu należy kierować do dyrektora przedszkola.
 3. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone
  przez dzieci.
 4.  Rodzice powinni brać aktywny udział w życiu Przedszkola, interesować się zabawami, nauką i zachowaniem dziecka, czytać na bieżąco wszystkie ogłoszenia znajdujące się na tablicy ogłoszeń.